• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สวิตเซอร์แลนด์

สวิสเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์
GE_SWISS_TG_ZRH
ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
วันที่
14 ก.ค. - 25 ธ.ค. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

97,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

14-21 / 22-29 ก.ค. 2561
12-19 / 25 – 1 ก.ย. ส.ค. 2561
8-15 / 21-28 / 30 ก.ย. – 7 ต.ค. ก.ย. 2561
15-22 / 22-29 ต.ค. 2561
10-17 / 24 พ.ย. – 1 ธ.ค. พ.ย. 2561
3-10 / 18-25 ธ.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

เจาะลึกเมืองสวยสวิตเซอร์แลนด์
ไฮไลน์ของโปรแกรมทัวร์

เมือง Zermatt
เมืองปลอดมลพิษที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์

นั่งรถไฟสาย Glacier Express
อีกหนึ่งเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

นั่งรถไฟสาย Bernina Express
รถไฟสายที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการมากกว่าหนึ่งศตวรรษ

ชมกรุง Bern (Unesco)
เมืองมรดกโลก หลวงของสวิตเซอร์แลนด์

ชมเมือง Colmar / Riquewihr / Strasbourg
เมืองสวยของฝรั่งเศส ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองสวยของโลก

ยอดเขา Matterhorn (Unseen)
หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ สวยยังกับสรวงสวรรค์

ยอดเขาจุงเฟรา Top Of Europe
มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป

รายละเอียดทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

20.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

00.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970

06.55 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (Zurich) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วรถโค้ชรอรับ

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern)
(ระยะทางประมาณ 124 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้” ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้าง
นำท่านชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นเดินทางเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซย่านเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่านจึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าแก่อายุกว่า 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ เข้าสู่ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ นำคณะชมนาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
(ระยะทางประมาณ 101 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.)
นำท่านชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ มหาวิหารนอร์ทเทรอ ชมทะเลสาบเลอมอง (Lac Leman) ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามบริเวณทะเลสาบเลอมอง มองไปฝั่งตรงข้ามเห็นเทือกเขาแอลป์ทอดเป็นแนวยาว และถ้าวันไหนแดดดีก็จะได้เห็นทิวเขาที่มีหิมะสีขาวโพลนปกคลุมบนยอด ประกอบกับภาพท้องน้ำที่ใสสะอาด มีทั้งหงส์ขาวและเป็ดน้อยแหวกว่ายไปมาสบายใจสบายตายิ่งนัก นำท่านเดินทางสู่ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le Pavillon Thailandais) ซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะเดอนองตู (Parc du Denantou) ศาลาจตุรมุขที่มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 16 เมตร หนัก 27 ตัน ทำจากไม้สักและไม้เนื้อแข็งในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ไทยในต่างแดนแห่งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อฉลองวโรกาสที่ราชกาลที่ ๙ ทรงครองราชย์ครบ 60 พรรษา และฉลอง 75 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย สวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี พ.ศ. 2549 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น และเมืองโลซานน์ โดยให้กรมศิลปากรเป็นผู้รับผิดชอบ การออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งหลายส่วนของศาลาไทยได้ก่อสร้างสำเร็จรูปจากกรุงเทพฯ แล้วจึงส่งไปสวิตเซอร์แลนด์ ทางเรือ โดยมีช่างฝีมืออีก 13 คนไปทำงานกันต่อ ณ สถานที่จริงจนเสร็จเรียบร้อย เปิดให้สาธารณชนได้ชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงประกอบพิธีเปิดศาลาไทยอย่างเป็นทางการ ที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมงต์เทรอซ์ (Montreux)
(ระยะทางประมาณ 31 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)
เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ EDEN PALACE AU LAC MONTREUX หรือระดับเทียบเท่า

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาสซ์ (Tasch)

(ระยะทางประมาณ 138 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.50 ชม.)

นำท่านนั่งรถไฟต่อไปยังเมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก  ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์  อิสระให้ท่านได้ชมเมืองมีร้านค้ามากมาย เมืองนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทั่วโลก

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

13.00 น.      นำท่านสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์ Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือลานสกีอันกว้างไกลสุดสายตา เป็นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร       สูงกว่ายอดเขาจุงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์ บลังก์ ชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงาม ลานหิมะกว้างให้ท่านได้สัมผัสอย่างจุใจ

นำท่านกลับสู่เมืองเซอร์แมท อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป

19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 พักค้างคืน ณ  BEST WESTERN PLUS ALPEN RESORT หรือระดับเทียบเท่า

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.        นำท่านนั่งรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ที่พาดผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์ จนเข้าสู่เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt)

หมายเหตุ    *** รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรสจะทำาการปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมแซมในวันที่ 23 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2560 ดังนั้นนสำหรับคณะที่เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวจะใช้รถไฟขบวนปกติเดินทางแทน ***

12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

13.00 น.     นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคโม (Lake Como)

(ระยะทางประมาณ 137 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชม.)

เดินทางผ่านเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบ จนเข้าสู่เขตทะเลสาบโคโม ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนแห่งนี้ผ่านเมืองมีนาจิโอ เมืองตากอากาศที่เรียงรายรอบ ๆ ทะเลสาบโคโม จนกลายเป็นศูนย์รวมชนชั้นสูงและบุคคลมีชื่อเสียงของยุโรปนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซอนดริโอ (Sondrio)(ระยะทางประมาณ 67 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.)เมืองที่เคยเป็นเมืองพักของทหารโรมันโบราณ ภายหลังถูกผนวกรวมอยู่กับอาณาจักรลอมบาร์ดี และถูกผนวกรวมกับอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักค้างคืน ณ  GRAND HOTEL DELLA POSTA หรือระดับเทียบเท่า

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ (Tirano)  (ระยะทางประมาณ 42 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

จุดเริ่มต้นของรถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษมาแล้วที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว

นำท่านนั่งรถไฟสาย Bernina Express ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ BRUSIO ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก สัมผัสกับอีกหนึ่งความประทับใจและความทรงจำในประสบการณ์ที่หาชมได้ยาก     เดินทางถึงเมืองซังต์มอริทซ์ (St.Moritz) เมืองตากอากาสฤดูหนาวที่แสนสงบ

 

12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

13.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)

(ระยะทางประมาณ 292 กม. / ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.)

เมืองหลวงของ แบร์นเนอร์-โอเบอร์ลันด์ ชื่อของเมืองมาจากทำเลที่ตั้งของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ Brienzersee มีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง     อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพกัผ่อน ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์

19.00 น.          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 พักค้างคืน ณ  CARLTON EUROPE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald)

(ระยะทางประมาณ 21 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา (ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป) รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปเพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง SPHINX จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกกว่า 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา

13.30 น.       นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ้ำเส้นทางเดิม       เส้นทางแสนสวยผ่านหมู่บ้านเวงเก้น เมืองปลอดมลพิษที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง เดินทางถึงหมู่บ้านเลาเทรอบรุนเน่น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)

(ระยะทางประมาณ 13 กม. / ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า, บ้านแบบชาเล่ต์สไตล์ และอิสระให้ได้ช้อปปิ้งสินค้าชั้นดีของสวิสอาทินาฬิกา, นาฬิกากุ๊กกู, ของที่ระลึก และช้อคโกแลต

19.00 น.      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูพิเศษ ชีสฟองดู

พักค้างคืน ณ  CARLTON EUROPE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.00 น.      นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund คืนภาษี

13.30 น.       ออกเดินทางกลับสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

05.30 น.    เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋ว
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 97,900.-
1 ผู้ใหญ่ 1 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   (มีเตียง) ราคาท่านละ 91,900.-
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง) ราคาท่านละ 85,900.-
2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 81,900.-
พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่มอีกท่านละ 18,000.-
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) ผู้ใหญ่ หักท่านละ 23,000.-
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน (การบินไทย) เด็ก     หักท่านละ 16,000.-
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
***หมายเหตุ       การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป***

หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทยเส้นทาง ตามที่ระบุ
  (ภาษีน้ำมันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 1 เม.ย. 60 หากในวันออกตั๋วมีการปรับเพิ่มทางบริษัทขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง)
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน (Standard Room)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชั่วโมง/วัน)
 • ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
  **หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว**
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (เท่านั้น)

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าแจ้งเข้าออก กรณีคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์, ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการบริการควรให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจ เพิ่มเติม)

ค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งท่านต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว