• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
รัสเซีย

GRAND RUSSIA 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์
PKG_07GRAND RUSSIA 7D 5N
ประเทศ
รัสเซีย
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
วันที่
09 ต.ค. - 15 ต.ค. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

91,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

9 - 15 ต.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์


St. Basil Catherdral – Peterhof Palace – Arbut Street- รถไฟด่วน Sapsan

โปรแกรมการเดินทาง

07.30 น.            คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

10.10 น.             ออกเดินทางสู่มอสโคว์  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG  974

15.55น.             เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่  กรุงมอสโคว์โดยท่านจะได้ชมบรรยากาศของกรุงมอสโควที่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow hills)หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้ทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตนั้นเลือกเนินเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโควและเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน
รวมถึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว จากนั้นนำท่านชม อารามชีโนโวดิวิชี (ชมด้านนอก) เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์รัสเซียนบารอคสีขาวแดงจากศตวรรษที่ 16 มีกำแพงรายล้อมเพื่อป้องกันอาราม
มีความสำคัญในประวัติศาสตร์รัสเซียมาก เพราะหลังจากที่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์ มหาราชแย่งบัลลังค์มาจากพระพี่นางโซเฟีย ก็ส่งพระนางมาคุมขัง บังคับให้บวชเป็นชีอยู่ที่นี่

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านสู่ที่พัก AZIMUT HOTEL MOSCOW OLYMPIC, MOSCOW หรือเทียบเท่า https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-olympic-moscow/

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟใต้ดินซึ่งสถานีรถไฟใต้ดินของมอสโคว์เปิดตัวเมื่อ 1935 โดยการนำของสตาลิน
ซึ่งสั่งให้ออกแบบสถานีแต่ละสถานีให้มีเอกลักษณะเหมือนพระราชวังประชาชน หลายแห่งจึงมีการประดับประดาอย่างวิจิตรบรรจงด้วยภาพเขียนเฟรสโก้ ผนังหินอ่อนโคมไฟระย้าและรูปสลักต่างๆ SAPSAN EXPRESS สัมผัสรถไฟด่วนพิเศษ
นั่งรถไฟความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เข้าสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย          เดินทางสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนำท่านชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ(ชมภายใน)เดิมเป็นพระราชวังฤดูหนาว เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมพระฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิดคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บผลงานศิลปะกว่า 8 ล้านชิ้นของศิลปินชื่อดังต่างๆไว้มากมาย อาทิเช่น ดาวินชี ปิกัสโซเรมบรันด์ แวนโก๊ะ ฯลฯ

จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอแซคใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกสร้างในปีค.ศ.1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดาและได้รับการสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก เป็นมหาวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์และได้รับการเคารพบูชาอย่างมาก เพราะรอดพ้นจากการระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 มาได้ต่อมานำท่านชม โบสถ์แห่งหยดเลือด ซึ่งสร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 ผู้ประกาศเลิกทาสด้วยความหวังดีต่อประชาชนแต่กลับถูกลอบปลงพระชนม์โดยระเบิดพลีชีพ จึงมีการสร้างโบสถ์ครอบสถานที่เกิดเหตุไว้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งสถาปัตยกรรมภายในใช้จิตรกรกว่า 30 คน ในการตกแต่งด้วยงานโมเสกที่อาจกล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่เป็นลำดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ!หลังอาหารเย็นรสเลิศ เชิญทุกท่านรับชมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส

นำท่านสู่ที่พัก SOLO SOKOS HOTEL VASILIEVSKY, ST. PETERSBURG หรือเทียบเท่าhttps://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-vasilievsky

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(ใช้เวลาประมาณ 50นาที)ชม พระราชวังแคทเธอรีน(ชมภายใน)
ซึ่งพระเจ้าปีเตอร์มหาราชรับสั่งให้สร้างเป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือพระนางแคทเธอรีนที่ 1 ห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ห้องอำพัน (AMBER ROOM) ซึ่งประดับด้วยอำพันทั้งหมดอย่างวิจิตรบรรจง เป็นห้องที่ได้รับการถวายจากกษัตริย์ของรัสเซีย ในฐานะที่เป็นประเทศร่วมรบต่อต้านสวีเดนในปี 1716 ต่อมาในยุคของพระนางแคทเธอรีนมหาราชได้ทรงต่อเติมห้องภาพ จัดแสดงเป็นแผนผังของพระราชวังด้วยศิลปะคลาสสิก

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย       นำท่านเดินทางสู่พระราชวังแคทเธอรีน(ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) เพื่อชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(ชมภายใน)
เป็นพระราชวังฤดูร้อนริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างในปีค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับล่าสัตว์ในฤดูร้อน หวังให้งดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส

เข้าชมพระราช

ซึ่งตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคและนีโอคลาสสิค ด้านนอกยังมีสวนที่มีประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยสีทองอร่ามและอุทยานพฤกษานานาพันธุ์จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ร้านอีลีเซฟ ณ ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ ปรอสเป็คเป็นถนนประวัติศาสตร์ศูนย์กลางของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เพื่อเป็นถนนสายหลักไปยังมอสโคว์ สองข้างทางมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นในศตวรรษที่ 18-20 ทั้งยังเป็นที่ตั้งของย่านการค้า พระราชวัง และโรงละครอีกด้วย พิเศษ ให้ท่านได้ล่องเรือดื่มด่ำความโรแมนติก ชมความงามยามค่ำคืนของสองฝั่งแม่น้ำเนวาแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

                                **หมายเหตุ** หากบริษัทเรือไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท่านละ 700 บาท

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านสู่ที่พัก SOLO SOKOS HOTEL VASILIEVSKY, ST. PETERSBURG หรือเทียบเท่า https://www.sokoshotels.fi/ru/sankt-peterburg/sokos-hotel-vasilievsky

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

10.40 น.   นำท่านออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์  โดยสายการบินแอโรฟลอตเที่ยวบินที่  SU 11

11.55 น.   เดินทางถึงสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่  กรุงมอสโคว์

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย        นำท่านเดินทางไปยังถนนคนเดินอาร์บัทเป็นถนนคนเดินความยาว 1.25 กม. เดิมเป็นเส้นทางค้าขายของพ่อค้าต่างเมืองบริเวณนี้จึงเคยเป็นที่อยู่ของชนชั้นที่อยู่ของชนชั้นสูง ศิลปิน และนักปราชญ์ ช่วงปี 1980 ได้รับการบูรณะให้กลายเป็นถนนคนเดินและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของมอสโคว์ ปัจจุบันมีทั้งร้านขายของที่ระลึก และร้านกาแฟอยู่เต็มสองข้างทาง จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสความสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจกับการแสดงคณะละครสัตว์ต้นฉบับจากรัสเซีย ทั้งการแสดงสิงสาราสัตว์และกายกรรม

**หมายเหตุ** หากการแสดงละครสัตว์มีการยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ท่านละ 1,000 บาท

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านสู่ที่พัก AZIMUT HOTEL MOSCOW OLYMPIC, MOSCOW หรือเทียบเท่า https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-olympic-moscow/

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) (เข้าชมภายใน) เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่สวยงาม
อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากนั้นพาท่านชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี (เข้าชมภายใน)ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย จัดแสดงพระราชสมบัติและศาสตราวุธต่างๆของพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย รวมถึงห้องแสดงผลงานอัญมณี โดยช่างฝีมือก้องโลกอย่าง
แฟเบอร์เช ผู้ซึ่งออกแบบเครื่องใช้ในราชสำนักหลายชิ้น ในสมัยร.5 นับเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมพระราชสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด นอกจากอังกฤษและอิหร่าน

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านชม มหาวิหารเซนต์เซเวียร์ หรือมหาวิหารโดมทอง เป็นโบสถ์นิกายออโธด๊อกซ์ที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสโก สร้างขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้รัสเซียรบชนะฝรั่งเศสในสงครามได้ ต่อมาในสมัยของสตาลิน
มีการล้มล้างศาสนา จึงทำลายทิ้งเพื่อสร้างเป็นพระราชวังโซเวียต แต่พอดีเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เลยสร้างได้แค่ฐาน
ต่อมาครุสซอฟขึ้นปกครองก็ถูกดัดแปลงให้เป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่และในท้ายที่สุดปี 1990 มีการระดมทุนสร้างมหาวิหารขึ้นมาใหม่จากเงินบริจาคของประชาชน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสแดง ศูนย์กลางของเมืองมอสโคว์ เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการชุมนุมทางการเมืองสร้างในสมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ คำว่าแดง มีรากศัพท์ภาษาโบราณของชาวสลาฟว่า KRANSY ซึ่งหมายถึงความสวยงามและความรื่นเริง จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์บาซิล (ชมด้านนอก)ซึ่งรับสั่งให้สร้างโดยพระเจ้าซาร์อีวานผู้เหี้ยมโหด
ในศตวรรษที่16 ว่ากันว่าสถาปนิกผู้สร้างถูกควักลูกตาออกหลังจากสร้างเสร็จ เพื่อไม่ให้ไปสร้างมหาวิหารงดงามแบบนี้ที่อื่นได้อีก วิหารแห่งนี้ประดับด้วยโดมหัวหอม 9 ยอดที่มีสีสันแตกต่างกันราวกับลูกกวาด ถูกออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายกับเปลวไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าได้รับการยกย่องว่างดงามไม่มีโบสถ์ใดเหมือน และได้รับเลือกเป็นมรดกโลก UNESCO ในปี 1990
หลังจากนั้นนำท่านชม สุสานเลนิน หลังจากที่เลนิน บิดาแห่งการปฏิวัติในระบอบสังคมนิยมเสียชีวิตลง ก็มีการตั้งสุสานไม้ขึ้นกลางจัตุรัส ภายหลังอเล็กซี ชูเซฟได้ออกแบบสุสานโดยใช้หินแกรนิตสีแดง เทาและดำในรูปร่างคล้ายปีระมิดขึ้น
เพื่อให้เข้ากับพระราชวังเครมลินด้านหลัง ภายในมีโลงศพแก้วที่บรรจุร่างของเลนินอยู่ จากนั้นนำท่านไปยัง ห้างสรรพสินค้า Gumเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ที่ตั้งอยู่ในย่านจัตุรัสแดง
สร้างในปี ค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมาก ลักษณะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ปัจจุบันเป็นห้างหรูมีร้านค้ากว่า 1,000 ร้านจำหน่ายสินค้าแทบทุกประเภท มีทั้งแบรนด์เนมจาก ฝรั่งเศษ อเมริกา อิตาลี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม รวมไปถึงร้านอาหาร คาเฟ่และ ภัตตาคารอาหารมากมาย

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองนำท่านสู่ที่พัก AZIMUT HOTEL MOSCOW OLYMPIC, MOSCOW หรือเทียบเท่า https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-olympic-moscow/

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ตลาดอิสเมลอฟสกี้ตั้งอยู่ใกล้กลับอิสเมลอฟสกี้ เครมลินซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หลายแห่งอย่างพิพิธภัณฑ์วอดก้าหรือพิพิธภัณฑ์ขนมปัง ตลาดแห่งนี้แบ่งเป็นตลาดขายของมือสองและตลาดขายของที่ระลึกในราคาเบาๆ ของยอดฮิต ได้แก่  ตุ๊กตาแม่ลูกดก นาฬิการัสเซีย ผ้าคลุมไหล่อำพัน ของที่ระลึกอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน                

14.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงมอสโคว์เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

18.25 น.    นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TG 935

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ตลาดอิสเมลอฟสกี้ตั้งอยู่ใกล้กลับอิสเมลอฟสกี้ เครมลินซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หลายแห่งอย่างพิพิธภัณฑ์วอดก้าหรือพิพิธภัณฑ์ขนมปัง ตลาดแห่งนี้แบ่งเป็นตลาดขายของมือสองและตลาดขายของที่ระลึกในราคาเบาๆ ของยอดฮิต ได้แก่  ตุ๊กตาแม่ลูกดก นาฬิการัสเซีย ผ้าคลุมไหล่อำพัน ของที่ระลึกอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน                

14.00 น.      นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานกรุงมอสโคว์เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

18.25 น.                                นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TG 935

07.30 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง:    สิงหาคม : 09– 15

          อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 91,900.- 67,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 87,900.- 63,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 82,900.- 61,500.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 13,500.- 13,500.-

 

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
  ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน
  หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มบริการ
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศแถบยุโรป ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดินทางเนื่องจากมีผลต่อการจองคิวยื่นวีซ่า
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว