• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ออสเตรเลีย

Wonderful Perth 5 Days/ 2 Nights

รหัสทัวร์
16_BW_SQ_AUS
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ระยะเวลา
5วัน 2คืน
วันที่
17 ม.ค. - 25 มี.ค. 2018
สายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

45,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

17 – 21 ม.ค. 2561
6 – 11 ก.พ. 2561
20 – 25 มี.ค. 2561

ไฮไลท์ทัวร์

เพิร์ธ เมืองทรงเสน่ห์ ออสเตรเลียตะวันตก 5วัน/ 2คืน

ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ นครเพิร์ธ เมืองทรงเสน่ห์แห่งรัฐออสเตรเลียตะวันตก เที่ยวชมสวนสาธารณะคิงส์พาร์ค จุดชมวิวสวยที่สุดของนครเพิร์ธ ล่องเรือสำราญบนแม่น้ำสวอน สู่ เมืองฟรีแมนเทิล  เที่ยวสวนสัตว์พื้นเมือง ชมการสาธิตการตัดขนแกะ แวะชิมไวน์เลิศรสที่ไร่องุ่นอัน

ลือชื่อพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งออสเตรเลียตะวันตกและอิสระช้อปปิ้งที่ Watertown Brand Outlets

รายละเอียดทัวร์

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ) – สิงคโปร์-สิงคโปร์ – เพิร์ธ – ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – ล่องเรือแม่น้ำสวอน – ฟรีแมนเทิล -เพิร์ธ – ชิมไวน์ – โรงงานช็อกโกแลต– สวนสัตว์พื้นเมืองและตัดขนแกะ – ช้อปปิ้ง-อิสระตามอัธยาศัย – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งออสเตรเลียตะวันตก – คาสิโน – สนามบินเพิร์ธ-เพิร์ธ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทาง

16.00 น.        คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง

18.30 น.        เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ979

21.55 น.        เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง

00.05 น.        ออกเดินทางสู่ เพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ SQ 225

05.15 น.          เดินทางถึงนครเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว

นำท่านเที่ยวชมเมืองเพิร์ธเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ครอบคลุมเนื้อที่ถึงหนึ่งในสามของประเทศ

เช้า               รับประทานอาหารเช้าแบบตะวันตก

นำท่านชมเมืองเพิร์ธ ผ่านถนนใจกลางเมือง Barrack Street  ไม่ว่าจะเป็น โรงผลิตเหรียญกษาปณ์ (Perth Mints Gift Shops) ร้านค้าที่แสดงเหรียญต่างๆ ที่ทำจากทองคำและผลิตขึ้นในเมืองเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก หรืออัญมณีที่ทำจากโอปอล   ผ่านชมอาคารต่างๆในเมืองรูปทรงแปลกตารวมถึงหอระฆัง (Bell Tower) เป็นอาคารสมัยใหม่รูปทรงแปลกตา

นำชม ศาลาว่าการประจำเมืองเพิร์ธ และสวนสาธารณะคิงส์พาร์ค  สวนที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด  สวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงกว่าตัวเมือง ทำให้เป็นจุดชมวิวนครเพิร์ธที่ดียิ่งและวิวของแม่น้ำสวอนได้อย่างสวยงามซึ่งมีหงส์ดำ (BLACK SWAN) สัตว์พื้นเมืองที่มีอยู่มากมายในเพิร์ธ และเป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลียตะวันตก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางไปเมืองฟรีแมนเทิล เมืองปากแม่น้ำสวอนอันสำคัญตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันให้ท่านเพลิดเพลินกับการเที่ยวชมบ้านเรือนของชาวออสซี่ที่สร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่

นำท่านชมเมืองเก่า ฟรีแมนเทิล (Fremantle) ในสมัยที่ชาวอังกฤษนำนักโทษมาและสร้างอาคารอยู่ริมปากแม่น้ำสวอน เมืองริมทะเลอากาศดีที่ท่านจะได้ชมร้านค้า ร้านกาแฟ มากมาย ผ่านชมตึกเก่า Round House เป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในรัฐออสเตรเลียตะวันตกอยู่ปลายสุดถนนที่สามารถมองเห็นมหาสมุทรอินเดีย ผ่านชมท่าเรือประมงที่เต็มไปด้วยเรือสินค้าที่ชาวประมงนำขึ้นมาขายทุกวัน  ผ่านชมอาคารที่เป็นเรือนจำแห่งฟรีแมนเทิล (Fremantle Prison ) เป็นที่คุมขังนักโทษต่อเนื่องเกือบ 140 ปีในสมัยก่อนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นอาคารที่เป็นมรดกแห่งเดียวในรัฐออสเตรเลียตะวันตก นำท่านชมอนุสาวรีย์ Monument Hill ที่เป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ออสเตรเลียเข้าร่วมรบในสงครามโลก ผ่านตลาดนัด Fremantle Market เปิดบริการในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เปิดวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)   มีสินค้ามากมายทั้งอาหารสด ผลไม้ ของที่ระลึกและสินค้าที่สามารถซื้อเป็นของฝาก นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านล่องเรือแม่น้ำสวอน  (Swan River Cruise) ให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศในการล่องเรือชมอาคารบ้านเรือนริมน้ำ ชมหงส์ดำ (BLACK SWAN) ที่บินไปมาหากินและว่ายน้ำในแม่น้ำสวอนจนถึงเมืองเพิร์ธ

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  METRO HOTEL ON CANNING หรือเทียบเท่า

เช้า               รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมือง CAVERSHAM WILDLIFE PARK ท่านจะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดของประเทศออสเตรเลีย อาทิ จิงโจ้เผือกที่หาดูได้ยาก โคอาล่า วอมแบท และนกพันธ์ต่าง ๆ  เพลิดเพลินกับการชมเหล่าจิงโจ้ตัวน้อยสุดน่ารักที่อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ท่านสามารถสัมผัสโคอาล่าอย่างใกล้ๆ และสนุกสนานกับการให้อาหารจิงโจ้จากมือของท่านเอง พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ชมการตัดขนแกะพร้อมทั้งสุนัขต้อนแกะแสนรู้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

นำท่านเดินทางสู่ไร่ไวน์และโรงงานผลิตไวน์ Sandalford Winery เป็นโรงงานผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงในเขตสวอน วัลเล่ย์ (Swan Valley) ถิ่นผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมของรัฐออสเตรเลียตะวันตก ไวเนอร์รี่แห่งนี้เริ่มผลิตไวน์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1836 มีทั้งไวน์แดง และไวน์ขาวที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ในยุโรปให้ท่านสามารถสัมผัสทัศนียภาพอันแสนงดงามของไร่องุ่น พร้อมชิมและเลือกซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย นำท่านชมร้านค้าและโรงงานผลิตช็อกโกแลตChocolate Factory ให้ทานได้ชมการผลิตช็อกโกแลตที่มีคุณภาพสูงและรสชาติดี ให้ท่านได้เลือกโรงงานช็อกโกแลตในรูปทรงต่างๆ มากมาย

จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ Watertown Brand Outlet ช้อปปิ้งสินค้าลดราคาจากแบรนด์เนมดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น เสื้อกีฬา ร้องเท้า ของที่ระลึกและร้านอาหารอื่นๆ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อาหารไทย ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  METRO HOTEL ON CANNING หรือเทียบเท่า

เช้า               รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

(กรุณาเช็คเอาท์เวลา 10.00 น และฝากกระเป๋าใว้ในโรงแรม)

**เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย**

ให้ท่านอิสระในการเดินทางไปเล่นคาซิโน หรือ เดินทางไปช้อปปิ้งสินค้า และซื้อของที่ระลึกพื้นเมือง ในย่านการค้า  HAY STREET MALL อาทิ DAVID JONES, COLLINS, MAYER เป็นต้น

กลางวัน          ** (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) **

15.00 น.           จากนั้นนำท่านเดินทางลงทางใต้ประมาณ 30 นาที นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำรัฐเวสต์เทิร์น (Aquarium of Western Australia) ที่มีทางเดินทะลุผ่านตู้โชว์ใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในปรเทศออสเตรเลีย มีสัตว์น้ำหลายชนิดให้ท่านได้สัมผัสโลกใต้ทะเล เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาดาว ปลาหายากมากมาย  ที่จะเวียนว่ายรอบตัวท่าน หรือท่านอาจจะได้ดูการแสดงของเงือกสาวแสนสวยว่ายน้ำร่วมกับปลามากมาย

จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ร้านต่างๆ รวมถึงร้านอาหารมากมายริมทะเลย่าน SORRENTO QUAY หรือจะเดินสูดอากาศริมทะเลตามท่าเรือตามอัธยาศัยซื้อของฝากให้คนที่ท่านรักก่อนกลับเมืองไทย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

อิสระให้ท่านเสี่ยงโชคที่คาสิโน  Crown Casino ให้ท่านได้เสี่ยงโชคที่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออสเตรเลียตะวันตก

21.30 น.          จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติของเมืองเพิร์ธ

01.10 น.        เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบินที่  SQ 216

06.35 น.         เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

09.35 น.         ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ972

11.05 น.          เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ… โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ / ท่าน
คณะผู้เดินทาง ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่  พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 45,900.- บาท 31,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่ 43,900.- บาท 30,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 42,900.- บาท 29,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 40,900.- บาท 28,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,900.- บาท 5,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด    500.- บาท    500.- บาท

** ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลัก*** ราคานี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันและราคาตั๋วของสายการบินหากมีการเก็บเพิ่มโดยงจากออกราคานี้ไปแล้ว

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

*** สำหรับห้องที่เป็นสามท่าน (Triple room) โรงแรมในออสเตรเลียมีจำนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน ( 2 Double beds ) หรืออาจจะจัดเป็นห้องที่มีเตียงเสริมมี 1เตียงใหญ่ + 1เตียงเสริม ( 1 Double+ 1 Extra bed )

*หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้

* กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง

* หากจำนวนลูกค้าที่เดินทาง 15 -18 ท่าน บริษัทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ที่นั่งในการบริการตลอดการเดินทาง

* โรงแรมที่ออสเตรเลียตามรายการไม่มีคนยกกระเป๋า

* ที่นั่งสำหรับกรุ๊ปที่เราจองเป็นที่นั่งทั่วไปไม่ใช่ที่นั่งด้านหน้าสุด(long leg seat)

*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้า หรือไม่สามารถเดินทางพร้อมกรุ๊ปได้ทุกกรณี

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) และ สายการบินภายในแล้ว ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุ้มครอง
  • หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
  • ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป (ต้องทำประกันเพิ่ม)
  • ลูกค้าอายุ 1 เดือน -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50% ายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่ 21 เมษายน 60 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้
 • แถมฟรี Voucher มูลค่า 20 เหรียญสิงคโปร์ ใช้ที่ Changi International Airport สำหรับขาไปเท่านั้น

ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศออสเตรเลีย

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ชำระพร้อมกับมัดจำ)
 • ค่าทิปคนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ ต้องจ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/ท่าน (ชำระพร้อมกับยอดส่วนที่เหลือ)
 • ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 • ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า
 • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง

กรณีไม่เดินทางพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประเทศไทย ลูกค้าต้องทำประกันเพิ่มเอง หรือ จะให้บริษัทฯ จัดทำให้ ทางลูกค้าสามารถแจ้งได้ (เป็นไปตามกฎหมายทุกท่านต้องทำประกันการเดินทางกรณีเดินทางกับบริษัททัวร์)

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน

 • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท และ ชำระค่าวีซ่า 5,000.- บาทพร้อมมัดจำเลย
 • ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 • หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลียล่าช้า ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 • สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ สำหรับท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อน

วันเดินทาง         บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว