• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
กัมพูชา

นครวัด นครธม พนมกุเลน

รหัสทัวร์
INA_Cambodia 4D3N
ประเทศ
กัมพูชา
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
วันที่
14 มิ.ย. - 31 มี.ค. 2017
สายการบิน
อื่นๆ
เริ่มต้นที่

9,700 บ.

กำหนดการเดินทาง

ทุกวัน มิ.ย. 2016
ทุกวัน ก.ค. 2016
ทุกวัน ส.ค. 2016
ทุกวัน ก.ย. 2016
ทุกวัน ต.ค. 2016
ทุกวัน พ.ย. 2016
ทุกวัน ธ.ค. 2016
ทุกวัน ม.ค. 2017
ทุกวัน ก.พ. 2017
ทุกวัน มี.ค. 2017

ไฮไลท์ทัวร์

นครวัด–นครธม-บันทายสรี-พนมกุเลน

จำนวน 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

——– น.        คณะเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน……………..(เช็คอินด้วยตนเอง ไม่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ)

——– น.        ออกเดินทางสู่ ประเทศกัมพูชา โดย สายการบิน…………………………………

——– น.        เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้การต้อนรับท่าน

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Siem Reap Vacation ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า /

                        เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Starry Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

06.30 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.30 น.        เดินทางสู่ ปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทเล็กๆ ที่อยู่รอบนอก   สร้างด้วยหินทรายสีชมพูดูสดใส ต่างจากปราสาทอื่นๆ จนได้รับการขนานนามว่าเป็นปราสาทแห่งความรัก ซึ่งนักโบราณคดีจากฝรั่งเศสได้ตั้งฉายาของปราสาทแห่งนี้ว่า “ รัตนชาติแห่งศิลปะขอม ”  ให้ท่านได้ชมภาพทับหลัง และหน้าบันที่มีความสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเป็นปราสาทเก่าแก่ ก่อนยุคนครวัด แต่ยังคมชัดมองเห็นทุกมุมได้อย่างชัดเจน

ชม ปราสาทตาพรหม สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 1729 ในศาสนาพุทธ นิกายมหายาน พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนาขนาดใหญ่มาก สร้างตามแบบ ขอมยุคสุดท้ายมีรูปแบบโดยรวมไม่ทำเป็นชั้นลดหลั่นกัน ที่ปราสาทตาพรหมมีต้นไม้อยู่ 2 พันธุ์ ต้นที่ใหญ่ที่สุดเรียกกว่า ต้นสะปง หรือ ต้นสำโรง ตามแบบฉบับคนไทย เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อน อีกชนิดหนึ่ง เป็นไม้เลื้อยขึ้นอยู่ตามหน้าบัน ทับหรือ หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ทั้งไม้เล็กไม้ใหญ่ต่างเติบโตตามสภาวะที่เอื้ออำนวยของรากไม้ใหญ่ ที่แทรกชอน ไชไปบนแผ่นศิลาเพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปทรงคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะกุมองค์ ปราสาททำให้ช่วย ประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพักลงมากได้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

บ่าย              นำท่านชม เมืองพระนครธม (นครธม) ผ่าน สะพานนาคราช เป็นสะพานหินสลักขนาดใหญ่ รูปเทวดา กำลังฉุดนาคอีกฝั่ง เป็นอสูรฉุดนาคขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน อันเป็นตอนเริ่มต้นจากนิยายปรัมปราที่พวกพพราหมณ์เล่าถึงตอนกำเนิด โลกมนุษย์ และจักรวาล เดินผ่านสู่ประตูเมืองทิศใต้ ชม ปราสาทบายน เป็นปราสาทหลวง ประจำรัชสมัยพระเจ้า ชัยวรมันที่ 7 เป็นรูปแบบที่มีลักษณะแตกต่างจากการสร้างรูปแบบเดิมๆเป็นเพราะพระองค์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา นิกายมหายาน อย่างยิ่ง ปรางค์ปราสาทบายน ทั้ง 54 ปรางค์ถูกสลักเป็นภาพพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ผินพระพักตร์ออกไปทั้งสี่ทิศเพื่อสอดส่องดูแลทุกข์สุขของเหล่าพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุข

จากนั้นนั่งรถชมกลุ่มปราสาทเล็กโดยรอบ อาทิเช่น บาปวน ลานช้าง ปราสาทพิมานอากาศ   ชมสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของ โลก ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1650 – 1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 โดยถวายเป็นพุทธบูชา ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสุมทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ ของพวกเราชาวไทยปรากฎอยู่ด้วย

19.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ระบำนางอัปสร  อันตระการตาอ่อนช้อยสวยงาม

เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Siem Reap Vacation ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า /

                        เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Starry Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

1
3
2

06.30 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

07.30 น.        นำท่านเดินทางสู่ พนมกุเลน นำท่านชม ศิวลึงค์ใต้น้ำจำนวนมาก และ รูปพระนารายณ์ใต้น้ำ ชม น้ำตกพนมกุเลน ต้นน้ำแห่งแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่ที่เป็นแหล่งหินสำหรับสร้างปราสาทนครวัดและปราสาทอื่นๆ ในเมือง พระนคร

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริเวณเหนือน้ำตกบนยอดเขา

14.00 น.        จากนั้นนำท่านเดินทางย้อนกลับเข้าเมืองและนำชม พิพิธภัณฑ์ อีกหนึ่งการเรียนรู้ในมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ ของ อาณาจักรขแมร์โบราณอาณาจักรที่ได้รับการขนานนามเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกแท้จริงและ จะยิ่ง ตื่นตะลึงกับความงามของศิลปวัตถุล้ำค่าโดยเฉพาะเทวรูปศิลาแกะสลักขนาดใหญ่ที่งดงาม ผู้รักศิลปวัฒนธรรม จะ พลาดไม่ได้โดย ศิลปเหล่านั้น เป็นภาพแสดงถึงฝีมือ ศิลปะ อารยธรรม ศิลธรรมและภาพกล้าหาญที่สูงสุดของขแมร์

19.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Siem Reap Vacation ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า /

                        เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม Starry Angkor Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า4

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่ ตลาดซาจ๊ะ (ตลาดเก่าเมืองเสียมราฐ) เช่น เสื้อยืดรูปปราสาท หรือ ตัวอักษรเขมร , เครื่องเงิน ,ไม้แกะสลัก ต่าง ๆ พร้อมทั้ง จำหน่าย ปลากรอบ ปลาตากแห้ง ปลาร้า  ซึ่งเป็นปลามาจากโตนเลสาบ ของที่ระลึกต่าง ๆ พวงกุญแจ , โมเดล และคริสตัลรูปปราสาทต่างๆ จากนั้นนำท่านไหว้พระประจำเมือง มีสององค์เรียกว่า องค์เจก กับองค์จม  ชมวัดใหม่(วัดมีหัวกระโหลก)

12.00            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ โตนเลสาบ (ทะเลน้ำจืด) ล่องเรือชมหมู่บ้านประมงและชมชีวิตประจำวันของชาวประมง เป็นบ้านเรือนแพร่วมมีคนแขมร เวียดนามและจาม(อีสลาม) มีโรงเรียนและโรงบาลลอยน้ำ (อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)

——– น.        นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเสียบเรียบ เพื่อทำการเช็คอิน

——– น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดย ………………………….

——– น.        เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ5

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
เริ่มต้นที่ 9,700 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

นครวัด–นครธม-บันทายสรี-พนมกุเลน

ราคานี้สามารถใช้ได้จนถึง เดือนมีนาคม 2560 

**สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

**ราคานี้เป็นราคาเงินบาทไทย

รายละเอียดโรงแรม 2 ท่าน 3-4 ท่าน 5-6 ท่าน 7-8 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
 Siem Reap Vacation Hotel
ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
12,700 11,600 10,200 9,700 2,000
Starry Angkor Hotel

ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

13,300 12,200 10,900 10,300 2,500

 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในช่วง Peak Season

รายละเอียดโรงแรม

Surcharge Peak season : ราคาต่อท่าน

Siem Reap Vacation – Superior Room N/A
Starry Angkor – Superior Room from 24th Dec 2015 – 02nd Jan 2016 จ่ายเพิ่มท่านละ 650 บาท

from 07th-16th Feb 2016 จ่ายเพิ่มท่านละ 650 บาท

ราคานี้รวม

 •  ค่าที่พัก จำนวน 3 คืน (พักห้องละ2ท่าน)
 •  ค่ารถนำเที่ยวเสียมเรียบ
 •  อาหารรวม 9 มื้อ (เช้า/กลางวัน/ค่ำ)
 •  ค่าเรือล่องโตนเลสาบ
 •  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 •  ค่ามัคคุเทศ์ท้องถิ่น

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว มินิบาร์ในห้องพัก รวมถึงค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ
 •  ค่าตั๋วเครื่องบิน
 •  ค่าวีซ่า ( คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า )
 •  ค่าทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่นคนขับรถ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว