• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
จีน

Best of Beijing – Habin 5D 4N

รหัสทัวร์
PKG_TG_CN_001
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
วันที่
03 ม.ค. - 28 ม.ค. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

86,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

03 - 07 , 10 - 14,17 - 21 , 24 - 28 ม.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

ปักกิ่ง – ตลาดรัสเซีย – ฮาร์บิน – ชมงานปั้นหิมะ (เกาะสุริยะ) – ถนนจงยาง – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง SNOW WORLD – เอ้อหลงซาน สกีรีสอร์ท (ราคาไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์) – อนุสาวรีย์ฝั่งหง (ดูโชว์ว่ายน้ำท่ามกลางอากาศหนาว) – สินค้าพื้นเมืองรัสเซีย – ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน (ด่านจวียงกวน) – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนหวังฟู่จิ่ง – จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณ (กู้กง)

โปรแกรมการเดินทาง

07.00 น.          คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

10.10 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG614

15.50 น.          เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง เมืองหลวงของ สาธารณะรัฐประชาชนจีน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย แหล่งช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก มีทั้งของก๊อปปี้แบรนด์ดังต่างๆ ให้อิสระแก่ท่านในการช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา ของที่ระลึก ฯลฯ ตามอัธยาศัย

เย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.marriott.com.cn/hotels/travel/bjswf-renaissance-beijing-wangfujing-hotel/

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.55 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองฮาร์บิน โดยสายการบินไชน่าแอร์ เที่ยวบินที่ CA1643

10.45 น.          เดินทางถึง เมืองฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาการ

บ่าย                 นำทุกท่านเดินทางสู่ เกาะสุริยะ หรือเกาะพระอาทิตย์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีพื้นที่ทั้งหม 370 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะที่มีธรรมชาติที่สวยงามมาก ทั้งภูเขา ต้นไม้ และน้ำที่ใสสะอาด ฤดูหนาวน้ำบนแม่น้ำซงฮัวเจียงแข็งตัวกลายเป็นลานน้ำแข็งกว้างขนาดใหญ่ ผู้คนส่วนมากนิยมกันที่ลานน้ำแข็งแห่งนี้ และนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดเทศกาลแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างยิ่งใหญ่อลังการที่สุดของประเทศจีนจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ชมรูปปั้นหิมะและแกะสลักหิมะอันสวยงามตระการตา งานแกะสลักทุกชิ้นล้วนน่าตื่นตาตื่นใจไม่ว่าจะเป็นพระราชวัง กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน สวนดอกไม้หิมะล้วนๆ ราชรถจิ๋นซี ฯลฯ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านชม ถนนจงยาง เป็นถนนที่เก่าแก่มีประวัตินับร้อยปีของเมืองฮาร์บิน โดยมีการเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1898 เดิมมีชื่อว่า “จงกว๋อต้าเจียน” อาคารบ้านเรือสไตล์ยุโรปมากถึง 71 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1903–1927 มีลักษณะที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ถนนจงยางเป็นถนนที่มีการปูพื้นด้วยหินสีเขียวอ่อนทั้งสาย เป็นถนนการค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองฮาร์บิน จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย เป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่เข้ามามีอิทธิพลในเมืองฮาร์บิ้น ซึ่งตั้งอยู่เหนือปลายถนนจงยาง(เซ็นทรัล)ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 ในประเทศจีน ปัจจุบันนอกจากเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาแล้งยังเป็นหอพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์สถาปัตยกรรมยุโรปตะวันออกและศิลปคริสตศาสนาอีกด้วย โบสถ์เซนต์โซเฟียเป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออก ตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโดมหลักที่มีหลังคาเป็นรูปทรงหัวหอมคล้ายกับสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ คล้ายๆ กับสถาปัตยกรรมของจตุรัสแดงในกรุงมอสโคว์ ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ยังถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บผลงานด้านศิลปะและสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองอีกด้วย

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        หลังจากรับประทานอาหารแล้ว นำท่านชม งานเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติ Snow World Festival ชมการประกวดการแกะสลักน้ำแข็งจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก และตกแต่งประดับด้วยโคมไฟหลากสีงดงามตระการตา

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA HARBIN SONGBEI HOTEL หรือเทียบเท่า https://www.crowneplaza.com

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เอ้อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ อยู่ห่างจากเมืองฮาร์บินประมาณ 56 กิโลเมตร ในเขตเทือกเขาเอ้อหลงซาน ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 266 เมตร โดยมีช่วงเวลาหิมะปกคลุมซึ่งเหมาะแก่การเล่นสกีเฉลี่ยประมาณ 140 วันในรอบ 1 ปี ซึ่งประกอบไปด้วยสกีเซ็นเตอร์และรีสอร์ทเนื้อที่กว่า 78,000 ตารางเมตร โดยจัดแบ่งเป็นลานสกีสำหรับผู้หัดเล่นโดยเฉพาะ เชิญท่านอาระกับการเล่นสกี (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์)

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัวเจียง เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บิ้นที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน ความสูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการและนักศึกษาที่ร่วมแรงร่วมใจกัน (การแสดงโชว์ว่ายน้ำในน้ำแข็ง จัดขึ้นทุกๆเดือนธันวาคม – มีนาคมของทุกปี มีทั้งชายและหญิงร่วมแสดงโชว์ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงความแข็งแกร่งของร่างกายมีทั้งการกระโดดน้ำและว่ายน้ำโชว์ของเหล่าผู้สูงอายุในน้ำที่มีอุณหภูมิติดลบต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส) หลังจากนั้นนำท่านเลือกซื้อ สินค้ารัสเซีย ให้ท่านเลือกซื้ออุปกรณ์กันหนาวเพิ่มเติม อาทิเช่น เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        หลังจากรับประทานอาหารแล้ว นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาร์บิน

20.05 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินไชน่าแอร์ เที่ยวบินที่ CA1612

22.15 น.         เดินทางถึง สนามบินกรุงปังกิ่ง

                        นำท่านเดินทางเข้าที่พัก RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.marriott.com.cn/hotels/travel/bjswf-renaissance-beijing-wangfujing-hotel/

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        นำท่านเดินทางสู่ ด่านจวียงกวน ณ อำเภอชางผิง ซึ่งเป็นด่านที่จอดรถได้ใกล้กำแพงเมืองจีนที่สุด จากนั้นนำท่านเข้าชม กำแพงเมืองจีน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัสศจรรย์ของโลก เป็นกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับล้าน มีความยาว 6,500 กิโลเมตร โดยสร้างขึ้นประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล และสร้างต่อเชื่อมกันครั้งใหญ่เมื่อ 221 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดิฉินซีผู้ที่ปราบ 6 ก๊กสำเร็จและรวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงมีความสูงประมาณ 10 เมตร มีความกว้างประมาณ 8-10 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 13,000 ลี้ (6,500 กิโลเมตร) ซึ่งประกอบด้วยกำแพง ซุ้มประตู ป้อมปราการและป้อมส่งสัญญาณไฟ กำแพงสร้างด้วยดิน หินและก่ออิฐ ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์สวยงามและเป็นสัญลักษณ์แห่งความภูมิใจของชาวจีนทั้งชาติ

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน (พระราชวังฤดูร้อน) อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงคน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงฉางหลาง ทางเดินที่มีหลังคาคลุมยาว 728 เมตร ใต้หลังคามีภาพวาดนวนิยายของจีนที่มีชื่อเสียงกว่า 2,000 ภาพ เช่น สามก๊ก ไซอิ๋ว เป็นต้น และชมภาพทิวทัศน์ต่างๆ ที่พระเจ้าเฉียนหลงเสด็จทอดพระเนตรที่แม่น้ำแยงซีอีกกว่า 2,000 ภาพ พร้อมทั้งดอกไม้นานาชนิดและลวดลายต่างๆ กว่า 4,000 ภาพ ชมเรือหินอ่อน 2 ชั้น ยาว 36 เมตร ที่พระนางซูสีไทเฮาโปรดให้สร้างขึ้น โดยรอบของพระราชวังยังมีพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด ที่จัดปลูกไว้อย่างสวยงามและร่มรื่น จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฟู่จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดิน ห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน รวมทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหนังสือครบครัน จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งกันอย่างเพลิดเพลินอย่างยิ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านค้าแบรนด์เนมราคาตายตัวต่อรองไม่ได้ และยังมีร้านกิ๊ฟช้อป ราคาย่อมเยาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีถนนอาหารนานาชาติเป็นรูปสัตว์แปลกๆน่าชม แต่ไม่ถูกปากคนไทยเท่าไร ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูป ช้อปปิ้ง ชมวิวตามอัธยาศัย

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        นำท่านเดินทางเข้าที่พัก RENAISSANCE BEIJING WANGFUJING HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.marriott.com.cn/hotels/travel/bjswf-renaissance-beijing-wangfujing-hotel/

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        นำท่านชม จตุรัสเทียนอันเหมิน จตุรัสที่มีพื้นที่กว่า 275 ไร่ ถือเป็นจตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ ชม อนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคมและหอที่ระลึกประธานเหมาเจ๋อตุง นำท่านผ่านประตูเทียนอันเหมินซึ่งเป็นสัญลักษณะของประเทศจีน เพื่อเข้าสู่ พระราชวังโบราณ (กู้กง) ซึ่งสร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง ระหว่าง ค.ศ.1406-1420 ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ที่สุดในโลก ในอดีตเคยเป็นสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสัมยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                        หลังรับประทานอาหารแล้ว นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปักกิ่ง เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระสำหรับเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.05 น.          เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 615

21.20 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
ท่านละ ราคารวมตั๋ว
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน 86,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 9,900.-

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 4 วันทำการ)
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศน์ ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว