• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
  • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
รัสเซีย

Fantastic Russia

รหัสทัวร์
01_BW_TG_RUS
ประเทศ
รัสเซีย
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
30 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2017
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

52,900 บ.

ไฮไลท์ทัวร์

BIG…รัสเซีย – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน

                       (Moscow – St. Petersburg)

นอนมอสโคว์ 2 คืน และอดีตเมืองหลวงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 2 คืน

เปิดประสบการณ์ใหม่ การบินไทยบินตรง สู่…มอสโคว์(ประเทศรัสเซีย)

  • นั่งรถไฟความเร็วสูง จากมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  • บินภายในขากลับ…ไม่เหนื่อย…มีเวลาช้อปปิ้ง (เที่ยวครบรส)

 

Russia

  • เที่ยวทั้งมอสโคว์ และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
  • ชมเมืองมอสโคว์ จัตุรัสแดง รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก
  • เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย
  • ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus)
  • เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ

โปรแกรมการเดินทาง

07.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ
10.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974
17.10 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.) นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MILAN MOSCOW *4 ดาว (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 1)
Shipilovskaya Street, 28A, Moscow, Russia

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง

จากนั้นเข้าชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับจัตุรัสแดง คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่นวันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าGUM ห้างที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างในปีค.ศ.1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารที่ออกแบบโดย Aleksandr Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกว่า Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน มีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)

พิเศษ…หลังจากนั้นนำท่าน ชมละครสัตว์ เซอร์คัส (Russian Circus) การแสดงของสัตว์แสนรู้และโชว์มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ

หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MILAN MOSCOW *4 ดาว (หรือเทียบเท่า)(คืนที่ 2)

Shipilovskaya Street, 28A, Moscow, Russia 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

โดยสายการบิน S7 AIRLINES เที่ยวบินที่ S7 45N

10.15 น.       ออกเดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

11.50 น.       เดินทางถึงสนามบินเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย

เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมืองเริ่มสร้างด้วยการถมทรายและหินเป็นจำนวนมากเพราะว่าพื้นที่เดิมของเมืองนั้นเป็นดินเลนของทะเล พระองค์ทรงเลือกที่จะสร้างเมืองที่บริเวณนี้เพราะว่าตัวเมืองมีทางออกทะเลบอลติกและสามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอื่นๆได้ง่าย เพื่อการปฏิรูปรัสเซียให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ในยุโรปได้โดยง่าย

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุชกิ้น เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace)หรือหมู่บ้านพุชกิ้น (Pushkin Village) และบ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่าหมู่บ้านพระเจ้าซาร์เพราะที่นี่เป็นเมืองที่พระเจ้าปีเตอร์ มหาราชทรงพระราชทานที่ดินให้แก่พระนางแคทเธอรีน ชื่อเมืองถูกเปลี่ยนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กวีเอกพุชกิ้น ในปี ค.ศ. 1937เพราะกวีเอกผู้นี้เคยผ่านการศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี้ ตัวพระราชวังสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 โดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ผู้มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับว่าพระราชวังแห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใด ๆ ในโลก

นำท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน หรือ  พระราชวังเยกาเจรีนา(Catherine Palace) ที่สวยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย มีห้องต่างๆ ให้ชมนับร้อย แต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณค่ามิได้ที่ช่างเยอรมัน สร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่ 1 แห่งปรัสเซีย ประกอบด้วยแผ่นไม้โอ๊กขนาดใหญ่หกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับอำพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีมีค่าจากอิตาลี ห้องอำพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 ล้านดอลล่าห์  นำท่านผ่านชม จัตุรัสพระราชวัง (Palace Square) ป้อมประภาคารอนุสาวรีย์ ประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชผู้เนรมิตเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและสมบูรณ์แบบมากที่สุด บนพื้นที่บริเวณพระราชวังฤดูหนาว เป็นจัตุรัสหลักของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เช่นเดียวกับจัตุรัสแดงในมอสโคว์ จัตุรัสแห่งนี้ได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญๆไว้หลายเหตุการณ์และอยู่ในรายชื่อมรดกโลก เป็นผลงานการออกแบบผังสถาปัตยกรรมของ Rastrelli

ต่อจากนั้น นำท่านผ่านชม  อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Bronze Horseman) เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งติดกับแม่น้ำเนวา ด้านหน้าของโบสถ์เซ็นไอแซค ใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน ก่อสร้างเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้เป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ได้ขนานนามว่า มหาราช ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส Entienne Maurice Falconet ตามพระบัญชาของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ภายหลังจากการขยายดินแดนของประเทศไปจรดทะเลดำสำเร็จตามพระประสงค

ของพระเจ้า ปีเตอร์มหาราช โดยมีการสลักพระนามไว้ที่ฐานของหินแกรนิตด้วยที่อนุสาวรีย์พระเจ้าปี       เตอร์มหาราชแห่งนี้ยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของเมือง เช่น

วิวของแม่น้ำเนวา ด้านหน้าของโบสถ์     เซ็นต์ไอแซค ตึกบัญชาการกองทัพเรือ และอาคารเถระ

จากนั้นนำท่านผ่านชม Decembrists’     Square ในปี 1917 จตุรัสแห่งนี ้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้น        ของการ เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของรัส เซียจาก ระบอบกษัตริย์มาเป็ นคอมมิวนิสต์ ภายใต้การนา ของเลนิน ผู้น าพรรคบอลเชวิก

จากนั้นนำท่านอิสระให้ท่านได้สำรวจหาซื้อสินค้าที่ย่านถนนเนฟสกี้ (Nevsky Prospekt) ถนนแห่งย่านการค้าที่สำคัญของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้านานาชนิดเป็นของฝากของที่ระลึก

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)

เข้าสู่ที่พัก AZIMUT HOTEL St. Petersburg  *4 ดาว (หรือเทียบเท่า)(คืนที่ 3)

                                      Lermontovskiy pr., 43/1, St Petersburg, Russia, 190103

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม (8)

นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์ (PETERHOF) หรือพระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ เป็นพระราชวังที่สวยงามและแตกต่างจากพระราชวังอื่น ๆ พระราชวัง ตั้งอยู่ที่เมืองปีเตอร์ฮอฟ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย  ตั้งอยู่ที่ริมอ่าวฟีนแลนด์ ฝั่งทะเลบอลติก พระเจ้าปีเตอร์มหาราช ทรงสร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูร้อน สร้างวังนี้ในปี 1720 พระราชวัง ห่างจากตัวเมืองไปทางตะวันตก 29 กิโลเมตร สถาปนิกคือ ฌอง บัฟติสต์ เลอบลองด์ และตกแต่งเพิ่มเติมโดย ซาลีน่าอลิธซาเบธ สร้างอยู่บนพื้นที่ทำเลที่งามมาก บนเนินธรรมชาติ เปรียบดังพระราชวังแวร์ซายส์ที่อยู่ริมทะเล การเสริมสร้างน้ำพุ ที่ซับซ้อนบนเนินดิน สวนน้ำซึ่งมีบันใดน้ำตกขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนที่มีความโดดเด่นที่สุด นอกจากนั้นยังเสริมบารมีด้วย รูปปั้นแซมซันฉีกปากสิงโตด้วยมือเปล่า แล้วนำท่านเดินทางกลับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ (HERMITAGE MUSEUM) ชมภายในพระราชวัง ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่,  ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10)

เข้าสู่ที่พัก AZIMUT HOTEL St. Petersburg  *4 ดาว (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 4)

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (11)

07.10 น.        นำท่านเดินทางสู่สถานนีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองมอสโคว์ด้วยรถไฟความเร็วสูง(Sapsan Train 2nd Class No.755) ระยะทางร่วม 800 กม. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

 

11.15 น.       เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงมอสโคว์

นำท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน

นำท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์(ด้านนอก) (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงปัจจุบันวิหารนี้ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย

กลางวัน

          ** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***

15.30 น.       จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว

18.40 น.        เดินทางกลับสู่  กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 975

07.30 น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ… โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคานี้รวม

* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ               * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ

* ค่าอาหารตามรายการ                                    * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ              * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

* น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.

* ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

(แบบกรุ๊ปทัวร์) เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ

ราคานี้ไม่รวม

* ค่าทำหนังสือเดินทาง

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

** ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิ่น  (โดยประมาณ 36 ดอลล่าร์ ตลอดทริป/คน)

** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน้ำเปล่า

* * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว