• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
เวียดนาม

Vietnam Discovery 6D 5N

รหัสทัวร์
PKG_VN_VN_001
ประเทศ
เวียดนาม
ระยะเวลา
6 วัน 5 คืน
วันที่
06 ก.พ. - 1 พ.ค. 2018
สายการบิน
เวียดนาม แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

31,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

06 - 11, 21 - 26 ก.พ. 2561
01 - 06, 13 - 18, 21 - 26 มี.ค. 2561
03 - 08, 11 - 16 เม.ย. 2561
13 - 18, 26 - 01 พ.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

ฮานอย – ฮาลอง – ฮาลองไนท์มาเก็ต – ล่องเรืออ่าวฮาลอง – ถ้ำสวรรค์ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ช้อปปิ้งย่านถนนเก่า 36 สาย – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – สนามบินนอยไบ – ดานัง – ฮอยอัน – นั่งสามล้อชมเมืองเก่าฮอยอัน – เมืองเว้ – พระราชวังเก่าเมืองเว้(นั่งรถกอล์ฟรับ-ส่งพระราชวังเก่าเว้ ) – เจดีย์เทียนมู – ล่องเรือแม่น้ำหอม – เมืองเว้ – โฮจิมินห์ – อุโมงค์ขูจี – โฮจิมินห์ – ล่องเรือทานอาหารค่ำชมวิวแม่น้ำไซง่อน – ไชน่าทาวน์ – วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน

โปรแกรมการเดินทาง

09.00 น.            คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

12.20 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เวียดนาม โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 610

14.10 น.            เดินทางถึง กรุงฮานอย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งเป็นอ่าวที่มีเกาะหินปูนจำนวน 1,969 เกาะ โผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายใน ด้วยความสวยงามและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของอ่าวฮาลองทำให้ที่นี่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกในปีค.ศ.1994 ให้ท่านชมทัศนียภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามสองข้างทาง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกที่ ฮาลองไนท์มาเก็ต ซึ่งตลาดแห่งนี้ มีสินค้าพื้นเมืองให้ทุกท่านได้เลือกอย่างหลากหลายราคาถูก เหมาะอย่างยิ่งที่ทุกท่านจะได้เลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน เช่น กระเป๋า       ผ้าไหม ไม้หอมแกะสลัก กระเป๋าปักเลื่อม เสื้อผ้าชุดอ่าวหญ๋าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) เป็นต้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW STAR HALONG HOTEL  หรือเทียบเท่า

                        http://www.newstarhalonghotel.com/en/

(หมายเหตุ: การเดินทางไปฮาลองมีแวะพักรถ 1 ครั้งเพื่อเข้าห้องน้ำที่ร้านขายของที่ระลึก)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของ อ่าวฮาลอง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “กุ้ยหลินแห่งเวียดนาม” ชมความงามของเกาะที่มีหินน้อยใหญ่ตั้งตระหง่านเสียดยอดเรียงรายกว่า 2,000 เกาะ บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร ที่ธรรมชาติบรรจงสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปลักษณ์แห่งจินตนาการ เช่น เกาะไก่ชน เกาะสุนัข เกาะแมว เป็นต้น และที่ขาดไม่ได้สำหรับการเดินทางมาที่อ่าวฮาลองคือการเดินชมความงามของถ้ำหินงอกหินย้อยอันตระการตาใน “ถ้ำสวรรค์” หรือ Paradise Cave นั่นเอง

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือ

บ่าย                  นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 1,000 ปี ชม ทะเลสาบคืนดาบ เป็นทะเลสาบที่มีทัศนียภาพสวยงามใจกลางกรุงฮานอย ซึ่งมีประวัติว่าพระเจ้าเล ไท โต ได้รับดาบวิเศษที่พระองค์ใช้ในช่วง 10 ปีที่ต่อสู้กับราชวงศ์หมิงของประเทศจีน หลังจากปลดปล่อยประเทศให้เป็นอิสระแล้ว พระองค์ทรงลงเรือไปกลางทะเลสาบเพื่อคืนดาบวิเศษแก่เต่าศักดิ์สิทธิ์ กล่าวกันว่าเต่าขึ้นมาคาบดาบไปจากพระหัตถ์ของพระองค์แล้วหายลงไปในทะเลสาบ จากนั้นนำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สะพานไม้สีแดงสดเพื่อชม วัดหง็อกเซิน หรือวัดเนินหยก ที่ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆในทะเลสาบ เชิญท่านนมัสการองค์กวนอูและเจ้าแม่ทับทิมที่ประดิษฐานอยู่ด้านใน วัดนี้สร้างเพื่ออุทิศให้แม่ทัพ เจิ่น ฮึง ด่าว ผู้กล้าชาวเวียดนามที่สามารถกอบกู้เอกราชจากกองทัพมองโกลในสมัยศตวรรษที่ 13 จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึก เป็นต้น ใน ย่านถนนเก่า 36 สาย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จ                                              จากนั้นนำท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปะการละเล่นพื้นเมืองของชาวนายามว่างจากการทำไร่ทำนา เป็นศิลปะที่หาชมได้ยาก เป็นการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวของตำนาน ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตท้องถิ่นของชาวเวียดนาม ประกอบการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง เพื่อให้เกิดความบันเทิงและได้อรรถรสในการชมมากยิ่งขึ้น

                                                นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAY DE VILLE OLD QUARTER HOTEL, HANOI  หรือเทียบเท่า

http://maydevilleoldquarterhotel.com

(หมายเหตุ: การเดินทางกลับสู่กรุงฮานอยมีแวะพักรถ 1 ครั้งเพื่อเข้าห้องน้ำที่ร้านขายของที่ระลึก)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่จัตุรัสบาดิ่งห์ ชม สุสานโฮจิมินห์  สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 และเสร็จในปี ค.ศ.1975 ซึ่งบรรจุร่างอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็น (หมายเหตุ การเข้าชมต้องแต่งกายสุภาพ ไม่นำกล้องและกระเป๋าสะพายเข้าไป **สุสานโฮจิมินห์จะปิดทุกวันจันทร์และวันศุกร์ แต่สามารถชมภายนอกได้ และในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี รัฐบาลจะปิดสุสานเพื่อนำร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์มารักษาสภาพให้สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้เคารพสืบไป) และชม ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งให้เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ชม บ้านพักโฮจิมินห์ ซี่งเป็นบ้านไม้ยกพื้น ชมห้องทำงาน ห้องนอน และห้องต่าง ๆ ที่เรียบง่าย แล้วนำท่านชม เจดีย์เสาเดียว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระ ภายในศาลาเป็นที่ประดิษฐานของรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร 10 กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8 อย่าง สร้างโดยกษัตริย์เล ไท โต ในปี ค.ศ.1049 ตามพระสุบินที่เจ้าแม่กวนอิมทรงนั่งในดอกบัวมาประทานพระโอรส เมื่อได้พระโอรสตามพระสุบินแล้ว จึงสร้างเจดีย์นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ (พิพิธภัณฑ์ปิดวันจันทร์ และ วันศุกร์ โดยวันเดินทางที่ตรงกับวันหยุดของพิพิธภัณฑ์ทางบริษัทฯ จะสลับไปวิหารวรรณกรรมแทน) ที่เป็นอาคารคอนกรีตขนาดมหึมาสร้างเมื่อครบรอบวันเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ มีการจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ เพื่อรวบรวมงานศิลปะ ภาพถ่ายขาวดำ และแสดงเรื่องราวของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ครั้งยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งกอบกู้เอกราชสำเร็จ

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร SEN TAY HO

เมนู :  บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ อาทิ อาหารเวียดนาม ไทย จีน ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

บ่าย                  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองดานัง

16.30 น.            เดินทางสู่ เมืองดานัง โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 181

17.50 น.            เดินทางถึง เมืองดานัง เมืองท่าเศรษฐกิจสำคัญของเวียดนามตอนกลาง

 ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน หรือเมืองไฟโฟ เมืองที่เป็นที่รู้จักกันในหมู่พ่อค้าชาวจีน ญี่ปุ่นและตะวันตก ในฐานะท่าเรือสำคัญในสมัยศตวรรษที่ 16-18

นำท่านเข้าสู่ที่พัก THUY DUONG 3 HOTEL, HOI AN หรือเทียบเท่า

http://www.thuyduonghotel-hoian.com

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งสามล้อชมเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 ประกอบด้วย “บ้านไม้โบราณ” สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างจีน ญี่ปุ่นและเวียดนาม มีอายุกว่า 200 ปี โดยมีเจ้าของอาศัยอยู่สืบทอดกันมาร่วม 8 ชั่วอายุคน ชม สะพานญี่ปุ่น” สะพานไม้เก่าแก่ที่มีหลังคา สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำทูโบน และเพื่อเชื่อมเขตการค้าในฮอยอันระหว่างชุมชนญี่ปุ่นกับจีนตั้งแต่ปี ค.ศ.1593 ปัจจุบันถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอันที่ไม่ควรพลาดในการเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน อาทิเช่น โคมไฟสีสันสดใส ภาพวาด งานหัตถกรรมและของที่ระลึกต่างๆอีกมากมาย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยใช้อุโมงค์ไฮวาน ซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองดานังกับเมืองเว้ โดยที่อุโมงค์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2005 ระยะทาง 6,280 เมตร ถึงเมืองเว้ ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในรัชสมัยราชวงศ์เหงียน

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  ชม พระราชวังเก่าเว้ (นั่งรถรถกอล์ฟ รับ-ส่ง พระราชวังเก่าเว้ ) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิราชวงศ์เหงียนถึง 13 รัชกาล ชมความเจริญที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ชมศิลปะการตกแต่ง  ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกของโลก นำท่านชม เจดีย์เทียนมู เพื่อชมเจดีย์ที่สวยงามและเก่าแก่ของวัด ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเวียดนาม โดยสร้างบนเนินดินเป็นทรงแปดเหลี่ยมสูง 21 เมตร ชมหอระฆังทรงหกเหลี่ยมที่มีน้ำหนักถึง 2,052 กิโลกรัม เชื่อกันว่าเมื่อตีระฆังแล้วเสียงจะดังไปไกลถึง 10 กิโลเมตร นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำหอม  ที่มาของชื่อแม่น้ำสายนี้เป็นเพราะในยามค่ำคืน แม่น้ำสายนี้จะพัดพาเอาความหอมของต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมมาตามสายน้ำนั่นเอง ผ่านสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงคราม  ชมชีวิตชาวบ้านที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพบนแม่น้ำแห่งนี้ ตลอดจนชีวิตชนบทของสองฝั่งแม่น้ำหอม และภายในเรือยังมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองคอยบรรเลง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก GREEN HOTEL, HUE หรือเทียบเท่า

http://www.greenhotel-hue.com

(หมายเหตุ: การเดินทางไปเมืองเว้มีแวะพักรถ 1 ครั้งเพื่อเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารลางโกหรือหรือร้านขายของที่ระลึก)

 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ( BREAKFAST BOX จากทางโรงแรม )

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเว้ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์

07.55 น.            ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 1371

09.25 น.           เดินทางถึง สนามบินทันเชิงยัท นครโฮจิมินห์

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ขูจี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัวชาวเอเชียในสมัยที่ทหารเวียดนามใต้ทำสงครามกับกองทัพอเมริกัน ซึ่งในอดีตชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คนในระหว่างการเกิดสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารและเป็นหลุมหลบภัยซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร อุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย อุโมงค์บางช่วงใหญ่พอจะจัดเก็บเสบียงอาหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ มีห้องพยาบาล ห้องนอน ห้องครัว ห้องฉายหนัง และมีทางเชื่อมไปแหล่งน้ำใต้ดิน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ โฮจิมินห์ หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน (Saigon) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง โฮจิมินห์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเวียดนาม และมีการลงทุนจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 34.9 ของทั้งประเทศ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำบนเรือพร้อมชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งของแม่น้ำไซ่ง่อน

                         นำท่านเข้าสู่ที่พัก BONG SEN 1 HOTEL, HO CHI MINH หรือเทียบเท่า

http://bongsenhotel.com/

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ย่านไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนชาวจีนในเวียดนามเป็นแหล่งค้าขายทั้งปลีกและส่งที่ใหญ่ที่สุดในโฮจิมินห์ ชม วัดเทียนหาว ที่สร้างขึ้นต้นศตวรรษที่ 19 จากนั้นให้ทุกท่านได้นมัสการเจ้าแม่ทับทิม เทพีที่คอยปกปักรักษาชาวประมงให้ปลอดภัยในการออกเดินทางในทะเล  เป็นที่นับถือของชาวประมงเป็นอย่างมาก ต่อมานำท่านชมความงดงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกของ โบสถ์นอร์ทเธอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับคริสต์ศาสนิกชน และชม ไปรษณีย์กลาง ที่ตั้งอยู่ใกล้กับโบสถ์นอร์ทเธอดาม มีการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสและได้รับการออกแบบตกแต่งอย่างงดงามด้วยกระจกสี เป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีความโอ่โถงและอ่อนช้อย ให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดเบนถัน ตลาดใหญ่ใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง อาทิ ชา กาแฟ อาหารสด อาหารแห้ง ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้ รองเท้า กระเป๋า และผ้าปักนานาชนิดในราคาย่อมเยา

กลางวัน            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ   ทันเชิงยัท เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

16.55 น.            เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 603

18.30 น.                                                เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน

กำหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์:   06 – 11, 21 – 26
มีนาคม:        01 – 06, 13 – 18, 21 – 26

อัตราค่าบริการ (ผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป)

ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 31,900 23,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 27,900 21,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 25,500 19,500
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 4,500 4,500

 

กำหนดการเดินทาง
เมษายน:   03 – 08, 11 – 16
13 – 18, 26 – 01 พ.ค.

อัตราค่าบริการ (ผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป)

ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน 35,900 24,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 32,900 22,500
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 28,900 19,900
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ 4,500 4,500

 

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น, น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศน์ ประเทศเวียดนาม ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม เฉพาะชาวต่างชาติ ระยะเวลาการยื่นวีซ่าประมาณ 5 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าวีซ่าประมาณ 2,100 บาท/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋า กรณีลูกค้าที่ต้องการใช้บริการกรุณาเตรียมทิป 1 USD/เที่ยว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

หมายเหตุ

กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำการจองทัวร์และชำระค่ามัดจำ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีจำนวนผู้ร่วมเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
 • เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว