• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
นิวซีแลนด์

เจาะลึกนิวซีแลนด์เกาะใต้ 8 วัน

รหัสทัวร์
NZ _SQ_8D
ประเทศ
นิวซีแลนด์
ระยะเวลา
8 วัน
วันที่
14 ต.ค. - 21 ต.ค. 2018
สายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

115,800 บ.

กำหนดการเดินทาง

14-21 ต.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

เจาะลึกนิวซีแลนด์เกาะใต้ 8วัน(SQ)

นำท่านเยือนดินแดนกีวีและชาวเมารี  ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็ง
นั่งรถไฟสายโรแมนติก ล่องเรือชมความงามของฟยอร์ด และชมความน่ารักของแกะ
ไคร้สท์เชิร์ช – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – โฮกิติกะ – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์- เมืองฮาส
ทะเลสาบวานากา–ควีนทาวน์ – มิลฟอร์ด ซาวด์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ
วอลเตอร์พีคฟาร์ม– อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก– ทะเลสาบเทคาโป –ไคร้สท์เชิร์ช

พิเศษ !! นอนพักค้างคืนในอุทยานแห่งชาติเมาท์คุกณโรงแรม HERMITAGE
ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุด ได้เห็นวิว Mt.COOKแบบเต็มๆ

โปรแกรมการเดินทาง

12.30 น.       คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 5 แถว Kเคาน์เตอร์ 8-20สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

เจ้าหน้าที่บริษัทจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

15.30 น.       ออกเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ชโดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 975/297

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์  ก่อนเดินทางสู่ไคร์สท์เชิร์ช เวลา 18.55น. –19.45 น.)

10.30 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองที่ใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว(ศุลกากรประเทศนิวซีแลนด์ห้ามนำเข้าอาหารสดและอาหารแห้งทุกชนิดอาทิผัก ผลไม้ เนื้อสดหมูแผ่นเมล็ดพันธุ์พืชและน้ำผึ้งเป็นต้น ) นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษจากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ (CANTERBURY MUSEUM) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1870 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์อันโดดเด่นจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นกมัว (MAO)ที่ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เรียบร้อยแล้วจากการล่าของชนเผ่าเมารีซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นิวซีแลนด์ในปัจจุบัน ก่อนที่ อเบลแอนชุน ทัสแมน นักล่องเรือชาวดัตช์ และกัปตันเจมส์ คุกจะล่องเรือมาพบเกาะนิวซีแลนด์และทำให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศนิวซีแลนด์ในแผนที่โลก

 

 

ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ และเครื่องมือดำรงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณพร้อมทั้งชมการจำลองอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิร์ทในยุคแรกๆนอกจากเรื่องราวของชาวชนเผ่าเมารี ข้าวของเครื่องใช้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกฟอสซิล, ไดโนเสาร์, นกและอีกหลากหลายเรื่องราวซึ่งหากมีเวลาสามารถเดินชมได้ตลอดวันเลยทีเดียวจากนั้นนำท่านชม สวนโบทานิค (BOTANIC GARDEN) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองไคร้สท์เชิร์ชบนยอดเขาแคชเมียร์ท่านจะได้สัมผัสอากาศ

บริสุทธ์บนเนินเขา พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองไคร์ทเชิร์ชได้โดยรอบ จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ ห้างสรรพสินค้า เวสต์ฟิล (WESTFIELD)ตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควร

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH :764 Colombo St, Christchurch Central, Christchurch 8011, New Zealand. TEL : +64 3-741 2800. https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/christchurch/chccs/hoteldetail

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป(TEKAPO LAKE) (230กิโลเมตร)ท่านจะได้ชมทะเล สาบที่มีสีเขียวอมฟ้าที่เรียกว่า ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์เพราะความสวยงามแบบที่สุดของที่สุดบนพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 83ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตรน้ำในทะสาบยังคงสีเทอควอยซ์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำ สารละลายและแร่ธาตุต่างๆ ที่น้ำชะลงมาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองที่สร้างโทนสีฟ้าสวยๆ ให้กับทะเลสาบแห่งนี้ระหว่างทางหากพอมีเวลา แวะผ่านเมืองแอชเบอร์ตัน(ASHBURTON)แหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแกะ อาหารเสริม สินค้าพื้นเมือง ผลไม้สด /แห้ง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป นำท่านชม โบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี “Church of the good Shepherd” เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโปมุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาด ชื่อของโบสถ์ ได้มาจากคำที่ใช้เรียก ‘พระเยซู’ ว่าเป็นคนเลี้ยงแกะที่แสนดี ตามคติในพระคัมภีร์ใหม่ของคริสต์ศาสนาประกอบกับดินแดนเกาะใต้ในแถบนี้อาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงแกะเป็นอาชีพและรายได้หลักนำความเจริญมาสู่ภูมิภาคนี้เป็นอย่างมากจนคนเลี้ยงแกะทั้งหลายสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูด้วยศาสนสถานอันมีที่ตั้งที่น่าประทับใจแห่งนี้ใกล้ๆกันยังมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ“Sheepdog Memorial”สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ เพราะเกษตรกรทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกินจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก(MOUNTCOOKNATIONAL PARK)ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ แห่งแนวเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ เพื่อพบกับ ยอดเขาเม้าท์คุก ที่ก่อนนั้นชนเผ่าเมารีโบราณเรียกชื่อภูเขาแห่งนี้ว่า “เอารังกิ” ที่มีความหมายว่า “ภูเขาสูงเทียมเมฆ” และพวกเขายังถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่บนปลายยอดเขาเดินทางถึงอุทยานแห่งชาติเมาท์คุกนำท่านชมเมาท์คุกซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเมาท์คุกจัดว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งสูงถึง3,754เมตรทำให้นักปีนเขาจำนวนมาก ต่างพากันเดินทางมายังเมาท์คุกเพื่อพิชิต ยอดเขาแห่งนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิตอิสระท่านชื่นชมบรรยากาศและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HERMITAGE MT.COOK : Private Bag, Aoraki Mount Cook Alpine Village, New Zealand.  Tel. +64 3 435 1809  Fax: +64 3 435 1879http://www.hermitage.co.nz/en/contact-us

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่มีให้ท่านเลือกหลากหลายเมนู

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

          นำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวล (CROMWELL)(205กิโลเมตร)เมืองแห่งสวนผลไม้ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ เช่น แอปเปิ้ล พีช แพร และ เชอร์รี่ จากสวนของ MRS. JONESที่มีพื้นที่ถึง250เอเคอร์ หรือ 625ไร่ โดยมีผลผลิตจากผลไม้ กว่า 15ชนิดโดยมีแอปเปิ้ลและพีชมากที่สุดแต่ผลไม้ที่ทำรายได้ให้มากที่สุดคือเชอร์รี่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลไม้สดๆ และผลไม้แปรรูปชนิดต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (QUEENSTOWN)(60กิโลเมตร)“เมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมเนินเขานอกจากนี้ยังอยู่ริมทะเลสาบวาคาติปู (WAKATIPU)และโอบล้อมด้วยภูเขาถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ควีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศน์ที่งดงาม เดินทางถึง เมืองควีนส์ทาวน์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านล่องเรือกลไฟโบราณทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS EARNSLAW CRUISE)ท่านจะได้ชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นปอปล่าร์ที่สูงเพียวและต้นหลิว (วีปปิ่ง วิลโลรว์) และแนวเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล เป็นเบื้องหลังฉากของเมืองควีนทาวน์อยู่ไกลๆ สัมผัสกับอีกหนึ่งมุมมองของควีนทาวน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่สวยและดีที่สุดของนิวซีแลนด์ จนเป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลก เรือลำนี้เปิดดำเนินการมากกว่า 90 ปี คือตั้งแต่ปี ค.ศ.1912ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับเรือไททานิค นำท่านล่องเรือสู่วอลเตอร์พีคฟาร์ม(WALTER PEAK FARM)เพื่อนำท่านเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะ ท่านสามารถให้อาหารสัตว์ดูการทำงานของสุนัขเลี้ยงแกะและการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NOVOTELQUEENSTOWN LAKESIDE :Marine Parade, Queenstown 9300New Zealand. Tel :+64 3 442 7750

 http://www.novotel.com/gb/hotel-5308-novotel-queenstown-lakeside/index.shtml

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 *** หมายเหตุ การเดินทางไปมิลฟอร์ด ซาวด์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เนื่องจากสภาวะอากาศโลก    ไม่เป็นไปตามฤดูกาล ถ้าวันที่จะเดินทางไปมิลฟอร์ด ซาวด์ มีหิมะตกหนา ถนนปิด รถไม่สามารถเข้า ไปเพื่อจะนำท่านไปล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวด์ ได้ ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการกระทันหัน   โดยมิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ***

จากนั้นนำท่านเดินทางเลียบทะเลสาบวาคาทีปูอันสงบสู่อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ (MILFORDSOUND)ดินแดนที่ถูกขนานนามว่าเป็น

 

 

 

 

ฟยอร์ดแห่งซีกโลกใต้มีลักษณะภูมิประเทศที่สูงชันและซับซ้อน มีชายฝั่งที่ขรุขระ ป่าทึบ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทำให้บริเวณนี้ไม่มีการพัฒนาเป็นถนนและเมืองมากนักพื้นที่แห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะและได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษและได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสลับกับภูเขาตลอดสองข้างทางถึงจะเป็นเส้นทางที่ยาวนานแต่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยตลอดทาง แวะพักผ่อนอิริยาบถที่เมืองเทอานาว TE ANAU(175กิโลเมตร)เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นประตูสู่FIORD LANDทางซีกโลกใต้ ชมทะเลสาบที่มีน้ำใสราวกระจกเงา (MIRROR LAKE)บันทึกภาพเบื้องหน้าซึ่งเป็นภูเขาสะท้อนให้เป็นเงาบนพื้นน้ำเหนือทะเลสาบและปกคลุมไปด้วยหิมะในฤดูหนาวลอดอุโมงค์ฮูเมอร์ HOMER TUNNELมีความยาว 1.2กิโลเมตรที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปีแวะถ่ายรูปกับTHE CHASMเป็นรอยแตกของแผ่นดิน และแม่น้ำจะไหลผ่านรอยแตกแคบๆซึ่งมีความลึก 22 เมตร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ช่องแคบมิลฟอร์ด(120กิโลเมตร)เพื่อนำท่านล่องเรือMILFORD SOUND CRUISEที่มีความปลอดภัยสูง ชื่นชมความงามของฟยอรด์ ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธารน้ำแข็งหลายล้านปีมาแล้ว ซึ่งมีความยาวถึง19กิโลเมตร(มิลฟอร์ดซาวด์เป็นผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมันซึ่งถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ซึ่งถูกเรียกว่า “ฟยอร์ด (Fiord หรือFjord)”บริเวณที่ธารน้ำแข็งกัดเซาะและถูกแทนที่โดยน้ำทะเลส่วนที่เป็นผืนน้ำจะเรียกว่า  “ซาวด์” ในขณะที่ส่วนที่เป็นภูเขาและหน้าผาซึ่งมีส่วนแหลมยื่นเข้ามาในน้ำจะเรียกว่า “ฟยอร์ด”นั่นเอง

บ่าย           นำท่านล่องเรือMILFORD SOUND CRUISEพร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ และเมนูพิเศษกุ้งลอบสเตอร์พร้อมกับผ่านชมน้ำตกโบเวน ที่มีความหมายในภาษาเมารีว่า น้ำตกนารีแห่งลำธารชมทิวทัศน์ที่งดงามของน้ำตกสูง 160 เมตร น้ำตกแห่งนี้ตั้งชื่อตามภรรยาท่านผู้ว่าการนิวซีแลนด์ที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ ชมยอดเขาMITRE PEAKเชื่อกันว่าน่าจะเป็นภูเขาที่มีฐานอยู่ในทะเลที่สูงที่สุดในโลก ผ่านชมSEAL ROCK

ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาว่ายน้ำเล่นคลื่นอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ยล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์(290กิโลเมตร)พร้อมกับเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของป่าไม้นานาพันธุ์

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก NOVOTELQUEENSTOWN LAKESIDE

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองวานากา(LAKE WANAKA)(70กิโลเมตร)เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ

วานากา นำท่าน แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมห้องน้ำสมัยโรมันที่PUZZLING WORLDเมืองมหัศจรรย์ของเล่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา(WANAKA)ผ่านเส้นทางฮาสพาสสู่เมืองฮาส(HAAST)(140กิโลเมตร)ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี โดยเดินทางเป็นแรมเดือนและต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็นเพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหินสีเขียว

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซีย(125กิโลเมตร)อิสระท่านชื่นชมธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซียจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่เมืองฟรานซ์โจเซฟ (FRANZ JOSEF)(30กิโลเมตร)เป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็งจึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ ได้แก่ฟรานซ์โจเซฟกลาเซียและฟ็อกซ์กลาเซียความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้ำแข็งมีความยาวประมาณ 13กิโลเมตรกลาเซียทั้งสองแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลาหรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข้าถึงธารน้ำแข็งได้ง่ายดายเช่นนี้  เดินทางถึง เมืองฟรานซ์โจเซฟ

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCENIC FRANZ JOSEFGLACIER : State Highway 6,

Franz Josef Glacier, South Island, New Zealand. Tel : +64 (0)3 752 0729

Fax. +64 (0)3 752 0709   http://www.scenic-franzjosefglacier.com/

06.30 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA)(140กิโลเมตร)เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียว(GREEN STONE)ในอดีตใช้เป็นอาวุธและนำมาทำเป็นเครื่องรางของขลัง ของชาวเมารี

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟอาเธอร์พาสARTHUR’S PASSเป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ 94,500เฮกเตอร์ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737เมตร ชาวยุโรปผู้ค้นพบเส้นทางนี้ในปี 1864ในช่วงยุคตื่นทองเพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยังสถานีเมืองไคร้สท์เชิร์ช

16.28 น.     นำท่าน นั่งรถไฟสาย TRANZALPINEซึ่งวิ่งระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเชื่อมระหว่างไคร้สท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์เส้นทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลกเป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆถึง8.5กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15ปีชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง

18.31 น.     เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีนพร้อมลิ้มลองเป๋าฮื้อรสเลิศ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักCROWNE PLAZA CHRISTCHURCH :764 Colombo St, Christchurch Central, Christchurch 8011, New Zealand. TEL : +64 3-741 2800. https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/christchurch/chccs/hoteldetail

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ช เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ

11.50 น.     เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์เที่ยวบินที่  SQ 298/978

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ เวลา17.40น. –18.35น.)

20.00น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…


*** หมายเหตุ ***   การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าเดินทาง ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 115,800 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน                  104,800 บาท
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม)  98,800 บาท
พักห้องเดี่ยวเพิ่ม  25,800 บาท

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน

 

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ /ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1ขวด / คน / วัน

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก (เนื่องจากโรงแรมที่นิวซีแลนด์ส่วนมากไม่ค่อยมีพนักงานยกกระเป๋า หรือมีน้อยมาก
 • ถ้ามีกรุ๊ปเข้าเวลาเดียวกันหลายกรุ๊ป อาจต้องรอกระเป๋านาน)
 • ค่าวีซ่า
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว