• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี

ITALYY – SWISS – FRANCE 10 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์
PKG_02 ITALY - SWITZERLAND 10D7N
ประเทศ
ฝรั่งเศส, สวิตเซอร์แลนด์, อิตาลี
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
วันที่
09 ส.ค. - 18 ส.ค. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

113,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

09 - 18 ส.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์


รถไฟความเร็วสูง TGV – โคลอสเซียม – พระราชวังแวร์ซายส์ –
หอเอนปิซ่า

โปรแกรมการเดินทาง

21.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

00.20 น.           นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944

06.50 น.           เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี  กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคน
เข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นครวาติกัน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงโรม โดยมีพระสันตะปาปาเป็นองค์ประมุข  นำท่านชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป บริเวณทางเข้าก่อนถึงตัวมหาวิหาร ท่านจะทึ่งกับความสวยงามของลานกว้างรูปไข่ที่งดงามอย่างมาก เรียกว่า เปียซซา ซาน พิเอโตร (Piazza San Pietro) ซึ่งล้อมรอบด้วยเสา 284 ต้น และรูปปั้นนักบุญ 96 องค์ และบริเวณกลางลานจะเห็นเสาโอบิลิสก์ อายุกว่า 2,000 ปี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรม (Rome) ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที เมืองหลวงของประเทศอิตาลี
อดีตศูนย์กลางทางอำนาจ และการปกครองของอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ นำชมความงามของ
น้ำพุเทรวี่
(Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำพุแห่งนี้ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ แล้วหันหลังใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในน้ำพุแห่งนี้แล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง ให้ท่านได้เดินชมบริเวณ บันไดสเปน (Spanish Steps) ซึ่งเป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งมีทั้งหมด 138 ขั้น กลางลานมีน้ำพุสไตล์บาโรคยุคต้นรูปทรงเรือโบราณตั้งเด่น ในสมัยเรอเนสซองส์ จตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวมศิลปินและนักเขียน และเรียงรายด้วยโรงแรมและที่พักอาคารหรู

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย                 จากนั้นนำท่านสัมผัสความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซียม (Colosseum)
(ด้านนอก)
สนามกีฬายุคโบราณที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เป็นสถานที่สำหรับให้ความบันเทิงในยุคนั้น โดยจัดให้มีการต่อสู้ระหว่าง เหล่านักรบ กลาดิเอเตอร์ และสัตว์ร้ายนานาชนิด เที่ยวชม ประตูชัยคอนสแตนติน ประตูชัยแห่งนี้มีขนาดใหญ่และสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรุงโรม สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชัยชนะเหนือจักรพรรดิแม็กเซ็นติอัส ในสงคราม Battle of Milvian Bridge ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.315 เป็นช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในเมือง วัสดุที่นำมาสร้างจึงอาจจะไม่สอดคล้องและไม่สมบูรณ์มากนัก จากนั้นนำท่านไปยัง  

โรมันฟอรัม (Roman Forum) (ด้านนอก) เคยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าขาย ทั้งการเมือง
และศาสนาของกรุงโรมสมัยโบราณจึงกลายเป็นแหล่งรวบรวมโครงสร้างและซากปรักหักพังที่เก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตัวอาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 900 ปี  จากนั้นเดินทางสู่ ฟลอเรนซ์ ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม. เมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ต้นกำเนิดของศิลปะแบบเรอเนซองส์ อดีตศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และวัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ ดินแดนที่มีเสน่ห์อันน่าหลงใหลแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันมาเยือนมากที่สุด

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NIL HOTEL , FLORENCE หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) นำชม หอเอนเมืองปิซ่า  สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวเพื่อใช้เป็นหอระฆัง ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 177 ปี ลักษณะเด่นของหอเอนแห่งนี้คือมีความเอียง 3.97 องศา เมื่อดูแล้วเหมือนจะล้ม ส่วนสาเหตุที่เอียงสันนิษฐานว่าเป็นเพราะสร้างอยู่บนพื้นทราย
ในปีค.ศ. 1987 องค์กรยูเนสโก้ประกาศให้หอเอนเมืองปิซ่าเป็นมรดกโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย เดินทางเข้าสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

*ทานพิซซ่ามาร์การิต้า จาก 3 วัตถุดิบเรียบง่าย สู่พิซซ่าแป้งบางต้นตำรับ หอมกรุ่นจากเตา

บ่าย                 ชมความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจำเมือง วิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ (ด้านอก)  วิหารของเมืองฟลอเรนซ์แห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีมาใช้ในการก่อสร้าง ทั้งสีชมพู สีเขียว และสีขาว ซึ่งนำมาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม และอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือโดมที่ท่านสามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของเมือง ใกล้กันเป็น จตุรัสซินญอเรีย  ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของไมเคิล แองเจโล่ บริเวณนี้มีรูปแกะสลักจัดแสดงอยู่มากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอร์ซุส (Perseus) วีรบุรุษกรีกโบราณ

ตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีส และรูปสลัก The Rape of the Sabine Women ถัดมาริมฝั่งแม่น้ำอาร์โน จะพบกับ สะพานเวคคิโอ (Vecchio) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ.1333 อายุประมาณ 600
กว่าปี มีการทำหลังคาคลุม ในสมัยศตวรรษที่ 14 ถือว่าเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง
เป็นเพียงสะพานแห่งเดียวในเมืองที่รอดพ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 มาได้ทอดข้ามแม่น้ำอาร์โน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวนิส เมสเตร้ (Venice Mestre) (ฝั่งแผ่นดินใหญ่) เมืองหลวงของแคว้น
เวเนโต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เวนิส ถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆ จำนวนมากเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดรียตริก เป็นเมืองท่าโบราณ และเป็นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด มีอาคาร ร้านอาหาร บ้านเมืองแบบดั้งเดิมตั้งอยู่ริมคลอง
เวนิสได้รับฉายาว่า เมืองแห่งสายน้ำ และเมืองแห่งสะพาน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE VENEZIA MARGHERA, VENICE MESTRE

หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) เพื่อโดยสารด้วยเรือทัศนาจรสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคน ชมความสวยงามของ จตุรัสซานมาร์โค  ได้รับการตั้งชื่อตามเซนต์มาร์ค นักบุญนิกายอีวานเจลิสต์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส กว้างขวางและรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ล้อมรอบด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ บริเวณลานกว้างแห่งนี้เต็มไปด้วยฝูกนกพิราบและนักท่องเที่ยว รอบๆมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ผ่านชม พระราชวังดอจ พระราชวังสไตล์โกธิคของดอจ
หรือดยุคผู้ครองเมืองเวนิส สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่เกิดเพลิงไหม้และได้รับการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติมในระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามด้วยการประดับทองคำและภาพจิตรกรรมมากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  วังแห่งนี้ยังมีคุกขังนักโทษ
อันน่าสะพรึงขวัญอยู่ชั้นใต้ดิน ซึ่งถูกเชื่อมด้วยทางเดินแคบๆ ไปยังสะพานข้ามคลองสู่แดนคุมขัง สะพานแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกว่า สะพานถอนหายใจ (Ponte dei Sospiri หรือ Bridge of Sighs)
เป็นสะพานที่ให้นักโทษข้ามไปเพื่อเข้าคุกและจะไม่ได้กลับมาอีก รวมทั้งเป็นที่คุมขังนักรัก คาสโนว่า
ซึ่งเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่สามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ลิ้มรส สปาเก็ตตี้หมึกดำ เสิร์ฟพร้อม กุ้งและปลาหมึกทอด ปิดท้ายด้วยไอศครีมสไตล์อิตาเลียนแท้ๆ

บ่าย                 เดินทางกลับสู่แผ่นดินใหญ่ที่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ และเดินทางสู่ มิลาน (Milan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี
มิลานได้ชื่อว่าเป็นหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกอีกเมืองหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย เดินทางชม มหาวิหารดูโอโม่แห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano)
(ด้านนอก) มหาวิหารนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 500 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทำจาก
หินอ่อนจำนวน 135 ยอด และมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่าง ๆ กว่า 3,000 ชิ้น ยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่  จากนั้นเชิญท่านอิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของโลก อาทิ LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็นต้น ที่ แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galleria Victor Emmanuel II) (ที่ตั้งร้าน Prada ร้านแรกของโลก)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL MILANO NORD CA GRANDA,MILAN หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ยังมีภูเขาใหญ่น้อย
สลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขา และไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

บ่าย                 นำท่านไปยัง อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หัวของสิงโต
จะมีโล่ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีของทหารสวิตฯที่เสียชีวิตไปในการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ระหว่างการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

จากนั้นนำชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก
มีอายุประมาณ 500 ปีเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตรพาดข้ามแม่น้ำรอยส์ มีป้อมปราการแปดเหลี่ยมตั้งอยู่กลางสะพาน เคยถูกไฟไหม้เสียหาย
ในปี ค.ศ. 1993 หลังคาที่คลุมสะพานจะมีภาพเขียนบรรยายประวัติความเป็นมาของสวิสเซอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPOLE AG, INTERLAKEN หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่สถานี กรินเดลวัลด์ กรุนด์ (Grindelwald Grund) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
นำท่าน นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) (เต็มวัน) โดยรถไฟ Jungfraubahn รถไฟสายธรรมชาติที่มุ่งสู่สถานีจุงเฟรายอค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป

ได้ชื่อว่าเป็น Top of Europe ระหว่างทางท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ
หมู่บ้านพื้นเมือง ธารน้ำแข็ง และหิมะขาวโพลนจนถึงจุดที่สูงที่สุดของยุโรป เพื่อพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ซึ่งมีความสูงถึง 3,454 เมตร นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์
เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ทำให้ในปี 2001 องค์กรยูเนสโก้ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป ชมประวัติการสร้างทางรถไฟ  ชมถ้ำน้ำแข็ง Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปภายในและแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปต่างๆอย่างสวยงาม ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลาน Plateau และจุดชมวิว ที่สร้างยื่นออกไปเหนือ
Aletsch Glacier ที่มีความยาวที่สุดในโลกถึง 23 กม.

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขาจุงเฟรา

ลิ้มรส ฟองดูว์ชีสแบบสวิสฯ พร้อมชมวิวจากยอดเขาจุงเฟรา

บ่าย                 เดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา เพื่อเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL, BASEL  หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่ปารีสนำท่าน นั่งรถไฟ TGV (ชั้น 2) วิ่งด้วยความเร็ว 250 กม./ชม.(ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.45 ชม.) สู่สถานีรถไฟ Gare de Lyon ปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส
ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศ บนใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟรองซ์ ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษาบันเทิง สื่อแฟชั่น วิทยาศาสตร์ และศิลปะทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย                 นำท่าน เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) (มีไกด์บรรยายภาษาไทยด้านใน) พระราชวังที่ได้ชื่อว่างดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ หรืออย่างที่เราเรียกว่า หลุยส์ นั่นเอง นำท่านชมความงามของห้องต่างๆ อาทิ  ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ออฟมิเรอร์ ห้องนโปเลียน แต่ละห้องของพระราชวังล้วนตกแต่งด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

จากนั้นนำชม ระตูชัย (Arc de Triomphe) ซึ่งเป็นเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกล หรือ จตุรัสแห่งดวงดาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน ประวัติศาสตร์ของประตูแห่งนี้กินเวลานานถึง 30 ปี  และนำท่านชม จตุรัสคองคอร์ด  เดิมชื่อจตุรัสหลุยส์ที่ 15 ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฎิวัติใหญ่ฝรั่งเศษ ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศษที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม มีเสาโอเบลิสก์ต้นใหญ่สูง 23 เมตร ตั้งสูงเด่นอยู่กลางจตุรัส บนเสาหินสลักเป็นรูปตัวหนังสืออียิปต์โบราณ จากนั้นนำชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ด้านนอก)  ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในโลก
มีผลงานทรงคุณค่าทั้งทางศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น อาทิภาพเขียนโมนาลิซ่า ,The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ของเลโอนาร์โด ดาวินชี่หรือรูปปั้น Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน ชมความสวยงามของสองฟากฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งระหว่างทางจะผ่านสถานที่สำคัญๆ เช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์,
โบสถ์นอร์ทเธอดามสะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 รวมทั้งโบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์อีกหลายแห่ง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ อาหารพื้นเมือง บนเรือ

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA PARIS NEUILLY, PARIS หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (HOT BREAKFAST)

                       นำท่านชม หอไอเฟล  ประติมากรรมเหล็กขนาดใหญ่นี้สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ซึ่งประชาชนในสมัยนั้นคัดค้านและบอกว่า เป็นประติมากรรมที่มีรูปทรงน่าเกลียด
ที่สุดในโลก แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองและมีผู้คนอยากมาเห็นมากที่สุดในโลก
มีความสูง 300 เมตร เทียบเท่าได้กับตึก 7 ชั้น ให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านไปยัง มหาวิหารนอร์ทเธอดาม  มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก
ของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี
(Stained glass) ระหว่างปฎิวัติฝรั่งเศษ มหาวิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มหาวิหารได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ

นำท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์  มหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขามงมาทร์
ที่สูงที่สุดในปารีส อุทิศให้แด่พระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในสงครามกับรัสเซียนอกจากนี้ยังมีรูปสำริดของโยนออฟอาร์ค (Joan of Arc) ประดับอยู่ที่ด้านหน้าของซุ้มประตูด

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารไทย

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ กาเลอรี ลาฟาแยต (Galeries Lafayette) ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมทั้งเสื้อผ้า, เครื่องประดับ และเครื่องสำอางค์ ฯลฯ

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA PARIS NEUILLY, PARIS หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ลส์ เดอ โกลกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.40 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

05.55 น.    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
ท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 113,900 88,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 109,900 84,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 102,500 79,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 18,900 18,900

เนื่องจากโรงแรมในปารีสไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE  ROOM) สำหรับท่านที่จองห้อง TRIPLE ROOM เมื่อเข้าพักโรงแรมในปารีส ต้องมี 1 ท่าน แยกพักเป็นห้องเดี่ยว (SINGLE ROOM) และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม  4,000 บาท  (เฉพาะที่ปารีส)

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียด

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มบริการ
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศแถบยุโรป ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดินทางเนื่องจากมีผลต่อการจองคิวยื่นวีซ่า

ก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว