• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฝรั่งเศส

PARIS MONT SAINT – MICHEL 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์
PKG_04 PARIS MONT SAINT - MICHEL 8D5N
ประเทศ
ฝรั่งเศส
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
วันที่
06 ส.ค. - 13 ส.ค. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

89,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

06 - 13 ส.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์


มงต์แซงมิเชล – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ – พระราชวังฟองแตนโบล

โปรแกรมการเดินทาง

21.00 น.        พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก  ชั้น4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

00.05 น.           นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส  โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG930

07.05 น.           เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีส ผ่านการตรวจสอบทางศุลกากรเรียบร้อยแล้วเดินทางสู่ เมืองชองบอร์ด (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) โดยที่ท่านจะได้ชม พระราชวังชองบอร์ด (ชมด้านนอก) ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในบรรดาปราสาททั้ง 300 แห่งในบริเวณแม่น้ำลัวร์ความสวยงามและอลังการของพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับวอล์ทดิสนีย์ในเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูร สถาปัตยกรรมแบบเฟรนซ์เรอเนซองส์และหลังคาที่มีหอหลายคออันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ที่นี่มีผู้มาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองเชอนองโซ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.)

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย                 นำท่านชม พระราชวังเชอนองโซ (ชมด้านใน) เป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงเป็นรองแค่พระราชวังแวร์ซายส์ ในระยะเวลาหนึ่งปีมีผู้มาเยือนกว่า 8.5 แสนคน ซึ่งชื่อของพระราชวังมาจากแม่น้ำเชอที่อยู่ในบริเวณนั้น
แต่เดิมนั่นเป็นของไดแอนพระสนมคนโปรดของกษัตริย์อองรีที่ 2 แต่หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์
พระมเหสีแคเธอรีนก็ยึดกลับมาเป็นของเธอและพระโอรส โดยสร้างอาคารทับสะพานข้ามน้ำที่ไดแอนสร้างไว้
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองตูร์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)เป็นเมืองหลวงของจังหวัดแอ็งเดรลัวร์ในแคว้นซ็องทร์(Centre) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง ตั้งอยู่บนแม่น้ำลัวร์ ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 จึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศจากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน ที่สร้างขึ้นเพื่อทุ่มเทให้กับเซนต์มาร์ติน(SAINT MARTIN)
บิชอปแห่งเมืองตูร์ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1886 – 1924 ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอไบเซนไทน์ ออกแบบโดยสถาปนิก ( VICTOR LALOUX ) ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์
ในปี 1840

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE TOURS NORD, TOURS  หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

                        นำท่านเดินทางสู่เกาะมงต์แซงต์มิเชล(ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) ชม มหาวิหารมงต์แซงต์มิเชล
(ชมด้านใน) เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตะวันตกและได้รับประกาศให้ขึ้นเป็นมรดกโลกอีกด้วย
ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเทวทูตเซนต์ไมเคิลมาเข้าฝันบิชอปถึง 3 ครั้ง เพื่อให้สร้างโบสถ์บนเกาะปากแม่น้ำ หลังจากนั้นก็มีการต่อเติมเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เดิมเคยสร้างถนนเชื่อมเกาะแต่ถนนกั้นทางน้ำจึงทุบถนนทิ้งแล้วสร้างสะพานข้ามน้ำแทน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ!ให้ท่านได้ทานไข่เจียวปูลาร์ด เนื้อซูเฟล หอมนุ่มเสิร์ฟพร้อมเฟรนซ์ฟรายส์

บ่าย                 นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองรูออง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ชม มหาวิหารรูอองเคยเป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในโลกจนถึงปี 1880 แต่ยังคงครองอันดับหนึ่งในฝรั่งเศษด้วยความสูง 151 เมตร ความวิจิตรตระการตาของมหาวิหารแห่งนี้เป็นที่ต้องใจของศิลปินเอกอย่างโมเนต์ จิตรกรยุคอิมเพรสชั่นนิสต์ โดยวาดภาพมหาวิหารแห่งนี้ในมุมเดียวกันแต่ต่างเวลา ปัจจุบันภาพเหล่านี้จัดแสดงอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ดังๆทั่วโลก

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE ROUEN CENTRE CATHEDRALE, ROUEN  หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) พาท่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์
(ชมด้านใน) ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีคนเข้าชม
มากที่สุดในโลก มีผลงานทรงคุณค่าทั้งทางศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น อาทิ ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of The Rocks ของเลโอนาร์โด ดาวินชีหรือรูปปั้น Venus de Milo ของ อเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก จากนั้นนำท่านไปยัง หอไอเฟล
เป็นสถาปัตยกรรมเหล็กขนาดใหญ่นี้สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฎิวัติฝรั่งเศษเคยเป็นสถาปัตยกรรมที่ถูกต่อต้านเนื่องจากถูกมองว่ามีรูปทรงน่าเกลียดที่สุดในโลก

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารอาหารไทย

บ่าย                 นำท่านชม ประตูชัย ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์เดอโกลล์ หรือจัตุรัสแห่งดวงดาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบ เพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน จากนั้นนำทุกท่านไปชมจตุรัสคองคอร์ด เดิมชื่อจตุรัสหลุยส์ที่ 15
ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม มีเสาโอเบลิสก์ต้นใหญ่สูง 23 เมตร ตั้งสูงเด่นอยู่กลางจตุรัส บนเสาหินสลักเป็นรูปตัวหนังสืออียิปต์โบราณ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนช็องเชลีเซ่เป็นถนนชื่อดังที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและขาช้อปเป็นจำนวนมากให้เข้ามาที่ถนนสายนี้บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยร้านค้า โรงละคร คาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านขนม โชว์รูมรถหรูๆรวมถึงไฮแบรนด์ชั้นนำ ถนนสายนี้ทอดยาวจนถึงประตูชัยที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญริมถนนเส้นนี้ปลูกต้นไม้ไว้เป็นแนวยาวไปจนถึงจตุรัสคองคอร์ด หลังจากนั้นพาท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน ชมความสวยงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำแซนซึ่งระหว่างทางนั้นท่านจะได้ผ่านสถานที่ที่มีความสำคัญเช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม สะพาน
อเล็กซานเดอร์ที่ 3 รวมทั้งโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอแนสซองส์อีกหลายแห่ง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ พื้นเมืองบนเรือ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU HOTEL,PARIS หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านชม พระราชวังฟงแตนโบล(ชมด้านใน) สร้างโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 7 ซึ่งเป็นที่ประทับอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าฟิลิปที่ 2 และพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 ภายในมีการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง พระราชวังแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นแรกนำฝรั่งเศสเข้าสู่ยุคแมนเนอริสม์ในด้านการตกแต่งภายในและทางด้านการออกแบบตกแต่งสวน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแซร์รีส์  ให้อิสระท่านได้ช้อปปิ้ง ณ La Vallee Village Outletเอาท์เล็ทสำหรับคนรักการช้อปปิ้งชานเมืองปารีส มีแบรนด์ให้เลือกสรรกว่า 110 แบรนด์ อย่าง Burberry, Calvin Klein, Celine, Furla, Gucci, Longchampเป็นต้น

สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่กรุงปารีส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU HOTEL,PARIS หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านไปยัง มหาวิหารซาเครเกอร์เป็นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขามงมาทร์
ที่สูงที่สุดในปารีส ซึ่งอุทิศให้แด่พระหฤทัยของพระเยซูและชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในสงครามกับรัสเซียนอกจากนี้ยังมีรูปสำริดของโยนออฟอาร์ค (JOAN OF ARC) ประดับอยู่ที่ด้านหน้าของซุ้มประตูด้วย

จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารนอร์ทเธอดามซึ่งเป็นมหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก
ของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (Stained Glass)ระหว่างการปฎิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มหาวิหารได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

 

 

 

บ่าย                 นำทุกท่านไปยังแหล่งช้อปปิ้งกาเลอรี ลาฟาแยตอิสระให้ท่านช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่
และมีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส นอกจากในปารีสแล้วมีสาขากระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศ โดยเฉพาะสาขาถนนโฮสมานน์ที่นักท่องเที่ยวรู้จัก ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมทั้งเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ ของตกแต่งบ้าน ไปจนถึงไวน์ชื่อดังของฝรั่งเศส

ค่ำ                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ!ให้ท่านได้ลิ้มรส หอยเอสคาร์โก้และเป็ดฝรั่งเศส อาหารพื้นเมืองฝรั่งเศสยอดนิยม

*หมายเหตุ* หากท่านไม่สามารถทานเป็ดได้ รบกวนแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตั้งแต่การจอง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมนูได้

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU HOTEL,PARIS หรือเทียบเท่า

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ลส์เดอโกลกรุงปารีส เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.40 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931

05.55 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

กำหนดการเดินทาง:           สิงหาคม   06 – 13

อัตราค่าบริการท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน 89,900.- 64,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 85,900.- 60,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 80,900.- 58,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 15,900.- 15,900.-

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่านค่
 • ธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มบริการ
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศแถบยุโรป ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40 วัน ก่อนการเดินทางเนื่องจากมีผลต่อการจองคิวยื่นวีซ่า

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว