• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
กรีซ

กรีซ ดินแดนแห่งเทพเจ้า 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์
GH_4_Greece 8D5N (QR)
ประเทศ
กรีซ
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
วันที่
11 ม.ค. - 2 ก.พ. 2019
สายการบิน
กาตาร์แอร์เวย์
เริ่มต้นที่

บ.

กำหนดการเดินทาง

11-18 ม.ค. 62 , 25 ม.ค. -2 ก.พ ม.ค. 2562

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

 • เที่ยวเมืองเทสซาโลนิกิ (Thessaloniki) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศกรีซ
 • เข้าชม 2 อารามลอยฟ้าแห่งเมทิโอราที่โด่งดัง เข้าชม The Great Meteoron Monastery หรือ Megalo Meteoron อารามของศาสนจักรนิกายออร์ทอดอกซ์
 • ชมพิพิธภัณฑ์เดลฟี่ (Delphi Museum) พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งสำคัญต่างๆไว้มากมาย ทั้งหินอ่อนแกะสลัก, รูปปั้นต่างๆ
 • เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ที่ แหลมซูเนียน (Cape Sounion) เพื่อนำท่านชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรือท้องทะเล

โปรแกรมการเดินทาง

22.20น. คณะพร้อมกันณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

01.20 น. ออกเดินทางสู่ประเทศกรีซด้วยเที่ยวบิน QR837
05.25 น. ถึงสนามบินโดฮารอเปลี่ยนเครื่อง
07.20 น. ออกเดินทางต่อสู่สนามบินเทสซาโลนิกิประเทศกรีซด้วยเที่ยวบิน QR205
11.30 น. ถึง สนามบินถึงท่าอากาศเทสซาโลนิกิ (Thessaloniki) ประเทศกรีซ (Greece) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 31มีนาคม 2562) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองเทสซาโลนิกิ (Thessaloniki) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศกรีซ นำท่านถ่ายรูปคู่กับหอคอยสีขาวของเทสซาโลนิกิ (The White Tower of Thessaloniki)สัญญาลักษณ์ของเมือง เป็นหอคอย หรือ ป้อมปราการที่ตั้งอยู่ริมน้ำ โดยสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 12 ในยุคของจักรวรรดิออตโตมัน เคยเป็นทั้งเรือนจำและจุดที่ใช้ในการประหารชีวิต ในช่วงระยะเวลาของการปกครองออตโตมัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกาลัมปาก้า(Kalambaka) เมืองที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่ตั้งของอารามลอยฟ้าเมทิโอรา (Meteora Monastery)อารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นจุดหมายปลายทางของนักแสวงบุญโดยดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในอดีตมีอาราม 24 แห่ง อาจเรียกได้ว่าหมู่สำนักสงฆ์ลอยฟ้าสร้างขึ้นในรูปแบบศิลปะ Byzantineแต่ปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้นและเคยเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง James Bond ตอน “For Your Eyes Only”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรมDIVANI METEORA หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม 2 อารามลอยฟ้าแห่งเมทิโอราที่โด่งดังเข้าชม The Great Meteoron Monasteryหรือ MegaloMeteoronอารามของศาสนจักรนิกายออร์ทอดอกซ์ (Orthodox Church) เป็นอารามที่ใหญ่ และ เก่าแก่ที่สุดในดินแดนอารามลอยฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ใช้เวลาในการสร้างนานถึง 3 ศตวรรษ สร้างอยู่บนยอดหินผาขนาดใหญ่ที่สูงเด่นเป็นสง่า ที่มีความสูงประมาณ 245 เมตรจากระดับน้ำทะเล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1988 จากนั้นนำท่านเข้าชม The Holy Monastery of Saint Nicholas of Anapafsasอารามลอยฟ้าที่ได้ชื่อว่ามีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ประณีตและที่ดีที่สุดใน Meteoraโดยแต่ละชั้นของอารามจะได้พบกับภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวต่างๆมากมาย เป็นอารามที่ในอดีตจะมีเหล่านักแสวงบุญมาพักพิงมากที่สุดโดยแต่ละอารามตั้งอยู่บนหน้าผา เหล่านักแสวงบุญ ต้องเดินเท้าขึ้นสู่ด้านบนของหมู่อารามลอยฟ้า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเดลฟี่ (Delphi) เมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณซึ่งปัจจุบันได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอดีตเมืองเดลฟี่เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นสะดือของโลกหรือจุดศูนย์กลางของโลก (Navel of the Earth)และเป็นบ้านของเทพอพอลโลเมืองเดลฟี่ตั้งอยู่บนลาดเขาทางทิศใต้ของภูเขาปาร์นัสซัส (Mt.Parnassos)สูงเหนือระดับน้ำทะเล 570 ม.มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญสร้างอยู่มากมาย อาทิ โรมันฟอรั่ม อนุสาวรีย์ คลังสมบัติ สนามกีฬา และวิหารต่าง ๆ ทั้งนี้มีวิหารเอกคือ วิหารอพอลโล (Temple of Apollo at Delphi)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พื้นเมือง

ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรมAMALIA หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์เดลฟี่ (Delphi Museum) พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมสิ่งสำคัญต่างๆไว้มากมาย ทั้งหินอ่อนแกะสลัก, รูปปั้นต่างๆ จำนวนมาก เช่น Charioteer รูปปั้นนักขับรถม้าศึกที่ขึ้นชื่อลือชา ,สฟิงซ์ Sphinx of Naxosรวมทั้งเทพีไนกี้ (Nike) เทพีแห่งชัยชนะ จากนั้นนำท่านเข้าชมวิหารอพอลโล (Temple of Apollo at Delphi)วิหารที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพอพอลโล (Apollo) เทพเจ้าแห่งแสงและดวงอาทิตย์ หนึ่งในเทพองค์สำคัญที่สุดในกรีกโบราณเป็นบุตรของเทพเจ้าซีอุส(Zeus) โดยชาวกรีกโบราณเชื่อว่าเดลฟีเป็นจุดศูนย์กลางของโลก ตำนานเล่าว่าเทพเจ้าซีอุส (Zeus) ปล่อยนกอินทรีสองตัวให้บินจากสุดปลายโลกสองด้าน และจุดที่นกทั้งสองบินมาพบกันที่นครเดลฟีนั้นให้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกโดยมีหินที่เรียกว่า “ออมฟาลอส” (Omphalos) หรือ “หินสะดือ” ชมสนามกีฬาเดลฟี่ (Stadium Delphi) สนามกีฬาโบราณที่เก่าแก่แต่คงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรีซโดยชาวกรีกโบราณสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการวิ่งแข่งหรือแข่งม้า
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองโอลิมเปีย (Olympia)เมืองโบราณบนคาบสมุทรเพโลพอนนีส และแหล่งกำเนิดของกีฬาโอลิมปิกโบราณ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก เข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL EUROPA หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกโบราณแห่งแรกของโลก (The ancient Olympic Games)โดยเมืองโอลิมเปียนั้นเป็นสถานที่จัดงานโอลิมปิคโบราณแห่งแรกของโลก โดยจัดขึ้นเมื่อ 776 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งแต่ก่อนเป็นเทศกาลทางศาสนาและกรีฑาและจัดขึ้นทุกสี่ปี เพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้าซุส(Zeus)ณ บริเวณยอดเขาโอลิมปัส โดยนครรัฐและราชอาณาจักรกรีซโบราณได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน โดยโอลิมปิกโบราณนี้เน้นกรีฑาเป็นหลัก แต่ก็มีการแข่งขันต่อสู้และรถม้าด้วย ซึ่งปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอย มรดกทางวัฒนธรรมให้เห็น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเอพิดอรัส(Epidaurus)โดยเชื่อว่าเป็นเมืองที่เป็นที่ประสูติของเทพแอสคลีเพียส (Asclepius)บุตรชายของเทพอะพอลโล(Apollo)โดยตามความเชื่อของชาวกรีกเทพแอสคลีเพียส (Asclepius)เป็นเทพเจ้าแห่งการแพทย์ การรักษา และการฟื้นคืนชีพนำท่านชมโรงละครเอพิดอรัส(The Ancient Theatre of Epidaurus)โรงละครกรีกกลางแจ้งที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 มีอายุกว่า 2,500ปีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ให้ความบันเทิงแก่ชาวกรีกในรูปแบบของละคร การแสดง และการต่อสู้ สามารถจุคนได้มากถึง 14,000 คนซึ่งปัจจุบันโรงละครแห่งนี้ก็ยังถูกใช้เป็นที่แสดงละครกลางแจ้งอยู่ในหน้าร้อนของทุกปีอีกด้วยโดยโรงละครแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก้ด้วยซึ่งโรงละครเอพิดอรัสถือว่าเป็นโรงละครกรีกกลางแจ้งที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโลกด้วย จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับคลองคอรินท์ (Corinth Canal)คลองที่เชื่อมระหว่างอ่าวคอรินท์ (Gulf of Corinth) กับอ่าวซาโรนิก (Saronic Gulf) ในทะเลอีเจียน(Aegean Sea)โดยตัดคอคอดคอรินท์และแบ่งคาบสมุทรเพโลนอนนีส (Peloponnese)ออกจากแผ่นดินกรีซเมื่อยืนอยู่บนสะพานลอยและมองไปยังทะเลแต่ละฝั่งจะเห็นชัดเจนว่าทะเลทั้งสองมีความสวยงามแตกต่างกันไป คลองคอรินท์ มีความยาว 6.4 กิโลเมตร และมีความกว้างเพียง 21.4 เมตรได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางต่อไปยังกรุงเอเธนส์ (Athens)เมืองหลวงประเทศกรีซเป็นหนี่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตามตำนานกรีกเล่าว่าที่มาของชื่อเมืองเอเธนส์ (Athens)นั้น มาจากการที่ชาวกรีกจะตั้งชื่อเมืองแต่ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไร เทพโพไซดอน (Poseidon) เทพแห่งมหาสมุทร ผู้มีศักดิ์เป็นลุงของเทพีอธีนา (Athena) ใช้ตรีศูลอาวุธของตนสร้างม้าขึ้นมาชาวเมืองต่างพากันชื่นชมม้าเป็นอันมาก แต่เทพีอธีนาได้เนรมิตต้นมะกอกขึ้นมา ซึ่งสามารถใช้ผลเป็นประโยชน์ได้มากมาย นอกจากนี้ มะกอก ยังเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ในขณะที่ม้าเป็นสัญลักษณ์ของสงคราม ชาวเมืองจึงตกลงใช้ชื่อเมืองว่า เอเธนส์(Athens) ตามชื่อของพระนาง และมะกอกก็กลายเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญอันดับหนึ่งของกรีซมาจนปัจจุบัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

ที่พัก เข้าสู่ที่พักโรงแรม ATHENS ZAFOLIAหรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมืองเอเธนส์ (Athens)โดนนำท่านเดินขึ้นสู่อะโครโปลิส (Acropolis)ป้อมปราการที่อยู่บนเขาสูง เป็นที่ตั้งของวิหารพาร์เธนอน (Parthenon)วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อ 400 ปี ก่อนคริสตกาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนา (Athena) เทพีแห่งสติปัญญาและชัยชนะเหนือสงครามในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีอธีนา ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตร ปัจจุบันวิหารแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก ที่งดงาม และสมบูรณ์ที่สุดในโลก ในอดีตว่ากันว่ารูปปั้นของเทพีอาธีน่าแห่งวิหารพาร์เธนอน มีเทพีไนกี้ (Nike)กำลังยืนอยู่บนมือของนางนำท่านเดินสู่ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka)ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอะโครโปลิส เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ และอาร์ตแกลลอรี่มากมาย ถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็ก ปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีต บรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีต ที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิค พร้อมดอกไม้คละสี ท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆ โบสถ์ยุคไบเซนไทน์ มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วนของประตู และกำแพงโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ ท่านจะสนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมาย พร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซอาทิ เช่น สบู่ ครีมทาผิว ยาสระผม ครีมนวดผม เครื่องเงินและทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นแกะสลัก ภาพวาดและอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

จากนั้นผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Panathenaic Olympic)ในอดีตใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1896 ผ่านชมประตูชัยเฮเดรียน (Arch of Hadrian)และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ เดินเล่นเที่ยวชมจนถึงยามพลบค่ำตามอัธยาศัยชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square)ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม ให้ท่านแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวง ให้เวลาท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่น สินค้าแบรด์เนมมากมายในย่านนี้ มีทั้งสินค้าวัยรุ่นมากมาย อาทิ เช่น Zara , H&M , Nike ฯลฯ และบริเวณใกล้เคียงกันนี้ มีร้านสินค้า Luxury Brand มากมายเช่นLouis vuitton , Gucci , Prada , Chanelฯลฯ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก เข้าสู่ที่พักโรงแรม ATHENS ZAFOLIAหรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่แหลมซูเนียน (Cape Sounion)เพื่อนำท่านชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทรหรือท้องทะเล หนึ่งในวิหารที่เลื่องชื่อที่สุดของกรีซ วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงปลายหน้าผา สร้างขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตชาวกรีกที่จะต้องเดินเรือสู่ทะเลใหญ่และจะต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดินทางปลอดภัย ศิลปะนำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Athens Outlet ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE, NIKE,OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
14.00 น. นำคณะเดินทางสู่ สนามบินเอเธนส์เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
17.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 204
23.25 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

02.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ QR980
12.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก
เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

โปรแกรม : Poseidon ,Meteora and Nike

กรีซ ดินแดนแห่งเทพเจ้า8 วัน 5 คืน

โดยสายการบิน กาตาร์ (QR)

 

กำหนดวันเดินทาง :11-18 ม.ค. 62 , 25 ม.ค. -2 ก.พ.62                     

                                                                                   

อัตราค่าบริการ ราคา
ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ 49,900.-
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 49,900.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,500.-
เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 49,900.-
เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

49,900.-
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ 31,900.-
ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกรีซ
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)
80,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

 

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจำนวนวันและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  ** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
  เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
  เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
  **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง(ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกรีซ(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่นเป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น(15ยูโร)
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)

หมายเหตุ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบินรวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
 2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
 5. เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว

เงื่อนไขการจอง

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000บาทโดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน 3 วันนับจากวันจองหากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 1. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
 2. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้งหากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 3. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่นรายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
 4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว