• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

อาโอโมริ 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
AH_6D3N_ByJL-01
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6 วัน 3 คืน
วันที่
06 ก.ย. - 16 ต.ค. 2018
สายการบิน
เจแปนแอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

52,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

6 – 11 ก.ย. 2561
11 – 16 ต.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์


ชมปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่เมืองฮาโกดาเตะ และสัมผัสกับการนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ใต้ทะเล ขึ้นกระเช้าชมวิวที่ติดอันดับ1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของโลกบนภูเขาฮาโกดาเตะ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

รายละเอียดทัวร์

จุดเด่นของทัวร์

 • ชมปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
 • นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่เมืองฮาโกดาเตะ และสัมผัสกับการนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ใต้ทะเล
 • ขึ้นกระเช้าชมวิวที่ติดอันดับ1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของโลกบนภูเขาฮาโกดาเตะ
 • อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น

โปรแกรมการเดินทาง

19.00 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว R ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบินเจแปน แอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

22.05 น.        ออกเดินทางสู่เมืองอาโอโมริ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่ JL 034

05.40 น.        เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

07.45 น.        ออกเดินทางต่อสู่เมืองอาโอโมริ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่ JL141

09.10 น.        เดินทางถึงสนามบินอาโอโมริ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ พิพิธภัณฑ์ที่จัดจำลองโคมไฟที่ใช้ในเทศกาลเนบูตะ ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีผู้คนหลั่งไหลมาชมกันอย่างมากมายในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของโคมไฟรูปร่างสวยงามมากมายที่ประดับอยู่ตลอดทางในพิพิธภัณฑ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดปลาอูกะ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ตลาดขายสินค้านานาชนิด เช่น อาหารทะเลสดๆ ผัก ผลไม้ และที่พลาดไม่ได้ก็คือ แอปเปิ้ลอาโอโมริ ที่มีกลิ่นหอม รสหวานฉ่ำ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารให้ทุกท่านได้เลือกทานกันอีกด้วย เช่น ข้าวหน้าปลาดิบหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่า “ไคเซ็นด้ง” ท่านสามารถเลือกชนิดของอาหารทะเลได้ตามใจชอบ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านสู่ A-Factory บริเวณริมอ่าวอาโอโมริมีทั้งร้านขายของฝาก ร้านขายของที่ระลึกและอาหารขึ้นชื่อของเมืองอาโอโมริ ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ของที่นี่จะเป็นแอปเปิ้ลนานาพันธุ์ ซึ่งเป็นผลไม้ท้องถิ่นของเมืองอาโอโมริ และยังมีน้ำแอปเปิ้ล ขนมต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและซื้อของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เย็น                 รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม Hotel Appleland หรือเทียบเท่า (– / L / D )

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบออนเซ็น ที่ขึ้นชื่อของเมืองอาโอโมริ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับบ่อน้ำแร่ที่ทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิโรซากิซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมในสมัย เอโดะ ซึ่งยังคงหลงเหลือวัฒนธรรมอันเฟื่องฟูให้เราได้ชม กันจากนั้นนำท่านชมปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งเป็นหนึ่งใน สถานทีท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้น โดยตระกูลซูการุ ในปี 1611 โครงสร้างปราสาทมีทั้งหมด 3 ชั้น ประกอบด้วย คูปราสาท ป้อมประตูปราสาท และป้อมตามมุมปราสาท ภายในปราสาทท่านจะได้พบกับ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของวัตถุโบราณ ตัวปราสาทถูกล้อมรอบไปด้วยซากุระกว่าพันต้นซึ่งเป็นจุดชม ซากุระที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง (ช่ววงซากุระบานประมาณเดือนเมษายน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ลำธารโออิราเสะ ลำธารแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาจิมันไต เป็นลำธารที่ไหลจากภูเขาลงไปตามหุบเขาโออิราเสะ บริเวณโดยรอบถูกห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้อันเขียวชอุ่ม ทำให้มีอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบายตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (ปลายเดือนตุลาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน) ลำธารแห่งนี้เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเลยทีเดียว จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งกันต่อที่อิออน มอลล์ ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้นและยังมีร้าน 100 เยน สินค้าที่มีคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม Aomori Kokusai Hotel หรือเทียบเท่า (B / L / D)

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่าน “นั่งรถไฟเจอาร์” จากสถานีอาโอโมริ สู่สถานีชินอาโอโมริ (เนื่องจากไม่มีรถบัสให้บริการ ลูกค้าจึงจำเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางขึ้นรถไฟด้วยตัวท่านเอง) เมื่อเดินทางมาถึงสถานีชินอาโอโมริแล้วพาท่าน “นั่งรถไฟชินคันเซ็น” กันต่อเพื่อเดินทางไปยังสถานีฮาโกดาเตะ ทุกท่านจะได้สัมผัสกับการนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ใต้ทะเล (อุโมงค์เซกัง) ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากอุโมงค์ก็อทธาร์ดเบสในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สู่สถานีฮาโกดาเตะอุโมงค์ที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอนชูกับเกาะฮอกไกโดเพื่อข้ามจากเกาะทางตอนกลางสู่เกาะทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น เมืองฮาโกดาเตะ เป็นเมืองท่าทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด ที่มีบรรยากาศโรแมนติก เต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีความสำคัญในฐานะเมืองเก่าแก่ เป็น 1 ใน 5 เมืองท่าของญี่ปุ่น บ้านเรือนในเมืองฮาโกดาเตะ ปัจจุบันมีความเจริญเหมือนชุมชนเมืองทั่วไป ผสมผสานกับมนต์สเน่ห์ของเมืองเก่าที่อยู่รอบเนินเขาฮาโกดาเตะ ซึ่งเป็นปลายแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้แวะมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชมป้อมดาวโกเรียวคาคุ ป้อมปราการสไตล์ตะวันตกเป็นรูปดาวขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1857 เพื่อป้องกันการคุกคามจากจักรวรรดินิยมโดยมหาอำนาจตะวันตกแต่ในที่สุดก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในปี ค.ศ. 1869 ปัจจุบันบริเวณป้อมแห่งนี้ได้กลายเป็นสวนสาธารณะที่นิยมใช้เป็นสถานที่ชมดอกซากุระกว่าพันต้นที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ส่วนรูปทรงของป้อม หากมองจากภาพถ่ายมุมสูงจะเห็นว่าคล้ายกับเป็นดาวกระจายของนินจาจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ เพื่อขึ้นกระเช้า (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ชมวิวที่ติดอันดับ 1ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของโลก

เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ  ภัตตาคาร

เข้าพักโรงแรม Hakodate Onuma Prince หรือเทียบเท่า (B / L / D)

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

เช้า                  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ตลาดเช้าขายสินค้านานาชนิด อาทิอาหารทะเล ผักและผลไม้สด และข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของชาวเมือง กว่า360 ร้าน ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งเลยทีเดียว จากนั้นพาท่านชม โกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรือริมทะเล สร้างตามตะวันตกด้วยอิฐแดง ซึ่งไม่ค่อยเห็นกันในญี่ปุ่นยุคนั้น เจ้าของเดิมคือคุณคะเนโมริพ่อค้าผู้มั่งคั่ง ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลังได้ดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และอื่นๆ มากมาย ทำให้เป็นย่านช้อปปิ้งที่สามารถเดินเล่น และเลือกซื้อของฝากได้

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  พาท่านเดินชมย่านโมโตมาจิ ที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมาตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าสำหรับทำการค้ากับต่างชาติซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกลักษณ์และมีภูมิทัศน์อันหลากหลายให้ท่านได้ชื่นชม ( B / L / – )เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านสู่สนามบินฮาโกดาเตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19.35 น.        ออกเดินทางจากสนามบินฮาโกดาเตะ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ด้วยเที่ยวบินที่   JL 588

21.05 น.        เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

00.05 น.        ออกเดินทางต่อสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยเที่ยวบินที่ JL 033

05.05 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

 

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ท่านละ
(พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (มีเตียง) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
6 – 11 ก.ย. 61
11 – 16 ต.ค. 61
52,999 49,999 46,999 8,000
 • กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ Economy Class สายการเจแปน แอร์ไลน์
 2. ค่ารถรับ ส่ง ตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข

 1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว