• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ออสเตรเลีย

HOBART – SYDNEY

รหัสทัวร์
11GBL_AUSSIE_HOBART - SYD 6D4N
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
04 ก.ย. - 24 ต.ค. 2018
สายการบิน
แควนตัส แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

84,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

4 – 9 , 18 - 23 ก.ย. 2561
10 – 15 , 17 – 22 , 18 – 23 , 19 - 24 ต.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

เมืองโฮบาร์ท – ฟาร์มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster)
ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ทัสมาเนียเดวิล – พอร์ท อาร์เธอร์ – เมือง ริชมอนด์
Salamanca Place – ชมวิวบนยอดเขาเวลลิงตัน
MUSEUM OF OLD AND NEW ART (MONA) – ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์

โปรแกรมการเดินทาง

15.00.              คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินแควนตัสพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง

** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนำเข้า พืชผัก อาหารสดและแห้งทุกชนิดเข้าเมือง)

18.10น.                  ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ QF024

06.25.                 เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 ชม.) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนำท่านเปลี่ยนเครื่องบินภายในเพื่อเดินทางต่อสู่เมืองโฮบาร์ท

09.25.             ออกเดินทางสู่เมืองโฮบาร์ท โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF 1583

11.25.             เดินทางถึงเมืองโฮบาร์ทเมืองหลวงแห่งรัฐ แทสมาเนียและเป็นเมืองลำดับที่2ที่มีการสร้างเมืองในประเทศออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2346 (ค.ศ.1803) เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศออสเตรเลียและใกล้กับขั้วโลกมากที่สุด

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                         จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ฟาร์มหอยนางรม (Barilla Bay Oyster) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ให้ท่านชมขั้นตอนการเลี้ยงหอยนางรม การคัดเลือกหอยที่ได้ขนาดพอเหมาะเพื่อจัดส่งออกสู่ตลาด ทั้งในและนอกประเทศ เชิญท่านลิ้มลองหอยนางรมสดๆ จากฟาร์มที่เสิร์ฟพร้อมกับเลม่อนแล้วเชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดใหม่จากฟาร์มได้ตามอัธยาศัยจากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเพื่อรับประทานอาหารค่ำ

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์พันธ์ทัสมาเนียเดวิล ซึ่งเป็นสัตว์แห่งสัญลักษณ์ของเกาะทัสมาเนียแห่งนี้ (TASMANIAN DEVIL UNZOO)ชมการให้อาหารแก่ตัวทัสมาเนียนเดวิล ซึ่งฟันของมันแหลมคมมากสามารถกัดกระดูกแข็งๆให้ฉีกขาดได้ ให้ท่านได้ป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยมือของท่านเอง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์ท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถหาชมได้จากดินแดนประเทศอื่น ยังถือว่าสัตว์เหล่านี้เป็นเจ้าของประเทศอีกด้วย  นำท่านเดินทางสู่ TASMAN PENINSULA ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และเดินทางต่อไปยัง Port Arthur ซึ่งเป็นบริเวณแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของรัฐ ย่านนี้มีความผสมผสานระหว่างมรดกทางประวัติศาสตร์ วิวทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงาม อาหารและไวน์รสเลิศ อีกทั้งยังมีกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมาก

เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                         ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมพอร์ท อาร์เธอร์ซึ่งในสมัยอดีตได้เป็นคุกเก่าที่ไว้ใช้ขังนักโทษอุกฉกรรจ์ เป็นเมืองที่มีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรัฐแทสมาเนีย นำท่านล่องเรืออ่าวคาร์นาวอน (Carnarvon Bay) ชมความงามรอบพอร์ทอาร์เธอร์ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ  20นาที หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมถ่ายรูปต่อภายในเมืองประวัติศาสตร์พอร์ทอาเธอร์ (PORT ARTHUR HISTORIC SITE)

จากนั้นนำท่านสู่ เมือง ริชมอนด์ (Richmond)เป็นเมืองเก่าเล็กๆอีกเมืองหนึ่งที่น่าไปเยือนผู้ที่หลงใหลในสถาปัตยกรรมเก่าแก่จากสมัยศตวรรษที่19ก็ไม่ควรพลาดกับอาคารโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่กว่า 50 หลัง “โบสถ์เซนจอห์น” (ST.John’s Church) ซึ่งเป็นโบสถ์นิกายคาทอลิกเก่าแก่ที่สุดในประเทศ ใกล้กันมี “Richmond Bridge” สะพานที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลีย สร้างจากหินทรายโดยนักโทษเมื่อปี 1823

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า                      รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม Salamanca Placeจัสตุรัสบนพื้นหินที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจบริเวณริมน้ำเมืองโฮบาร์ท เป็นจุดที่

รวมร้านค้า สำนักงาน ร้านอาหาร และแกลลอรี่ต่างๆ มากมาย เดิมเคยถูกเรียกว่า “The Cottage Green” ส่วนชื่อ Salamanca นี้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติต่อเหตุการณ์ที่ดยุกแห่งเวลลิงตันมีชัยต่อประเทศฝรั่งเศสในสงครามซาลามังกา (Battle of Salamanca) โดยในทุกวันเสาร์ที่นี่จะกลายเป็นตลาด Salamanca Market (เปิดเฉพาะทุกวันวันเสาร์ เวลา 08.00-15.00น.) ซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและผู้คนในท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านขึ้นชมวิวบนยอดเขาเวลลิงตัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโฮบาร์ต มีความสูงถึง 1,271 เมตร ซึ่ง ณ จุดชมวิวแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นตัวเมืองโฮบาร์ทได้ทั้งเมืองและทัศนียภาพโดยรอบอันสวยงาม

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                         นำท่านชมเมืองโฮบาร์ท ที่ขึ้นว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองหลวงของ รัฐแทสมาเนีย มีจำนวนประชากรเพียง 127,000 คน เป็นเมือง ที่มีบรรยากาศแบบโบราณน่ารักและเป็นเมืองที่มีความรู้สึกผูกพันกับยุคประวัติศาสตร์มากกว่าเมืองใหม่ๆ เช่น เมืองบริสเบนและเมืองเพิร์ธ เมืองโฮบาร์ท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1804 ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเดอร์เวนท์ (Derwent River) และมีตึกและอาคารรูปแบบยุคจอร์เจียน ตั้งเรียงราย อยู่ที่บริเวณท่าเรือ  มีทะเล มีชายหาดสีขาว สวยงาม อาคาร บ้านเรือน เป็นแบบสมัย ยุคเก่าที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างมีเสน่ห์ โฮบาร์ท เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดอันดับสอง ของออสเตรเลีย และ สไตล์ของผู้ที่นี่จึงมีเอกลักษณ์ ที่น่าสนใจ คลังเป็นของเก่า สมัยศตวรรษที่ 19 ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วย นักล่าปลาวาฬ ทหาร เจ้าหน้าที่ศุลกากร และ นักธุรกิจ ผู้แสวงหาโชค มาปัจจุบัน อาคารเก่าแก่ เหล่านี้ได้ถูกปรับสภาพ กลายเป็นร้านอาหาร สตูดิโอ ร้านขายของสำหรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการมาซึมซับ บรรยากาศบ้านเรือนสมัยโบราณ นำท่านชม Hobart’s Waterfrontเมืองท่าน้ำลึก ที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก นำท่านชม ตึก อาคารบ้านเรือน เป็นแบบสมัยยุคเก่า ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างมีเสน่ห์  นำท่านชม  Anglesea Barracks ค่ายทหารกองทัพหนุน ของออสเตรเลีย ที่อยู่ในใจกลาง โฮบาร์ท ซึ่งถือว่าเป็นค่ายทหาร กองทัพของชาวออสเตรเลีย ที่เก่าแก่ที่สุดในปัจจุบันนี้  Anglesea Barracks นี้ได้ถูกตั้งชื่อหลังจาก Lord Anglesea ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ รัฐบาล ของอังกฤษ ที่จัดหาหน่วย อาวุธ ยุทโธปกรณ์ นำท่านชม แบตเตอรี่พอยท์ Battery Point ซึ่งเป็นเมืองท่าเรือเก่าแก่ และเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเล ชื่อ Battery Point ได้มาจากการสร้างปืนใหญ่ ไว้ที่ตรงจุดแห่งนี้ ในปี ค.ศ. 1818 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกัน ทางชายฝั่งทะเลของเมือง โฮบาร์ท แต่ในปัจจุบันนี้ ปืนใหญ่ ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว แต่ยังคงหลงเหลือบ้าง ในยุคสมัยประวัติศาสตร์ ที่มีชาวยุโรปมาเป็นผู้บุกเบิก เป็นชนชาติแรก

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก  HOBART GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม

นำท่านสู่พิพิธภัณฑ์ MUSEUM OF OLD AND NEW ART (MONA)ซึ่งตั้งอยู่ทางต้นของแม่น้ำ ที่เต็มไปด้วยของวัตถุโบราณและศิลปะแขนงใหม่อันน่าสนใจ ที่แห่งนี้ได้ถูกเนรมิตให้เป็นแหล่งรวมผลงานทางศิลปะอันแปลกใหม่และสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจอีกทั้งยังเป็นเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดเหล่านักท่องเที่ยวทั้งใกล้ไกลให้มาเยือนยังเมืองโฮบาร์ทอีกด้วย

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                                นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เมืองซิดนีย์

15.20น.                  ออกเดินทางสู่เมืองซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF 1584

17.10 น.                เดินทางถึง สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์นครซิดนีย์เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียจากนั้นนำท่าน  ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ดย่าง ที่นี่ มีอาหารภัตตาคารระดับอาหารฮ่องเต้ ร้านขายเสื้อผ้า ตลาดสดขายผักผลไม้ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ร้านสินค้าปลอดภาษี สินค้าที่ทำในฮ่องกงหรือจีนในราคาย่อมเยามากมาย เป็นแหล่งขายสินค้าราคาถูกทั้ง รองเท้า เสื้อผ้า ชุดว่ายน้ำ และชุดชั้นใน และยังเป็นตลาดที่เหมาะแก่การมาเลือกซื้อของที่ระลึกและผลไม้สดประจำฤดูกาล

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  METRO MARLOW SYDNEY CENTRAL HOTELหรือเทียบเท่า

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

09.50น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QF023

16.40 น.                คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง


*** สายการบิน และโปรแกรมที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง: 31 – 5 และ 21 – 26 สิงหาคม , 4 – 9 และ 18 – 23 กันยายน 2561

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 84,900.- 56,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 82,900.-          54,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 78,900.- 50,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 73,900.- 45,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 10,900.- 10,900.-

 

กำหนดการเดินทาง:  8 – 13สิงหาคม และ10 – 15 /17 – 22 / 18 – 23 / 19 – 24 ตุลาคม 2561

อัตราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ 87,900.- 62,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 85,900.- 60,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มีเตียง ) 81,900.- 56,900.-
เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มีเตียง ) 76,900.- 51,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 14,900.- 14,900.-

*** โปรแกรมนี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ว***

**ราคาเด็กคือเด็กที่มีอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ**

*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***

*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***

*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***

ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาที่ไม่รวมตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด ตามสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ราคานี้รวมค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปต่างๆ เช่น ทิปพนักงานยกกระเป๋า (In 06 Aud Out 06 Aud per Luggage)
 • ทิปพนักงานขับรถ(3 AUD ต่อคน ต่อวัน)
 • ทิปไกด์ (3 AUD ต่อคน ต่อวัน)
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 15,000.-บาท ต่อ 1 ท่าน
 • กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.-บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • กรณีที่ลูกค้าพักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจองหากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศกรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋วมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ(ช่วง ปีใหม่, สงกรานต์)
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าออสเตรเลียไม่ทันกำหนดและทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว