• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

คุชิโระ 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
KUS6D3N-05
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
วันที่
27 ก.ย. - 16 ต.ค. 2018
สายการบิน
เจแปนแอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

53,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

27 ก.ย. – 2 ต.ค. ก.ย. 2561
ต.ค. 11 – 16

ไฮไลท์ทัวร์

“ชมนกกระเรียนพันธุ์ทันโจ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน
ชมหมู่บ้านชาวไอนุโบราณ ชนเผ่าพื้นเมืองของฮอกไกโด ที่หมู่บ้านไอนุโคทัน ชมก้อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอคอทสก์ ที่พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น”

โปรแกรมการเดินทาง

19.00 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์โดยมี     เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

22.05 น.        ออกเดินทางสู่เมืองคุชิโระ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่ JL 034

05.40 น.        เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

07.55 น.        ออกเดินทางต่อสู่เมืองคุชิโระ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่ JL541

09.30 น.        เดินทางถึงสนามบินคุชิโระ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านสู่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน (Kushiro-shi Akan-cho International Crane Center) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “Akan International Crane Center” (GRUS) เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ทันโจ ซึ่งเป็นสัตว์หายากในประเทศญี่ปุ่น ศูนย์นกกระเรียนแห่งนี้จะทำการขยายพันธุ์และดูแลนกกระเรียนเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากเกาะฮอกไกโด นอกจากนี้ที่นี่ยังจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับนกกระเรียนให้ทุกท่านได้ศึกษาหาความรู้อีกด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชมทะเลสาบอะคัง (Akan Lake) เป็นแอ่งทะเลสาบที่เกิดจากภูเขาไฟในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอะคัง มีความกว้างทั้งหมด 13.28 ตารางกิโลเมตร และยังเป็นแหล่งกำเนิดของสาหร่ายมาริโมะ (Marimo) สาหร่ายน้ำจืดสีเขียวที่มีรูปลักษณ์แตกต่างจากสาหร่ายน้ำจืดชนิดเดียวกันที่มีอยู่ในทะเลสาบแห่งอื่นและยังเป็นสาหร่ายที่หาพบได้ยากอีกด้วย จากนั้นนำท่านสัมผัสวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองที่หมู่บ้านไอนุโคทัน หมู่บ้านชาวไอนุโบราณ ชนเผ่าพื้นเมืองบนเกาะฮอกไกโด เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นร้านค้าขายของที่ระลึกและงานหัตถกรรม งานฝีมือขึ้นชื่อได้แก่งานแกะสลักไม้เป็นรูปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนกฮูก หรือหมี ซึ่งเป็นสัตว์เทพเจ้าที่ชาวไอนุเคารพนับถือ นอกจากนี้บางร้านยังมีการโชว์แกะสลักให้เราชมอีกด้วย

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม New Akan Hotel หรือเทียบเท่า (- / L / D)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองคุชิโระ เมืองแห่งสายหมอก และขุนเขาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโด อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ และด้านวัฒนธรรมของฝั่งฮอกไกโดตะวันออกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ตลาดวาโตลาดที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองคุชิโระเป็นตลาดติดแอร์ขนาดใหญ่ ที่มีร้านค้ามากกว่า 60 ร้านค้า มีทั้งของสด ของแห้งต่างๆมากมาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ และซื้อของฝากตามอัธยาศัย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชมสะพานนุซาไม สะพานข้ามแม่น้ำคุชิโระที่มีผู้คนมาเยี่ยมเยือนไม่เว้นแต่ละวันเพราะเป็นบริเวณที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองคุชิโระได้อย่างดี ตรงบริเวณมุมสะพานทั้ง 4 มุมยังมีรูปปั้นผู้หญิง 4 คนที่อยู่ในอิริยาบถต่างๆ เรียกว่า “อนุสาวรีย์แห่งฤดูกาลทั้งสี่” (Statues of The Four Seasons) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาวนั่นเอง จากนั้นนำท่านสู่ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ มู อาคารรูปทรงแปลกตาที่เป็นที่ตั้งของท่าเรือ ห้างสรรพสินค้าศูนย์อาหาร ตลาด และสวนพฤษศาสตร์ในร่มอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ หรือเดินช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม Kushiro Prince Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / D)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองอะบาชิริ เมืองที่อยู่ฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองที่โดดเด่นในด้านธรรมชาติอันงดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวจะมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์เรือนจำอะบะชิริ (Abashiri Prison Museum) เรือนจำเก่าที่เคยจองจำนักโทษในคดีใหญ่ๆ นับพันคน เพราะเป็นคุกที่แน่นหนาและหลบหนีได้ยากจากสภาพอากาศอันหนาวเหน็บของเมืองอะบะชิริ ในปัจจุบันแปรเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ที่เปิดให้เด็กๆ และผู้คนทั่วไปได้เข้าชมสภาพแวดล้อมของเรือนจำ รวมถึงมีหุ่นนักโทษ เพื่อจำลองความเป็นอยู่และกาiใช้ชีวิตภายในเรือนจำแห่งนี้ ทั้งในห้องขัง โรงอาหาร ห้องอาบน้ำ หรือห้องลงโทษผู้กระทำความผิด นอกจะให้ความรู้แล้วยังเป็นเครื่องเตือนใจให้เด็กรุ่นใหม่มุ่งมั่นทำความดีอยู่เสมอ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชมพิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก (Okhotsk                                Ryuhyo Museum) พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวอันน่าทึ่ง                  ของน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอคอทสก์โดยจะพาเราลง                     ลึกไปถึงความเป็นมาของก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ในห้อง                        จำลองที่มีอุณหภูมิ -15 องศา ก่อนพาไปชมหนังจอใหญ่                      เกี่ยวกับเรือตัดน้ำแข็ง และนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่อาศัยในทะเลแห่งนี้ โดยเฉพาะคลิโอ                  เนะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนางฟ้าแห่งท้องทะเล สิ่งมีชีวิตจำพวกหอยที่มีลำตัวใสๆ ยาวเพียง 1 เซนติเมตร และ               มีครีบแหวกว่ายไปในน้ำงดงามราวผีเสื้อ นอกจากนี้ยังมีปลาหลากสีสันหน้าตาแปลกประหลาดที่หาชม                   ได้ยาก ส่วนชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิวแบบพาโนรามาซึ่งสามารถมองเห็นเมืองอะบาชิริ และทะเลโอคอทสก์           ได้อย่างตระการตา จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วริวเฮียว (Ryuhyo Glass Museum) ท่าน             จะได้ชมเครื่องแก้วที่มีรูปแบบและสีสันสวยงามที่เกิดจากกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ             ทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดและความชำนาญของช่าง             เป่าแก้ว นอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับชิ้นเล็กๆ น่ารักๆ ให้ท่านซื้อเป็นของฝาก ของที่ระลึกให้แก่คนที่            ท่านรักได้อีกด้วย

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม Hotel Abashirikoso หรือเทียบเท่า (B / L / D)

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

เช้า                               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าเหนือแห่งฮอกไกโด (Hokkaido Museum of Northern Peoples) ภายในจัดเเสดงเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่า มีทั้งเสื้อผ้าของจริงที่ได้รับการบริจาคเข้ามาเพื่อจัดเเสดง รวมไปถึงการจำลองอาหารการกินของชนเผ่าในอดีต เเละวิธีการในการคมนาคมสมัยก่อน รวมทั้งมีการจำลองกระโจมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าในอดีต นอกจากนี้ยังมีส่วนในการจัดเเสดงเรื่องราวของพิธีกรรมความเชื่อทางวิญญาณของชนเผ่าเหนือเหล่านี้ โดยมีทั้งส่วนของการจำลอง มีภาพเคลื่อนไหวเเละภาพถ่ายจำนวนมาก ที่มีความน่าสนใจ รวมทั้งมีมุมที่ใช้สำหรับการจัดแสดงวัฒนธรรมของชาวโอค็อตสค์ให้นักท่องเที่ยวเเละผู้ที่สนใจได้เข้าชมกันอีกด้วย จากนั้นพาทุกท่านชมสวนดอกไม้ฮานะเท็นโท

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมา  กสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองอะบาชิริแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อน ท่านสามารถชมความสวยงามของทุ่งดอกไม้หลากสีสัน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              พาทุกท่านช้อปปิ้งที่อิออน คิตะมิศูนย์รวมสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการเลือกซื้อสินค้าอิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

                    เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านสู่สนามบินเมะ มัมเบะสึ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.20 น.     ออกเดินทางจากสนามบินเมะ มัมเบะสึ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่        JL 566

22.15 น.        เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (B / L / – )

00.05 น.        ออกเดินทางต่อสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบินที่ JL 033

05.05 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องละ 2 ท่าน) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
27 ก.ย. – 2 ต.ค. 61
11 – 16 ต.ค. 61
53,999 50,999 47,999 8,000
 • กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ Economy Class สายการเจแปน แอร์ไลน์
 2. ค่ารถรับ ส่ง ตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข

 1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว