• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
รัสเซีย

Beautiful Russia

รหัสทัวร์
02_BW_TG_RUS
ประเทศ
รัสเซีย
ระยะเวลา
8 วัน 6 คืน
วันที่
09 ก.ค. - 15 ส.ค. 2017
สายการบิน
ฟินน์ แอร์
เริ่มต้นที่

79,900 บ.

ไฮไลท์ทัวร์

 

 

 

 

 

รัสเซีย – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – ซาร์กอร์ส 8 วัน 6 คืน

                    (Moscow – St. Petersburg – Zagorsk)

รายละเอียดทัวร์

 

วันที่ (1)       : กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก             

วันที่ (2)       : เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ – เซนต์ไอแซค

วันที่ (3)       : พระราชวังแคทเธอรีนชมห้องอำพันวิหารปีเตอร์แอนด์พอล

วันที่ (4)       : พระราชวังฤดูหนาวกรุงมอสโคว์

วันที่ (5)       : กรุงมอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์

วันที่ (6)       : จัตุรัสแดงมหาวิหารเซนต์บาซิลอารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์

                   พระราชวังเครมลินสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ละครสัตว์บันลือโลก       

วันที่ (7)       : มอสโคว์ – เฮลซิงกิ        

วันที่ (8)       : เฮลซิงกิ – กรุงเทพ

โปรแกรมการเดินทาง

06.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการฟินแอร์ แถว G

08.55 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบิน AY 090

                       (ใช้เวลาเดินทาง 10.50 ชม.)

15.05 น.          เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

17.55 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยเที่ยวบิน AY 169 (ใช้เวลาเดินทาง 01.05 ชม.)

19.05 น.        เดินทางถึง กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ST. Peterburg) จัดว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 20 ปี ตัวเมืองได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนครที่สวยและสมบูรณ์มากที่สุด ในด้านงานสถาปัตยกรรม และผังเมือง ปัจจุบันเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก และอุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจดั่งราชินีแห่งยุโรปเหนือ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก       โรงแรม Holiday Inn Moskovskye Vorata or Similar

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof Grand Palace)  ชมพระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซีย ใช้เพื่อพักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก สร้างในสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชมีชื่อเสียงใน  ด้านความงดงามของสถาปัตยกรรมและสวนน้ำพุที่ยิ่งใหญ่ เป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ำพุที่ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น เปรียบเสมือนแสดงความยินดีต่อชัยชนะและยกย่องในความกล้าหาญของทหารชาวรัสเซีย  /  รูปปั้นแซมซั่น กำลังง้างปากสิงโตที่มีชื่อเสียง สร้างในปี ค.ศ. 1892 ซึ่งจะมีน้ำพุที่พุ่งแรงสูงที่สุดออกมาจากปากสิงโต พุ่งสูงถึง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1897 พระองค์เสด็จถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ และประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้ โดยมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายคู่กับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1897 ที่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ หลังจากนั้นพระองค์เสด็จไปกรุงมอสโคว์ และระหว่างวันที่ 14 – 24 มีนาคม ค.ศ. 1995 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีก็ได้เสด็จเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการและทรงพระนิพนธ์หนังสือเกี่ยวกับรัสเซียในระหว่างการเสด็จเยือนไว้ด้วยมีชื่อว่า “รอยยิ้มหมีขาว

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านผ่านชมจัตุรัสพระราชวัง (Palace Square)ป้อมประภาคารอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราชผู้เนรมิตเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและนำท่านนั่งรถข้ามสะพานอันสวยงามที่มีมากในเมืองนี้

นำท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (ST. Issac) ความงดงาม ความยิ่งใหญ่อลังการ รวมทั้งความยากลำบากในการก่อสร้างชวนให้น่าพิศวงคือเสาเข็มเป็นไม้ขนาดใหญ่ ใช้เวลาถึง 1 ปีเศษจึงจะ  ตอกเสร็จ ส่วนบนที่เป็นยอดโดมทองสุกอร่ามงดงามด้วยสถาปัตยกรรมโมเสค นับเป็นผลงานของสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อก้อง Auguste de Montferrand ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนหลายหลากสี ที่โดดเด่นมากคือเสาหินมาลาไคท์ สีเขียวสดใส เป็นหินที่หายากมาจากเทือกเขาอูราลในเขตไซบีเรีย หินต่างๆที่มีค่าสูงยิ่งเหล่านี้เป็นหินกึ่งอัญมณี มีทั้งภาพเขียนและวัตถุที่ประมาณค่ามิได้ และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ.1858 ได้มีพิธีเฉลิมฉลองการก่อสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชและอุทิศโบสถ์แห่งนี้แก่นักบุญเซนต์ไอแซค มหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นต้นแบบที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา

ผ่านชมอนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช (Bronze Horseman) เป็นอนุสาวรีย์แห่งแรกของนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งติดกับแม่น้ำเนวา

นำท่านผ่านชม Decembrists’ Square ในปี 1917 จตุรัสแห่งนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของรัส เซียจาก ระบอบกษัตริย์มาเป็นคอมมิวนิสต์ ภายใต้การนำของเลนิน ผู้นำพรรคบอลเชวิก

                        นำท่านแวะถ่ายรูป Spilt Blood Church หรือโบสถ์นองเลือดที่สร้างขึ้นตรงจุดที่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ด้วยระเบิดทำมือ และเสด็จสวรรคตในวันเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองย่านถนนเนียฟสกี้พรอสเป็ค (Nevsky Prospect) ถนนแห่งย่านการค้าที่สำคัญของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเลือกซื้อหาสินค้านานาชนิดเป็นของฝากของที่ระลึก

ค่ำ                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม Holiday inn Moskovskye Vorota or Similar

 

 

 เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน (Ekaterine Palace)  หรือ Tsarskoye Selo ใน  ภาษารัสเซีย หมายถึง หมู่บ้านพระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวังอันสวยงาม และสวนแห่งความสุขความทรงจำในปี ค.ศ. 1708 – 1742 เป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนพระมเหสีองค์โปรดพระนางแคทเธอรีนที่1 ต่อมายกให้พระราชธิดา อลิซาเบธ ประกอบด้วย ด้วยห้องหับต่างๆ นับร้อยโดยเฉพาะห้องอำพัน (แอมเบอร์รูม) ที่ทุกท่านจะต้องประทับใจ

นำท่านชม ห้องอำพัน (Amber Room) ตั้งอยู่ภายในพระราชวังแคทเธอรีน เดิมเป็นความร่วมมือระหว่างช่างฝีมือชาวเยอรมันและชาวรัสเซีย การก่อสร้างห้องเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1701 ถึงปี ค.ศ. 1709  ตัวห้องออกแบบโดยประติมากรรม บาโรก ชาวเยอรมันอันเดรียส์ ชลอเตอร์และสร้างโดยช่างอำพันชาวเดนมาร์คก็อตต์ฟรีด วูลแฟรม และตั้งอยู่ในพระราชวังชาร์ลอตเตนบวร์กมาจนกระทั่งปี ค.ศ. 1716 เมื่อพระเจ้าฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 1 แห่งปรัสเซียถวาย  ให้แก่ซาร์ปีเตอร์ มหาราชแห่งจักรวรรดิรัสเซีย ห้องที่ได้รับการขยายและบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้งเมื่อไปอยู่ในรัสเซียแล้วมีขนาดกว่า 55 ตารางเมตรและใช้อำพันทั้งสิ้น 6 ตัน ห้องนี้ถูกรื้อเป็นชิ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองโดยนาซีเยอรมนีเพื่อจะทำการส่งไปยังเคอนิกสแบร์ก แต่หลังจากนั้นห้องอำพันก็สูญหายไประหว่างความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นในบั้นปลายของสงคราม ชะตาของห้องยังคงเป็นเรื่องลึกลับและยังคงเป็นสิ่งที่สืบหากันอยู่ ในปี ค.ศ. 1979 ก็ได้มีการพยายามสร้างห้องอำพันกันขึ้นมาใหม่ที่ซาร์สโคเยอเซโล ในปี ค.ศ. 2003 หลังจากดำเนินการสร้างและตกแต่งอยู่เป็นเวลาหลายสิบปี ห้องอำพันที่สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือชาวรัสเซียก็เปิดขึ้นอีกครั้งในพระราชวังแคทเธอรีนในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซีย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเข้าชมวิหารปีเตอร์แอนด์พอล (Peter and Paul Fortress) วิหารเก่าแก่แห่งนี้ถูก  สร้างเสร็จเมื่อ 1733 สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญปีเตอร์และปอลด์ที่ได้ทำคุณงามความดีในการ แผยแพร่ศาสนา อีกทั้งวิหารปีเตอร์แอนด์ปอลด์ยังเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์เก่าแก่ของรัส เซีย นั่นก็คือ ราชวงศ์โรมานอฟ ซึ่งบริเวณรอบๆของวิหารแห่งนี้ มีโรงงานผลิตเหรียญและที่ขังคุกผู้มีความผิดทางการเมืองอีกด้วย ซึ่งเหมาะมากแก่การมาแวะพักชมความสวยงามและเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (พร้อมชมการแสดงแบบพื้นเมือง ณ Nikolaevsky Palace)

เข้าสู่ที่พัก       โรงแรม Holiday Inn Moskovskye Vorota or Similar

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (The Hermitage) เป็นอาคาร 3 ชั้น ขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยหมู่อาคาร 5 หลัง เชื่อต่อกัน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของสะสมและสมบัติล้ำค่าของแม่นางแคเธอลีนที่ 2 มหาราชินี อาทิ ภาพวาด ของศิลปินชื่อก้องโลก ลีโอนาโด ดาวินชี นาฬิกานกยูงไขลานเก่าแก่สูงค่า ในอดีตพระราชวังฤดูหนาวสร้างเพื่อเป็นพระราชวังที่ประทับของ พระนางอลิซาเบธ สร้างเสร็จในปี 1762 แต่พระนางสิ้นพระชนม์ก่อนที่จะได้ประทับ จึงกลายเป็นที่ประทับของพระนางแคเธอรีนมหาราชินี พระนางทรงให้ชื่อว่า Hermitage ซึ่งมีความหมายว่า ที่ปลดปล่อยความโดดเดี่ยว

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาพื้นเมือง / เดินทางสู่สถานีรถไฟ

15.00 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) โดยรถไฟความเร็วสูง

16.00 น.        เดินทางถึง กรุงมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย ซึ่งในอดีต คือ สหภาพโซเวียต มหาอำนาจผู้นำกลุ่มประเทศสังคมนิยม

ค่ำ                รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม Holiday Inn Moscow Simonovsky or Similar

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เป็นเมืองที่มีศาสนสถานทางคริสต์ศาสนาที่ เจริญรุ่งเรืองมากในอดีตเมื่อราว 700 ปีมาแล้ว ถือกันว่าเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดของรัสเซีย   เมืองซาร์กอร์สนี้ มีชื่อเดิมว่า “Sergiev Posad”  เป็นชื่อของนักบุญเซอร์เจียส ผู้ถือกำเนิดจากบริเวณใกล้เคียงเมืองแห่งนี้ และได้ก่อตั้งโบสถ์แห่งซาร์กอร์ส ขึ้นในราวคริสตวรรษที่14 ด้วยรูปทรงศิลปะแบบ Russian Orthodox  เมื่อปี ค.ศ.1919 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ซากอร์ส” เพื่อให้เกียรติแก่เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ที่ชื่อว่า “ซากอร์สกี้”

                        เข้าชมความงดงามของ พระอารามเซอร์กาเยฟโปสาด (Sergiev Posad Monastery) ซึ่งเป็นหนึ่งในอารามออร์โธดอกซ์ที่สวยที่สุดในรัสเซีย  โดยอารามถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ที่ 14 เพื่อเป็น เกียติแด่ นักบุญเซนต์เซอร์เจียส (ST. Sergius) ปัจจุบันอารามแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ปัจจุบันเป็นที่ฝังศพของบอริส โกดูนอฟ (Boris Godunov) นอกจากนี้แล้วภายในอารามประกอบไปด้วยอาคารหินสีขาวที่ซับซ้อน ซึ่งโดดเด่นไปด้วยโดมทองและฟ้าสลับกันไป ชมหอระฆังเก่าแก่ บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส ที่มีแท่นบูชาประดับประดาด้วยเงินบริสุทธิ์ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจำพวกของฝากของที่ระลึกบริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              เข้าชมมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (ST.Savior Cathedral) สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่รัสเซียมีชัยชนะ  ต่อกองทัพนะโนเลียในปีค.ศ. 1812 เป็นวิหารที่ยังใช้ทำพิธีการทางศาสนาอยู่ในปัจจุบัน  โดมมีควมสูงโดยรวม 105 เมตร หรือ (344 ฟุต) เป็นโดมคริสตจักรออร์ โธดอกที่สูงทีสุดในโลก และเป็นแห่งแรกในประวัติศาสตร์ของรัสเซียที่ดมของวิหารถูกก่อสร้างโดยการหล่อด้วยแผ่นทองทั้งหมด

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก        โรงแรม Holiday Inn Moscow Simonovsky or Similar

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   นำท่านแวะถ่ายรูป จัตุรัสแดง (Red Square) ความหมายของคำว่า “จตุรัสแดง” ในภาษารัสเซีย  โบราณ คือ คราสนายา หมายถึงลานแห่งความสวยงาม ถือว่าเป็นสีแห่งโชคลาภและชัยชนะ  ณ ปัจจุบันเป็นย่านธุรกิจการค้า จตุรัสประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโควเป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลก

นำท่านแวะถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์บาซิล (ST.Basil Cathedral)   สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ในปีค.ศ. 1555 – 1561 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะที่มีเหนือพวกตาตาร์ในเขตแดนคาซาน เป็นตัวแทนของอิสรภาพ เสรีภาพ และอธิปไตย ที่สามารถหลุดพ้นจากความเป็นทาส หลังจากถูกกดขี่มานานหลายศตวรรษ หลังจากก่อสร้างสร้างเสร็จสมบูรณ์ พระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ได้ปูนบำเหน็จรางวัลให้กับสถาปนิก ผู้ออกแบบควบคุมการก่อสร้างมหาวิหารแห่งนี้ ชื่อว่า ปอสต์นิก บาร์มา ด้วยการควักดวงตาทั้งสองข้างออกเพื่อให้กลายเป็นคนตาบอด จะได้ไม่สามารถออกแบบก่อสร้างมหาวิหารที่สวยงามเช่นนี้ในที่ใดได้อีก บริเวณด้านหน้ามหาวิหารเซนต์บาซิล ชม อนุสาวรีย์วีรบุรุษ ของชาย 2 คน คือ คุซมา มินิน กับ ดมิทริ โปรซาร์สกี้ ผู้นำชาวรัสเซียเข้าต่อต้านการรุกรานของชาวโปลและลิทัวเนีย ในปี ค.ศ. 1612 จนได้รับชัยชนะและรักษากรุงมอสโคว์ไว้ได้ สำเร็จ และ ได้สร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ไว้เป็นอนุสรณ์ในปีพ.ศ.1818

นำท่านแวะถ่ายรูป อารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์ (Novodervichy Convet) ตั้งอยู่ทางทิศ  ตะวันตกของกรุงมอสโคว์ สร้างในศตวรรษที่ 16 และ17 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บารอร์ก คอนแวนต์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรม และศาสนา และเคยเป็นที่คุมขังของพระนางโซเฟีย และเชื่อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ของราชวงศ์โรมานอฟปัจจุบันเป็นสถานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญระดับประเทศจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1922

นำท่านแวะถ่ายรูป ยอดเขาสแปโรว์ (Vorobjov Hill) เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของมอสโคว์ได้ทั้งเมือง โดยเฉพาะตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน รวมทั้งตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของรัสเซีย มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin Armoury Chamber) พระราชวังเครมลิน ตั้งอยู่ที่กรุงมอสโค สร้างอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำมอสควา ภายในมีพระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ ซึ่งในอดีตเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์กษัตริย์แห่งราชวงศ์รัสเซีย แต่ได้ถูกปฏิวัตเป็นคอมมิวนิสต์ และได้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลเครมลิน เป็นชื่อ ของนักการเมือง พอระบบสังคมนิยมล่มสลายเป็นประชาธิปไตยก็ได้เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบัน

เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เชมเบอร์ (Armoury Chanber) ในพระราชวังเครมลิน ชมความมโหฬารของพระราชวังในศตวรรษที่ 15-16 ชมโบสถ์อัสสัมชัญ ,หอระฆังของพระเจ้าอีแวน ปืนใหญ่ และ ระฆังยักษ์สมัยพระเจ้าซาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย              เข้าชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) สัมผัสความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ  จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่ง เริ่มสร้างและเปิดบริการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1935 เป็นสายแรกที่มีความยาวถึง 11.6 กิโลเมตร บริการผู้โดยสารได้วันละประมาณ 350,000 คน ต่อมามีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนปัจจุบันมีทั้งหมด 10 สาย มีความยาวรวม 260.50 กิโลเมตร สายหลักก็คือสายรอบเมือง แล่นเป็นวงกลม สายอื่นๆ ทุกสายจะต้องแล่นมาตัดผ่านสายนี้

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง ถนนอารบัท สตรีท (Arbat Street) ตั้งอยู่บนถนนเส้นเก่าของถนนอารบัต เรียกว่า อารบัตเก่า (Old Arbat) ถนนอารบัตเป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน ถนนนี้มีความยาว 1 กม.เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เพื่อซื้อขายและแลกเปลี่ยน ถนนอารบัตเป็นทั้งย่านการค้า รวมทั้งเป็นแหล่งรวมสินค้าวัยรุ่นที่มีหลากหลายให้เลือกซื้อ และมีร้านค้าเปิดอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งร้านค้าต่างๆนั้นจะเปิดเป็นร้านจำพวกจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค และของที่ระลึก

นำท่านเข้าชมละครสัตว์บันลือโลก (Russian Circus)  การแสดงของสัตว์แสนรู้ มากมาย กายกรรมไต่ลวด และ การแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพการแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีการบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ มีขายของที่ระลึก ขนม และไอศกรีม

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

เข้าสู่ที่พัก          โรงแรม Holiday Inn Moscow Simonovsky or Similar

 เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

11.50 น.        เดินทางกลับสู่ สนามบินเฮลซิงกิ (Helsinki) โดยเที่ยวบิน AY 154

(ใช้เวลาเดินทาง 01.40 ชม.)

13.30 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

17.35 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ AY 089 (ใช้เวลาเดินทาง 09.25 ชม.)

              

07.15 น.        เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ 79,900.-

 

                  ราคาต่อท่าน ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 79,900.-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) ท่านละ 77,900.-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 75,900.-
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,000.-

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินฟินแอร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
 2. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 5. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. เจ้าหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน
 7. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
 8. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
 9. น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
 10. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 11. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
 3. ค่าทิปพนักงานขับรถ
 4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า – ออก ในโรงแรม
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว