• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

นาโกย่า 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
NGY5D3N_06
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
วันที่
19 ก.ค. - 10 ธ.ค. 2018
สายการบิน
เจแปนแอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

39,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

19 – 23 ก.ค. 2561
6 – 10 ก.ย. 2561
12 – 16 ต.ค. 2561
15 – 19 พ.ย. 2561
6 – 10 ธ.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ชมปราสาทกุโจฮาจิมัง ที่ตั้งอยู่บนเขาราวกับล่องลอยอยู่เหนือม่านเมฆ ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

โปรแกรมการเดินทาง

22.00 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

00.55 น.        เหินฟ้าสู่เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL738

08.15 น.        เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านชิราคาว่าโกะ หมู่บ้านที่ได้รับการตั้งให้เป็นมรดกโลกด้วยบ้านรูปทรงที่แปลกตาไม่เหมือนใครนั้นก็คือบ้านทรงแบบ “กัสโซ” โดยมีเอกลักษณ์อยู่ที่หลังคาของตัวบ้านที่ออกแบบเป็นทรงสามเหลี่ยมยาวปิดลงมาจนเกือบถึงพื้น เพื่อเป็นการป้องกันตัวบ้านที่อาจจะพังได้เมื่อเวลาที่หิมะตกลงมาเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่เกือบบริเวณใจกลางของเกาะฮอนชูและมีภูเขาล้อมอยู่โดยรอบ ทำให้มีอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีและในฤดูหนาวนั้นจะเป็นบริเวณที่มีหิมะตกมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของตัวเกาะ ให้ท่านได้ชมความสวยงามและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองทาคายาม่า เมืองเก่าที่แฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหลที่ยังคงรูปแบบเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก รวมถึงบ้านคฤหบดีที่สวยงามสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ ร้านขายสาเกแบบญี่ปุ่นที่หาได้ยากตามเมืองต่าง ๆ ในปัจจุบันและลายบานหน้าต่างที่เป็นเอกลักษณ์ วางตัวเรียงกันเป็นแถวอยู่ภายในตัวเมืองเก่าของเมืองทาคายาม่า จึงได้รับสมญานามว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” และนำท่านชมที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่าใช้เป็นที่บัญชาการของโชกุนโทกุกาว่าในสมัยก่อนเป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่าหลังสุดท้ายที่ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน ในอดีตเป็นสถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะนานกว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโทกุกาว่าในสมัยเอโดะ หรือ 300 กว่าปีที่แล้ว สิ่งปลูกสร้างแบบเก่ายุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงแข็งแกร่ง ส่วนบริเวณภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ จากนั้นนำท่านชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ย่านที่อนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในสมัยเอโดะรวมถึงการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่สุดแสนคลาสสิคหรือถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมให้ท่านได้เลือกซื้อกันอีกด้วย

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

                    เข้าพักโรงแรม Hida Hotel Plaza หรือเทียบเท่า ( – / L / D )

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำทุกท่านสู่ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมตลาดเช้าริมฝั่งแม่น้ำมิยากาว่า พร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าในบรรยากาศแบบสมัยโบราณ ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อ เลือกชม ผัก ผลไม้ ขนมพื้นเมือง และของที่ระลึกต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองกุโจฮาจิมัง เมืองที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางของจังหวัดกิฟุและยังเป็นเมืองที่หลงเหลือความงดงามของเมืองรอบปราสาท ซึ่งมีทั้งเมืองเก่าที่เรียงรายกัน และรางน้ำที่สวยงามที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชมปราสาทกุโจฮาจิมัง เป็นปราสาทที่นอกจากจะตั้งอยู่บนภูเขาแล้วยังเรียกได้ว่าเป็นปราสาทที่มีบรรยากาศและวิวทิวทัศน์สวยที่สุดในญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ ว่ากันว่าในบรรดาปราสาทที่ตั้งอยู่บนเขานั้น “ปราสาทกุโจฮาจิมัง” นับเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมเมืองรอบปราสาทกุโจฮาจิมังที่มีบ้านเรือนในสมัยอดีตเรียงรายอยู่ อีกทั้งเมืองกุโจฮาจิมังเป็นเมืองที่มีรางน้ำจำนวนมาก จนถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำเพราะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง ดูแล้วเป็นบรรยากาศที่ทำให้หวนนึกถึงอดีตในบรรยากาศแบบย้อนยุคทำให้ทั้งเมืองเสมือนกับเป็นอีกโลกหนึ่งก็ว่าได้ เพียงแค่เดินในเมืองแห่งนี้ ก็จะสามารถสัมผัสบรรยากาศราวกับย้อนเวลาไปอดีตได้อย่างแน่นอน

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

                     เข้าพักโรงแรม Hotel Gujohachiman หรือเทียบเท่า ( B / L / D )
หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่าเมืองใหญ่อันดับ 3 ของญี่ปุ่นรองจากเมืองโอซาก้า เป็นเมืองที่เจริญไปด้วยแหล่งธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากนั้นนำท่านสู่ศาลเจ้าอัตสึตะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองนาโงย่า เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของศาสนาชินโต สร้างแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ญี่ปุ่นชินเมซูคุริ เป็นที่ประดิษฐานของเทพธิดาแห่งดวงอาทิตย์และเป็นที่ซึ่งเก็บดาบศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเครื่องราชกกุธภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ประจำจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งในทุกปีจะมีผู้มาสักการะประมาณ 6,500,000 คน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านโอสึ ย่านช้อปปิ้งที่ผสมผสานกันระหว่างประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีทั้งร้านขายเสื้อผ้า ร้านอาหาร ร้านขนม รวมไปถึงคนที่ชอบการ์ตูน เกมส์ และอนิเมะต่างๆ มีให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมอีกด้วย ทำให้ย่านนี้เป็นย่านท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองนาโกย่าซึ่งนอกจากคนญี่ปุ่นที่มาเที่ยวแล้ว ยังเป็นที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองนาโกย่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงแบรนด์เนมมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน เช่นแบรนด์ยอดนิยมอย่าง H&M, Bershka, Forever 21, OLD NAVY, Adidas, Miu Miu, GAP, ZARA, Louis Vuitton และ Apple Store ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมกันอย่างเพลิดเพลิน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              พาทุกท่านช้อปปิ้งที่มิตซุยเอ้าท์เลท แหล่งเลือกซื้อสิ่งของและเสื้อผ้าแฟชั่น ภายในแบ่งเป็นร้านค้าต่างๆ มากมายมีสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ เครื่องสำอางค์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อ

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Nagoya Koukusai Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D )

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.20 น.        เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ JL737

14.50 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ( B / – / – )

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ท่านละ(พักห้องละ 2 ท่าน) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(มีเตียง) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
19 – 23 ก.ค. 61
6 – 10 ก.ย. 61
12 – 16 ต.ค. 61
15 – 19 พ.ย. 61
6 – 10 ธ.ค. 61
39,999 36,999 33,999 5,000
 • กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 15 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ Economy Class สายการเจแปน แอร์ไลน์
 2. ค่ารถรับ ส่ง ตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข

 1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 15 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว