• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
รัสเซีย

GRAND RUSSIA 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์
PKG_06 GRAND RUSSIA 8D5N
ประเทศ
รัสเซีย
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
วันที่
09 ส.ค. - 16 ส.ค. 2018
สายการบิน
เอมิเรตส์แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

82,500 บ.

กำหนดการเดินทาง

09 – 16 ส.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

St. Basil Catherdral – Peterhof Palace – Arbut Street

โปรแกรมการเดินทาง

22.30 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Tสายการบินเอมิเรตส์เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

02.35 น.       ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่  EK 371

05.35น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

09.40 น.       ต่อเครื่องเที่ยวบินสู่ รัสเซียโดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่  EK 133

13.50 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย

หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่  กรุงมอสโคว์นำท่านชมบรรยากาศของกรุงมอสโควที่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow hills)หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้ทั้งหมด จึงทำให้เลนินผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต เลือกเนินเขาแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควที่คู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึง

เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว จากนั้นนำท่านชม อารามชีโนโวดิวิชี (ชมด้านนอก) สถาปัตยกรรมสไตล์รัสเซียนบารอคสีขาวแดงจาก ศต. ที่ 16
มีกำแพงรายล้อมเพื่อป้องกันอาราม มีความสำคัญในประวัติศาสตร์รัสเซียมาก เพราะหลังจากที่พระเจ้าชาร์ปีเตอร์ มหาราชแย่งบัลลังค์มาจากพระพี่นางโซเฟีย ก็ส่งพระนางมาคุมขัง บังคับให้บวชเป็นชีอยู่ที่นี่

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านสู่ที่พัก AZUMIT HOTEL MOSCOW OLYMIC, MOSCOWหรือเทียบเท่า

(azimuthotels.com)

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองซากอร์สใช้เวลาประมาณ01.30ชม. นำท่านชม โบสถ์ทรีนิตี้
(
Trinity Cathedral)เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุด จากศต.ที่15 ในศาสนสถานทรินิตี้ของเซนต์เซอร์เจียส
ในเมืองซากอร์สหรือชื่อปัจจุบันคือ เซอร์กิเยฟ โปซาด (SergievPosad) โบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์แห่งแรกของเมือง โดดเด่นด้วยผนังสีขาวและโดมหัวหอมสีทองอร่าม ภายในมีประดับด้วยเฟรสโก้และภาพไอคอน 5 ชั้น ภายในมีโลงศพเงินของเซนต์เซอร์เจียสต่อมานำท่านไปเยี่ยมชมสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral)โบสถ์ใหญ่ที่สุดในศาสนสถานแห่งนี้ ได้รับแรงบันดาลใจมากจากโบสถ์ชื่อเดียวกันในพระราชวังเครมลิน ณ กรุงมอสโคว์ แต่ยอดหัวหอมมีแค่ตรงกลางที่เป็นสีทอง นอกนั้นเป็นสีฟ้าประดับด้วยดาวสีทอง ภายในประดับด้วยเฟรสโก้ที่งดงามที่สร้างสรรค์โดนศิลปิน 35 คนภายใน100วันและภาพไอคอน 76 ภาพ จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติ
ตามตำนานเชื่อกันว่า มีชายตาบอดเดินทางมายังศาสนสถานแห่งนี้ และได้ล้างตาด้วยน้ำจากบ่อ
ทำให้ชายตาบอดได้กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง ชื่อเสียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แผ่ขยายไปทำให้ผู้คนทั่วไปต่างพากันมานำน้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กลับไปเป็นสิริมงคล

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย         เดินทางสู่กรุงมอสโคว์ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.นำท่านเดินชมตลาดอิสเมลอฟสกี้(Izmailovsky Souvenir Market) ตั้งอยู่ใกล้กับอิสเมลอฟสกี้ เครมลินที่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์หลายแห่งอย่างพิพิธภัณฑ์วอดก้าหรือพิพิธภัณฑ์ขนมปัง ตลาดแห่งนี้แบ่งเป็นตลาดขายของมือสองและตลาดขายของที่ระลึกในราคาเบาๆ ของยอดฮิต ได้แก่ ตุ๊กตาแม่ลูกดก นาฬิการัสเซีย ผ้าคลุมไหล่อำพัน ของที่ระลึกอื่นๆอีกมากมายจากนั้นนำท่ามชมMoscow Circusจะได้สัมผัสความสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจกับการแสดงคณะละครสัตว์ต้นฉบับจากรัสเซียทั้งการแสดงสิงสาราสัตว์ และกายกรรม

 **หมายเหตุ** หากการแสดงละครสัตว์มีการยกเลิกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท่านละ 1,000 บาท

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านสู่ที่พัก AZUMIT HOTEL MOSCOW OLYMIC, MOSCOW หรือเทียบเท่า (azimuthotels.com)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) (เข้าชมภายใน)สัญลักษณ์แห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากนั้นพาท่านชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี
(เข้าชมภายใน)พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย จัดแสดงพระราชสมบัติและศาสตราวุธต่างๆของพระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย รวมถึงห้องแสดงผลงานอัญมณี โดยช่างฝีมือก้องโลกอย่างแฟเบอร์เช ผู้ซึ่งออกแบบเครื่องใช้ในราชสำนักหลายชิ้น ในสมัยร.5 นับเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมพระราชสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด นอกจากอังกฤษและอิหร่าน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย                 นำท่านไปจตุรัสแดงศูนย์กลางของเมืองมอสโคว์ เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการชุมนุมทางการเมือง สร้างในสมัยศต.ที่17
ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญ คำว่า “แดง” มีรากศัพท์ภาษาราณของชาวสลาฟว่า “Kransy” ซึ่งหมายถึง ความสวยงามและการรื่นเริง จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนต์บาซิล
รับสั่งให้สร้างโดยพระเจ้าซาร์อีวานผู้เหี้ยมโหด ในศต.ที่16 ว่ากันว่าสถาปนิกผู้สร้างถูกควักลูกตาออกหลังจากสร้างเสร็จ เพื่อไม่ให้ไปสร้างมหาวิหารงดงามแบบนี้ที่อื่นได้อีก วิหารแห่งนี้ประดับ
ด้วยโดมหัวหอม 9 ยอดที่มีสีสันแตกต่างกันราวกับลูกกวาด ถูกออกแบบให้มีรูปทรงคล้ายกับเปลวไฟพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าได้รับการยกย่องว่างดงามไม่มีโบสถ์ใดเหมือน และได้รับเลือกเป็นมรดกโลก UNESCO
ในปี 1990 นำท่านชม สุสานเลนิน หลังจากที่เลนิน บิดาแห่งการปฏิวัติในระบอบสังคมนิยมเสียชีวิตลง ก็มีการตั้งสุสานไม้ขึ้นกลางจัตุรัส ภายหลังอเล็กซี ชูเซฟได้ออกแบบสุสานโดยใช้หินแกรนิตสีแดง
เทาและดำในรูปร่างคล้ายปีระมิดขึ้น เพื่อให้เข้ากับพระราชวังเครมลินด้านหลัง ภายในมีโลงศพแก้วที่บรรจุร่างของเลนินอยู่จากนั้นนำท่านไปยัง ห้างสรรพสินค้า Gumเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ที่ตั้งอยู่ในย่านจตุรัสแดง สร้างในปี ค.ศ. 1895 มีความสวยงามและโดดเด่นมาก ลักษณะเป็นอาคารสูง 3 ชั้น ปัจจุบันเป็นห้างหรูมีร้านค้ากว่า 1,000 ร้านจำหน่ายสินค้าแทบทุกประเภท มีทั้งแบรนด์เนมจาก ฝรั่งเศษ อเมริกา อิตาลี เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม รวมไปถึงร้านอาหาร คาเฟ่และ ภัตตาคารอาหารมากมาย และนำท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินอาร์บัท ถนนคนเดินความยาว1.25 กม. เดิมเป็นเส้นทางค้าขายของพ่อค้าจากต่างเมือง บริเวณนี้จึงเคยเป็นที่อยู่ของชนชั้นสูง ศิลปิน และนักปราชญ์ ช่วงปี1980 ได้รับการบูรณะให้กลายเป็นถนนคนเดินและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสฃมอสโคว์ ปัจจุบันมีทั้งร้านขายของที่ระลึก และร้านกาแฟอยู่เต็ม
สองข้างทาง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านสู่ที่พัก AZUMIT HOTEL MOSCOW OLYMIC, MOSCOW หรือเทียบเท่า (azimuthotels.com)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านชม มหาวิหารเซนต์เซเวียร์ หรือมหาวิหารโดมทอง เป็นโบสถ์นิกายออโธด๊อกซ์ที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมอสโก สร้างขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้รัสเซียรบชนะฝรั่งเศสในสงครามได้ ต่อมาในสมัยของสตาลิน มีการล้มล้างศาสนา จึงทำลายทิ้งเพื่อสร้างเป็นพระราชวังโซเวียต
แต่พอดีเข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เลยสร้างได้แค่ฐาน ต่อมาครุสซอฟขึ้นปกครอง ก็ถูกดัดแปลงให้เป็นสระว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก และในท้ายที่สุดปี 1990 มีการระดมทุนสร้างมหาวิหารขึ้นมาใหม่จากเงินบริจาคของประชาชน ดังนั้นที่นี่จึงเป็นที่รักและศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ถูกใช้เป็นสถานที่หลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนการตกแต่งภายในโบสถ์นั้น สวยงามและดูศักดิ์สิทธิ์มาก
คนที่เดินเข้าไป ค่อนข้างสำรวม และเค้าไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปนะคะ ทุกท่านต้องมาชมด้วยตาของตัวเอง ซึ่งควรค่าแก่การเข้าชมเป็นอย่างยิ่งค่า

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย              นำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดินของมอสโคว์เปิดตัวตั้งแต่เมื่อ 1935 โดยการนำของสตาลิน ซึ่งสั่งให้ออกแบบสถานีแต่ละสถานีให้มีลักษณะเหมือนพระราชวังของประชาชน หลายแห่งจึงมีการประดับประดาอย่างวิตรบรรจงด้วยภาพเฟรสโก้ ผนังหินอ่อน โคมไฟระย้า และรูปสลักต่างๆ จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN EXPRESS ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

โชว์พิเศษ!! หลังอาหารเย็นรสเลิศ เชิญทุกท่านรับชมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส( GALA DINNER& FLOK LORE SHOW)

นำท่านสู่ที่พักSOLO SOKOS HOTEL VASILIEVSKY, ST. PETETSBURGหรือเทียบเท่า (www.sokoshotels.fl)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที นำท่านชม พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ (เข้าชมภายใน)พระราชวังฤดูร้อน ริมฝั่งทะเลบอลติคสร้างในปี ค.ศ.1705 ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์
มหาราช ใช้เป็นที่พักผ่อนสำหรับล่าสัตว์ในฤดูร้อน หวังให้งดงามยิ่งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอคและนีโอคลาสสิก ด้านนอกยังมีส่วนที่มีประติมากรรมน้ำพุอันโดดเด่นอลังการด้วยสีทองอร่าม และอุทยานพฤกษานานาพันธุ์

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 เดินทางสู่ พระราชวังแคทเธอรีน ใช้เวลาประมาณ 50 นาทีพระราชวังแคทเธอรีน (เข้าชมภายใน) พระเจ้าปีเตอร์มหาราชรับสั่งให้สร้างเป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรด คือ พระนางแคทเธอรีนที่1 ห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ห้องอำพัน (Amber Room) ซึ่งประดับด้วยอำพันทั้งหมดอย่างวิตรบรรจง เป็นห้องที่ได้รับการถวายจากกษัตริย์ของปรัสเซีย ในฐานะที่เป็นประเทศร่วมรบต่อต้านสวีเดนในปี1716 ต่อมาในยุคของพระนางแคทเธอรีนมหาราชได้ทรงต่อเติมห้องภาพ จัดแสดงเป็นแผนผังของพระราชวังด้วยศิลปะคลาสสิกจากนั้นนำท่านไปยัง ถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ ปรอสเป็คถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช เพื่อเป็นถนนสายหลักไปยังมอสโคว์ สองข้างทางมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ในศตวรรษที่ 18-20 ทั้งยังเป็นที่ตั้งของย่านการค้า พระราชวัง และโรงละคร

จากนั้นนำท่านไปล่องเรือดื่มด่ำความโรแมนติกแม่น้ำเนวาNEVA RIVER CRUISEชมความงามยามค่ำคืนของสองฝั่ง แม่น้ำเนวาแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

**หมายเหตุ** หากบริษัทเรือไม่สามารถออกเดินทางได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท่านละ 700 บาท

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านสู่ที่พัก SOLO SOKOS HOTEL VASILIEVSKY, ST. PETETSBURG หรือเทียบเท่า (www.sokoshotels.fl)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (เข้าชมภายใน)เดิมเป็นพระราชวังฤดูหนาว เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของร.5 ในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียอีกด้วย ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บผลงานศิลปะกว่า 8 ล้านชิ้นของศิลปินชื่อดังต่างๆไว้มากมาย อาทิ ดาวินชี ปีกัสโซ เรมบรันด์ แวนโก๊ะ ฯลฯ จากนั้นท่านเข้าชม โบสถ์แห่งหยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood) สร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2 ผู้ประกาศเลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน แต่กลับถูกลอบปลงพระชนม์โดยระเบิดพลีชีพ จึงมีการสร้างโบสถ์ครอบสถานที่เกิดเหตุไว้ กลายเป็นโบสถ์หยดเลือดมาจนถึงทุกวันนี้

สถาปัตยกรรมภายในใช้ “โมเสก” ที่อาจกล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่ลำดับต้นๆ ของโลกทีเดียว
นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ4ของโลก สร้างในปี ค.ศ. 1712 โดยมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา และได้รับการสร้างใหม่อย่างงดงามในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1 ที่ปรารถนาจะให้วิหารแห่งนี้เป็นวิหารที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก เป็นมหาวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์และได้รับการเคารพบูชาอย่างมาก เพราะรอดพ้นจากการระเบิดในสงครามโลกรั้งที่2 มาได้

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย                 นำท่านชม ป้อมปราการปีเตอร์และพอล เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเป็นองค์แรก จนกระทั่งถึงกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่เพิ่งนำมาในปี ค.ศ. 1998 โดยการตรวจ DNA ทราบว่าคือ พระเจ้านิโคลัสที่ 2 และครอบครั้วซึ่งประกอบด้วย พระมเหสีอเล็กซานดราและพระธิดา 3 พระองค์คือ โอลก้า ทาเทียนา และอนาสตาเซีย บริเวณโดยรอบมีโรงงานผลิตเหรียญและคุกขังนักโทษทางการเมือง

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

20.00           นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานปูลโกโว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

23.55            นำท่านเดินทางสู่ดูไบโดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK 176

09.40            ต่อเครื่องเข้าสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ EK 372

19.15             เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง :           สิงหาคม        09 – 16        

อัตราค่าบริการท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 82,500 59,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 78,500 55,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 74,500 53,500
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 12,900 12,900

 

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มบริการ
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศแถบยุโรป ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดินทางเนื่องจากมีผลต่อการจองคิวยื่นวีซ่า
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว