• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ไต้หวัน

Taiwan 4D 3N

รหัสทัวร์
PKG_TG_TW_001
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
วันที่
18 ม.ค. - 1 เม.ย. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

37,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

18 - 21, 25 - 28 ม.ค. 2561
01 - 04, 08 - 11, 22 - 25 ก.พ. 2561
01 - 04, 22 - 25, 29- 01 เม.ย. มี.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

ผูหลี่ –  (อาบน้ำแร่ธรรมชาติภายในห้อง) – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (รวมเครื่องเล่น) – ชิมชาอูหลง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค (ถ่ายรูปด้านหน้า) – วัดหลงซันซื่อ – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านเค้กสับปะรด  – DIY ขนมโมจิ – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง –   นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทเป-เถาหยวน) 

โปรแกรมการเดินทาง

04.30 น.            คณะพร้อม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Dสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.25น.             ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวันโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634

11.55น.             เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พระกระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงแปดทิศ และยังเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์สลัด+สเต๊กจานร้อน

หลังรับประทานอาหารค่ำเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

www.taii.com.tw/en/room.php

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดย การแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ***

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู ศาลเจ้าขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน2ตัว ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันนำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราเพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงามและนำท่านชมวัดพระถังซัมจั๋งเพื่อนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร EINHAN HOTEL

บ่าย                  นำท่านนั่งกระเช้าพาโนราม่าชมทิวทัศน์อันสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทราในแบบพาโนราม่าจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่าชมโชว์ระบำพื้นเมืองโชว์วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมต่างๆบนเกาะไต้หวันและให้ทุกท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นนานาชนิดภายในสวนสนุกจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านชาอู่หลง อิสระให้ท่านเลือกซื้อชาอู่หลงตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไทเป

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไห่ป้าหวัง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเทียบเท่า4 ดาว

www.nc-hotel.com.tw

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่อุทยานเย๋หลิ่วเป็นแหลมส่วนหนึ่งของภูเขาต้าถุนซันที่ยื่นออกไปกลางทะเล ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติจากการกัดเซาะโดยคลื่นลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินรูปร่างสวยงามแปลกตาต่าง ๆ อาทิเช่น หินรูปเศียรราชินี หินรองเท้าเทพธิดา หินรูปเชิงเทียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นเป็นหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่บนภูเขาและสามารถมองลงไปเห็นถึงทะเลที่เคยเป็นเหมืองแร่ทองคำที่มีชื่อเสียงเคยมีประวัติพบทองคำก้อนโตขนาดถึง 200 กิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันเหลือไว้เพียงร่องรอยความทรงจำที่เฟื่องฟูในอดีตที่ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา อิสระให้ท่านได้เดินชมหมู่บ้านกับบรรยากาศสวยๆสองข้างทางประดับไปด้วยโคมไฟสีแดงแบบจีน พร้อมชิมอาหารพื้นเมืองรสเลิศ และของที่ระลึกน่ารักๆ มากมาย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้หวัน

บ่าย                  นำท่านชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค (ด้านอก) ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ส่วนชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งซึ่งมีความงดงามตระการตา เป็นหออนุสรณ์ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ซึ่งเป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนจากนั้นนำท่านกราบไหว้ขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนตร์กันเป็นจำนวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารSILKS PALACE

                        หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตตะลุยตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของไต้หวันให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและไม่ควรพลาดเมนูขึ้นชื่อของซื่อหลินคือเต้าหู้เหม็นนอกจากนี้ยังมีปอเปี๊ยะห่อกะหรี่ปั๊บกุนเชียงยักษ์หรือซี่โครงหมูตุ๋นยาจีนเป็นต้น

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

www.nc-hotel.com.tw

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากตึกเบิร์จคาลิฟา ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และนำท่านขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงที่สุดไปสู่ชั้น 89เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองไทเปแบบพาโนราม่าที่สวยงามมาก จากนั้นนำท่านไปยังร้านเค้กสับปะรด เพื่อให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อมจนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเสี่ยวหลงเปา

บ่าย                  นำท่านเยี่ยมชม โรงงานขนมโมจิ ซึ่งเป็นแหล่งรวมโมจิต้นตำหรับของญี่ปุ่น ให้ท่านได้ทดลองการทำโมจิด้วยตัวท่านเอง (โมจิ DIY)และท่านสามารถถ่ายรูปกับร้านที่มีการตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่น อีกทั้งท่านยังสามารถเลือกซื้อโมจิหลากหลายชนิดได้อีกด้วย หลังจากนั้นอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติงซึ่งเปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อปสไตล์วัยรุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGERที่กำลังได้รับความนิยมในเมืองไทยขณะนี้ และยังเป็นรองเท้าแบรนด์ญี่ปุ่นซึ่งขายที่ไต้หวันในราคาถูกซึ่งนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับทุกคนที่เดินทางมาถึงไต้หวัน

ได้เวลาอันสมควร นำท่าน นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองเถาหยวน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

20.10 น.            เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG 635

23.05 น.            เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน

กำหนดการเดินทาง
มกราคม        18  –  21, 25  –  28,
กุมภาพันธ์     01  –  04, 08  –  11, 22 –  25
มีนาคม          01  –  04, 22  –  25, 29  –  01 เม.ย.

ท่านละ

รวมตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2– 3 ท่าน 37,900.- 26,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม 37,900.- 26,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 37,900.- 26,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 28,500.- 20,500.-
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 6,900.- 6,900.-

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น, น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศน์ ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว