• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี

BENELUX GERMANY 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์
PKG_03 BENELUX GERMANY 8D5N
ประเทศ
ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, เยอรมนี
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
วันที่
11 ส.ค. - 18 ส.ค. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

79,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

11 - 18 ส.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์


เทศกาลพรมดอกไม้ 2018 – จตุรัสกลางเมืองบรูจ – อะตอมเมี่ยม –
ริมน้ำอัมสเตอร์ดัม

โปรแกรมการเดินทาง

21.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

00.30 น.           ออกเดินทางสู่ บรัสเซล (เบลเยี่ยม) โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934

07.00 น.           เดินทางถึงสนามบินบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองลักเซมเบิร์กประเทศลักเซมเบิร์ก(ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) ลักเซมเบิร์กเป็นนครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เนื้อที่ประมาณ 2,586ตร.กม. เป็นศูนย์กลางการปกครอง และการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่ประกาศยกย่องโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนำทุกท่านชมย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์กโดยที่ท่านจะได้ชมโบสถ์นอร์ธเทอดามประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตต์ และศาลาว่าการเมืองพระราชวังที่ระลึกในย่านเมืองเก่า

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านชมพระราชวังของแกรนด์ยุค(ด้านนอก)สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่18 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
เฟลมมิชเรอเนสซองส์ เป็นพระราชวังฤดูหนาว ซึ่งในช่วงฤดูหนาวแกรนด์ยุคแห่งลักเซมเบิร์กจะทรงเสด็จมาประทับและมาทรงงานจึงไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเทรียร์ ประเทศเยอรมนี (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)พาท่านชมประตูโรมันพอร์ทานีก้า(ด้านนอก)สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 เป็นประตูโรมันที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในบริเวณตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์โดยตั้งอยู่ที่เมือง
เทรียร์ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี พอร์ทานีก้าเป็นป้อมปราการของเมือง สร้างด้วยหินสีขาวแต่ด้วยการเวลาผ่านไปนานจึงกลายเป็นสีดำ ในอดีตถูกสร้างไว้ทั้งสี่มุมของเมืองแต่ถูกทำลายจนเหลือเพียงเท่านี้

หลังนั้นนำท่านชม มหาวิหารเทรียร์(ด้านนอก)  มหาวิหารเทรียร์เป็นมหาวิหารที่มีชื่อเสียงมาก
ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมนี และยังเป็นมหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองเทรียร์ เป็นสถานที่คู่บ้านคู่เมืองมานานและปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองและจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลญจน์
(ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองแห่งนี้เป็นเมืองแห่งน้ำหอม และเป็นศูนย์กลางในด้านการค้า
ศิลปะวิทยาการและศูนย์กลางศาสนา ที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์อยู่ในตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่ง
แม่น้ำไรน์ซึ่งท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันคึกคักกับย่านถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้าพื้นเมืองมากมาย
ให้ท่านได้ชม มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์และยังเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างขึ้นในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 ครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช(รัชกาลที่ 5)ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือน เมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ!ให้ท่านได้ลิ้มรสชนิทเซล ไส้กรอกและเบียร์เยอรมัน เป็นอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของเยอรมณีที่ใครมาเยือนเป็นต้องได้ลอง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL PULLMAN COLOGNE, COLOGNE หรือเทียบเท่า

https://www.accorhotels.com/gb/

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(HOT BREAKFAST)

ออกเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านประมงโวเลนดัม(ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.)เพื่อชม หมู่บ้านประมงโวเลนดัมได้รับฉายา ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ซี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงที่มีความคึกคักรวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตซ์

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานส์สคันส์(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)เพื่อชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัตช์
ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่17 – 18 เพื่อผลิตกระดาษหรืองานไม้ ภายในเมืองยังมีพิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม ร้านขายเครื่องกาแฟและชา โรงหีบน้ำมัน

จากนั้นนำท่านไปยัง ร้านรองเท้าไม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ เนื่องด้วยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศลุ่มน้ำในพื้นที่ตอนเหนือของยุโรป ชาวดัตช์ยุคก่อนจึงนิยมนำไม้เนื้อแข็งมาผลิตเป็นรองเท้าเพื่อป้องกันความชื้นและน้ำกัดเท้า ปัจจุบันยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เกษตรกรดัตช์นิยมใช้กันอยู่จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซานส์ดัม(ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)ซึ่งเมืองซานส์ดัมเมืองเล็กๆที่มีแม่น้ำซานไหลผ่ากลางเมือง นอกจากนี้ก็ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคทองของเนอเธอร์แลนด์และเป็นศูนย์กลางผลิตสิ่งต่างๆเช่น โรงสี โรงเลื่อยที่ใช้พลังงานต้นทุนต่ำที่ได้มาจากกังหันลมป้อนแก่อุตสาหกรรมต่อเรือมีสถาปัตย์แบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ที่นิยมออกแบบหลังคาหน้าจั่วให้ลวดลายไม่ซ้ำกัน ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)เป็นเมืองแห่งจักรยาน ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะใช้จักรยานเป็นพาหนะหลัก โดยมีตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองศูนย์กลางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป มีอาคารมากกว่า 7,000 หลังที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นอาคารประวัติศาสตร์

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก WESTCORD FASHION HOTEL, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

https://westcordhotels.nl/hotel/fashion-hotel-amsterdam/

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(HOT BREAKFAST)

พาทุกท่านล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ชมวิวรอบคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนของชาวดัตช์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 โดยมีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน  จากนั้นนำท่านไปยัง โรงงานเจียระไนเพชร เป็นอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยที่ท่านจะได้ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรอย่างละเอียดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด และท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย พร้อมCertificateรับรอง

 

 

 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 นำท่านไปยัง จตุรัสดัมสแควร์เป็นศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่สร้างขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก WESTCORD FASHION HOTEL, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

 https://westcordhotels.nl/hotel/fashion-hotel-amsterdam/

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองรอตเตอร์ดัม(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเนเธอร์แลนด์ พาทุกท่านชม ตึกทรงลูกเต๋าที่ได้ไอเดียมาจากหนังสือนิยายเล่มหนึ่งในอดีตโดยตึกทรงลูกเต๋าติดกันหลายๆลูกนี้ คือ อพาร์ทเมนท์ หรือออฟฟิศขนาดเล็กให้คนเช่าอยู่ได้จริง ซึ่งลูกเต๋าหนึ่งลูก คือ หนึ่งยูนิตและความฉลาดของสิ่งก่อสร้างนี้คือ ลูกเต๋าจะต้องตั้งอยู่แบบเฉียงๆ เพราะใช้เสารับน้ำหนักเพียงแค่ต้นเดียว

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย              นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเกนต์ประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)เมืองเกนต์เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของเบลเยี่ยม ซึ่งเมืองแห่งนี้มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองบรูจ ถนนหนทางทั่วเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต์ได้ชื่อว่าเป็นรองปารีสเพียงแห่งเดียว

จากนั้นนำท่านชมมหาวิหารเซนต์บาโว (ด้านนอก)เป็นมหาวิหารที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระจกสีและภาพวาด วิหารนี้เป็นสถานที่จัดแสดงภาพวาด The adoration of the Mystic Lamb อันมีชื่อเสียง
และยังเป็นมหาวิหารที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ภายในมีการเก็บแท่นบูชาเกนต์ซึ่งผลงานชิ้นเอก
ของพี่น้องตระกูลฟาน เอค จากนั้นนำท่านชม หอระฆังเกนต์(ด้านนอก)เป็นหนึ่งในหอคอยยุคกลางตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ระหว่างมหาวิหารเซนต์บาโว และโบสถ์เซนต์นิโคลัสโดยที่หอระฆังแห่งนี้สร้างขึ้น เมื่อต้นศตวรรษที่ 14 แต่เนื่องจากมีสงครามทำให้การก่อสร้างล่าช้ามาก และได้ทำการสร้างเสร็จใน
ปีค.ค. 1380 หอระฆังแห่งนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งเพื่อรองรับจำนวนระฆังที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีระฆังกว่า
50 ใบ ต่อจากนั้นนำท่านไปยัง โบสถ์เซนต์นิโคลัสซึ้งใช้ศิลาสีเทาฟ้าจากเมืองตรูแนในการสร้างสถาปัตยกรรมโกธิคคู่เมืองเกนต์มีขนาดใหญ่และซับซ้อนถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ในสไตล์โรมาเนสก์และได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 13 หลังจากที่ถูกเผาทำลาย ศตวรรษที่ 19ได้มีการบูรณะเพิ่มรายละเอียด ซึ่งลักษณะโดดเด่นของโบสถ์คือ มีหอคอยตั้งอยู่ใจกลางตัวโบสถ์ไม่ได้อยู่ด้านหน้า เพื่อช่วยเรื่องการกระจายแสงให้ทั่วทั้งโบสถ์ หลังนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจ(ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเมือง
บรูจเป็นเมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยสะพานเล็กๆ ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลองบ้านหลังคาทรงจั่ว ซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยี่ยมและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป

ต่อจากนั้นนำชม จตุรัสกลางเมือง เป็นศูนย์กลางการค้าขายในสมัยโบราณ มีพื้นที่กว่า 6 ไร่ รอบๆ
จตุรัสมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ตั้งเรียงรายอยู่ ซึ่งโดยรอบมีทั้งหอนาฬิกาและที่ทำการศาล บริเวณกลางจตุรัสมีรูปปั้นของ Jan Breydelและ Pieter de Coninckพ่อค้าคนสำคัญ
ของเมืองบรูจส์ จากนั้นนำท่านไปยังหอระฆังบรูจ (ด้านนอก)  ซึ่งหอระฆังแห่งนี้มีความสูง 83 เมตร
เป็นสัญลักษณ์เด่นที่สุดของเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าติดกับจตุรัสของเมือง ในอดีตหอระฆังแห่งนี้
ถูกใช้เป็นที่เก็บสมบัติของเมืองและหอจดหมายเหตุที่เก็บเอกสารสำคัญต่างๆ และนอกจากนี้ยังเป็นหอสังเกตุการณ์โดยระฆังใช้เป็นเครื่องเตือนภัยให้กับชาวเมือง หอระฆังมีบันไดทั้งหมด 366 ขั้นสามารถเดินเท้าขึ้นไปชมวิวได้แต่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม  หลังจากนั้นนำท่านไปยัง มหาวิหารพระโลหิต
ซึ่งเป็นมหาวิหารนิกายโรมันคาทอลิค สร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 เป็นที่อยู่อาศัยของท่านเคาท์
แห่ง Flanders ตัวอาคารเป็นที่เก็บสะสมวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับโลหิตของพระเยซูและได้รับการยกฐานะให้เป็นโบสถ์ในปี ค.ศ. 1923

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ACADEMIE, BRUGGE หรือเทียบเท่า

http://www.hotelacademie.be/en/

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองบรัสเซล (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เพื่อชม อะตอมเมี่ยมเป็นสถาปัตยกรรมสำหรับโลกอนาคต โดยมีต้นแบบมาจากหน่วยของเหล็กที่มีการแตกตัวมา 165,000 ล้านครั้ง สูง 102 เมตร ลูกเหล็ก 9 ลูกแต่ละลูกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 เมตร เป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญเมื่อครั้งจัดงานแสดงสินค้าโลก เวิลด์เอ็กซ์โปในปีค.ศ. 1958ได้มีการบูรณะให้เงางามเมื่อปีค.ศ. 2004 และเปิดให้ชมอีกครั้ง
ในปีค.ศ. 2006เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี

ต่อจากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์ไมเคิลและเซนต์กูดูล่า เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในเมือง โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาทอลิคในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค มีหอสูง 69 เมตร
อยู่สองหอ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 10แล้วเสร็จในคริสต์ศตวรรษที่ 15 โบสถ์มีความยาว 110 เมตร กว้าง 50 เมตร มีสวนบริเวณด้านหน้าและโดดเด่นด้วยกระจกแบบ Stain Glass

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ!ให้ท่านได้ลองทานหอยแมลงภู่อบ BELGIAN CUISINE อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของบรัสเซลที่ใครมาเยือนเป็นต้องได้ลอง

บ่าย                 นำท่านชม แมซงดูว์รัว (ด้านนอก) เป็นพระราชวังของพระราชา สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1504 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบริเวณจตุรัสกรองด์ปลาซ ตรงข้ามกับทาวน์ฮอลล์ ได้ถูกปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ของเมืองในปีค.ศ. 1887ได้รวบรวมประวัติการก่อตั้งเมืองซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ และยังมีเครื่องแต่งกายในยุคต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บเสื้อผ้าของหนูน้อยแมนเนเคนพิสกว่า 300 จุด นำท่านชม จตุรัสกรองด์ปลาซ หรือ Market Square เป็นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 บริเวณโดยรอบเป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรม ทั้งบารอคโกธิคนีโอ-โกธิค ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 300 ปี ซึ่งยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปีค.ศ. 1983(โดยที่ท่านจะได้พบกับเทศกาลพรมดอกไม้ 2018 ตระการตากับพรมดอกไม้ขนาดใหญ่กลางจตุรัส)จากนั้นนำท่านไปยังศาลาว่าการเป็นอาคารสไตล์โกธิคผสมผสานกับบารอค สร้างขึ้นในยุคกลาง มีความสูงที่ 96 เมตรสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1420ซึ่งในตอนนั้นตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคล้วนๆ ภายหลังได้มีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบบารอคเพิ่มเติมในปีค.ศ. 1706 และบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปีค.ศ. 1840 ส่วนบนเป็นหอระฆังแปดเหลี่ยมตกแต่งด้วยงานแกะสลัก บนยอดจะมีรูปหล่อนักบุญมิคาเอลจากนั้นให้ท่านได้ชม แมนเนเคนพิสเป็นประติมากรรมรูปปั้นเด็กยืนฉี่ที่มีจำลองอยู่ในหลายๆประเทศแต่ต้นฉบับที่แท้จริงตั้งอยู่ที่เมืองบรัสเซลอยู่ใกล้กับแกรนด์พาเลส เป็นรูปปั้นที่หล่อขึ้นจากทองแดง โดยมีความสูงประมาณ 24.02 นิ้ว ซึ่งรูปปั้นนี้ถูกขโมยไปหลายครั้ง และได้สร้างขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ. 1618 ในแต่ละช่วงเวลาช่วงฤดูกาลหนูน้อยจะแต่งตัวไม่เหมือนกัน โดยที่หนูน้อยจะมีชุดมากกว่า 300 ชุด บางครั้งก็ไม่ใส่ชุดยืนให้ผู้คนที่ผ่านไปมาเมืองนี้ได้มาชื่นชมกัน(ให้ท่านได้รองท้องเบาๆด้วยอาหารว่างยามบ่าย BRUSSELS WAFFLE วาฟเฟิลร้อนๆต้นตำหรับบรัสเซลแท้ๆ) หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย ของที่ระลึกของฝาก ซึ่งภายในเมืองนี้ยังมีจุดนั่งพักผ่อนฟังดนตรีเพลินๆรวมถึงร้านกาแฟ ช็อกโกแลต ของฝากยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวจะได้ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านเสมอ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PULLMAN HOTEL, BRUSSELS หรือเทียบเท่า www.pullmanhotels.com

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(HOT BREAKFAST)

09.00น.         นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานกรุงบรัสเซล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund)และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

13.30น.         นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TG 935

06.35. น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 79,900 55,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 75,900 51,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 71,900 50,500
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 13,500 13,500

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน

ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มบริการ
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศแถบยุโรป ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดินทางเนื่องจากมีผลต่อการจองคิวยื่นวีซ่า

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว