• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
กรีซ, อิตาลี

A ROSA STELLA RIVER CRUISE

รหัสทัวร์
06_EHC_TK_RHN
ประเทศ
กรีซ, อิตาลี
ระยะเวลา
10 วัน
วันที่
04 พ.ค. - 14 ต.ค. 2018
สายการบิน
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

99,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

4-13 พ.ค. 2561
6 - 15 ก.ค. 2561
5-14 ต.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

10 วัน ล่องเรือแม่น้ำโรน (ฝรั่งเศส)

A Rosa Stella River Cruise

เรือแม่น้ำระดับพรีเมียม Premium – Arosa Cruise

***โปรโมชั่น…สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK)***

เริ่มต้นที่…. 99,900 บาท

(พิเศษ!! ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยว, WIFI บนเรือ, อาหาร, เครื่องดื่ม และทิป…. ไม่รวมวีซ่าเชงเก้น)

ลียง – มากง – ชาลง ซูร์ โซน – ตูร์นุส – ชาโตว์เนิฟ ดูว์ โปป – อาวีญง – อาร์ลส์ – วีวีเย – ลาวูลเต

 

ราคาทัวร์ 99,900 บาท   : 5-14 ต.ค. 2018
ราคาทัวร์ 106,900 บาท : 4-13 พ.ค. 2018 / 6-15 ก.ค. 2018

ขอสงวนสิทธิ์หากเรือมีการปรับเปลี่ยนท่าเทียบเรือ ซึ่งทางทัวร์จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าต่อไป

โปรแกรมการเดินทาง

20.00 น.       คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

22.40 น.       ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า

05.00 น.       เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเที่ยวบินเป็น TK 1807 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย

08.25 น.       ออกเดินทางจากอิสตันบูล สู่ สนามบินลียง ประเทศฝรั่งเศส (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

10.55 น.       เดินทางถึงสนามบินลียง ประเทศฝรั่งเศส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย             นำท่านเที่ยวชมเมืองลียง (Lyon) ซึ่ง องค์การยูเนสโก (Unesco) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1998 นำท่านผ่านชม เพลซ เดอ เตอรัว (Place des Terreaux) จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลียง โดยจัตุรัสนี้ได้รับการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1990 โดยศิลปิน Daniel Buren โฮเตล เดอ ลียง (Hotel de Ville) นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารศาลากลางเมืองลียง (City Hall) โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลียง นำท่านถ่ายรูปโรงละครโอเปร่า (Opera house) อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลาว่าการเมือง โดยอาคารถูกสร้างขึ้นใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 สร้างขึ้นโดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูกออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารเปิดขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ.1993 ได้เวลานำท่านชม โบสถ์แซง นิเช่ (St. Nizier church) อีกหนึ่งคริสตจักรที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โกธิค เป็นโบสถ์ที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม ปัจจุบันเป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองลียง จากนั้นนำท่านชมมหาวิหารเซนต์จอห์น (Cathedral of St. John) หรือ วิหารลียง (Lyon Cathedral) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่12 บนซากปรักหักพังของโบสถ์เก่าจากศตวรรษที่ 6 โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวิหารแห่งนี้ คือ นาฬิกาดาราศาสตร์จากศตวรรษที่ 14

17.00 น.       นำท่านเชคอินขึ้นเรือสำราญ Arosa Stella Cruise

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

21.00 น.       เรือสำราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือลียง (Lyon) มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองมากง (Macon)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

06.00 น.       เรือเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเมืองมากง

08.30 น.       นำท่านเที่ยวชมเมืองมากง (Macon) เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโซเนลัวร์ในแคว้นบูร์กอญ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของฝรั่งเศส เมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆ แต่แฝงด้วยมนต์เสน่ห์ เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรน และตั้งอยู่ในแคว้นเบอร์กันดี เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม โดยเฉพาะสวนดอกไม้ที่มีการจัดสวนอย่างสวยงาม นำท่านเดินชมความน่ารักของเมืองมากง จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานโรมันแซงต์โรลอง (Saint Laurent Roman Bridge) ที่สร้างทอดยาวข้ามแม่น้ำโรน ได้เวลานำท่านเข้าชมโบสถ์ อิกลิส แซงต์ ปิแอร์ (Eglise Saint Pierre) ซึ่งเป็นโบสถ์ใจกลางเมืองสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 18 นำท่านเข้าชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถ์แห่งนี้ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมบริเวณเมืองเก่า (old town) ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของตัวเมืองเก่ามากง อีกเมืองสวยแห่งลุ่มแม่น้ำโรน

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่เมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่ (Bourg-en-Bresse) (ระยะทาง 32 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) เป็นอีกเมืองเล็กๆน่ารักๆตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรน ซึ่งยังคงกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมในสมัยศตวรรษที่ 15-16 นำท่านเข้าชมอารามบูร์ก (Brou Royal Monastery) ซึ่งเป็นอารามที่สวยงามในศิลปะแบบโกธิค และยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บศิลปะในสมัยศตวรรษที่ 15 – ศตวรรษที่ 20 ได้เวลานำท่านเดินชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมโบราณในสมัยศตวรรษที่ 15-16 ในเมืองเก่าแห่งบูร์ก (Bourg Historical Centre) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพบรรยากาศอันสวยงามของเมืองบูร์ก ออง เบรซเซ่

17.00 น.       นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

19.00 น.       เรือสำราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเมืองมากง มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือ ชาลง ซูร์ โซน

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

03.00 น.       เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือชาลง ซูร์โซน (Chalon-sur-Saone)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00 น.       นำท่านเที่ยวชมเมืองชาลง ซูร์โซน (Chalon-sur-Saone) เป็นเมืองเล็กอีกเมืองที่ตั้งริมแม่น้ำชาลง (Saone) ในภูมิภาคบูร์กอนน์ ฟรองต์ กงเต ของฝรั่งเศส เป็นอีกเมืองเก่าแก่อีกเมืองของฝรั่งเศสตะวันออก และเป็นอีกเมืองที่ถูกยึดครองโดยอาณาจักรโรมันโบราณ นำท่านเที่ยวชมเมืองชาลง ซูร์โซน จากนั้นนำท่านเข้าชมมหาวิหารชาลง-ซูร์-โซน หรือเรียกชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่งชาลง-ซูร์-โซน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 แล้วเสร็จสมบูรณ์ในสมัยศตวรรษที่ 18 และได้มีการบูรณะในสมัยศตวรรษที่ 19 มหาวิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่นักบุญวินเซนต์แห่งซารากอสซา และมหาวิหารแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1903 อีกด้วย ได้เวลานำท่านกลับเรือสำราญ

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

14.30 น.       เรือสำราญเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเมืองชาลง ซูร์โซน (Chalon-sur-Saone) สู่ท่าเทียบเรือเมืองตูร์นุส (Tournus) ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความสวยงามของธรรมชาติอันสวยงามสองฝั่งแม่น้ำชาลง

17.30 น.       เรือสำราญจอด ณ ท่าเทียบเรือเมืองตูร์นุส

นำท่านเที่ยวชมเมืองตูร์นุส (Tournus) อีกหนึ่งเมืองเล็กๆน่ารักๆตั้งอยู่ริมแม่น้ำชาลง และเป็นอีกเมืองที่ตั้งอยู่ในจังหวัดบูร์กอน นำท่านเที่ยวชมเมืองเก่าและถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมือง ตลอดจนชมอาคารสถาปัตยกรรมโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11 หากมีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง หรือจะเลือกเก็บภาพบรรยากาศเมืองเล็กๆน่ารักอีกเมืองแห่งลุ่มแม่น้ำชาลง- โรน

18.30 น.       เรือเดินทางออกจากท่าเรือเมืองตูร์นุส เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเมืองลียง

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

06.00 น.       เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือลียง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ เมืองแซ็ง เอเตียน (Saint Etienne) (ระยะทาง 63 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดลัวร์ และศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอและการฟอกย้อม ผลิตเหล็กกล้าเจืออาวุธและกระสุน เป็นเมืองแรก ๆ ของฝรั่งเศสที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม นำท่านชม จัตุรัสชอง ชัวเรส จัตุรัสใจกลางเมืองแซ็ง เอเตียน ตั้งชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ นาย ชอง ชัวเรส นักการเมืองชาวฝรั่งเศสผู้ฝั่งใฝ่สังคมนิยม และต่อต้านความรุนแรงในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 และถูกลอบสังหารที่กรุงปารีสเมื่อปี ค.ศ.1914 แวะถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ (St.Charles Cathedral) โบสถ์โรมันคาธอลิก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1912 เป็นอนุสรณ์แด่นักบุญ ชาร์ลส์ โบโรมิโอ (Saint Charles Boromeo) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองลียง

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย              อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินเล่นภายในเมืองลียงตามอัธยาศัย แต่ท่านต้องกลับขึ้นเรือสำราญก่อน 14.30 น.

15.00 น.        เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือเมืองลียง เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองชาโตว์เนิฟ ดูว์ โปป

อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

10.30 น.       เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือ ชาโตว์เนิฟ ดูว์โปป (Chateauneuf-du-Pape)

อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นภายในเมืองชาโตว์เนิฟ ดูว์โปป ซึ่งมีฉากหลังเป็นอารามโบราณบนเนินเขาสูง เรือจะทำการจอดเทียบท่าประมาณ 30 นาที หรือท่านจะเลือกเก็บภาพคามสวยงามของเมืองจากดาดฟ้าของเรือสำราญ

11.00 น.       เรือออกเดินทางจากท่าเทียบเรือชาโตว์เนิฟ ดูว์โปป (Chateauneuf-du-Pape)

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

13.30 น.       เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองอาวีญง

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่เมืองซีนองค์ (Senanque) (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านชมและแวะถ่ายรูปกับโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซีนองค์ (Notre Dame De Senanque) ซึ่งบริเวณโดยรอบรายล้อมไปด้วยทุ่งลาเวนเดอร์ นำท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตา อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจหรือเลือกซื้อสินค้าแปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์ได้ตามอัธยาศัย (ช่วงฤดูกาลลาเวนเดอร์ คือ ช่วง พฤษภาคม – กรกฎาคมของทุกปี หากไม่ใช้ช่วงดังกล่าวจะมีการปลูกพืชอย่างอื่นแทน) สำหรับช่วงหน้าหนาว จะนำท่านเที่ยวชมเมืองซีนองค์ และ นำท่านเข้าชมโบสถ์นอเทรอดาม เดอ ซีนองค์ (Notre Dame De Senanque) แทน ได้เวลานำท่านกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.30 น.       นำท่านเที่ยวชมเมืองอาวีญง (Avignon) เป็นเมืองหลัก (Chef-lieu) ของเขตจังหวัดโวกลูซ แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ทางภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโรน เมืองอาวีญง ได้ถูกขนานนามว่า “เมืองแห่งพระสันตะปาปา” เนื่องจากในอดีตนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปา ตั้งแต่ปีค.ศ. 1309 – ค.ศ. 1423 ในช่วงของการแตกแยกครั้งใหญ่ของคริสตจักร (Catholic Schism) นอกจากนี้อาวีญงยังเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองในประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีกำแพงเมืองเก่าที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังมีศูนย์ประวัติศาสตร์ นำท่านเข้าชมพระราชวังพระสันตะปาปา (Palais de Papes) จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ สะพานอาวีญง ซึ่งยังอยู่ในสภาพดี ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1995

11.30 น.       นำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

12.00 น.       เรือเดินทางออกจากท่าเทียบเรือเมืองอาวีญง สู่ท่าเรือเมืองอาร์ลส์ (Arles)

15.30 น.       เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองอาร์ลส์

นำท่านเที่ยวชมเมืองอาร์ลส์ (Arles) อีกหนึ่งเมืองประวัติศาสตร์โบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรน (Rhone river) ในจังหวัดบูชส์-ดู-โรน (Bouches-du-Rhône) ของแคว้นโพรวองซ์ (Provence) แคว้นที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เมืองอาร์ลส์ส์ เป็นเมืองที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นในด้านของโบราณสถานสำคัญที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมาเนสก์ และด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองนั่นเอง ที่เป็นสาเหตุให้องค์การยูเนสโกยกให้เมืองอาร์ลส์ เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1981  นำท่านเข้าชมสนามกีฬาโรมันโบราณ (Roman Arena) หรือ โรมัน แอมฟิเธียเตอร์ (Roman Ampthitheatre) ตึกรูปร่างทรงกลมขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นประมาณ ช่วงศตวรรษที่ 1 ภายในมีอัฒจรรย์สำหรับคนนั่งชมการแสดงต่างๆ หนึ่งในโบราณสถานโรมันที่ถูกยกให้เป็นมรดกโลกของเมืองอาร์ลส์ จากนั้นนำท่านชมโรงละครโรมันและคริปโตปอรติคุส (Roman theatre and Cryptoporticus) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกันกับสนามกีฬา ชมโรงละคารกลางแจ้งและชมทางเดินใต้ดินสถาปัตยกรรมโรมันโบราณที่มีความเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของเมือง จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แซงต์ โทรแปงค์ (St.Trophime Church) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในช่วงช่วงศตวรรษที่ 3 สร้างขึ้นในแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โดยโบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นโบสถ์แห่งบิชอบคนแรกของเมืองอาร์ลส์ อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม สุสานอาลีสกอง (Necropolis of Alyscamps) ซึ่งเป็นสุสานที่มีขนาดใหญ่ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในสุสานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของโลกก็ว่าได้ โดยสุสานโรมันโบราณแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมากเยือนมากพอๆกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในเมือง ภายในสุสานมีโบสถ์ยุคกลาง อย่างโบสถ์ Saint Honoratus และอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นซากปรักหักพัง

18.30 น.        นำท่านกลับสู่เรือสำราญ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

22.00 น.            เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองอาร์ลส์ สู่ท่าเรือวีวีเย (Viviers)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00 น.        เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือวีวีเย (Viviers)

อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองวีวีเย (Viviers) อีกเมืองเล็กน่ารักๆแห่งลุ่มแม่น้ำโรนทางตอนใต้ของฝรั่งเศส นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารวีวีเย เรียกชื่อเต็มว่า อาสนวิหารนักบุญวินเซนต์แห่งวีวีเย เป็นอาสนวิหารในนิกายโรมันคาทอลิก เป็นที่ตั้งของมุขนายก ประจำมุขมณฑลวีวีเย (Diocese of Viviers) ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4  สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้นักบุญวินเซนต์แห่งซารากอสซา (Vincent de Saragossa) มหาวิหารแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปีค.ศ. 1906 (เนื่องจากเรือจอดเทียบท่าเพียง 30 นาที)

08.30 น.       เรือออกเดินทางจากท่าเรือเมืองวีวีเย สู่ท่าเทียบเรือเมืองลาวูลเต

อิสระให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำโรน และเมืองเล็กๆ ตลอดจนธรรมชาติอันสวยงาม

12.30 น.        เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองลาวูลเต

นำท่านเที่ยวชมเมืองลาวูลเต (La Voulte) นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทลาวูลเต (Chateau de la Voulte-sur-Rhone) ซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในศิลปะแบบเรเนซองส์ และเป็นฉากหลังของเมืองท่านสามารถถ่ายรูปความน่ารักของเมืองเล็กๆแห่งนี้ได้จากดาดฟ้าของเรือ

13.15 น.       นำท่านกลับสู่เรือสำราญ

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

13.30 น.       เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือเมืองลาวูลเต มุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองลียง

อิสระให้ท่านได้พักผ่อน และ ผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเก็บภาพความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำโรน จากดาดฟ้าของเรือ หรือจะเลือกทำกิจกรรมผ่อนคลายที่ทางเรือมีบริการ

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

วันนี้จะมีการจัดงานเลี้ยง Gala Dinner ให้ท่านได้แต่งตัวสวยงามร่วมงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้

หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ

หมายเหตุ     ก่อนเรือกลับเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลง

จากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00 น.       นำท่านเชคเอาท์ออกจากเรือสำราญ

นำท่านเข้าชมมหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออ (Basilica of Notre-Dame de Fourviere) มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นบนเขาในช่วงระหว่าง ปี ค.ศ.1872-1884 ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมผสมผสาน 2 สไตล์คือ แบบโรมันและไบเซนไทน์ นอกจากนี้มหาวิหารนอเทรอ-ดาม เดอ โฟวิเออยังถูกรวมให้เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดของลียง และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1998 จากนั้นนำท่านชม โรงละครโบราณโฟวิเออ (Ancient Theatre of Fourviere) โรงละครโรมันโบราณถูกสร้างขึ้นถัดจากเนินเขา โดยโรงละครมีที่นั่งสำหรับผู้ชมถึง 10,000 คน ปัจจุบันโรงละครเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก รวมไปถึงสถานที่ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีอีกด้วย

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ถนนคนเดิน หรือ Republic Street (Rue de la Republique) ซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งสตรีทขนาดใหญ่ที่สุดในลียง และยังมีห้างร้านค้าให้เลือกช้อปปิ้งมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

15.30 น.       นำท่านเดินทางสู่สนามบินลียง (LYS) เพื่อเชคอินและทำ Tax Refund

18.20 น.       ออกเดินทางจากสนามบินลียง สู่ สนามบินอิสตันบูลโดยเที่ยวบิน TK1810 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

22.30 น.      เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง

01.25 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TK 68 สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ, อาหารเช้า

14.50 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

10 วัน ล่องเรือแม่น้ำโรน (ฝรั่งเศส)

เรือแม่น้ำระดับ Premium – Arosa Cruise

ราคาทัวร์ 106,900 บาท : 4-13 พ.ค. 2018 / 6-15 ก.ค. 2018
ราคาทัวร์ 99,900 บาท   : 5-14 ต.ค. 2018

อัตราค่าบริการ พฤษภาคม / กรกฎาคม 5-14 ตุลาคม 2018
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องคู่ ห้องมีหน้าต่าง Outside cabin) ท่านละ 106,900 99,900
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ (คิดที่ห้องพักแบบ Outside Cabin ซึ่งเป็นราคาเริ่ม) 14,000 10,000
อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงเปิดออกได้ (ชั้น 2) (พักห้องคู่ River -View Balcony) ท่านละ 13,000 12,000
อัพเกรดเป็นห้องพักแบบมีระเบียงเปิดออกได้ (ชั้น 3) (พักห้องคู่ River -View Balcony) ท่านละ 16,000 15,000
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 99,900 92,900
เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี (นับอายุจนถึงวันเดินทางกลับ) 19,900 16,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ (ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) 80,000-110,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักค่าใช้จ่าย (ผู้ใหญ่) (ไม่รวมตั๋ว BKK-IST-LYS-IST-BKK) 23,000 23,000
กรณีมีวีซ่าแล้วหรือไม่ต้องยื่นวีซ่า หักค่าใช้จ่าย ไม่รวมวีซ่า

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2560) **

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกเมือง
 • ค่า Gratuities หรือ Service fee บนเรือ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
 • บริการ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 3,300 – 3,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว