• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ไต้หวัน

Taiwan 5D 4N

รหัสทัวร์
PKG_TG_TW_003
ประเทศ
ไต้หวัน
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
วันที่
17 ม.ค. - 1 เม.ย. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

41,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

17 - 21, 24 - 28 ม.ค. 2561
07 - 11, 24 - 28 ก.พ. 2561
01 - 05, 21 - 25, 28 มี.ค.- 01 เม.ย. มี.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู –  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – นั่งกระเช้าพาโนราม่า
  สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า – ชิมชาอูหลง – ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ศูนย์ปะการังแดง – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต – นั่งรถไฟด่วน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน – นั่งรถไฟด่วน -– ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ร้านเค้กสับปะรด –  หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง – นั่งรถไฟหัวจรวด

โปรแกรมการเดินทาง

04.30 น.            คณะพร้อมณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Dสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.25น.             ออกเดินทางสู่ประเทศไต้หวันโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 634

11.55น.             เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวันผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพระกระโดดกำแพง +ขาปูยักษ์

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่เมืองผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวันเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงแปดทิศและยังเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักRED MAPLE BOUTIQUE HOTELหรือเทียบเท่า 4 ดาว

www.taii.com.tw/en/room.php

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ***

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู ศาลเจ้าขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน2ตัว ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันนำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราเพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงามและนำท่านชมวัดพระถังซัมจั๋งเพื่อนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร EINHAN HOTEL

บ่าย                  นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนราม่า ซึ่งต้องข้ามภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าหนาทึบ และพบทิวทัศน์ชั้นสุดยอดของทะเลสาบสุริยันจันทราจากมุมสูง ซึ่งจะเห็นตัวทะเลสาบสุริยันจันทราได้เกือบทั้งทะเลสาบ นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า  ให้เวลาท่านอิสระเล่นเครื่องเล่นที่มีอยู่มากมายในสวนสนุก เครื่องเล่นไฮไลท์ของที่นี่คือ UFO และยังมีเครื่องเล่นอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้สนุกกันอย่างเต็มอิ่ม และยังมีสวนดอกไม้ที่จัดอย่างสวยงามในสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับสวนดอกไม้อย่างเต็มอิ่ม จากนั้นนำทุกท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกำเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว แห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร ขึ้นไป

                        ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไทเป

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไห่ป้าหวัง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเทียบเท่า4 ดาว

www.nc-hotel.com.tw

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่อุทยานเย๋หลิ่วเป็นแหลมที่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาต้าถุนซัน ที่ยื่นออกไปกลางทะเล ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติจากการกัดเซาะโดยคลื่นลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินรูปร่างสวยงามแปลกตา ต่าง ๆ อาทิ หินรูปเศียรราชินี หินรองเท้าเทพธิดา หินรูปเชิงเทียน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่บนภูเขาและสามารถมองลงไปเห็นถึงทะเลที่เคยเป็นเหมืองแร่ทองคำที่มีชื่อเสียงเคยมีประวัติพบทองคำก้อนโตขนาดถึง 200 กิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันเหลือไว้เพียงร่องรอยความทรงจำที่เฟื่องฟูในอดีตที่ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา อิสระให้ท่านได้เดินชมหมู่บ้านกับบรรยากาศสวยๆสองข้างทางประดับไปด้วยโคมไฟสีแดงแบบจีน พร้อมชิมอาหารพื้นเมืองรสเลิศ และของที่ระลึกน่ารักๆ มากมาย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล+ กุ้งมังกรไต้หวัน

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเข้าชมศูนย์ประการังแดงชมอัญมณีที่ล้ำค่าของชาวไต้หวันศูนย์ปะการังแดงไต้หวันเป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลกซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวันมีการค้นพบว่าเริ่มมีการนำมาทำเครื่องประดับในสมัยราชวงศ์ชิงในอดีตเป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูงนำท่านชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมของล้ำค่าในพระราชวังกู้กงของปักกิ่งไว้ทั้งหมดและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงของล้ำค่าเป็นอันดับ3 ของโลกอีกด้วยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า5,000 ปีชมของล้ำค่าหายากเช่นหยกผักกาดขาวหยกหมูสามชั้นตราประทับประจำตัวเฉียนหลงฮ่องเต้งาช้างแกะสลักฯลฯ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารภัตตาคารSILKS PALACE

หลังรับประทานอาหารค่ำนำทุกท่านไปอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

www.nc-hotel.com.tw

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางนั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮวาเหลียนหรือเมืองหลวงฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ไท่ผิงหยาง

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ(การเข้าชมอุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากเกิดฝนตกหนักหรือทัศนวิสัยไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวทางอุทยานจะปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)เป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับ 2ของไต้หวันคำว่าทาโรโกะมาจากภาษาของชาวพื้นเมืองมีความหมายว่าภูเขาที่ยิ่งใหญ่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพของภูเขาและแก่งหินอ่อนที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ทัศนียภาพเป็นหน้าผาสูงชันประกอบด้วยช่องเขาหุบเขาลึกมีลำธารและน้ำตกก้อนหินที่ถูกน้ำในลำธารกัดกร่อนจนกลมมนมีลักษณะสวยงามดุจภาพวาดจุดชมวิวที่น่าประทับใจในเขตอุทยานได้แก่หน้าผาโพรงนกนางแอ่นสะพานซือมู่ น้ำตกชางชุน และทาโรโกะจอร์จหรือช่องแคบหินอ่อนทัศนียภาพของที่นี่จัดว่างดงามเป็นพิเศษแห่งหนึ่งของโลกนำท่านชมโรงงานหินอ่อนที่มีชื่อเสียงของฮวาเหลียนชมกรรมวิธีการเจียระไนหินอ่อนได้เวลาสมควรนำท่านนั่งรถไฟด่วนเดินทางกลับสู่เมืองไทเป

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ สุกี้ ชาบู ชาบู

                        ได้เวลาสมควรนำท่านนั่งรถไฟด่วนเดินทางกลับสู่เมืองไทเป

หมายเหตุ:การเข้าที่พักคืนนี้ค่อนข้างดึกทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนโรงแรมและไม่เสียเวลาท่องเที่ยวในวันถัดไป

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOTEL NEW CONTINENTAL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

www.nc-hotel.com.tw

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับสองของโลก รองจากตึกเบิร์จคาลิฟา ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ นำท่านขึ้นลิฟท์ความเร็วสูงที่สุดในโลกสู่ชั้น 89เพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองไทเปแบบพาโนราม่าที่สวยงามมากนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองไทเป แวะ ร้านเค้กสับปะรด เพื่อให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อมจนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเสี่ยวหลงเปา

บ่าย                  นำท่านชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็คซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีนอิสระช็อปปิ้งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติงเปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGERที่กำลังได้รับความนิยมที่เมืองไทยขณะนี้ เป็นรองเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ไต้หวันขายถูกที่สุดในโลก เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับทุกคนที่เดินทางมาถึงไต้หวัน

ได้เวลาอันสมควร นำท่าน นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองเถาหยวน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

20.05 น.            เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG 635

22.50 น.            เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

มกราคม:    17  –  21, 24  –  28
กุมภาพันธ์: 07  –  11, 24  –  28
มีนาคม:      01  –  05, 21  –  25, 28  –  01 เม.ย.

                                        

ท่านละ รวมตั๋วเครื่องบิน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2– 3 ท่าน 41,900 30,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม 41,900 30,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 41,900 30,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 31,500 22,900
พักห้องเดี่ยวเพิ่มอีกท่านละ 7,900 7,900

 

 

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น, น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศน์ ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว