• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์
HOK5D3N _ TG-02
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
วันที่
09 ส.ค. - 13 ส.ค. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

49,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

9 – 13 ส.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

ชมสวนสวยใกล้เมืองซัปโปโรที่ หมู่บ้านเอโคริน เก็บผลเชอร์รี่สดๆใหม่ๆ จากต้น ชมความสวยงามของคลองโอตารุ คลองสุดแสนโรแมนติก นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวบนภูเขาเทนงุ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน

รายละเอียดทัวร์

 • ชมสวนสวยใกล้เมืองซัปโปโรที่ หมู่บ้านเอโคริน
 • เก็บผลเชอร์รี่สดๆใหม่ๆ จากต้น
 • ชมความสวยงามของคลองโอตารุ คลองสุดแสนโรแมนติก
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวบนภูเขาเทนงุ
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
 • อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

20.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทยซึ่งพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระแก่ท่าน

23.45 น.        เหินฟ้าสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

08.30 น.        เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านสู่หมู่บ้านเอโคริน (Ecorin Village) เปิดทำการในปีค.ศ. 2006 โดยบริษัท อาเรฟ จำกัด ที่รู้จักกันดีในชื่อของร้านแฮมเบอร์เกอร์ “บิคคุริดองกี้” ภายในมีพื้นที่กว่า 240 ไร่ และแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น สวนคินกะเทเอ็น ที่มีรูปแบการจัดสวนกว่า 30 แบบ นอกจากนี้ยังมีโซนเลี้ยงอัลปาก้าและแกะให้ท่านสามารถชมตัวอัลปาก้าได้อย่างใกล้ชิด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านสู่สวนผลไม้ ให้ท่านสนุกสนานกับการ เก็บเชอร์รี่ สดๆใหม่ๆจากต้น (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ที่เรียงรายเป็นทิวแถวและเต็มอิ่มกับการทานเชอร์รี่ที่เก็บจากต้นกันอย่างสนุกสนานพลิดเพลินพร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับมุมสวยๆ หรือ เลือกซื้อมาไว้รับประทานได้ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโจซังเค เมืองน้ำพุร้อนเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติชิโกะสึ โทยะ ระหว่างหน้าผาสูงกับแม่น้ำโทโยฮิระ

เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม

เข้าพักโรงแรม Jozankei View หรือเทียบเท่า ( – / L / D)

หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด เพื่อความผ่อนคลายเพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเข้าสู่เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพล

มาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุ อันสวยงามน่าประทับใจคลองโอตารุเป็นคลองที่เกิดขึ้นจากการถมทะเล สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1923 เพื่อเป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่สู่โกดังในเมือง ภายหลังเลิกใช้จึงถมคลองครึ่งหนึ่งเป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวแทนโกดังต่างๆซึ่งเป็นอาคารอิฐสีแดงจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและได้ปรับปรุงเป็นร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆสวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นำท่านชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว ท่านสามารถชมเครื่องแก้วที่มีรูปแบบและสีสันสวยงามซึ่งเกิดจากกรรมวิธีการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ จึงทำให้เครื่องแก้วที่ออกมามีรูปแบบและสีที่แตกต่างกันออกไป ตามความถนัดและความชำนาญของช่างเป่าแก้ว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำทุกท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ภูเขาเทนงุ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองโอตารุ ท่าเรือและอ่าวอิชิการิได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าเทนงุ โดยในสมัยเอโดะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่ารูปลักษณ์ของเทพเจ้าเทนงุนั้นมีใบหน้าสีแดง จมูกยาว สวมชุดแบบชาวเขาและถือพัดขนนก แต่ในปัจจุบันกลับมีความเชื่อว่าเทพเจ้าเทนงุมีปากแหลมคล้ายนก นำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโดที่เติบโตและกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่นผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒนาได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ลักษณะของผังเมืองจึงถูกออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น)

เข้าพักโรงแรม Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า ( B / L / D)

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

                        อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายในย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร หรือเที่ยวชมเมือง เช่น ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโรซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมืองโดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างทำให้ดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดอีกด้วย

หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองโดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยงตรงแล้วยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรมจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้

ซูซูกิโนะ ย่านช้อปปิ้งที่แสนคึกครื้นของเมืองซัปโปโร มีห้างร้านต่างๆมากมาย มีทั้งร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดัง ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นและร้านอาหารสไตล์ตะวันตก ร้านขนม ร้านกาแฟหอมกรุ่น อีกทั้งยังเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของวัยรุ่นชาวญี่ปุ่นอีกแห่งหนึ่งด้วย ท่านสามารถเที่ยวชมได้อย่างไม่รู้จักคำว่าเบื่อกันเลยทีเดียว

(เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านในการช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวด้วยโปรแกรมของตัวท่านเองอิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

เข้าพักโรงแรม Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า ( B / – / –)

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

10.30 น.      ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ด้วยเที่ยวบิน TG 671

15.30 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ท่านละ(พักห้องละ 2 ท่าน) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(มีเตียง) เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่มีเตียง) พักห้องเดี่ยวเพิ่ม
9 – 13 ส.ค. 61 49,999 44,999 39,999 8,500

กรุ๊ปออกเดินทางขั้นต่ำ 20 คน ในกรณีที่กรุ๊ปต่ำกว่า 20 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป กลับ Economy Class สายการบินไทย
 2. ค่ารถรับ ส่ง ตามรายการ
 3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์
 3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข

 1. คณะเดินทางต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 20 ท่านและทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ในกรณีที่สมาชิกไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว