• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
นิวซีแลนด์

South New Zealand 7 Days 5 Nights

รหัสทัวร์
PKG_01 South NZ 7D5N
ประเทศ
นิวซีแลนด์
ระยะเวลา
7 วัน 5 คืน
วันที่
01 เม.ย. - 28 เม.ย. 2019
สายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

91,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

01-07, 10-16, 22-28 เม.ย. 2562

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

12.30 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

15.30 น.      ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ977

18.55 น.        เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

19.45 น.        นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองไครส์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ297

09.30 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองไครส์เชิร์ช นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ต่อมานำท่านเดินทางไปยัง เมืองไครส์เชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เมืองนี้เป็นเสมือนเมืองหลวงแห่งเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีการพัฒนาความทันสมัยหากแต่ยังคงความงามของธรรมชาติไว้ได้อย่างกลมกลืน จึงทําให้เราสามารถเห็นเมืองที่สวยงามและเต็มไปด้วยดอกไม้ทั่วเมือง และยังเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษโดยตรง รวมทั้งได้รับการคัดเลือกจาก Lonely Planet ให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่น่าอยู่ประจําปี 2013 อีกด้วย ซึ่งท่านจะได้ชม Riccarton House and Brush มรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วยอาคารประวัติศาสตร์ 2 แห่ง ล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะที่สวยงามและสวนสวยล้อมรอบด้วยแม่น้ำเอวอน โดยตั้งอยู่ท่ามกลางป่าพุ่มไม้พื้นเมืองที่มีต้นไม้ Kahikatea อายุมากกว่า 600 ปี ต่อด้วยนำท่านชม สวนสาธารณะแฮกลีย์ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ร่มรื่นเขียวขจี ซึ่งใกล้ๆ กันนั้นจะมีพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาวนิวซีแลนด์ให้ท่านได้เรียนรู้ อีกทั้งในเมืองยังมี แม่นํ้าเอว่อน (AVON) สายยาวที่ไหลผ่านสวนสาธารณะและกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็นซึ่งจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายนํ้าที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือนํ้าเหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดี จากนั้นนําท่านเดินช้อปปิ้งย่านร้านค้าในเมืองที่เรียกว่า RESTART ได้อีกด้วย

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 

 

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนเทือกเขาเมาท์คุกละลายสู่ทะเลสาบจนทำให้มีสีเทอร์ควอยซ์ ให้ท่านได้ชมความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยเทือกเขา ทุ่งหญ้า และฝูงแกะนับร้อยนับพันที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม ต่อด้วยเที่ยวชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และโบสถ์คนเลี้ยงแกะ Good Shepherd ริมทะเลสาบ เป็นโบสถ์เล็กๆ น่ารักที่ปัจจุบันยังใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ อยู่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ของนิวซีแลนด์

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PEppers bluewater resort hotel, takapo หรือ เทียบเท่า

http://www.peppersbluewater.co.nz

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเลสาบที่มีทิวทัศน์อันงดงามตลอดปี และเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมทั้งกีฬา การผจญภัยที่โลดโผนและท้าทายความสามารถมากมาย ต่อด้วยนำท่านแวะซื้อผลไม้ที่ เมืองครอมเวลล์ แหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ เช่น แอปเปิ้ล พีช แพร และเชอร์รี่ รวมทั้งให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้ ณ ร้านผลไม้ป้าโจนส์ ที่มีพื้นที่ถึง 250 เอเคอร์ หรือ 625 ไร่ โดยมีผลผลิตจากผลไม้กว่า 15 ชนิด โดยมีจำนวนแอปเปิ้ลและพีชมากที่สุด แต่ผลไม้ที่ทำรายได้ให้มากที่สุดก็คือ เชอร์รี่ สำหรับผลไม้ของสวนผลไม้ป้าโจนส์นี้จะมีราคาไม่แพงและสดใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานคาวารัว ถ่ายรูปกันที่สะพานประวัติศาสตร์ โดยสถานที่แห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของการเล่นบันจี้จั๊มแห่งแรกของโลก ต่อด้วยชม การกระโดดบันจี้จั๊ม กีฬาที่ท้าทายและวัดใจคนกล้า ซึ่งมีความสูงถึง 43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที (ท่านใดที่สนใจกระโดดบันจี้จั๊ม สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           จากนั้นนำท่านชม เมืองแอร์โรว์ทาวน์ เมืองเล็กๆ น่ารักที่ในสมัยโบราณนั้นเป็นเมืองแห่งการขุดทอง ภายในเมืองยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนร้านค้าในรูปแบบเดิมไว้ให้ท่านเที่ยวชม ซึ่งท่านจะได้ชมเหมืองทองเก่าและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RYDGES LAKELAND RESORT QUEENTOWN HOTEL, QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.rydges.com

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วอลเตอร์พีค ฟาร์ม โดยการ นั่งเรือกลไฟโบราณ TSS EARNSLAW ที่มีอายุเกือบ 100 ปี ชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบวาคาทีปูและเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งเพลิดเพลินกับบรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือ ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และโชว์สุนัขต้อนแกะจากฟาร์มพื้นเมืองในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ โดย TSS EARNSLAW ให้อิสระท่านช้อปปิ้งในเมืองควีนส์ทาวน์ หรืออีกกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือนั่งเรือเร็ว Shotover Jet สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1970 มีผู้มาท้าทายความหวาดเสียวนี้แล้วกว่า 2 ล้านคน เป็นเรือที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น เเล่นด้วยความเร็วสูงและตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก (การนั่งเรือเจ็ทโบ๊ทซึ่งเป็นทัวร์นอกรายการ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค นั่งกระเช้ากอนโดล่า ดื่มด่ำกับความสวยงามของเมืองสวยริมทะเลสาบบนบ็อบส์พีค ต่อด้วยความสนุกสนานกับการเล่นลูจจ์ตามทางคดเคี้ยว ผ่านอุโมงค์อันสุดหวาดเสียวระยะทางกว่า 800 เมตร ซึ่งท่านจะตื่นเต้นและประทับใจมิรู้ลืม ( ฟรี! เล่นลูจจ์ท่านละ 1 รอบ )

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งมังกรนิวซีแลนด์ และหอยเป๋าฮื้อนิวซีแลนด์**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RYDGES LAKELAND RESORT QUEENTOWN HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.rydges.com

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ ผ่านเมืองวานาคา เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานาคา แวะให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปอันงดงามของ ทะเลสาบวานาคา ระหว่างทางแวะชมโลกปริศนา (PUZZLE WORLD) ซึ่งภายในประกอบด้วยของเล่นน่าพิศวง เช่น บ้านปริศนาที่ดูแล้วเหมือนเอนแต่หากเข้าไปภายในจะสร้างบรรยากาศให้รู้สึกเหมือนบ้านไม่ได้เอียง หรือห้องที่เหมือนมีตานับร้อยจ้องมองเราอยู่ (ไม่รวมค่าเข้าชม) ซึ่งที่นี่ด้านนอกท่านสามารถถ่ายรูปกับสิ่งปลูกสร้างลักษณะแปลกตา แวะเข้าห้องน้ำจำลองตามสมัยโรมันได้ที่นี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟโดยผ่าน เมืองฮาสท์ เป็นเส้นทางที่สวยงามมาก ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบบุฟเฟ่ต์)

บ่าย              นำท่านชม ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ ธารน้ำแข็งที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงในวนอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ โดยชาวเมารีเชื่อกันว่าธารน้ำแข็งแห่งนี้เกิดจากตำนานชาย-หญิงคู่หนึ่งพากันปีนเขาแล้วฝ่ายชายพลัดตกมา ฝ่ายหญิงร้องไห้เสียใจมากจนน้ำตาเต็มพื้นที่นี้ จนต่อมากลายเป็นน้ำแข็งในที่สุด เป็นธารน้ำแข็งอยู่ในเขตป่าชื้น และชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอันงดงามที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ ที่ยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งจะเห็นว่าธารน้ำแข็งมีสีขาวระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงามประดับด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งขุนเขา (ท่านใดสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความงามของธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER , HAAST หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.newzealand.com/in/plan/business/heartland-hotel-fox-glacier/

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกรย์เมาท์ ระหว่างทางผ่าน เมืองโฮกิติกะ เมืองแห่งหยกซึ่งชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ ทำให้สุขภาพแข็งแรงและจะนำอำนาจโชคลาภมาสู่ตนและครอบครัว อีกทั้งยังให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึก

 

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาร์เทอร์พาส เพื่อ นั่งรถไฟสายโรแมนติกทรานซ์อัลไพน์ ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป ซึ่งเป็นรถไฟสายเดียวที่วิ่งผ่านเทือกเขาต่างๆ ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่างที่ท่านนั่งรถไฟสองข้างทางนั้น ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่งดงามยิ่งนักเป็นภาพแนวเขาทอดยาวสีเขียวสบายตา ซึ่งโอบล้อมสองข้างทางรถไฟไปเกือบตลอดเส้นทางสลับกับภูเขาหิมะสีขาวสะอาดตา และน้ำตกสายไหมเกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ซึ่งเป็นทัศนียภาพหนึ่งที่สวยที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ จนมาถึงสถานีรถไฟ เมืองไครส์เชิร์ช

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS CHRISTCHURCH HOTEL, CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://accorconferences.co.nz/hotels/ibis-christchurch/

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองไครส์เชิร์ช เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

10.50 .      เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ298

17.40 น.      เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

18.35 น.      เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978

20.00 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

กำหนดการเดินทาง:     เมษายน    01 – 07 , 10 – 16, 22 – 28

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 91,900 60,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 82,900 54,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 78,000 54,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 68,900 51,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 11,500 11,500
ผู้ใหญ่ 3 ท่านพักห้องเดียว ท่านที่ 3 ลด 1,000 1,000

 

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. (สำหรับสายการบินภายในประเทศ 23 กก. / ท่าน)
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุ๊ป 3,200 บาท
 • แจกฟรี น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่าครอบครัวหรือวีซ่าเดี่ยว 5,590 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน)
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าภาษีท่องเที่ยว หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศออสเตรเลีย ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากการผกผันของราคาค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลังการออกราคานี้
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว