• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
เวียดนาม

Hue – Hoi An – Da Nang 4D 3N

รหัสทัวร์
PKG_PG_VN_001
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
วันที่
08 ก.พ. - 1 พ.ค. 2018
สายการบิน
Bangkok Airways
เริ่มต้นที่

25,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

08 - 11, 22 - 25 ก.พ. 2561
08 - 11 มี.ค. 2561
29 - 01 เม.ย. 2561
06 - 09, 13 - 16, 19 - 22 เม.ย. 2561
28 - 01 พ.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เมืองดานัง – เมืองเว้ – ล่องเรือแม่น้ำหอม – เมืองเว้ – พระราชวังเก่าเมืองเว้ – เจดีย์เทียนมู – พระราชสุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ – นั่งรถรางเคเบิ้ล – บานาฮิลล์ – THE FANTASY PARK – เมืองฮอยอัน – นั่งรถสามล้อพื้นเมือง ชมเมืองเก่า – ชมเมืองฮอยอัน บรรยากาศยามค่ำคืน – เมืองดานัง – องค์เจ้าแม่กวนอิม

โปรแกรมการเดินทาง

08.30 น.           คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

11.00 น.            ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG947

12.35 น.           เดินทางถึง เมืองดานัง เป็นเมืองท่าเศรษฐกิจสำคัญของเวียดนามตอนกลาง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยใช้อุโมงค์ไฮวาน เป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้ โดยทำการสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2005 ระยะทาง 6,280 เมตร ถึงเมืองเว้ เมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในรัชสมัยราชวงศ์เหงียน จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำเฮือง หรือ แม่น้ำหอม ผ่านสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงคราม ชมวิถีชีวิตชาวน้ำที่ขุดทรายขาวเป็นอาชีพ พร้อมชมการแสดงศิลปะการขับร้องดนตรีพื้นเมืองของชาวเว้

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        **ลิ้มรสอาหารเวียดนาม สไตล์เว้แบบดั้งเดิม พร้อมแต่งชุดประจำชาติเวียดนามและชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง**

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก GREEN HOTEL, HUE หรือเทียบเท่า http://www.greenhotel-hue.com (การเดินทางไปเมืองเว้มีแวะพักรถ 1 ครั้งเพื่อเข้าห้องน้ำที่ร้านขายของที่ระลึก)

                        หมายเหตุ : กรุณาจัดกระเป๋าสำรองใบเล็ก สำหรับพักโรงแรมบนบานาฮิวส์ 1 คืน เพื่อควสมสะดวกในการขนย้ายกระเป๋า สำหรับกระเป๋าใบหลักจะเก็บไว้บนรถโค้ช

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พระราชวังเก่าเว้ (นั่งรถกอร์ฟ ชมพระราชวังเก่าเว้ ) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิราชวงศ์เหงียนถึง 13 รัชกาล ชมความเจริญที่เคยรุ่งเรืองในอดีต และชมศิลปะการตกแต่งซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกของโลก จากนั้นนำท่านชม เจดีย์เทียนมู เพื่อชมเจดีย์ที่สวยงามและเก่าแก่ของวัด ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเวียดนาม โดยสร้างบนเนินดินเป็นทรงแปดเหลี่ยมสูง 21 เมตร นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมชมหอระฆังทรงหกเหลี่ยมที่มีน้ำหนักถึง 2,052 กิโลกรัม เชื่อกันว่าเมื่อตีระฆังแล้วเสียงจะดังไปไกลถึง 10 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านไปยัง สุสานของจักรพรรดิไคดิงห์ เป็นสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ด้วยทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส สุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี สุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกรอันโอ่อ่าที่จะพาคุณขึ้นไปสู่สานชั้นหนึ่ง จากนั้นมีบันไดต่อไปยังลานชั้นสองที่เรียงรายด้วยรูปปั้นหินของช้าง ม้า ข้าราชการทหารและพลเรือน กลางลานมีแผ่นจารึกเขียนด้วยอักษรจีน นิพนธ์โดยพระเจ้าเบ๋าได่ เพื่อรำลึกถึงพระบิดาของพระองค์ ภายในสุสานจะพบภาพเขียนที่สวยงามมีชื่อว่า “มังกรในม่านเมฆ” เป็นภาพบนเพดาน โดยจิตรกรผู้นี้ใช้เท้าเขียนภาพแทนการวาดด้วยมือ

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 ออกเดินทางสู่ ภูเขาบานาฮิลล์ โดยที่สุกท่านจะได้นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ที่ยาว ระยะทาง 5 ก.ม.ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปีชมวิวทิวทัศน์ที่สายงามของภูเขาฮายเวิ่น ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนามบนภูเขา กระเช้าที่ Ba Na Hills แห่งนี้ได้ Guinness World Records สองอย่าง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ปี 2009 คือ กระเช้าที่ยาวที่สุด (5,042 เมตร) โดยไม่หยุดแวะ และกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,291 เมตรา โดยไม่หยุดแวะเช่นเดียวกัน จากนั้นพาท่านเที่ยวชมยัง สวนดอกไม้ โดยรถรางเคเบิ้ล “หากมาเที่ยวชมบานาฮิลล์ มีคำกล่าวว่า “ไม่ได้มาเที่ยวสวนดอกไม้ เสมือนมาไม่ถึงบานาฮิลล์” ด้วยอากาศที่เย็นเกือบตลอดปี บนยอดเขา Bana Hills ทำให้ดอกไม้บนเขาแห่งนี้มีสีสันสวยสด งดงามมาก และนำท่านขึ้น ชมวัดลินห์อึ๊ง (สักการะ พระศากยมุนี) พระพุทธรูปปูนขาวสูง 27 เมตร เด่นสง่ากลางภูเขาบานาฮิลล์

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL หรือเทียบเท่า http://www.banahills.com.vn/en/french-village

(หมายเหตุ: การเดินทางไปเมืองดานังมีแวะพักรถ 1 ครั้งเพื่อเข้าห้องน้ำที่ร้านขายของที่ระลึก)

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านอิสระจินตนาการของการผจญภัยไปกับสวนสนุก THE FANTASY PARK พร้อมเครื่องเล่นมากมาย บนยอดเขาบานาแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D ,ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง, ไดโนเสาร์ เกมส์สนุกๆเครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ(Alpine Coster) , แมงมุมเวียนหัว ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย หรือ สนุกกับการช้อปปิ้งของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ (เครื่องเล่นและพิพิธภัณฑ์บางรายการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น WAX MUSEUM, COTTON ANIMAL, CARNIVAL SKILL)

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 เดินทางสู่ เมืองฮอยอัน หรือเมืองไฟโฟ เมืองแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในหมู่พ่อค้าชาวจีน ญี่ปุ่นและตะวันตก      ในฐานะท่าเรือสำคัญในสมัยศตวรรษที่ 16-18 นำท่านนั่งรถสามล้อพื้นเมือง (CYCLO) เพื่อเที่ยวชม เมืองโบราณฮอยอัน และชม บ้านไม้เก่า ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณที่มีอายุกว่า 200 ปี โดยมีเจ้าของอาศัยอยู่สืบทอดกันมาร่วม 6 ชั่วอายุคนและศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง จากนั้นชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเก่าแก่ที่เชื่อมโยงถนนสองแห่ง สร้างขึ้นอย่างแข็งแรงตั้งแต่ปี 1593 โดยชาวญี่ปุ่นที่มาอาศัยอยู่ในเมืองฮอยอัน ต่อมามีการขยายถนนลอดใต้สะพานเพื่อให้รถผ่านได้โดยชาวฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่เข้ามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ในปี 1986

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารค่ำ ** อิสระเที่ยวชมเมืองฮอยอัน บรรยากาศยามค่ำคืน**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก THUY DUONG 3 HOTEL , HOI AN หรือเทียบเท่า  http://www.thuyduonghotel-hoian.com/

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เข้าไหว้สักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม ที่ชาวเมืองดานังเคารพนับถือ ที่ได้สร้างขึ้นตามหลักศาสตร์ ฮวงจุ้ยเพื่อป้องกันพายุที่จะพัดเข้ามาสู่เมืองดานัง เก็บภาพแห่งความสวยงามวัดหลินอึ๋ง เป็นสถานที่น่าเที่ยวชมอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง หากมองจากตัวเมืองดานังจะเห็นวัดหลินอึ๋งอยู่อีกด้านหนึ่งติดภูเขา โดยมีเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม ซึ่งที่แห่งนี้มีทำเลที่ตั้งหรือฮวงจุ้ยดีมาก รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งหันหน้าออกทะเลด้านหลังชนภูเขา ตั้งอยู่บนฐานดอกบัวสง่างาม ชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรช่วยปกปักรักษา หลินอึ่ง มีความหมายว่าสมปารารถนาทุกประการ ตั้งอยู่บนชายหาดพระพุทธเจ้าภาษาเวียดนาม คำว่า บ๊ายบุต ที่บริเวณลานวัดมีพระอรหันต์18 องค์ เป็นหินอ่อนแกะสลักที่มีเอกลักษณ์ท่าทางที่ถ่ายทอดอารมณ์ทุกอย่างของมนุษย์ซึ่งแฝงไว้ด้วยคติธรรมอย่างลึกซึ้ง จากจุดวัดหลินอึ๋งสามารถมองเห็นตัวเมืองดานังได้อย่างชัดเจน

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.30 น.           เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 948

15.20 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
กำหนดการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง :  กุมภาพันธ์: 08 – 11, 22 – 25 / มีนาคม: 08 – 11, 29 – 01 เม.ย.

อัตราค่าบริการ (ผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป) ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 25,900 18,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 23,500 16,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 20,900 14,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 4,000 4,000

กำหนดการเดินทาง : เมษายน:  06 – 09, 13 – 16, 19 – 22 , 28 – 01 พ.ค.

อัตราค่าบริการ (ผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป) ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 30,900 19,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 27,900 17,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 24,900 15,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 4,000 4,000

 

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น, น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศน์ ประเทศเวียดนาม ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม เฉพาะชาวต่างชาติ ระยะเวลาการยื่นวีซ่าประมาณ 5 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าวีซ่าประมาณ 2,100 บาท/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋า กรณีลูกค้าที่ต้องการใช้บริการกรุณาเตรียมทิป 1 USD/เที่ยว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าทิปนั่งซิโคล่ 3 UDS /ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว