• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
  • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

KYUSHU HUISTEN BOSCH 6D 4N

รหัสทัวร์
19_PG_TG_KYU
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
28 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2017
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

64,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

28 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม พ.ย. 2560

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

21.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

01.00 น.           ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648

08.00 น.           เดินทางถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย นำทุกท่านสู่ สะพานแขวนโคโคโนเอะยูเมะ เป็นสะพานแขวนที่สูง173 เมตร ความยาว 390 เมตร ซึ่งถูกออกแบบให้รองรับน้ำหนักของประชาชน 1,800 คนต่อครั้ง จากสะพานคุณสามารถเห็นน้ำตกชินโดอุที่ได้รับเลือกให้เป็นนหนึ่งในร้อยน้ำตกของญี่ปุ่น ในฤดูใบไม้ร่วง คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับภาพที่สวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีในหุบเขาคิวซูอิ ตรงกลางของสะพานทําจากโครงสร้างลูกกรง ที่สามารถมองเห็นพื้นดินใต้เท้าด้านล่างของท่านเองอีกด้วย

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านยูฟูอิน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในจังหวัดโออิตะ (Oita) เมืองที่มีเสน่ห์น่าหลงไหล เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม ที่รวบรวมเอาบ้านในประเทศญี่ปุ่นจากทั่วทั้งประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 120 – 180 ปี มารวมกันไว้ที่นี่ จนถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเบปปุ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องน้ำแร่ ที่นี่มีบ่อน้ำแร่มากมาย และแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะขององค์ประกอบในน้ำแร่ไม่เหมือนกัน คุณสมบัติที่ช่วยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในด้านต่างๆ ก็แตกต่างกันไปด้วย เชิญท่าน อาบทรายร้อน ให้ท่านได้สัมผัสกับการอาบทรายร้อนที่เลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่าง ๆ ได้อีกด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.daiwaresort.jp/beppu/index.html/

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำแร่จิโคกุเมกุริ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา มีทั้งสีแดง สีฟ้า (หรือเรียกว่า บ่อทะเล) และสีเขียว เป็นบ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส ส่งกลิ่นแร่อบอวลไปทั่วหุบเขา มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาชมได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ ช่องเขา ทาคาชิโฮ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมิยาซากิ เกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่น้ำ Gokasa ตัดผ่าน2ข้าง จะเป็นหินสูงชันเหมือนหน้าผาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปร่างคดเคี้ยวเหมือนมังกร ซึ่งจะมีน้ำตก Minainotaki ที่สูงถึง17เมตร อยู่ในช่องเขานี้ (สำหรับลูกค้าที่อยากนั่งเรือชมธรรมชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)    นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้ เมืองที่มีบรรยากาศความร่มรื่นทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่นปี ค.ศ.1887

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  KUMAMOTO CASTLE  HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.hotel-castle.co.jp/en/

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านมุ่งหน้าสู่ท่าเรือ ล่องเรือเฟอร์รี่จากท่า คุมาโมโต้ สู่ท่าเรือ ชิมาบาระ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ระหว่างนั้นท่านสามารถเพลิดเพลินกับการให้อาหารนกนางนวลระหว่างการล่องเรือ  นำท่านมุ่งหน้าสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริสร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูลนาเบะชิมะผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรมต่างๆกับโลกตะวันตกซึ่งมาเผยแผ่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น  นำท่านชม สะพานมากาเนะบาชิ  ซึ่งเป๋นสะพานหินแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น  ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1634 เพื่อข้ามแม่น้ำนาคาจิมะด้วยลักษณะที่เป็นรูปครึ่งวงกลม 2 วงติดกัน เมื่อมองสะท้อนน้ำจะเห็นเป็นวงกลมเต็มวง 2 วง ซึ่งเป็นเรื่องน่าตื่นตาสำหรับคนในสมัยนั้นชมความงามของ สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา ภายในมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงครามที่ผ่านมาและการมองให้เห็นถึงสันติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่น

* นำท่านชมเทศกาล HUIS TEN BOSCH ( ILLUMINATION ) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ใช้ไฟประดับกว่า 13 ล้านดวง สิ่งบันเทิงแบบใหม่กําลังเริ่มต้นขึ้น อาณาจักรแห่งดอกไม้และแสงสี

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  WATERMARK HOTEL NAGASAKI หรือ เทียบเท่า

www.watermarkhotelnagasaki.com

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เชิญท่านดื่มด่ำกับ เฮ้าส์เทนบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์” ของประเทศญี่ปุ่น ที่รวมสถาปัตยกรรม ศิลปะและวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์และดัชท์รวมไว้ด้วยกัน พร้อมสนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวก ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ได้อย่างสนุกสนาน ทั้งกังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ หรือแม้กระทั่งลองเรือชมบรรยากาศของเฮ้าส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ หรือท่านที่ชอบความตื่นเต้นเชิญที่ โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวันตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าที่ทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองนี้, FUTURE CAST THEATER / GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดารานำแสดงด้วย รับรองได้เลยว่าท่านจะประทับใจไปอีกนาน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ภายใน เฮ้าส์เทนบอช (คูปองเงินสด 1,500 เยน)

บ่าย                 นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น รอบบริเวณท่านจะตื่นตากับต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ ช้อปปิ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียง เท็นจิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับ ร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชั้นนำนานาชนิด อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง ฯลฯ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HILTON FUKUOKA SEA HAWK HOTEL หรือเทียบเท่า

www3.hilton.com/en/index.html

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

11.40 น.           ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649

15.40 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
กำหนดการเดินทาง 28พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม

ท่านละ

ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน 64,900.- 45,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่มีเตียง 58,500.- 41,500.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 51,900.- 36,900.-
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 10,500.- 10,500.-

 

 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระมัดจำ

**การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่านขึ้นไป

**ทางบริษัทฯ ไม่มีน้ำดื่มบริการ

**โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุก พีเรียดมาตราฐานเดียวกัน  แต่ราคาทัวร์แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงวันหยุดยาวเทศกาลสำคัญทั้งของไทยและญี่ปุ่น  ราคาโรงแรมและตั๋วเครื่องบินจะสูงกว่าปกติ

**เนื่องจากโรงแรมที่พักของญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงแฝด ( TWIN ) ลูกค้าที่ต้องการพักเป็นเตียงเดียวพักคู่ ( DOUBLE ) บางโรงแรมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและแปลนโรงแรมส่วนใหญ่ห้องพักที่ประเภทห้องต่างกันจะไม่อยู่ใกล้กัน

**ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง  Long leg ลูกค้าจะต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาร์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเอง

**ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้  ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้เดินทางทุกกรณีและทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการเนื่องจากทางบริษัทฯ ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ยานพาหนะ  และ อาหารไปล่วงหน้าแล้ว

ราคานี้รวม

–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามระบุในรายการเท่านั้น

 ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 8 มกราคม 2559

–  หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

–  ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุเท่านั้น

–  ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน

–  ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น

–  สายการบินไทย กำหนดให้ น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

–  หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบน้ำหนักของสัมภาระอีกครั้งกับพนักงานขาย

–  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

 หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน

 สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

–  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ

ราคานี้ไม่รวม

–  ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต

–  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,

–  ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯจัดให้เป็นต้น

–  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ

–  ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว