• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
  • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
  • Email: info@AlwaysVacationTour.com
จีน

Tibet 10 Days 9 Nights

รหัสทัวร์
FT-GG-TG
ประเทศ
จีน
ระยะเวลา
10 วัน 9 คืน
วันที่
15 มิ.ย. - 26 ก.ย. 2018
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

83,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

15-24 มิ.ย. 2561
7-16 ก.ย. .2561

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

08.00 น.       พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 (เกาะ D) เคาน์เตอร์สายการบินไทย (ส่งผู้เดินทางได้ที่อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 3)

10.15 น.       นำท่านเหิรฟ้าสู่นครเฉิงตูด้วยสายดารบินไทย เที่ยวบินที่TG 618

14.25 น.       ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่าง ๆ ได้แก่ ชาวยี่ ทิเบต เมี้ยว หุย เชียง นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

16.00 น.       นำท่านชมวัดมัญชุศรี วัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉิงตู มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์สุย (ปี ค.ศ. 605-617) เดิมชื่อวัด “สินเซี่ยงจื้อ” แต่โดนทำลายเพราะสงครามในปลายราชวงศ์หมิง ต่อมาในรัชกาลคังซี ราชวงศ์เช็งได้โปรดให้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยมีหลวงพ่อฉือตู่เป็นแกนนำ ซึ่งเชื่อว่า หลวงพ่อเป็นภาคหนึ่งของพระโพธิสัตย์มัญชุศรี ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดเหวินซู” ซึ่งมีความหมายเดียวกับ “มัญชุศรี”

18.00 น.       รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

**อาหารสมุนไพรเสฉวนชุดพิเศษ

ช่วงเช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (Set Box) ขณะเดินทางไปสนามบิน……….. น. โดยเที่ยวบินที่ …………… เดินทางสู่นครลาซา นครศักดิ์สิทธิ์ เมืองหลวงของทิเบต……..น. ถึงลาซา ดินแดนหลังคาโลกซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,650 เมตรมีแม่น้ายาลูจ้างปู้เจียงไหลผ่าน

12.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารแล้วนำทุกท่านเข้าที่พัก (พักผ่อนตามอัธยาศัย)

15.00 น.       นำชมพระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา สร้างในปี ค.ศ. 1750 โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 และทุกรัชกาลจะสร้างต่อเติมขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามสมบูรณ์ พระราชวังแห่งนี้สร้างติดกับแม่น้ำลาซา เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค์ดาไลลามะผู้นาทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต ดาไลลามะองค์ปัจจุบันที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศเคยกล่าวว่า ท่านพอใจที่จะพักอยู่ในพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามแห่งนี้มากกว่าพำนักอยู่ที่พระราชวังโปตาลาที่อับทึบ

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร และนำทุกท่านเข้าที่พัก

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น.       ชมเมืองลาซา เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,300 ปี นำชมวัดโปตาลากง หรือ พระราชวังโปตาลากง เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 13 มีเนื้อที่ 120,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง (มาร์โปรี) เป็นอาคาร 13 ชั้น มีห้อง 1,000 ห้อง สูง 1,017 เมตร สร้างโดยกษัตริย์ซงเซินกัมโปใน ค.ศ. 7 สร้างขึ้นไว้สำหรับพระมเหสี2 องค์ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาล

12.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

13.30 น.       นำชมวัดต้าเจา หรือ วัดโจคัง วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในลาซา สร้างขึ้นใน ค ศ. 7 พร้อมพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริย์ซงเซินกัมโป กษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้ามา วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหุ้มทองคาประดับด้วยอัญมณีมีค่า ที่อ งค์หญิงเหวินเฉิงแห่งราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นมเหสีชาวจีนนาเข้ามา ชาวทิเบตเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “โจโว” และในปี ค.ศ. 1961 ได้สงวนไว้เป็นสมบัติล้าค่าของชาติ ในอดีตวัดนี้เป็นที่อยู่ของดาไลลามะและปันเชนลามะ ด้านหลังวัดโจคังจะมองเห็นวังโปตาลาและเห็นถนนบาร์ฆอร์ ซึ่งเป็นเส้นทางประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์

15.30 น.       นำชมอารามเซราซึ่งตั้งอยู่บนเขาตาติปูสร้างเมื่อปี พ.ศ. 1419โดยพระนิกายหมวกเหลือง ลูกศิษย์ของพระสังกัปปะ วัดเซราเคยมีพระจำพรรษาอยู่ถึง 5,000 รูป ปัจจุบันวัดนี้มีพระจำพรรษาอยู่ราว 300 รูป ยังมีสีสันและจิตวิญญาณของทิเบตอย่างสมบูรณ์ ที่นี่เคยใช้เป็นที่ฝังศพบนฟ้าของชาวทิเบต

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น.       เดินทางไต่ภูเขาสูงข้ามขอบฟ้าสู่ที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ ห่างจากลาซาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 100 กม. ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่กว้างไกลสุดขอบฟ้ามีภูเขาหิมะเรียงรายสลับเป็นชั้นสวยงาม

10.30 น.       นำท่านไปชมทะเลสาบหยางจงยงหู ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 4,000 เมตร เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีสีเทอร์คอยส์ ใสเรียบดังกระจก ทุก ๆ ปีจะมีคนนับแสนเดินทางมาประกอบพิธีล้างบาป เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ภูเขา ที่ราบ ทุ่งหญ้า ฝูงแกะ ฟาร์มวัว พันธุ์ไม้ป่าหลากสีสันเดินทางต่อถึงเมืองเจียงซือ เมืองหนึ่งในทิเบตที่ยังไม่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมใหม่

14.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองเจียงซือ

15.30 น.       นำท่านชมสำนักสงฆ์ป๋ายจีซื่อสำนักสงฆ์ขนาดใหญ่สร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 14 ถึงต้นศตวรรษที่ 15 เดิมเป็นที่รวมของพระสงฆ์ในศาสนาพุทธมหายานลัทธิสิบนิกาย แต่ปัจจุบันเหลือเพียงนิกายหมวกเหลืองจำวัดอยู่เป็นส่วนใหญ่ นำชมอุโบสถหลัก 3 ชั้น ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูป “พระศรีอริยะเมตไตรย์” สูง 8 เมตร ตัวอาคารประดับด้วยภาพทังกาโบราณทำจากผ้าไหม ยังเป็นที่เก็บชุดนักแสดงโอเปร่าทิเบตที่ทำจากผ้าไหมโบราณและผ้าปักในสมัยราชวงศ์หมิง ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังรูปมานดาราเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ฟุต จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเย่คาเจ๋อเมืองใหญ่อันดับ 2 ของทิเบต

20.00 น.       รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.30 น.       นำชมอารามจาสือหลุนปูซื่อ TASHILHUNPO MONASTERY ที่ประทับขององค์ปานเชนลามะ ผู้นำทางจิตวิญญาณอันดับ 2 ของทิเบต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1447 ในรัชสมัยขององค์ดาไลลามะองค์แรก นำชมสี่ส่วนสำคัญของอาราม

ส่วนแรก ชมวิหารพระศรีเมตไตรย ประดิษฐานพระศรีอาริยเมตไตรย องค์ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 26.2 เมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1914 โดยช่างศิลป์กว่า 900 คน ใช้เวลาสร้าง 4 ปี ควบคุมงานโดยปานเชนลามะองค์ที่ 9 องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองแดงหนักและห่อหุ้มด้วยทองคาหนักกว่า 300 กก. ผ่านชมที่ประทับขององค์ปานเชนลามะ

ส่วนที่สอง ชมที่บรรจุพระศพ ของปานเชนลามะองค์ที่ 4 สร้างเป็นสถูปสูง 11 เมตร นับเป็นสถูปเก่าเพียงสถูปเดียวที่รอดพ้นจากการทำลายในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม ห้องบรรจุพระศพของปานเชนลามะองค์ที่ 10 (มรณภาพเมื่อปี ค.ศ. 1989) ด้านหน้าสถูปจะแสดงภาพเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ ล้อมรอบด้วยสายรุ้ง ที่สร้างจากกล้องคาไลโดสโคป เพดานห้องพระศพตกแต่งด้วยภาพกาลจักรมานดารา ฝาผนังเป็นภาพพระพุทธทำจากทองคำแท้

ส่วนที่สาม วัดเกลซัง ชมโถงชุมนุมหรืออุโบสถกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ของอารามจาสือหลุนปูซื่อส่วนที่สุดตาชิลุนโปโกรา เป็นเส้นทางแสวงบุญรอบอารามมีระยะทาง 3 กม.

13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

14.30 น.       เดินทางกลับนครลาซา (4 ชั่วโมง)

20.00 น.       ถึงลาซา รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.       เดินทางสู่ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว น่ามู่ชั่วมีความหมายว่าทะเลสาบสวรรค์ ที่นี่เปรียบดั่งอัญมณีสีฟ้าแห่งที่ราบสูงฉางถัง เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุด (4,718 เมตรจากระดับน้าทะเล) และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของจีน (กว้าง 30 กม. ยาว 70 กม.) โดยมีเทือกเขาถังกู่ลาสูง 7,117 เมตรจากระดับน้าทะเล ตั้งตระหง่านสูงใหญ่เป็นฉากหลัง เป็นหนึ่งในสี่ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ในทิเบต คนทิเบตเชื่อว่าภูเขาทุกลูกมีเทพเจ้าสถิตอยู่ และทะเลสาบทุกแห่งเป็นที่อยู่ของมังกร ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ยังเป็นที่สถิตของเทพผู้พิทักษ์แกะ

13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน แล้วเดินทางกลับลาซา

17.00 น.       นำทุกท่านไปช้อปปิ้งของฝากที่ถนนแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นตลาดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซาลา มีความยาว 800 เมตร เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงวางขายสินค้าสารพันมากมายตลอด2ข้างทางและเลือกชมสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

(รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม แล้วเดินทางไปสถานีรถไฟ)

08.00 น.       โดยรถไฟขบวนที่ K918 หรือ T28 เดินทางสู่ซีหนิง บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติทั่วไป มีหมอและห้องพยาบาลบริการ

3,664 เมตรจากระดับน้ำาทะเล-เดินทางจากสถานีลาซา”4,305 เมตรจากระดับน้าทะเล-เข้าสู่เขต “หยังปาจิ่ง” ผ่านโรงงานไฟฟ้าพลังไอน้า จะมีบ่อน้าพุพวยพุ่งอยู่ทั่วไป

5,072 เมตรจากระดับน้าทะเล-ออกจากเขตทิเบตที่สถานีบนภูเขาถังกู่ลา-ซาน” จุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์พาดผ่าน ผ่านชมแนวเทือกเขาเก๋อลาตานตง (ยอดสูงสุด 6,621 เมตร) จะเป็นต้นน้าของแม่น้าแยงซีเกียง ผ่านอุโมงค์ที่สูงที่สุดในโลก “เฟิงหว่อซาน” สูง 4,905 เมตร

4,772 เมตรจากระดับน้าทะเล–เข้าสู่ช่วงสูงสุดของช่องเขาคุนหลุน ผ่านชมธารน้าแข็งสุริโยธินเบิกฟ้า ถ้าอากาศดีสามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน (6,178 เมตร) ผ่านอุโมงค์ที่เจาะผ่านเทือกเขาคุนหลุนยาว 1,686 เมตร ถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างบนเขตดินน้ำแข็งผ่านทะเลสาบซีหวังมู่

4,743 เมตรจากระดับน้ำทะเล-“เขอเข่อซีหลี่” เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวน กวางทิเบต ลาป่า วัวเหลือง ฯลฯ รถไฟจะวิ่งผ่านสะพานข้ามแม่น้าซึ่งออกแบบเป็น 2 ชั้น ชั้นบนสำหรับรถไฟวิ่ง และชั้นล่างสำหรับให้ฝูงสัตว์ป่าอพยพ

4,615 เมตรจากระดับน้าทะเล-เขต “ปู้ต้งเฉวียน” น้ำในบริเวณนี้จะไม่กลายเป็นน้ำแข็งไม่ว่าจะอยู่ในฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม เพราะมีความร้อนระอุส่งผ่านมาจากใต้ดิน

2,820 เมตรจากระดับน้ำทะเล-เย็นนี้รถไฟจะเข้าเขตสถานีเมืองเก๋อเอ่อร์มู่ มณฑลซิงไห่ เมืองที่มีการผลิตเกลือทะเลสาบมากที่สุดของจีน | และคืนนี้รถไฟจะออกจาก “เก๋อเอ่อร์มู่” และไปสว่างเช้าที่ซีหนิง เส้นทางจะผ่านเขตโอเอซิส และเนินทรายในเขตทะเลทรายโกบี

(รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ)

07.40           รถไฟถึงสถานีนครซีหนิงเวลา 09.59 น.(เวลาโดยประมาณ) เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ ที่มีความสูงเฉลี่ย กว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ล้านคน ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง เสน่ห์ของชิงไห่คือความรกร้างห่างไกลและความเป็นอยู่ของชนเผ่าเร่ร่อนเดินทางไปทะเลสาบซิงไห่

13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

14.00 น.       นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบซิงไห่ ทะเลสาบน้าเค็มที่ใหญ่สุดของจีน มีพื้นที่ 4,583 ตรกม. ตั้งอยู่เหนือระดับน้าทะเล 3,196 เมตร มีความยาวจากตะวันออกถึงตะวันตก 106 กิโลเมตร สหประชาชาติได้ประกาศให้ทะเลสาบซิงไห่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งสำคัญของโลก มีจุดเด่นคือมีน้าไหลเข้าอย่างเดียวโดยมีภูเขาโอบล้อมอยู่ทุกทิศทาง ทิวทัศน์โดยรอบเป็นทุ่งหญ้ามีดอกไม้ป่าสีเหลือง และมีฉากหลังเป็นภูเขาทะมึนตัดกับท้องฟ้าสีสดใสไร้มลภาวะ ทะเลสาบชิงไห่หูเป็นเส้นทางสำคัญของเส้นทางสายไหม กลางทะเลสาบมีเกาะเล็ก ๆ 5 เกาะ คือ เกาะไห่ซีซานเกาะไห่ซีผีเกาะไห่ซินซานเกาะทรายและเกาะหินสามก้อนจากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าตัวเมืองซีหนิง เมืองที่มีประชากรอยู่อาศัยเพียง 1 ล้านคน

19.00 น.       รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

06.30 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น.       นำทุกท่านชมอารามถาเอ่อร์ซื่อ อารามแบบทิเบตสร้างทับสถานที่เกิดของพระสังกัปปะ พระผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลืองขึ้นในทิเบต วัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1560 สมัยราชวงศ์หมิง เคยถูกทำลายในปี ค.ศ. 1980ภายหลังได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ในตัวอาคารก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมฮั่นผสมทิเบตวัดถาเอ่อร์ได้รับการยกย่องให้เป็น”สุดยอดพุทธศิลป์สามสาขา” คือ 1.จิตรกรรมฝาผนัง 2.การเย็บปักผ้าพระบถ ซึ่งเป็นภาพ “ถังข่า”ชนิดหนึ่ง และ 3. การปั้นและแกะสลักเนยจามรีเป็นรูปดอกไม้คล้ายพานบายศรีถวายเป็นพุทธบูชา หรือ “ตอร์มา” ซึ่งหากมีโอกาสไปชมแล้วจะเกิดความประทับใจในฝีมือละเอียดประณีตและสีสันอันสดใส

11.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

12.00 น.       หลังอาหารนำท่านไปชมมัสยิดตงกวน แล้วเตรียมตัวเดินทางไปสนามบิน  และเข้าสู่ใจกลางเมืองเฉิงตู

เย็น              นำท่านไปเที่ยวที่ “ซอยหวานใจ” ในซอยกว้างชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนรุ่นเก่า นั่งจิบน้ำชา สังสรรค์กับเพื่อนฝูง นัดทานข้าว จับจ่ายซื้อของ และพบกับชาวจีนรุ่นใหม่ในย่านนั้น

20.00 น.       รับประทานอาหารค่าที่ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ) หลังจากนั้นนำทุกท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมหรืออิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายทุกคนพร้อมกันที่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรม

10.30 น.       Check Out ออกจากโรงแรม

11.00 น.       รับประทานอาหารเที่ยง (เมนูพิเศษ)

12.30 น.       เดินทางไปสนามบินซวงหลิว

15.30 น.       เดินทางกลับสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-619

17.35 น.       ถึงสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ /ท่าน

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

วันเดินทาง 15-24 มิ.ย. 2561   ราคา 83,900 บาท

วันเดินทาง 7-16 ก.ย. 2561   ราคา 89,900 บาท

– ราคานี้รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นแล้ว
– ราคานี้รวมค่าทิปคนขับรถท้องถิ่นแล้ว
– พักห้องเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 12,000 บาท
– ราคานี้สาหรับกรุ๊ปเดินทาง 15 ท่าน

ราคานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน TG ไปกลับ ตั๋วกรุ๊ปชั้นประหยัด ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เฉิงตู-ลาซา และ ซีหนิง-เฉิงตู ค่าตั๋วรถไฟ ลาซา-ซีหนิง (พักห้องละ 4 ท่าน) ค่าที่พัก 2 ท่าน/หนึ่งห้องคู่ ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน ค่าวีซ่าประเทศจีน ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่อง ที่มีน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม TG และ 23 กก. สำหรับเครื่องภายในประเทศค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ราคานี้ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มนอกรายการค่าทำหนังสือเดินทางค่าวีซ่าด่วนค่าวีซ่าของชาวต่างชาติค่าทิปกระเป๋าขึ้น-ลงโรงแรม ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 200 หยวนตลอดทริป

หมายเหตุ

ทัวร์นี้ไม่ลงร้านข็อปปิ้งของรัฐบาล

ทัวร์นี้ไม่มีราคาเด็ก และไม่แจกกระเป๋า

บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด

สำรองที่นั่งมัดจำ

เมื่อจอง 30,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนการเดินทาง 1 เดือน

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว