• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
อเมริกา

Beautiful West America

รหัสทัวร์
11_JF_CX_America
ประเทศ
อเมริกา
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
วันที่
14 ต.ค. - 22 ต.ค. 2017
สายการบิน
คาเธ่ย์ แปซิฟิก
เริ่มต้นที่

99,990 บ.

ไฮไลท์ทัวร์

 • ตื่นตากับมรดกโลก-อุทยานแห่งแรกของอเมริกา ชมน้ำตก “ํYosemite Waterfall”
 • ชอปปิ้งจุใจที่ Las Vegas Premium Outlet
 • เดิน Sky Walk  ที่แกรนด์แคนย่อน
 • เที่ยวชม Universal Studio
 • ล่องเรือชมอ่าวซานฟราน

 

รายละเอียดทัวร์

วันเสาร์ที่ 14 ต.ค. 60           กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ซานฟรานซิสโก

วันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 60      ซานฟรานซิสโก

วันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 60         ซานฟรานซิสโก – อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ – เฟรสโน่

วันอังคารที่ 17 ต.ค. 60        เฟรสโน่ – ลาสเวกัส

วันพุธที่ 18 ต.ค. 60              ลาสเวกัส – แกรนด์แคนย่อน (สกายวอร์ค) – ลาสเวกัส

วันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 60   ลาสเวกัส – ลอสแองเจลิส

วันศุกร์ที่ 20 ต.ค. 60            ลอสแองเจลิส (ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ)

วันเสาร์ที่ 21 ต.ค. 60            ลอสแองเจลิส – ฮ่องกง

วันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค. 60      ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทาง

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (CATHAY PACIFIC)
 • ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าเข้ายูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ค่าเข้าอุทยานแห่งโยเซมิติ
 • ค่าเข้าอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน และ สกายวอร์ค
 • ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี

ราคานี้ไม่รวม

 

 • ค่าหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • Hotel Porter (คนยกกระเป๋าที่โรงแรม)
 • ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ)
 • ค่าทิปคนขับรถ (4 USD ต่อวันต่อคน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว