• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
  • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
รัสเซีย

BIG EASY RUSSIA

รหัสทัวร์
03_BW_TG_RUS
ประเทศ
รัสเซีย
ระยะเวลา
5 วัน 3 คืน
วันที่
13 ก.ย. - 26 พ.ย. 2017
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

40,900 บ.

ไฮไลท์ทัวร์

BIG EASY รัสเซีย – มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน

(Moscow – Zagorsk)

นอนมอสโคว์ 3 คืน

เปิดประสบการณ์ใหม่ การบินไทยบินตรง สู่…มอสโคว์(ประเทศรัสเซีย)

รายละเอียดทัวร์

  • เมืองซาร์กอร์ส (ZAGORSK)เมืองที่มีศาสนสถานทางคริสต์ศาสนาที่ เจริญรุ่งเรืองมากในอดีตเมื่อราว 700 ปีถือกันว่าเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดของรัสเซีย
  • ชมเมืองมอสโคว์ จัตุรัสแดง รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก
  • เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย
  • ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus)
  • อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าGUM ห้างที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโก

โปรแกรมการเดินทาง

07.30 น.       พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ

10.10 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG974

15.55 น.       ถึงสนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.) นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MILAN MOSCOW *4 ดาว (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 1)

                    Shipilovskaya Street, 28A, Moscow, Russia 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)

เดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส (ZAGORSK) เป็นเมืองที่มีศาสนสถานทางคริสต์ศาสนาที่ เจริญรุ่งเรืองมากในอดีตเมื่อราว 700 ปีมาแล้ว ถือกันว่าเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดของรัสเซีย เมืองซาร์กอร์สนี้ มีชื่อเดิมว่า “SERGIEV POSAD” เป็นชื่อของนักบุญเซอร์เจียส ผู้ถือกำเนิดจากบริเวณใกล้เคียงเมืองแห่งนี้ และได้ก่อตั้งโบสถ์แห่งซาร์กอร์ส ขึ้นในราวคริสตวรรษที่14 ด้วยรูปทรงศิลปะแบบ Russian Orthodox เมื่อปี ค.ศ.1919 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ซากอร์ส” เพื่อให้เกียรติแก่เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ที่ชื่อว่า “ซากอร์สกี้”

                                      นำท่านชมความงดงามของ พระอารามเซอร์กาเยฟโปสาด (SERGIEV POSAD MONASTERY) ซึ่งเป็นหนึ่งในอารามออร์โธดอกซ์ที่สวยที่สุดในรัสเซีย โดยอารามถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ที่ 14 เพื่อเป็น เกียติแด่ นักบุญเซนต์เซอร์เจียส (ST. SERGIUS) ปัจจุบันอารามแห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ปัจจุบันเป็นที่ฝังศพของบอริส โกดูนอฟ (Boris Godunov) นอกจากนี้แล้วภายในอารามประกอบไปด้วยอาคารหินสีขาวที่ซับซ้อน ซึ่งโดดเด่นไปด้วยโดมทองและฟ้าสลับกันไป ชมหอระฆังเก่าแก่ บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ และวิหารนักบุญเซนต์เซอร์เจียส ที่มีแท่นบูชาประดับประดาด้วยเงินบริสุทธิ์ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจำพวกของฝากของที่ระลึกบริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์

กลางวัน                            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)

บ่าย                                  นำท่านเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ นำท่านแวะถ่ายรูป อารามชีโนวาเดอวิชี่ คอนแวนต์ (Novodervichy Convet) ตั้งอยู่ทางทิศ  ตะวันตกของกรุงมอสโคว์ สร้างในศตวรรษที่ 16 และ17 เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บารอร์ก คอนแวนต์ เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี เป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรม และศาสนา และเคยเป็นที่คุมขังของพระนางโซเฟีย และเชื่อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ของราชวงศ์โรมานอฟปัจจุบันเป็นสถานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญระดับประเทศจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ.1922

นำท่านแวะถ่ายรูป ยอดเขาสแปโรว์ (Vorobjov Hill) เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของมอสโคว์ได้ทั้งเมือง โดยเฉพาะตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน รวมทั้งตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ของรัสเซีย มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านถนนอารบัท ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในอดีตเป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนาง และศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ ต่อมาในสมัยสหภาพโซเวียตถนนอารบัทเป็นย่านที่พักของสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันถนนอารบัท กลายเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน และเป็นแหล่งของศิลปินและจิตรกร และเป็นแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง รวมถึงยังเป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ และ ร้านกาแฟ อีกด้วย

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MILAN MOSCOW *4 ดาว (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 2)

                                       Shipilovskaya Street, 28A, Moscow, Russia 

เช้า                                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (KREMLIN ARMOURY CHAMBER) ที่อยู่ในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ากว่า 4,000 ชิ้น เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครื่องป้องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใช้รบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติย์พระเจ้าซาร์และซารีน่าซึ่งหาดูได้ยากยิ่ง

จากนั้นเข้าชมพระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนครเคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตย์ของพระเจ้า ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์ และที่ตั้งสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ หอระฆังของอีวานมหาราชและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย

กลางวัน                            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)

บ่าย                                 จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับจัตุรัสแดง คำว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วงทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่นวันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2

นำท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ห้างสรรพสินค้าGUM ห้างที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างในปีค.ศ.1895 เป็นอาคารสูง 3 ชั้น อาคารที่ออกแบบโดย Aleksandr Pomerantsev ในรูปแบบที่เรียกว่า Russian Revival มีหลังคากระจกโค้ง โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามาให้ความสว่างแก่ตัวอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน มีร้านค้าเปิดให้บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้าด้วยกัน เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม มีความโดดเด่น จำหน่ายสินค้าจำพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่เป็นประเภทของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายทีเดียว

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)

พิเศษ…หลังจากนั้นนำท่าน ชมละครสัตว์ เซอร์คัส (Russian Circus) การแสดงของสัตว์แสนรู้และโชว์มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ การแสดงจะมี 2 ช่วง ช่วงละ 45 นาที และพักอีก 15 นาที ระหว่างพักจะมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MILAN MOSCOW *4 ดาว (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 3)

                    Shipilovskaya Street, 28A, Moscow, Russia 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

นำท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว และหินอ่อน

นำท่านถ่ายรูปกับวิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์(ด้านนอก) (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงปัจจุบันวิหารนี้ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

14.00 น.      ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์

18.25น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG975

07.30 น.       ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ… โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการต่อท่าน 44,900 บาท

              กำหนดการเดินทาง         13 – 17กันยายน // 27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2560

ราคาต่อท่าน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 44,900 บาท 25,900 บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 39,900 บาท 25,900 บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่

มีเตียง

39,900 บาท 25,900 บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง

31,900 บาท 18,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                                    5,500 บาท

 

 

 

                                   กำหนดการเดินทาง    08 – 12 / 22 – 26 พฤศจิกายน 2560

ราคาต่อท่าน ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 40,900 บาท 21,900 บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 36,900 บาท 21,900 บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่

มีเตียง

36,900 บาท 21,900 บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง

29,900 บาท 16,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                                    4,500 บาท

ราคานี้รวม

* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ

* ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ

* ค่าอาหารตามรายการ

* ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

* ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง

* น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.

* ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท

(แบบกรุ๊ปทัวร์) เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ

ราคานี้ไม่รวม

* ค่าทำหนังสือเดินทาง

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด

* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

** ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิ่น  (โดยประมาณ 30 ดอลล่าร์ ตลอดทริป/คน)

** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน้ำเปล่า

* * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว