• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
อินเดีย

Grand India 7 Days 6 Nights

รหัสทัวร์
AVT_INDIA7D6N
ประเทศ
อินเดีย
ระยะเวลา
7วัน 6คืน
วันที่
01 ก.ย. - 31 ต.ค. 2018
สายการบิน
แอร์อินเดีย
เริ่มต้นที่

44,000 บ.

กำหนดการเดินทาง

ออกเดินทางได้ทุกวัน ก.ย. 2561
ออกเดินทางได้ทุกวัน ต.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมทัวร์อินเดีย 7 วัน 6 คืน

เลย์ – พระราชวังเชย์ – วัดทิกเช่ – สตอคพาเลช – วัดเฮมิส – นูบร้าวัลเลย์ – ทะเลสาบปันกอง

ออกเดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่เดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
(เดินทางขั้นต่ำ 2 ท่านขึ้นไป)

โปรแกรมการเดินทาง

06.00 น.        คณะเช็คอินด้วยตนเองที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ อินเดีย

08.55 น.        ออกเดินทางสู่เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบิน AI333 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.35 ชม.)

12.00 น.        เดินทางถึง เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย จากนั้นผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อย

บ่าย              รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมและหลังรับประทานอาหารนำท่านเช็คอินห้องพัก นำท่านเดินทางช็อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าใหญ่สุดของเดลลีจากนั้นได้เวลาอันสมควรเดินทางไป

วัดอัครชาดามเพื่อให้คลายความร้อนก่อน ชมความอลังการของวัดอัครชาดาม แล้วนำทุกท่านดูโชว์ใน Exhibition Hall 1 ชมห้องจัดแสดงหุ่นจำลองสามารถขยับแขนขาได้ จากนั้น ชมภาพยนตร์จอใหญ่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสวามีนารายัณ มีหูฟังภาษาอังกฤษบริการแล้วนำชม Exhibition Hall 2 ล่องเรือชมการจำลองความเป็นมาของอินเดียในอดีตถึงปัจจุบัน

https://akshardham.com/explore/exhibitions/

18.30 น.        ชม Water showเป็นโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง งดงามสนุกสนาน

https://akshardham.com/explore/water.show/

มหาวิหารอักชาร์ดาม (Akshardham Temple)ได้รับยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งใหม่ของโลก กับงานสถาปัตยศาสตร์แบบโบราณและศิลปกรรมที่รวมเอาศิลป์แห่งอินเดียและฮินดูเกือบทุกแขนงเข้าไว้ด้วยกัน เป็นวัดนอกายใหม่ ตั้งชื่อตามศาสดา “สวามีนารายัณ” (Sawarmi Narayan) อาคารหลังที่เป็นศูนย์กลางสร้างด้วยหินทรายสีชมพูและงานศิลปะด้านในวิหารสวยงามน่าตื่นตะลึงเป็นที่สุด

รับประทานอาหารเย็น

เข้าพักที่พักโรงแรม Hotel Pride Plaza, Delhiระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

บริการอาหารเช้าแบบกล่อง

04.30น.         พร้อมเดินทางสู่สนามบินเดลลี เพื่อทำการเช็คอินที่ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ อินเดีย

06.45น.         ออกเดินทางสู่เมืองเลห์ โดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 445 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชม.)

08.20น.         เดินทางถึง สนามบินเมืองเลห์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวันณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย              หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อปรับสภาพร่างกายให้รับกับอากาศที่เบาบาง เนื่องจากเลห์อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลราว 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลท่านที่ร่างกายปรับสภาพได้แล้ว

16.00 น.        นำท่านชม สันติสถูปเจดีย์สัญลักษณ์ฉลองครบ 2,500 ปี พุทธศาสนา หรือ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมตลาดเมืองเลห์ Leh Main Bazaar

ค่ำ                รับประทานอาหาร

เข้าพักที่โรงแรม Royal Palace, Lehระดับ 3.5ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า               รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเชย์ (Shey Palace)เมืองเชย์เคยเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของลาดัก ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 15 เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่อายุราว 500 ปีของกษัตริย์ และประดิษฐานพระพุทธรูปทองแดงที่สูงใหญ่ขนาดเท่าตึกสามชั้น สร้างโดยกษัตริย์ Deldan Namgyal และโปรดเกล้าให้สร้างสถูป Numgyal Chorten หรือสถูปแห่งชัยชนะ (Victory Stupa) ที่ด้านบนของสถูปสร้างด้วยทองคำบริสุทธิ์ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดทิกเซ่ (Thiksey Gompa)เป็นวัดที่ตั้งโดเด่นอยู่บนเนินเขามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม วัดนี้ก่อตั้งเมื่อศตวรรษที่ 15 เป็นวัดในนิกายเกลุกปะ หรือ นิกายหมวกเหลือง (นิกายเดียวกับดาไลลามะองค์ปัจจุบัน) ที่วัดยังมีพระศรีอาริยเมตไตรย์ ซึ่งถือเป็นมาสเตอร์พีชฝีมือช่างศิลป์ ใช้เวลาสร้างถึง 2 ปีด้วยกัน

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สตอคพาเลส (Stok Palace)ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของราชวงศ์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1825 ปัจจุบันยังเป็นที่เก็บสะสมของใช้เครื่องแต่งกายของราชวงศ์มงกุฎของกษัตริย์ ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม วัดเฮมิส (Hemis Gompa)วัดลามะนิกายหมวกแดง เป็นวัดพุทธต้นตระนิกายหมวกแดง หรือ นิกายนิงห์มาปา ซึ่งเป็นนิกายดั้งเดิมของศาสนาพุทธสายทเบต ท่านปัทมสัมภวะ (Padmasambhava) หรือที่ชาวทิเบตเรียกว่า คุรุริมโปเช (Kuru Rinpoche) ซึ่งเป็นภิกษรูปแรกที่เดินทางจากอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 1350 ที่ได้นำศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ในทเบตและเป็นผู้ให้กำเนิดนิกายหมวกแดง ซึ่งได้รับการยอมรับนับถือจากชาวทิเบตอย่างกว้างขวาง ตังอยู่ห่างจากเมืองเลห์ประมาณ 45 กิโลเมตร เลาะเลียบแม่น้ำสินธุลงไปทางใต้ เป็นวัดโบราณที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในลาดักห์ ถูกสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 17 โดยพระเซงกี โดยกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในลาดักห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาพุทธในอินเดียล่มสลาย เมื่อกองทัพชาวเติร์กได้บุกเข้าสู่อินเดีย และต่อมาได้รับการทำนุบำรุงโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์นัมเคียล (Namgyal) มาตลอด วัดเฮมิส ได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1998 และมีความสำคัญอีกประการคือ เป็นที่ประดิษฐานรูปทังก้าพระปทุมสมภพ (Thanka) หรือที่เรียกกันว่า ผ้าพระบฎ ซึ่งเป็นของเก่าแก่ที่สำคัญมากสำหรับชาวพุทธต้นตระนิกายหมวกแดง โดยเฉพาะภาพมัณฑลา (Mandala) ในสมัยศตวรรษที่ 17 ซึ่งวาดขึ้นด้วยสีผสมทองคำแท้

ค่ำ                รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

กลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Royal Palace ระดับ 3.5ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ นูบร้าวัลเลย์ (Nubra Valley)

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ช.ม.)โดยใช้เส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลก Khardung La Pass ที่ระดับความสูงราว 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นเส้นทางที่สวยมาก ณ จุดที่สูงที่สุดแห่งนี้เราสามารถมองเห็นแนวเทือกเขาคาราโครัมของปากีสถานได้ เป็นเส้นทางรถยนต์ที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวันที่ แคมป์ นูบร้าวัลเลย์ (แบบกล่อง)
นูบร้าวัลเลย์ อยู่ทางตอนเหนือของเลห์ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ และมีแม่น้ำชย็อกไหลผ่าน มีอากาศอบอุ่นกว่าเลห์ และมีความสูงต่ำกว่าเลห์ ทำให้อากาศสบายๆ และเหมาะแก่การปลูกผลไม้เช่น แอปเปิ้ล แอปปลิคอต นำท่านเดินทางสู่ วัดดิสกิต (Diskit Monastery)ตั้งอยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงามวัดดิสกิตเป็นวันที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในหุบเขานูบรา ภายในประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรขนาดใหญ่มาก จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการขี่อูฐที่ทะเลทรายบนเทือกเขาหิมาลัย (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ) นูบราวัลเลย์อยู่ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณสองพันกว่าเมตร

จากนั้นนำท่านไปขี่อูฐ ที่ทะเลทราย ที่นูบร้าวัลเลย์เป็นแหล่งปลูกแอปเปิ้ลและแอปปริคอท มากมาย และมีอากาศไม่หนาวมากนัก สบายๆในความสูงระดับประมาณสองพันกว่าเมตรดังนั้นจึงเป็นเมืองที่สบายๆคล้ายกับบ้านเรา

จากนั้นเดินทางกลับมายัง แคมป์ที่พัก Karma Innโอบล้อมด้วยธรรมชาติขุนเขาที่งดงาม ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกลับเข้าเมืองมีห้องน้ำในตัวเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อม

ค่ำ                  รับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัย

เช้า               รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.        นำท่านเดินทางไปชม วัดซัมสทันลิ่ง (Samstanling Monastery)เป็นวัดพุทธแบบทิเบต นิกายหมวกเหลือง

10.00 น.        เดินทางกลับไปยัง เมืองเลห์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4ชม.)

กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวันณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย                หลังรับประทานอาหาร อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ อิสระเที่ยวชมเมือง/ช้อปปิ้ง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าพักที่โรงแรม Royal Palace, Lehระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ ทะเลสาบปันกอง(Pangong Tso)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4ชม.) โดยจะใช้เส้นทาง Shyok Route เริ่มต้นด้วยการใช้เส้นทางสู่เลห์ เมื่อถึง Khalsarข้ามสะพาน Agyamเลี้ยวซ้ายเข้าสู่หมู่บ้าน Shyokเส้นทางนี้การจราจรจะไม่หนาแน่น หลังออกจาก Shyokถนนจะเริ่มสูงชัน ไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึง Durbukจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เมือง Tangtseและเข้าสู่เส้นทางเดิมเดินทางสู่ ทะเลสาบปันกองทะเลสาบน้ำเค็ม ที่อยู่ในระดับความสูงราว 4,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามสภาพแสง เช่น สีฟ้าอ่อน สีฟ้าเข้ม

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง (แบบกล่อง)
เดินทางกลับสู่เมืองเลห์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4ชม.)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
กลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม Royal Palace, Lehระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า               บริการอาหารเช้าแบบกล่อง

05.00 น.      เช็คอินที่ สนามบินเลห์ ที่ เคาน์เตอร์ สายการบินเจ็ท แอร์เวย์

07.15 น.        ออกเดินทางสู่สนามบินเดลลี ด้วยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์เที่ยวบินที่ 9W640 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.35 ชม.)

08.50 น.        เดินทางถึงสนามบินเดลลีจากนั้นทำการเช็คอินที่ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ อินเดีย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันในสนามบิน

13.50 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 33(ใช้เวลาบินประมาณ 4.15 ชม.)

19.35 น.        เดินทางถึง..ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


หมายเหตุ :: โปรแกรมและเที่ยวบินภายในประเทศ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
อัตราค่าบริการ
จำนวนผู้เดินทาง พักห้องคู่
ราคาท่านละ
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
ผู้ใหญ่ จำนวน 2 ท่าน (รถประเภท Toyota Innova) 53,000 บาท 9,600 บาท
ผู้ใหญ่ จำนวน 3 ท่าน (รถประเภท Toyota Innova) 51,000 บาท 9,600 บาท
ผู้ใหญ่ จำนวน 4 ท่านขึ้นไป (รถประเภท Toyota Innova) 48,000 บาท 9,600 บาท
ผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป (รถประเภท Tempo Traveller) 46,000 บาท 9,600 บาท
ผู้ใหญ่ จำนวน 10 ท่านขึ้นไป(รถประเภท Tempo Traveller2 คัน) 44,000 บาท 9,600 บาท

***หมายเหตุ  :ราคาทัวร์เป็นเพียงการเสนอราคา ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 เท่านั้น ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงแรม และระยะเวลาในการจองล่วงหน้า โดยผู้เสนอจะพยายามรักษาราคาพร้อมมาตราฐานคงเดิมให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์สำหรับผู้เดินทาง**

ราคานี้รวม

 • โรงแรมระดับ 3.5-4 ดาว จำนวน 6 คืน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถตามประเภทที่ระบุและคนขับรถท้องถิ่น  พร้อมTour Escort  ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำดื่ม ท่านละ 1-2 ขวดต่อวัน
 • ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศอินเดีย แบบ E-visa

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ แบบไป-กลับ และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง /ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

หมายเหตุสำคัญ

 1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญหายทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เดินทาง เนื่องจากในทุกทุกประเทศจะมีกลุ่มมิฉฉาชีพแฝงอยู่ เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัย กรุณานำทรัพย์สินที่มีค่าติดตัวท่านไปด้วยทุกครั้ง ไม่ควรวางไว้บนรถ ไม่วางห่างจากตัวในทุกที่ ไม่ลืมล้อคห้องพัก
 2. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 1. กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุให้การเดิน ทางไมส่ามารถออกเดินทางตามกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้ไม่ สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกำหนดการเดินทางของรายการทัวร์
 3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทาง สายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 5. ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 6. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อ    กำหนดที่ชัดเจนใน เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 1. กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4– 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 2. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่ เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่ สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชม นั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ เดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระ ค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 3. หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

การเตรียมความพร้อมร่างกายก่อนการเดินทางสู่พื้นที่สูง

 1. พักผ่อนให้เพียงพอ
 2. เช็คสุขภาพร่างกาย ควรออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ก่อนเดินทาง เพื่อปรับสภาพร่างกาย
 3. ทานวิตามินเสริมล่วงหน้าก่อนเดินทาง กรณีเป็นภูมิแพ้ หรือ เป็นหวัดง่าย เพราะอากาศบนที่สูง ตอนกลางวันและกลางคืนอุณหภูมิต่างกันมาก
 4. ทีมงานเตรียมยา Diamox ให้สำหรับท่านที่มีอาการแพ้สูง แต่แนะนำให้ทุกท่านซื้ออกซิเจนกระป๋องติดตัวไว้ด้วย เมื่อถึงเมืองเลห์ โดยเฉพาะวันที่ต้องผ่านที่สูงถึง 5600 เมตร
 5. ระหว่างเดินทางควรดื่มน้ำบ่อยๆ อย่าให้ร่างกายขาดน้ำ การเดินต้องเดินช้าๆ ถ้ารู้สึกเหนื่อยให้หยุดพักทันที
 6. ห้องน้ำในเลห์ อาจไม่สะอาดนัก การเข้าทุ่งระหว่างทางสะอาดกว่า สุภาพสตรี ควรติดร่มหรือผ้าถุงไปด้วย
 7. พื้นที่สูง กลางวันแดดจะแรง ควรเตรียมครีมกันแดด หมวก และแว่นตากันแดด กลางคืนอากาศหนาว ควรเตรียมเสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ ถุงเท้าหนาๆ ติดตัวไว้ ระหว่างเดินทาง เผื่ออากาศเปลี่ยนกระทันหัน
 8. ยาประจำตัวของแต่ละท่าน ควรเตรียมไปให้พร้อม
 9. ขนมขบเคี้ยว ถ้าเป็นถุงพลาสติก จะบวมพองเพราะความดันอากาศ เอาเข็มเจาะรูเล็กๆระบายอากาศได้เมื่อถึงเลห์
 10. อาหารในอินเดีย เป็นลักษณะเฉพาะตัว ทางทัวร์เตรียมอาหารเสริมไปบางส่วน
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว