• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
นิวซีแลนด์

North New Zealand 6 Days 4 Nights

รหัสทัวร์
PKG_02 North NZ 6D4N
ประเทศ
นิวซีแลนด์
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
วันที่
02 เม.ย. - 28 เม.ย. 2019
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

79,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

02-07, 09-14, 23-28 เม.ย. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

15.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

18.45 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 491

10.45 น.          เดินทางถึง เมืองโอ๊คแลนด์ เกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันอาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน จากนั้นนำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชม สะพานฮาร์เบอร์และชมท่าเรือ Viaduct ซึ่งติดกับศูนย์กลางธุรกิจของโอ๊คแลนด์ มีทิวทัศน์ที่กว้างไกลของท่าจอดเรือและตัวเมือง บาร์และร้านอาหารที่ดีที่สุด ร้านกาแฟ ร้านค้า ศูนย์กลางการคมนาคม และกิจกรรมเพื่อพักผ่อนผ่านชมถนน TAMAKI DRIVE เป็นถนนเลียบอ่าวเริ่มตั้งแต่ FERRY BUILDING เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ผ่านอ่าวที่สวยงามเริ่มตั้งแต่ JUDGES BAY, OKAHU BAY, MISSION BAY และสิ้นสุด SAINT HELIERS BAY ซึ่งตรงช่วงที่ผ่านอ่าว OKAHU BAY จะเป็นช่วงที่มีเรือยอร์ชจอดอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามและชาวเมืองโอ๊คแลนด์นิยมไปออกกำลังกายโดยการวิ่งเลียบริมชายหาดและปั่นจักรยานกันในช่วงเช้าจากนั้นนำท่านชม AUCKLAND DOMAIN & GARDENสวนสาธารณะใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์และผ่านชม บริเวณ AUCKLAND UNIVERSITYและนำท่านชม หอคอย “สกาย ทาวเวอร์” (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ็คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND CITY HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

http://achhobson.co.nz/

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านฮอบบิต (HOBBITON MOVIE SET) ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ให้ท่านชื่นชมพื้นที่สวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะที่มีพื้นที่มากกว่า พันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ อันตระการตา ชมหมู่บ้านฮอบบิตในภาพยนตร์จำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังปกคลุมไปด้วยหญ้าและดอกไม้ที่สวยงาม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(แบบบุฟเฟ่ต์)

บ่าย                             นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว เมืองแห่งน้ำพุร้อน น้ำแร่ และบ่อโคลนเดือด ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว น้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินและแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติ ที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินจนได้สมญานาม “SULPHUR CITY” ผ่านชมทิวทัศน์อันเขียวชอุ่มตลอดทั้งปีของแหล่งปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันกว้างใหญ่นำท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมเมารี ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมกับชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองนอกจากนี้ยังมีนกพื้นเมืองสายพันธุ์ต่างๆหลายชนิดอาทิ นกทุย (TUI), นกพิราบพื้นเมือง, นกแก้วเกาะเหนือ, นกแก้วเคีย เป็นนกที่ได้รับการคุ้มครอง นอกจากนี้ยังมีกิ้งก่าทัวทารา สัตว์ก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ก่อนคริสตกาล สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนาน หรือมากกว่านั้น KIWI HOUSE บ้านของนกกีวีที่มีอยู่เฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านั้นเป็นสัตว์พื้นเมืองที่มีชีวิตอยู่

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมืองที่ห้องอาหารของโรงแรมในสไตล์ HANGI DINNER(ฮังกิ)และชมโชว์ของชนเผ่าเมารีHangi (ฮังกิ) คือ อาหารพื้นเมืองของชาวเมารีที่ปรุงโดยอาศัยไอร้อน ด้วยการนำหินร้อนวางลงในหลุมและนำอาหารห่อด้วยผ้าหนาๆแล้วใช้ดินกลบทิ้งไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงอาหารสุกพร้อมรับประทาน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUMIDA LATE ROTORUA HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

http://www.sudimahotels.com/locations/lake-rotorua/

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ อโกรโดม ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่เดินเรียงรายบนเวที ให้ท่านชมการแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันแต่ละสายพันธุ์ สัมผัสความน่ารักโดยการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ชมการสาธิตการตัดขนแกะ การรีดนมวัว และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันปลาเทร้า ที่มีปลาเทร้านับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติและท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทาโป เมืองที่ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะเหนือ ริมทะเลสาบเทาโปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เทาโปนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาะเหนือเมืองหนึ่งแล้วยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่นิยมตกปลาเทร้าท์อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฮูก้า น้ำตกสีครามขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำที่ตกลงมาเฉลี่ย2 แสนลิตรต่อวินาที มีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำไวกาโต้ซึ่งไหลมาจากทะเลสาปเทาโปโดยคำว่าฮูก้า ภาษาเมารีแปลว่าโฟม มีที่มาจากฟองที่ขาวอันเกิดจากการที่น้ำตกลงมานั่นเอง ให้ท่านได้ชมการนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทและชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด์ (การนั่งเรือเจ็ทโบ๊ทและกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUMIDA LATE ROTORUA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

http://www.sudimahotels.com/locations/lake-rotorua/

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES)ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็นล้านๆ ตัวดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนนับเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาดูได้ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านนั่งเรือเข้าไปในถ้ำอันเงียบสงบอันเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่านจะได้ชมความงดงามของถ้ำหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปิ้งย่างระดับพรีเมี่ยม

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์พร้อมชมความงามระหว่างทาง ถึงโอ๊คแลนด์ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย บนถนนควีนส์

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

   นำท่านเข้าสู่ที่พัก AUCKLAND CITY HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

http://achhobson.co.nz/

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองโอ๊คแลนด์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

14.50 น.          เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 492

20.50 น.           เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

 

 

อัตราค่าบริการท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 79,900 53,400
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 71,900 47,900
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใญ่ 2ท่าน มีเตียงเสริม 67,900 45,900
เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 59,900 40,500
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 9,000 9,000
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพักห้องเดียว ท่านที่ 3 ลด 1,000 1,000

 

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. (สำหรับสายการบินภายในประเทศ 23 กก. / ท่าน)
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุ๊ป 3,200 บาทหรือวีซ่าครอบครัว
 • แจกฟรี น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

.

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่าเดี่ยว 5,590 บาท
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศออสเตรเลีย ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากการผกผันของราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลังการออกราคานี้
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว