• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฟินแลนด์, เดนมาร์ก

GREENLAND GRANDTOUR

รหัสทัวร์
03_EHC_TG_GL
ประเทศ
ฟินแลนด์, เดนมาร์ก
ระยะเวลา
10 วัน
วันที่
07 ส.ค. - 16 ส.ค. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

199,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

7 - 16 ส.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

10 วัน กรีนแลนด์ แกรนด์ทัวร์

(เยือนประเทศติดขั้วโลกเหนือ…ประตูสู่ North Pole ผืนแผ่นดิน Arctic …1 ปี มีทริปเดียวเท่านั้น)

ที่สุดแห่งทริปพิเศษ (ราคาสุดๆ)…. กรีนแลนด์ดินแดนสุดปลายทวีปยุโรป….จัดเต็มครบสูตร

เรคยาวิค – แคงเกอร์ลุสเซค – ซิซิมิยุท – คิเคอทาร์ซวก – ดิสโก เบย์ – อิลลูลิแซท

7 – 16 สิงหาคม 2561

คณะเดียว…กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!!!

199,900 บาท

(ที่นั่งจำกัดมาก มีแค่ 10 ห้อง …….. เปิดเพียงกรุ๊ปเดียวเท่านั้น…ห้องพักหน้าต่าง)

โปรแกรมการเดินทาง

22.00 น.       คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

01.20 น.       ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) ประเทศเดนมาร์กโดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 10.30 ชม.)

07.40 น.       เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกอร์ (Helsingor) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลระหว่างช่องแคบของเดนมาร์ก-สวีเดน นำท่านเข้าชมปราสาทเฟรเดอริคส์บอร์ก ปราสาทที่งดงามในรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์ สร้างขึ้นโดย พระเจ้า            เฟรเดอริกที่ 2 นอกจากนี้ยังเป็นที่ประทับของกษัตริย์คริสเตียน ในราวศตวรรษที่ 17 ในอดีตพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาและพิธีสำคัญอื่นๆ ของพระมหากษัตริย์อย่างเช่น พิธีปราบดาภิเษก และยังเป็นสถานที่เก็บของสะสม ตลอดจนผลงานศิลปะของเชื้อพระวงศ์ ภายในตกแต่งด้วยความวิจิตรอ่อนช้อยอร่ามตาด้วยสีทองตามแบบฉบับเรเนซองส์ และมีห้องจัดแสดงกว่า 70 ห้องที่เปิดให้เข้าชม บนเพดานเกือบทั้งพระราชวังเป็นงานจิตรกรรมของจิตรกรที่มีชื่อเสียง อันแสดงถึงเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ บริเวณโดยรอบพระราชวังมีการตกแต่งสวนอันเขียวชอุ่มในรูปแบบของบาโรค

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย             นำท่านเข้าชมปราสาทโครนบอร์ก  ปราสาทแห่งนี้สร้างมาเกือบ 500 ปี เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวยุโรปจากบทละครแฮมเล็ต วรรณกรรมชิ้นเอกของวิลเลียม เชคสเปียร์ ปราสาทโครนบอร์กเป็นผลงานชิ้นสำคัญของปราสาทในสถาปัตยกรรมเรเนซองส์ ทางตอนเหนือของยุโรป ซึ่งทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 2000

นำท่านสู่ถนนสตรอยเกต (Strøget) แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของโคเปนเฮเกนและอยู่ใจกลางเมือง เป็นถนน           คนเดินยาวที่สุดในโลกที่มีความคับคั่งของร้านค้า ตั้งแต่สินค้าราคาถูกและสินค้าแบรนด์เนมที่มีราคาแพงที่สุด       ในโลก ถนนคนเดินนี้มีความยาวถึง 1.1 กิโลเมตรที่ยื่นจากศาลาว่าการเมืองไปยังถนน Kongens Nytorv Strøget จึงถูกตั้งเป็นชื่อเล่นของถนนคนเดินดังกล่าวตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาและครอบคลุม ถนน 4 สายด้วยกันคือ Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet และ Østergade อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุ้งมังกร)

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก First Hotel Copenhagen **** หรือเทียบเท่า

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.        นำท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) เพื่อเช็คอิน

11.00 น.        ออกเดินทางสู่สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค (SFJ) โดยสายการบินแอร์กรีนแลนด์ เที่ยวบิน GL781(ใช้เวลาบินประมาณ 4.40 ชั่วโมง)

11.40 น.        เดินทางถึงสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค (SFJ)

นำท่านเชคอินลงเรือ Ocean Diamond ซึ่งเป็นเรือที่จะนำทุกท่านมุ่งสู่กรีนแลนด์และทุ่งน้ำแข็งแห่งขั้วโลกเหนือ

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

เรือนำท่านเดินทางออกจากท่าเรือแคงเกอร์ลุสเซค อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถและพักผ่อนตามอัธยาศัย (แนะนำให้ท่านออกกำลังกายในห้องยิม ที่มีบริการลูกค้าทุกท่าน เนื่องจากในวันรุ่งขึ้นจะเริ่มท่องเที่ยวในประเทศกรีนแลนด์ จึงแนะนำให้ท่านเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนสัมผัสกรีนแลนด์ ประเทศปลายสุดแห่งทวีปยุโรปติดขั้วโลกเหนือมากที่สุด)

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หมายเหตุ

การท่องเที่ยวโดยเรือ Ocean Diamond ซึ่งเป็นเรือแบบ Expedition Cruise จะมีการนำท่านลงเรือเล็กหรือ Zodiac ในเกือบทุกๆวัน (ขึ้นกับสภาพอากาศเอื้ออำนวยเช่นกัน ดังนั้น โปรแกรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10 – 14 สิงหาคม 2561 อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือแคงเกอร์ลุสเซค (Kangerlussuaq) นำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ

นำท่านเดินทางสู่สนามบินแคงเกอร์ลุสเซค เพื่อเช็คอิน

11.40 น.     ออกเดินทางจากสนามบินแคงเกอร์ลุสเซค (SFJ) สู่สนามบินโคเปนเฮเกน (CPH) โดยเที่ยวบิน GL782 (ใช้เวลาบินประมาณ 4.20 ชั่วโมง)

20.00 น.    เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเกน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก First Hotel Copenhagen **** หรือเทียบเท่า

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่ท่าเรือนูฮาวน์ (Nyhavn) ซึ่งแปลว่า ท่าเรือใหม่ เดิมเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่ไว้สำหรับเรือจากทั่วทุกมุมโลกมาเทียบท่า บริเวณนี้จึงรายล้อมไปด้วยผับ บาร์ และร้านขายเหล้า จากนั้น จึงค่อยๆ ปรับปรุงขึ้นมาเป็นร้านอาหารและตึกรามบ้านช่องที่มีสีสันสดใส ในช่วงฤดูร้อน นูฮาวน์ เป็นที่นิยมสำหรับวัยรุ่นชาวเดนมาร์กที่นิยมมานั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม แต่ถ้าไม่ชอบ คิดว่าราคาแพงไป ก็สามารถไปหาซื้อเครื่องดื่มจากร้านขายของชำและมานั่งที่ท่าเรือแห่งนี้ได้ตามอัธยาศัย นอกจากนี้ ยังเป็นที่สำหรับล่องเรือชมวิวและสถานที่ต่างๆ รอบกรุงโคเปนเฮเกนได้อีกด้วย นำท่านลงเรือเพื่อล่องเรือชมทัศนียภาพของเมืองโคเปนเฮเกน (Canal Cruise) อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองโคเปนเฮเกน ในมุมต่างๆผ่านโปรแกรมการล่องเรือชมเมือง ได้เวลาอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

11.30 น.       นำท่านเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเกน

14.25 น.       ออกเดินทางจากสนามบินโคเปนเฮเกน โดยเที่ยวบิน TG951 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ช.ม.)

สายการบินมีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่ำระหว่างเที่ยวบิน

06.00 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ….

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

10 วัน กรีนแลนด์ แกรนด์ทัวร์

(เยือนประเทศติดขั้วโลกเหนือ…ประตูสู่ North Pole ผืนแผ่นดิน Arctic …1 ปี มีทริปเดียวเท่านั้น)

7 – 16 สิงหาคม 2561

อัตราค่าบริการ 7-16 สิงหาคม 2561
ราคาผู้ใหญ่ หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
(พักห้องคู่แบบมีหน้าต่างกลม (Pot Hole) ห้องแบบ Category P มีเพียง 4 ห้อง) ท่านละ
199,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 110,000
ราคาผู้ใหญ่พักด้วยกัน 3 ท่าน ห้องมีหน้าต่าง (Triple Category P) ราคาท่านละ 189,900
อัพเกรดห้องพักแบบ O (หน้าต่างสี่เหลี่ยมใหญ่ มีเรือบังวิวเล็กน้อย ชั้น 4) เพิ่มเงินท่านละ 28,000
อัพเกรดห้องพักแบบ D (หน้าต่างสี่เหลี่ยมใหญ่ ชั้น 4,5,6 ) เพิ่มเงินท่านละ 65,000
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
BKK-CPH-BKK (เฉพาะ Thai Airways เท่านั้น)
85,000 – 100,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560) **

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG/ GL (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ และ Service fee บนเรือ
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นเดนมาร์ก และ กรีนแลนด์
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

การชำระเงิน

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 100,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 90 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว