• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
นิวซีแลนด์

BW Romantic South Island Tour 7 Days

รหัสทัวร์
07_BW_SQ_NZ
ประเทศ
นิวซีแลนด์
ระยะเวลา
7 วัน
วันที่
19 ม.ค. - 30 มี.ค. 2018
สายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

99,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

19 - 25 ม.ค. 2018
21 - 27 ก.พ. 2018
24 - 30 มี.ค. 2018

ไฮไลท์ทัวร์

BW Romantic South Island Tour 7 Days

ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ควนีส์ทาวน์ – วานาก้า ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์ – ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า

พิเศษ !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

โปรแกรมการเดินทาง

09.00 น.      คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร ์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจา้หน้าท่ีคอยต้อนรับพร้อมบริการ เอกสารการเดินทาง

12.15 น.      ออกเดนิทางสู่สิงคโปร ์เที่ยวบินที่ SQ975

15.40 น.      เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะ เปลี่ยนเครื่องบิน

19.50 น.      ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดย เที่ยวบินที่ SQ 297

10.40 น.      เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวชีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวชีแลนด์ หลังผ่าการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตันเมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่ มีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือ ฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เชรั่มครีมลาโลลิน หรือ จะซื้อของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อสู้ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สนัขต้อนแกะที่เจ้าของฟาร์มให้ความสำคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ ๆ กันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการประกอบพิธีทางศษสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาก้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและ ยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PEPPER BLUEWATER RESORT หรือเทียบเท่า

 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ้กสวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเชาท์เทิร์นแอลป์ที่มียอดเขาเม้าท์คุ้กที่โดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะปละธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี นำท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมืองครอม เวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ Mrs.Jones Fruit Stall ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้ สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางต่อสู้ เมืองควีนส์ทาวน์

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน และถูกดัดแปลงมาเป็นเรือรับส่งนักท่องเที่ยวนทะเลสาบวาคาทีปูที่โดดเด่น ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูในบรรยากาศแสนโรแมนติคโอบท่านกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาดพร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรงของโลกที่เปิด ทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน หรือท่านจะเลือกนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ทที่วิ่งด้วยความเร็วผ่านโขดหินสูงชันและแม่น้ำที่แคบเล็กและไหลเชี่ยวอย่างตื่นเต้นสุด ๆ
(การกระโดดบันจี้ และการนั่งเรือเจ็ทโบ๊ท เป็นทัวร์นอกรายการสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ กรุณาติดต่อหัวหน้า ทัวร์เพื่อจองเวลาล่วงหน้า)

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม QUEENSTOWN RYDGES HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสูง ผ่าไรองุ่นที่น้ำมาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้าสู่งเมืองวานาก้า แวะชมเมืองวานาก้า ริมทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทำให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อีกเมืองของนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท์ผ่านทะเลสาบ และภูเขาสูงที่สวยงามเป็นภาพที่ท่านจะประทับใจตลอดสองข้างทาง

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวันแบบตะวันตก
นำท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์เนชั่นแนลปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่าง ต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียว มรกดอันงดงาม

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตสีเขียวหรือ หยก ชาวเมารี เชื่อกันว่ากินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรงและจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว
อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพื่อเป็นของฝาก

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นำท่านเดินทางสู่ สถานนีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRANIN) ให้ท่านนั่งรถไฟทราซ์อัลไพน์ ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ท้่ีได้รับ การกล่าวขานว่า เป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภเูขาหิมะและต้นไม้หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภเูขาเขียวขจีและฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้าชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั้งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง

ค่ำ      รับประทานอาหารไทย ณ ร้านอาหารไทย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASHLEY HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า      รับประทานอาหารเข้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ น่ารักริมั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1843 – 1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะเมืองไคคูร่ามีชื่อเสียงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ
(การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในกรณีที่มีพายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯ จะคืนล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ที่จองเอาไว้ และสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือเพื่อความปลอดภัย)

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นำท่านลง เรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40 – 50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์เปริ์ม ซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอีกหลายสายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน พิเศษกุ้งมังกรพร้อมเป๋าฮื้อทะเลใต้
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASHLEY HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า      รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช

11.50 น.      เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 298

17.40 น.      เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

18.35 น.      ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978

20.00 น.     เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ… โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

19 – 25 มกราคม 2561

21 – 27 กุมภาพันธ์ 2561

24 – 30 มีนาคม 2561

 คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว
ม.ค. – มี.ค. 61
 ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ 99,900.- บาท  61,900.- บาท
 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่  92,900.- บาท  56,900.- บาท
  เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง  82,900.- บาท  49,900.- บาท
  เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง  77,900.- บาท  46,900.- บาท
 ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  14,900.- บาท  14,900.- บาท
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้องท่านที่ 3 ลด  1,500.- บาท  1,500.- บาท
   ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวกรุณาจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือมีเห็นจำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยื่นวีซ่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านั้น (เงื่อยนไขการยื่นวีซ่าขึ้นอยู่กับเอกสารของท่าน ทางบริษัทฯ เป็นจะเป็นคนพิจารณา)

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบิน
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตั๋วแบบหมู่คณะ
*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบิน หรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าข้าหรือจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรีสอร์ทที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชั้น เพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและการเที่ยวประเทศของนิวซีแลนด์เป็นการชมธรรมชาติที่นั่งรถยาวในแต่ละวัน
*** กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า – ออก ประเทศโดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นหากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
*** กรณีลูกค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตั้งแต่เมืองไทย ทางบริษัทฯ จะไม่รับทำประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
  • |×| หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
  • |×| ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึ้นไป
  • |√| ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  ายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • |√| ลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที   15 กันยายน 2560 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 3,000 บาท
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 • ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า
 • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 • ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

เงื่อนไขการยกเลิก

ค่ามัดจำทัวร์จะถูกนำไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้

 • แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • แจ้งล่วงหน้า 21 – 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 20,000 บาท
 • แจ้งล่วงหน้า 15 – 20 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
 • แจ้งล่วงหน้า 1 – 14 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว