• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สวิตเซอร์แลนด์

GRAND SWITZERLAND 9D 6N

รหัสทัวร์
GRAND SWITZERLAND 9D 6N
ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
วันที่
28 ธ.ค. - 5 ม.ค. 2019
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

109,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

28 ธ.ค. - 5 ม.ค. ธ.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

พิเศษ นั่งเรือชมความงดงามของน้ำตกแบบใกล้ชิดพร้อมเก็บภาพความประทับใจบนเกาะกลางน้ำตก
พิเศษ! ให้ทุกท่านได้ชิมอาหารพื้นเมืองสมัยสงครามโลกชื่อดังอย่าง ‘ฟองดูว์ชีส’ ซึ่งมีกลิ่นชีสที่หอมกรุ่น เมื่อทานคู่กับขนมปังจะได้สัมผัสที่ละมุน
พิเศษ! ให้ท่านจะได้สัมผัสเนื้อปลาหวานละมุนราดซอสสูตรพิเศษ พร้อมกับชมวิวบนยอดเขากลาเซียร์ 3000
พิเศษ! ให้ท่านจะได้สัมผัสเนื้อหมูราดซอสสูตรพิเศษ สไตล์สวิสเซอร์แลนด์

โปรแกรมการเดินทาง

21.00 น.        พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

00.35 น.           นำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริคประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970

06.55 น.           เดินทางถึง สนามบินซูริคผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮาเซน (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) โดยที่ทุกท่านจะได้ชม น้ำตกไรน์ซึ่งน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในยุโรป เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขามีความกว้าง 150 เมตร สูงถึง 23 เมตร ในฤดูหนาวมีกระแสน้ำไหล 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในฤดูร้อนกระแสน้ำไหลสูงถึง 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ด้วยกระแสน้ำที่ไหลแรงทำให้มีจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความชุ่มฉ่ำจากละอองน้ำได้ SPECIAL BOAT TRIP : พิเศษ นั่งเรือชมความงดงามของน้ำตกแบบใกล้ชิดพร้อมเก็บภาพความประทับใจบนเกาะกลางน้ำตก 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย     ท่านเดินทางสู่ เมืองชไตน์อัมไรน์(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับชายแดนเยอรมนีที่มีแม่น้ำไรน์ไหลไปรวมกับทะเลสาบคอนสแตนซ์เป็นกลิ่นอายของยุคกลาง บ้านเรือนสไตล์กึ่งไม้อันเป็นเอกลักษณ์และภาพวาดเฟรสโก้บนผนังบ้านทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) ในอดีตเป็นหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof Of Europe)” เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้วยังมีภูเขาน้อยใหญ่สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม ต่อมานำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโตหิน เป็นผลงานแกะสลักหินบนหน้าผา สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศษในสงครามปฎิวัติใหญ่ ค.ศ. 1792

โดยสิงโตแสดงถึงความกล้าหาญซื่อสัตย์และจงรักภักดี ต่อจากนั้นนำท่านชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ทว่าในปี 1993 ถูกไฟไหม้ทำลายไปบางส่วน รวมถึงภาพวาดบนหน้าจั่วตามขื่อของสะพานไม้กว่า 147 ภาพ เสียหายไปจนเหลือแค่เพียง 47 ภาพ อย่างไรก็ตามสะพานแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะภายในปีถัดมา และอิสระให้ท่านชมเมืองเก่า โดยที่ท่านสามารถเดินเล่นภายในเมืองเก่าลูเซิร์น ชื่นชมกับภาพเฟรสโก้ตามกำแพงบ้านต่างๆ และสัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ของเมืองพร้อมกับช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิด เช่น นาฬิกาที่ได้รับการการันตีจากสวิสเซอร์แลนด์  ช็อกโกแลต เสื้อผ้า และ อื่นๆ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พักHOTEL ASTORIA, LUCERNEหรือเทียบเท่า

www.astoria-luzern.ch

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        นำท่านเดินทางสู่ สถานีเองเกิลเบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) โดยที่ท่านจะได้นั่งกระเช้าที่หมุนรอบตัวเองได้แห่งแรกของโลกและชื่นชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา ขึ้นสู่สถานีบนยอดเขาทิตลิสที่มีความสูง 3,032 เมตร ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาทิตลิส

พิเศษ!ให้ทุกท่านได้ชิมอาหารพื้นเมืองสมัยสงครามโลกชื่อดังอย่าง ‘ฟองดูว์ชีส’ ซึ่งมีกลิ่นชีสที่หอมกรุ่น เมื่อทานคู่กับขนมปังจะได้สัมผัสที่ละมุน

บ่าย                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมืองที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 570 เมตร โดยอยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz) และทะเลสาบธูน(Thun) บรรยากาศภายรอบโอบล้อมไปด้วยภูเขา ทุ่งหญ้า ทะเลสาบและสวนผลไม้ นอกจากนี้ที่นี่ยังสามารถมองเห็นยอดเขา 3

                        แห่ง คือ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) ซึ่งมีสถานีรถไฟบนยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปถึง 4,158 เมตร ยอดเขาเมินซ์(Monch)และยอดเขาไอเกอร์(Eiger) ทำให้ทิวทัศน์แถบนี้มีอากาศที่บริสุทธิ์และสวยงามเกินคำบรรยาย จนใครหลายคนได้กล่าวว่า “สวยเหมือนเมืองในฝัน”

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

                        สมควรค่าแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ASTORIA, LUCERNE หรือเทียบเท่า

www.astoria,Lucerne

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงเบิร์น(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสวิสเซอร์แลนด์ มีหมีเป็นสัญลักษณ์ สร้างมากว่า 800 ปี ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ Aare ทั้ง 3 ด้าน และยังได้รับให้เป็นเมืองมรดกโลกมาตั้งแต่ปี 1983 จากนั้นให้ท่านได้ชมเมืองเก่าและสัญลักษณ์ประจำเมืองอย่างหอนาฬิกาดาราศาสตร์หรือบ่อหมี หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นสัญลักษณ์สำคัญของกรุงเบิร์น มีนาฬิกาโบราณตั้งอยู่ทั้ง 2 ด้าน โดยด้านทิศตะวันตกเป็นนาฬิกามีเข็มธรรมดา ส่วนด้านทิศตะวันออกเป็นนาฬิกา ดาราศาสตร์โบราณ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1530 โดยจะมีตุ๊กตากลออกมาเคลื่อนไหวประกอบเสียงบอกชั่วโมง เรียกรอยยิ้มจากผู้คนที่ผ่านไปมาได้เป็นอย่างดี  จากนั้นนำท่านชม อพาร์ทเมนต์ไอน์สไตน์ (ด้านนอก) บ้าน 1 ใน 5 หลังของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ตั้งอยู่ที่บ้านหมายเลข 49 ถนน Kramgasseซึ่งเขาพักอยู่ที่ชั้นสองของบ้านหลังนี้ระหว่างปี ค.ศ. 1903 – 1905 ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ และ คาเฟ่

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่เมืองโลซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เพื่อชม ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในสวนสารธารณะ ปาร์ค ดู เดอนองตู สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญ 2 วาระ คือ วโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม
พ.ศ. 2552 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อนำทุกท่านชม
ส้อมยักษ์
ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบใกล้กับสวนสาธารณะของเมืองเวเวย์ สร้างเป็นสัญลักษณ์ของบริษัท
เนสเล่ย์ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของบริษัทเนสเล่ย์ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเนสเล่ย์แต่ปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่ใกล้ท่าเรือ อาคารแห่งเดิมจึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เนสเล่ย์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร หลังจากนั้นนำชม รูปปั้นชาร์ลีแชปปลิ้นดาราตลกชื่อก้องโลก เป็นชาวลอนดอนโดยกำเนิด ซึ่งเป็นทั้งดารา ผู้เขียนบท ผู้กำกับในยุคหนังเงียบ ภาพยนต์ที่ทำให้เขาโด่งดัง คือ
The Tramp ซึ่งปรากฎในชุดเดียวกันกับรูปปั้น ชาร์ลีแชปปลิ้นเลือกที่จะมาใช้ชีวิตบั้นปลายและเสียชีวิตที่นี่ ชาวเมืองจึงสร้างรูปปั้นไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อละลึกถึง  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองทองเทรอซ์(ใช้เวลาในการเดินทาง 20 นาที)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL EUROTEL, MONTRUEX  หรือเทียบเท่า

http://www.eurotel-montreux.ch/en/

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ปราสาทชิลยอง (เข้าชมด้านใน) เป็นปราสาทยุคกลางของราชวงศ์ซาวอยที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตเคยเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและเก็บค่าผ่านทางของขบวนเรือสินค้า ที่สัญจรผ่านไปมา รวมถึง เคยใช้เป็นคุกลับที่มืดมิด และ

โหดร้ายอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่สถานี โกล ดู ปิยอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) โดยที่ท่านจะได้ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์ 3000 มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,971 เมตร จากจุดชมวิวท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาแอลป์รวมถึงยอดเขามองบลังค์จุงเฟรา ไอเกอร์ และ เมินซ์

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ!ให้ท่านจะได้สัมผัสเนื้อปลาหวานละมุนราดซอสสูตรพิเศษ พร้อมกับชมวิวบนยอดเขากลาเซียร์ 3000

บ่าย                 อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมบน ยอดเขากลาเซียร์ 3000 ซึ่งท่านสามารถท้าทายความกล้ากับทางเดินอันแสนหวาดเสียวกับPeak Walk เป็นสะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามผ่านช่องว่างระหว่างภูเขา ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเบิร์น

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL EUROTEL, MONTRUEX  หรือเทียบเท่า

http://www.eurotel-montreux.ch/en/

ที่พักในวันรุ่งขึ้นตั้งอยู่ในเมืองเซอร์แมท คณะทัวร์จะต้องเดินทางโดยใช้รถไฟและถือกระเป๋าต่อเพื่อไปยังโรงแรม เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำท่านให้แบ่งสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กสำหรับ 1 คืน โดยที่

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งรถไฟเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ซึ่งเมืองเซอร์แมทเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษโลก ตั้งอยู่บนความสูง 1,620 เมตร ภายในเมืองไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง ภายในเมืองไม่อนุญาติให้รถยนต์วิ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาที่นี่ต้องโดยสารรถไฟมาเท่านั้น รถที่วิ่งในเมืองนี้จึงเป็นรถประเภทรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ คือใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้า แทนน้ำมัน
ที่สำคัญเป็นที่ตั้งของภูเขาที่สวยที่สุดอย่างมัทเทอร์ฮอร์น

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย                 นำท่าน นั่งกระเช้ากลาเซียร์พาราไดซ์ขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์มัทเทอร์ฮอร์นที่มีความสูง 3,883 เมตร
โดยกระเช้าไฟฟ้าใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ถึงจุดชมวิวกลาเซียร์พาราไดซ์ เพื่อชมความงดงามของ

                        ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่มีความสูงถึงถึง 4,478 เมตร ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์หมายเหตุ: ท่านสามารถขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา Gornergratได้โดยรถไฟแต่ความสูงเพียง 3,089 เมตร ซึ่งน้อยกว่ายอดเขาไคล์นแมทเทอร์ฮอร์นถึง 800 เมตร ทำให้ความสวยงามของทัวทัศน์ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด และถ้าท่านต้องการถ่ายภาพคู่กับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นGrape Europe แนะนำให้ท่านขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นจะได้ภาพถ่ายที่สวยงามและใกล้ชิดกว่า

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ!ให้ท่านจะได้สัมผัสเนื้อหมูราดซอสสูตรพิเศษสไตล์สวิสเซอร์แลนด์

นำท่านสู่ที่พัก SUNSTAR STYLE HOTEL, ZERMATT หรือเทียบเท่า

https://zermatt.sunstar.ch/

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟอันเดอร์แมท โดยนั่งรถไฟ GLACIER EXPRESS TRAIN ซึ่งท่านจะได้สัมผัสรถไฟด่วนที่ช้าที่สุดและหน้าต่างแบบพาโนราม่า นอกจากนี้ท่านยังจะได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเมืองเซอร์แมทเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองปลอดมลพิษโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร ภายในเมืองไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง ถ้าหากนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาที่นี่ต้องโดยสารรถไฟมาเท่านั้น รถที่วิ่งในเมืองนี้จึงเป็นรถประเภทรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ คือ
ใช้แบตเตอรี่หรือไฟฟ้า แทนน้ำมัน ที่สำคัญเป็นที่ตั้งของภูเขาที่สวยที่สุดอย่างมัทเทอร์ฮอร์น

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซูริค(ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสวิตเซอร์แลนด์และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตนอกจากนี้ซูริคยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอีกด้วย
ทำให้ซูริคมีความเจริญทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมากแต่เทคโนโลยีเหล่านั้นกลับผสมผสานกับความเรียบง่ายของการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวทำให้ซูริคมีความสวยงามและมีเส่นห์เป็นของตัวเอง จากนั้นนำท่านชม โบสถ์โกรสมินสเตอร์เป็นโบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้าเป็นโบสถ์สำคัญและเก่าแก่ของเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี
                        ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงามรวมทั้งยังมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์และยังเป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์โบราณทางคริสต์ศาสนา และอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งบนถนนBahnhofstrasseที่ทอดยาวจากสถานีรถไฟผ่านเมืองเก่าไปจนถึงสุดริมน้ำเดิมเคยเป็นทางรถม้าปัจจุบันเป็นถนนคนเดินแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของซูริคสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้าทั้งแบรนด์เนมและร้านอาหารขึ้นชื่อว่าเป็นถนนคนเดินที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่ง
ในยุโรป

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL MESSE, ZURICHหรือเทียบเท่า www.novotel.com

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.15 น.           ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG 971

06.00น.            เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

กำหนดการเดินทาง: ธันวาคม      28  –  05ม.ค.

อัตราค่าบริการท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 109,900.- 82,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 105,900.- 78,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 98,900.- 74,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 12,900.- 12,900.-

 

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 สวิสฟรังค์ /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มบริการ
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศแถบยุโรป ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดินทางเนื่องจากมีผลต่อการจองคิวยื่นวีซ่า
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว