• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ญี่ปุ่น

TAKAYAMA HERITAGE 6D 4N

รหัสทัวร์
15_PG_TG_TAK
ประเทศ
ญี่ปุ่น
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
10 ก.พ. - 15 ก.พ. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

58,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

10 - 15 ก.พ. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

21.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้าที่ 4เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

00.05 น.        ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินประจำชาติ สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

07.30 น.           เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางไปสักการะ ศาลเจ้าอัตสึตะ  ศาลเจ้าลัทธิชินโตอยู่ใจกลางเมืองนาโกย่า เป็นศาลเจ้าที่สำคัญเป็นอันดับสองรองจากศาลเจ้าอิเสะ  จากนั้นนำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์การรถไฟญี่ปุ่น (Scmaglev and Railway Park)เป็นพิพิธภัณฑ์รถไฟของบริษัท Central Japan Railways (JR Central) เปิดให้เข้าชมในปี 2011 ให้ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าของรถไฟความเร็วสูงในประเทศญี่ปุ่น และจัดแสดงรถไฟต่างๆ เช่น รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ รถไฟชินคันเซ็น หรือ รถไฟหัวกระสุนที่ได้บันทึกไว้เป็นสถิติโลก และรถไฟแม่เหล็กหรือแม็กเลฟรุ่นล่าสุด นอกจากนี้ที่ชั้นสองยังมีห้องสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆอีกด้วย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านไปช้อปปิ้งที่ แจ๊สดรีมเอาท์เล็ต อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมต่างๆ หรือจำพวกโมเดลกันดั้ม และ อื่นๆอีกมากมาย   สมควรแก่เวลานำท่านไปยัง  NABANA NO SATO ILLUMINATION (เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว) ชมสวนดอกไม้ที่ถูกจัดแสดงอย่างสวยงาม ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สามารถชมดอกไม้หลากหลายชนิด หนึ่งในไฮไลท์คือ สวนบีโกเนีย เป็นดอกไม้ที่สวยงามเฉพาะตัว ถูกจัดอยู่ในโรงเรือนปรับอากาศ เพื่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของต้นบีโกเนีย สวนดอกไม้นานาชนิดบนพื้นที่กว่า 13,000 ตารางเมตร และสัมผัสเทศกาลสุดแสนโรแมนติก กับการลอดอุโมงค์ไฟฟ้าที่ถูกจัดแต่งด้วยดวงไฟหลากสีกว่าล้านดวง (จะเริ่มเปิดไฟตอน 6 โมงเย็น)

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย ในสวนบานาโนะ ซาโตะ (คืนเงิน 2,000 เยน)

นำท่านเข้าสู่ที่พักCASTLE PLAZA HOTELหรือเทียบเท่า

 http://www.castle.co.jp/plaza/

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆจากต้น  จากนั้นนำท่านไปยัง ลานสกีฮิรุกาโนะ(Free Sled + Snow Rafting)ตั้งอยู่ที่เมืองกูโจมีกิจกรรมหลากหลาย ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกีแห่งนี้

เที่ยง                            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า“กัสโซ่ ’’ จากนั้นนำท่านไปยังเมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.matsumoto-marunouchi.com/

            * หลังรับประทานอาหารค่ำ พลาดไม่ได้กับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าแห่งทาคายาม่า  สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้าที่เรียบง่ายเมืองนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลผลิตที่เก็บมาจากไร่สดๆของชาวบ้าน ท่าน เข้าสู่ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อม สมัยเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านไปยังเมืองมัตสึโมโต้ ชมความงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ปราสาทแห่งนี้เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาททาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่าปราสาทอีกาดำ

นำท่านเข้าสู่ที่พักFUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

www.mihanagroup.jp/fujinobou/th.html

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์และเมนูอาหารอื่นๆอีกมากมาย

พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น—

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยังโอชิโนะ ฮักไก จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงาม และได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่นด้วยกันเอง อีกทั้งยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากน้ำฝนไหลผ่านภูเขาไฟฟูจิจากด้านบนลงมายังผืนดินเบื้องล่าง โดยใช้เวลายาวนาน กว่า 3 ปี โดยที่น้ำในบ่อนี้ ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าหากนำไปดื่มแล้วจะทำให้มีสุขภาพที่ดีและโชคดีอีกด้วยจากนั้นนำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าคาจิ คาจิยามะ(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชมวิวบนความสูง 1,075 เมตร โดยจะสามารถชมภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์โดยรอบของทะเลสาบคาวาคุจิโกะในแบบ 360 องศา กระเช้าและจุดชมวิวถูกตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนน่ารักๆ อย่างกระต่ายและแรคคูณ   หมายเหตุ:การขึ้นกระเช้าจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้ามีลมแรงมีพายุ กระเช้าจะไม่สามารถขึ้นได้ เนื่องจากความปลอดภัย ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่าขึ้นกระเช้าให้แทน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านไปยังมหานครโตเกียว ย่านชินจูกุ ย่านธุรกิจชื่อดังที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนนับล้านในแต่ละวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอ ช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์ !!!รวมไปถึงเครื่องสำอางสุดฮอตอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ

 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย         

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTELหรือเทียบเท่า

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านขอพรที่วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร จากนั้นนำท่านไปยังห้างอิออน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ช็อปปิ้งของฝากที่ ห้างอิออน แหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้นได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น.        เหินฟ้าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่TG677

22.30 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
กำหนดการเดินทาง กุมภาพันธ์:10 - 15

ท่านละ

ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 58,900.- 39,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 52,900.- 35,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 47,500.- 31,500.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 10,500.- 10,500.-

 

 

หมายเหตุ:กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • ทางบริษัทฯไม่มีน้ำดื่มบริการ (ประเทศญี่ปุ่นสามารถหาน้ำดื่มได้สะดวก)
 • โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
 • เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว