• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ออสเตรีย, ฮังการี, เช็ก, เยอรมนี

EAST EUROPE 10D 7N

รหัสทัวร์
PKG_E01_EAST EUROPE10D 7N
ประเทศ
ออสเตรีย, ฮังการี, เช็ก, เยอรมนี
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
วันที่
05 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

94,500 บ.

กำหนดการเดินทาง

05 - 14 ธ.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

พิเศษ!! ให้ท่านได้ลิ้มรส ขาหมูเยอรมันและเบียร์แก้วยักษ์ ขาหมูย่างกรอบคู่กับเบียร์สดรสนุ่มลิ้น
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชนิทเซล สไตล์เวียนนา หมูชุบเกล็ดขนมปัง กรอบนอกนุ่มใน
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสปลาเทราต์พื้นเมืองย่าง หอมนุ่มลิ้น
พิเศษ! ชมการแสดงดนตรีแบบโบอีเมีย และทานอาหารพื้นเมือง พร้อมเครื่องดื่ม+ไวน์ไม่อั้น
พิเศษ! เสิร์ฟซี่โครงหมูรมควัน และปิดท้ายด้วยของหวาน

โปรแกรมการเดินทาง

21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯออลเวย์
เวเคชั่น คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดิน
ทาง

00.50 น. ออกเดินทางสู่ มิวนิค (เยอรมณี)  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.30 ชม.)

06.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองมิวนิค  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองฟุซเซ่น (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) นำท่านชม เมืองฟุซเซ่น เป็นเมืองเล็กๆ สุดทางสายโรแมนติก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปปราสาทเป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนชื่นชอบ ทั้งบรรยากาศ ที่เงียบสงบ บ้านเมืองที่ดูน่ารัก ชาวเมืองที่รอต้อนรับอย่างอบอุ่น และการตกแต่งทั้งโรงแรมและร้านอาหารให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านไปยัง ชวานเกา นั่งรถท้องถิ่นระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบล้อมรอบนำท่านไปยังจุดชมวิว สะพานมาเรียน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่พระมารดาของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ทระดับความสูง 200 เมตร เหนือทะเลสาปแอลป์เซ เป็นจุดชมวิวมุมกว้างที่งดงามและน่าประทับใจที่สุดของปราสาท สามารถชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาที่ตั้งอยู่บนหน้าผาเหนือทะเลสาบแอลป์เซเป็นอีกมุมที่น่าเก็บภาพเช่นเดียวกัน

 

จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทแห่งเทพนิยาย  ปราสาทนอยชวานสไตน์ (ชมด้านใน) สร้างภายใต้บัญชาการของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 มีความงดงามมากจนแม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงไหลนำไปเป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุดดิสนีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้า ประทับใจกับวิวสวย ที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานเกาเป็นฉากหลัง  ให้ท่านเพลิดเพลินกับการนั่งรถม้า ดื่มด่ำบรรยากาศของปราสาทแห่งเทพนิยายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอเบอร์อัมเมอร์เกา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) นำท่านเดินทางสู่ โอเบอร์อัมเมอร์เกา เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์ แบบบาวาเรียที่ตัวบ้านมีการประดับด้วยภาพวาดแบบเฟรสโก้ หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงเรืองประเพณีการแกะสลักไม้ ยาวนานกว่า 500 ปี และการแสดง The Passion Play เล่าเรืองที่พระเยซูโดนตรึงกางเขน ซึ่งจัดแสดงขึ้นทุกๆ 10 ปี   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ!! ให้ท่านได้ลิ้มรส ขาหมูเยอรมันและเบียร์แก้วยักษ์  ขาหมูย่างกรอบคู่กับเบียร์สดรสนุ่มลิ้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LEONARDO HOTEL MUNICH CITY OLYMPIAPARK, MUNICH หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านชม เฟราเอ่นเคียร์เช่อ เป็นยอดหอคอยคู่รูปโดมทรงหัวหอม หรือโบสถ์พระแม่มารี สร้างด้วยอิฐสีแดงสูง 99 เมตร หอคอยคู่นี้สร้างขึ้นทีหลังโบสถ์เมื่อปี 1525 ส่วนตัวโบสถ์สร้างเมื่อปี 1494 เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองมิวนิค ยอดหอคอยตั้งสูงโดดเด่นภายในโบสถ์มีรอยเท้าของปีศาจตามตำนานของการสร้างโบสถ์(ชมด้านนอก)

ต่อจากนั้นนำท่านไปยัง จตุรัสมาเรียน ซึ่งเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่าในยุคกลาง ซึ่งที่นี่เคยเป็นตลาดแต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลัตซ์มีสิ่งที่นาชมมากมายอาทิ Mariensaule ที่มีรูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง และ Neues Rathaus ศาลาว่าการเมืองสไตล์นีโอโกธิคอันโด่งดัง  หลังจากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย โดยที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Longchamp, Chanel, Hermes และอื่นๆ รวมถึงสินค้าแฟชั่นทั่วไปที่สามารถหาได้จากห้างใหญ่ Galeria Kaufhof หรือร้านน้ำหอมและเครื่องสำอางที่คุ้นเคยกันดีอย่าง Douglas

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย นำท่านเดินทางสู ซาลสบวรก (ใชเวลาประมาณ 1.40 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆที่แสนจะโรแมนติคของประเทศออสเตรีย ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกเมื่อป 1997 ในอดีตที่นี่เปนเมืองที่มีชื่อเสียงดานการทําเหมืองเกลือจนร่ำรวยและเมืองนี้ยังเคยใชเปนสถานที่ถายทําภาพยนตรชื่อกองโลก The Sound of Music ชม สวนมิราเบล สวนภายในพระราชวังเดิมที่ตกแตงดวยพันธุไมหลากหลายสีสันอยางสวยงาม เต็มไปดวยรูปปนและน้ำพุสไตลบารอค เปนสวนที่สวยที่สุดในเมืองซาลสบวรก เปดใหบุคคลทั่วไปไดเขาชมความงามของสวนกันมาตั้งแตป ค.ศ.1858 และยังถูกใชเปนฉากสําคัญในภาพยนตรเรื่อง The Sound of Music และชม บานเกิดโมสารท (ดานนอก) เลขที่ 9 ถนน Getreidegasse เปนบานหลังที่สองของครอบครัวโมสารท ยายมาบานหลังนี้เมื่อลูกโตขึ้น ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนสภาพกลายเปนพิพิธภัณฑแสดงเครื่องดนตรี ภาพวาด เพื่อแสดงประวัติและวิธีชีวิตของทานและใหความรูกับผูที่สนใจไดสัมผัสโลกของศิลปนเอก พรอมทั้งสัมผัสรูปปนโมสารทอยางใกลชิด หลังจากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์โมสาร์ท เป็น 1ใน 4 ของจตุรัสสำคัญใจกลางเมืองเก่า โมสาร์ทพลัทซ์ มีอนุสาวรีย์รูปปั้นของโมสาร์ทนักดนตรีชื่อดังตั้งโดดเด่นอยู่กลางจตุรัส สร้างขึ้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว 50 ปี บนพื้นหน้าอนุสาวรีย์มีป้ายเขียนบอกไว้ว่าเป็นเขตเมืองเก่าซาลส์บวร์ก องค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกเมื่อปี 1997 และชม จตุรัสเรสซิเด้นท์ สถาปัตยกรรมน้ำพุสไตล์บารอครูปไตรตันและม้าพ่นน้ำ ตั้งอยู่บริเวณกลางจตุรัส ตรงข้ามทางเข้าวังของปริ้นซ์-อาร์คบิชอป จตุรัสแห่งนี้เป็นสภานที่พักผ่อนของชาวเมืองอีกหนึ่งจุด มีร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกตั้งอยู่โดยรอบ ต่อมานำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ซึ่งเมืองฮัลสตัทเป็นหมู่บ้านในแหล่งมรดกโลกซัลซ์คัมแมร์กุท ตั้งอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรียอยู่ใกล้กับทะเลสาบฮัลชตัททางตะวันตกเฉียงใต้ ในปี ค.ศ. 2001 มีประชากร 946 คน เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกและยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของออสเตรีย

และให้ท่านได้ ชมเมืองริมทะเลสาบ ซึ่งมุมถ่ายรูปยอดนิยม คือริมทะเลสาปฮัลสตัทกับแนวบ้านพื้นเมืองสไตล์ออสเตรียฟ้าสีครามสะท้อนกับผิวน้ำ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินมาพักผ่อนตากอากาศที่แสนบริสุทธิ์ ชมทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SEEHOTEL GRUNER BAUM BOUTIQUE, HASLLSTATT หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรมอาหารพื้นเมือง

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชนิทเซล สไตล์เวียนนา หมูชุบเกล็ดขนมปัง กรอบนอกนุ่มใน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ เชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณะรัฐเชค (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) ชม เชสกี้ ครุมลอฟ เป็นดินแดนไข่มุกแห่งโบฮีเมีย ตัวเมืองตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา (Vltava) เป็นเมืองที่สร้างขึ้นล้อมรอบปราสาทยุคคริสต์ตวรรษที่ 13 เนื่องจากเมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งธรรมชาติเงียบสงบและน่าหลงใหลเหมาะสมกับการพักผ่อน จากนั้นนำท่านชม ปราสาทครุมลอฟ (ด้านนอก) มีอายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1250 พร้อมๆ กับการสร้างเมืองแห่งนี้ ปราสาทครุมลอฟเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก พอเดินเขาไปในบริเวณปราสาทสิ่งแรกที่เห็นคือหอคอยปราสาทเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองไปแล้ว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตารคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสปลาเทราต์พื้นเมืองย่าง หอมนุ่มลิ้น

บ่าย อิสระให้ท่านได้เดิน ชมเมืองมรดกโลก อาทิเช่น จตุรัสคอนคอร์ด ถือเป็นศูนย์กลางของเขตเมืองเก่า เพราะเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นตลาดถนนทุกสายในเมืองจึงมุ่งตรงมาที่นี้ กลางจตุรัสมีเสาพระแม่มารี มีรูปปั้นนักบุญ St.Roch ผู้ช่วยให้ชาวเมืองรอดพ้นจากการระบาดจากกาฬโรคประดิษฐานอยู่ด้านล่าง โบสถ์เซนต์ไวตัส และร้านรวงต่างๆ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL PRAHA, PRAGUE หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฟิวเซ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ชม พิพิธภัณฑ์โรงกลั่นเบียร์ ซึ่งโรงงานแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1842 เป็นโรงงานที่รวบรวมประวัติการทำเบียร์ในเมืองย้อนกลังไปตั้งแต่ปีค.ศ. 1295 ประมาณ 700 ปี เพราะบริเวณนี้มีดินดีจึงผลิตข้าวบาร์เลย์ที่ทำให้ได้มอลต์คุณภาพดีและฮอปที่ทำให้เบียร์มีรสชาติ อีกทั้งน้ำที่สะอาดและยังบริสุทธิ์จากใต้ดินลึกยิ่งช่วยให้เบียร์ที่นี่มีรสนุ่ม ปัจจุบันจึงกลายเป็นโรงผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง  นำท่านเดินทางสู่ ปราก (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)  เพื่อชม ปราสาทแห่งกรุงปราก หรือปราสาทฮราดคานี ปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา สร้างโดยเจ้าชายบอริวอยในศตวรรษที่ 9 ด้วยศิลปะแบบโกธิค อดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นที่พํานักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเชค พร้อมไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน จากนั้นนำท่านชม สะพานชาร์ลส์ ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวา จุดเด่นของสะพานแห่งนี้ คือมีการประดับด้วยรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์และมี 1 องค์ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปลูบจนเป็นสีทองอร่ามผิดกับองค์อื่นที่ยังคงเป็นสีเขียวของสําริด คือ นักบุญ John Nepromuk

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย นำท่านชม จตุรัสเมืองเก่า ซึ่งจตุรัสแห่งนี้มีความสําคัญมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 พื้นที่นี้เดิมเป็นตลาดซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของเมือง มีความสวยงามและเสน่ห์อันน่าหลงใหล มีศิลปะการก่อสร้างที่ผสมผสานหลายแบบทั้งโกธิค เรอเนซองส์ และบารอค ชมอาคารบ้านเรือนและวิหารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก จากนั้นชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการฉ้อราษฎร์ในคริสตจักร เขาถูกจับเผาทั้งเป็นในปี ค.ศ. 1415 จากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวปราก ซึ่งอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเมื่อ 6 กรกฎาคม ค.ศ.1915 เพื่อระลึกถึงวันที่ Jan Hus ถูกเผาทั้งเป็นเมื่อ 500 ปีที่แล้ว ต่อจากนั้นนำท่านเที่ยวชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งหอนาฬิกาดาราศาสตร์ของศาลาว่าการเมืองสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1410 เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลาจะมีรูปปั้นสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆเหนือนาฬิกาซึ่งนักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่ออาทิ Vanity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงมองแต่ตัวเองในกระจก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรสไวน์พร้อมโชว์พื้นเมือง

พิเศษ! ชมการแสดงดนตรีแบบโบอีเมีย และทานอาหารพื้นเมือง พร้อมเครื่องดื่ม+ไวน์ไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก INTERCONTINENTAL HOTEL PRAHA, PRAGUE หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่เมือง บราติสลาวา (Bratislava) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัค (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ และสถาบันอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ

วัฒนธรรมและการศึกษา จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบราติสลาวา (Bratislava Castle) (ด้านนอก) ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนริมแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนซองส์ และบารอค ช่วงสงครามนโปเลียน เคยถูกเพลิงเผาผลาญในปี 1811 ปัจจุบันเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และสภาแห่งชาติ  จากตัวปราสาท ท่านจะสามารถเห็น สะพาน UFO  นิวบริดจ์หรือสะพานปฎิวัติแห่งชาติสโลวัค สะพานที่เชื่อมเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เข้าด้วยกัน สร้างขึ้นระหว่างปี 1967 – 1972 กลางสะพานมีหอคอยทรงสูงเปิดเป็นจุดชมวิวและภัตตาคารลอยฟ้าที่มีความสูง 431 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้วยรูปทรงที่คล้ายกับ UFO จึงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน World Federation of Great Towers ของโลกนั่นเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่าน เข้าชมเขตเมืองเก่าของบราติสลาวา ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน โบสถ์สไตล์โกธิคและโรมาเนสก์ ซึ่งเป็นโบสถ์หลังใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของกรุงบราติสลา สมัยพระนางมาเรีย เทเรซ่าใช้เฉลิมฉลองในพิธีราชาภิเษกของพระองค์เอง พลาดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปกับรูปปั้นรอบเมืองโดยเฉพาะรูปปั้นนโปเลียนหน้าสถานทูตฝรั่งเศส  ชม ประตูไมเคิล ซึ่งซุ้มประตูไมเคิลก่อสร้างสไตล์โกธิคสูง 51 เมตร เดิมมีอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง ปัจจุบันเป็นประตูเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ ประตูไมเคิลมียอดโดมทรงหัวหอมตามศิลปะบารอค 3 ชั้น ลดหลั่นกัน ประตูแห่งนี้ตั้งอยู่ศูนย์กลางเมืองเก่า สองฝั่งถนนมีอาคารเก่าแก่หลากสีสัน สไตล์อาร์ตนูโวตั้งเรียงรายอยู่ทําให้บรรยากาศคึกคัก และรูปปั้น คนตกท่อคูมิล  Man at Work ที่โด่งดัง ณ แห่งนี้เคยถูกรถชนมาแล้วถึง 2 ครั้ง ในปัจจุบันจึงมีป้ายเขียนว่า Man at Work ปักอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ช่วงที่เป็นคอมิวนิสต์และตำนานยังกล่าวต่อไปว่าอาจจะเป็นคุณลุงที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานอยากจะพักผ่อนบ้างตามประสาคนทำงานหนัก นำท่านเดินทางสู่เมืองบูดาเปสต์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกทั้งความสวยงามทางธรรมชาติ ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองทำให้เมืองแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือเมืองเก่า หรือ บูดา ที่ยังคงความสวยงามของประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ และ เมืองใหม่หรือ เปสต์ ที่มีความหรูหราทันสมัย และยังมีเรื่องเล่าว่าเป็นที่แรกในโลกที่สร้างรถไฟใต้ดิน แต่เปิดใช้ทีหลังรถไฟใต้ดินของอังกฤษ  

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (Danube Cruise) พร้อมเครื่องดื่มเสิร์ฟ ระหว่างการเดินทางสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิคสองฝั่งแม่น้ำดานูบ เช่น ตึกรัฐสภา สะพานเชน เขาแกลเลียต และคาสเซิลฮิลล์ ถึงแม้ว่าแม่น้ำสายนี้จะไหลผ่านหลายประเทศในยุโรป แต่ว่ากันว่า จุดที่สวยงามที่สุดคือที่บูดาเปสต์แห่งนี้ โดยเฉพาะบริเวณสะพานเชน (Chain Bridge) สัญลักษณ์ของเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบกูลาช  ซุปกูลาชสไตล์แมกยาร์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DANUBIUS HEALTH SPA RESORT MARGITSZIGET, BUDAPESR หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านชม  จตุรัสฮีโร่ (Heroes’ Square) ที่รำลึกถึงการสร้างชาติ และการรอดพ้นจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์  สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งฮังการีครบ 1000 ปี บนยอดเขาโครินเธียนคอลัมน์สูง 36 เมตร ประดับด้วยรูปอาร์คแลนเจิลกราเบรียล ถือมงกุฎของกษัตริย์สเตฟานรอบฐานประดับด้วยรูปปั้นเจ้าชายอาร์พัดทรงม้านำหัวหน้าเผ่าแมกยาร์อีก 6 คน จากนั้นนำชม โบสถ์แมทธิอัส (Matthias Church) (ด้านนอก) ซึ่งโบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอัส กษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถมาก โบสถ์นี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้อีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านชม ป้อมชาวประมง (Fisherman’s Bastion) เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุด ซึ่งเราสามารถเห็นตึกรัฐสภาได้จากจุดนี้และที่นี่ยังเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในคราวที่ถูกชาวมองโกลเข้ามารุกราน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พาร์นเดอร์ฟ ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) ให้อิสระท่านได้ช้อปปิ้งที่ พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท ตั้งอยู่ที่เมืองพาร์นดอร์ฟ ชานกรุงเวียนนาไปประมาณ 30-40 นาที เป็นศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นหลากหลายแบรนด์ที่ครอบคลุมตั้งแต่สินค้าแฟชั่นทั่วไป กีฬา เครื่องประดับ และสินค้าแบรนด์ดังอย่าง Prada, Gucci, Polo Ralph Lauren ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)

                นําท่านสู่ที่พัก HOTEL HILTON AM STADTPARK, VIENNA หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่าน เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับสบูร์ก สร้างขึ้นปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระนางมาเรียเทเรซ่า ทรงตั้งพระทัยว่าพระราชวังแห่งนี้จะต้องยิ่งใหญ่และงดงาม ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส นำชมความงามภายในพระราชวังกว่า 20 ห้อง ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อาทิเช่น ห้องบรรทม ห้องจัดเลี้ยง ห้องบอลรูมที่ใช้เต้นรำหรือแสดงดนตรี จากนั้นนำท่านไปยัง ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์เฮ้าส์ เป็นย่านบ้านสไตล์เอ็กเพรสชั่นนิส สร้างโดยศิลปินชาวออสเตรีย ฟรีเดนส์ไรซ์ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์ เป็นการเอาตึกเก่าๆ มาดัดแปลง แหวกแนวความคิดเดิมๆ ที่ศิลปะอยู่ในกรอบด้วยการแต่งแต้มสีสันที่สดใส เล่นกับลวดลายและเส้นคดเคี้ยว รวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย                 ชมความงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์(St. Stephen’s Cathedral) โบสถ์ศิลปะแบบโกธิคที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองเวียนนานานกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารศิลปะแบบโรมันเนสก์ผสมกับโกธิคที่สูงเด่น ภายในมีรูปปั้นทางศาสนาประดับบนเสาหน้าต่างกระจกสี ออร์แกนและแท่นบูชา และเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์กซึ่งภายในมีความหรูหราอลังการตามสไตล์ของโบสถ์คาทอลิก  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนาที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำตลอดสองข้างทาง เป็นถนนคนเดินแห่งกรุงเวียนนา

ค่ำ                    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ!เสิร์ฟซี่โครงหมูรมควัน และปิดท้ายด้วยของหวาน Sacher Cakeชื่อดังของเวียนนา

นําท่านสู่ที่พัก HOTEL HILTON AM STADTPARK, VIENNA หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่สนามบินเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.30 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937(ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชม.)

05.20 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

กำหนดการเดินทาง :    ธันวาคม        05 – 14  

อัตราค่าบริการท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 94,900.- 74,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 90,900.- 70,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 85,500.- 67,500.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 20,000.- 20,000.-

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มบริการ
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศแถบยุโรป ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดินทางเนื่องจากมีผลต่อการจองคิวยื่นวีซ่า
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว