• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ฝรั่งเศส

ทัวร์ฝรั่งเศสตะวันตก และ อิล เด ฟร็องส์

รหัสทัวร์
WC…WCNT220089
ประเทศ
ฝรั่งเศส
ระยะเวลา
12วัน9คืน
วันที่
09 พ.ย. - 26 มี.ค. 2023
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

159,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

9 - 20, 30 พ.ย.-11 ธ.ค. พ.ย. 2565
23 ม.ค.- 3 ก.พ. ม.ค. 2566
10-21 ก.พ. 2566
15-26 มี.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

แรงส์ – อาเมียง – อ็องเฟลอร์ – โดวิลล์ – ดินอน – รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์ – เข้าชมชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารมองท์ แซง มิเชล – ชมปราสาทแสนสวย แห่ง ลุ่มแม่น้ำ ลวัร – ล่องเรือแม่น้ำแซนพร้อมทานอาหารค่ำสุดหรู – บอร์โดซ์ – ชิมไวน์รสเลิศ – อ็องกูแลม – ลิมอฌ – ออร์เลอ็อง – ชมท่าเรือเก่าแก่ Old Port Vieux – ป้อมปราการ “Reef Nang” – ชมเกาะมองต์แซงมิเชล – ชมเมืองลิมอฌ – พระราชวังแวร์ซาย – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าแกลลารี ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette

โปรแกรมการเดินทาง

21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
เคาท์เตอร์สายการบินไทย (เคาเตอร์ D) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

00.10 ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG930
07.10 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชา เดอ โกล มหานครปารีส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางสู่เมือง “อาเมียงส์” (Amiens) (174 กม.) เมืองหลวงของแคว้นปีการ์ดี ดินแดนแห่งชนเผ่าแฟรงก์
ชนเผ่าที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศสโบราณ และยังเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยศิลปะต่างๆ รวมไปถึงมหาวิหารกอธิคที่งดงามมากแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ชมมหาวิหารโนเทรอดามแห่งอาเมียงส์ หรือ มหาวิหารอาเมียงส์ (Amiens Cathedral) มหาวิหารที่สร้างในสไตล์โกธิค แบบ “คลาสสิค” ที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 มหาวิหารอาเมียงส์ ยังถือว่าเป็นมหาวิหารที่มีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยต่อมา มหาวิหารอาเมียงส์ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1981

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารจากนั้นเดินทางสู่เมืองรูอ็อง ROUEN (110 กม.) ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแซน เป็นอดีตเมืองหลวงของนอร์ม็องดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศส ในปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของแคว้นโอต-นอร์ม็องดี ชมมหาวิหารรูอ็อง มีอีกชื่อหนึ่งว่า “นอทเตอดัม-เดอ-รูอ็อง (NORTE-DAME DE ROUEN)” เป็นวิหารโรมันคาทอลิคแบบโกธิค (GOTHIC) ซึ่งแต่เดิมเป็นโบสถ์ที่ถูกสร้างด้วยศิลปะแบบโรมาเนสท์ ปัจจุบันที่เป็นศิลปะแบบโกธิคนั้นสร้างขึ้นภายหลังในศตวรรษที่ 12 โดยใช้เวลาก่อสร้าง 361 ปี (ปี ค.ศ 1145 ถึง ค.ศ 1506) มี มหาวิหารรูอ็องเป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์ (RICHARD THE LIONHEART) แต่มีเฉพาะส่วนหัวใจเท่านั้น ส่วนอื่นๆ ถูกฝังไว้ที่เมือง ANJOU ชม Gros Horloge คือนาฬิกาเก่าแก่ของเมืองรูอ็อง ประดับอยู่เหนือซุ้มทางลอดที่ถนน Rue de Gros Horloge ชื่นชมดีไซน์ลวดลายดาราศาสตร์และงานศิลปะเคลือบทองอันสุดวิจิตรของนาฬิกา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก: Radisson Blu Hotel, Rouen Centre / หรือระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่เมือง อ็องเฟลอร์ “Honfleur” (90 กม.) นำท่านชมเมือง “อ็องเฟลอร์” เมืองท่าในแคว้น Normandy (นอร์มังดี) ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้เป็นที่โปรดปรานของศิลปินต่างๆ ที่แวะเวียนมาพักอาศัยที่นี่ เช่น Gustaf Coubert, Eugene Boudin และ Claude Monet เป็นต้น ชมท่าเรือเก่าแก่ Old Port Vieux Bassin ในสมัยก่อนท่าเรือแห่งนี้เป็นที่ตั้งของป้อมปราการ “Reef Nang” สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางทหารเพื่อป้องกันเมือง และยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทหารที่สำคัญอีกแห่งในยุคสมัยกลางอีกด้วย ท่าเรือนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำแซน (Seine) และช่องแคบอังกฤษ (The English Channel) จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองโดวิลส์ “Deauville” (17 กม.) เมืองตากอากาศริมทะเลอีกเมืองหนึ่งที่ดาราและนางแบบนิยมมาถ่ายรูปลงปกนิตยสารกันอยู่เป็นประจำ เดินเที่ยวชมเมืองเล็กๆที่หรูหรา และแวดล้อมไปด้วยกลิ่นอายของเหล่าชนชั้นสูงในอดีต

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อสู่ “เมืองมองต์แซงมิเชล” Mont Saint Michel (100 กม.) หลังอาหารชมเกาะมองต์แซงมิเชล” Mont Saint Michel เมืองปราสาทแสนสวยที่อยู่บนเกาะกลางทะเล ท่านได้เก็บบรรยากาศอันแสนโรแมนติคและความประทับใจ ชม “โบสถ์ มองแซงมิเชล” ที่ทอดตัวยาวอยู่บนเกาะกลางทะเลที่สวยงาม วิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยว กลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดีของประเทศฝรั่งเศส ได้รับประกาศ ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979 หากน้ำลดระดับลง ท่านสามารถเดินจากฝั่งสู่ปราสาทได้เพียงพริบตา ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานแห่งธรรมชาติที่เปิดปิดโดยธรรมชาติให้ท่าน
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพื้นเมือง ‘Moules à la Marinière’ หรือหอยแมลงภู่อบ สไตล์ฝรั่งเศส พร้อมเครื่องเคียง ไวน์ขาวท้องถิ่น
ที่พัก: Mercure Mont Saint Michel, หรือระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นเดินทางสู่เมืองดีนอน (Dinan) (58 กม.) นำท่านชมเมืองดีนอน เมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแรนซ์ ตัวเมืองตั้งไปตามเนินเขาโดยรอบเมืองมีกำแพงล้อมรอบอยู่ใน เป็นเมืองที่งดงามที่สุดในแค้วนในบริตตานีเมืองยุคกลางแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในบริตตานีซึ่งมีอาคารย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 13 กำแพงเมืองเดิมจำนวนมากยังคงสภาพเดิมไว้อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองโดยรอบ จากนั้นทำท่านเดินทางสู่เมือง รอซ์ฟอร์ท ออง แตร์(Rochefort-en-Terre) (105 กม.) เมืองที่ได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสและเป็นเหตุผลหนึ่ง ในการมาเยือนมากที่สุดของแคว้นบริตตานี
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินไปตามถนนอิฐดั้งเดิม เข้าสู่เขตเมืองเก่า ท่านจะได้เห็นบ้านเรือนยุคกลางที่สร้างด้วยหินอายุกว่า 500 ปี ที่ปัจจุบันกลายเป็นร้านค้า ร้านกาแฟ ที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ประดับไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับ
อย่างสวยงาม อิสระท่านเดินเล่นชมตัวเมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร นำท่านออกเดินทางสู่เมือง “น็องต์” Nantes (103 กม.) เมืองหลวงของจังหวัดลัวรัตล็องติกในแคว้นเปอีเดอลาลัวร์ในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำลัวร์ทางตะวันตกของฝรั่งเศส นำท่านชม (ด้านนอก) ของปราสาท “ดุ๊กแห่งบริตตานี” (Chateau of the dukes of Brittany in Nantes) ปราสาทขนาดใหญ่ริมแม่น้ำลัวร์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 1862
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Radisson Blu Hotel, Nantes / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเดินทางสู่ลุ่มแม่น้ำลัวร์ เข้าชมปราสาทที่ยิ่งใหญ่นี้คือ “ปราสาทเชอนองโซ” (CHATEAU CHENONCEAU) (210 กม.) เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี ตัวปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กับศิลปะแบบคลาสสิคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ท่านจะได้ชมความงดงามอย่างเลอค่าทั้งด้านนอกและภายในปราสาทอย่างจุใจและเพลิดเพลินกับตำนานของความเป็นมาที่น่าสนใจก่อนปล่อยเวลาให้ท่านวาดฝันเก็บภาพอันสวยงามอันแสนสุดประทับใจ
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม “ปราสาทชอมบอร์ด “CHATEAU CHAMBORD” (58 กม.) โดยโคร่งร่างของตัวปราสาทได้รับการออกแบบโดย เลโอนาร์โด ดาวินชี การสร้างปราสาทชอมบอร์ดแต่ตัวปราสาทเริ่มสร้างหลังจากเขาสิ้นลมไปแล้ว 5 เดือน Dominigue de Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและทีมงานได้นำเค้าโครงนี้ไปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ หลังดาวินชี เสียชีวิต 4 เดือน กษัตริย์ฟรองซัวส์ ก็ตัดสินใจสร้างปราสาทขึ้น ปี 1519 *** หากปราสาทใดปิดทางบริษัทขอเปลี่ยนเป็นเข้าชมปราสาทอองบัวร์ แทน ***

จากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่เมืองตูร์ (Tour) (78 กม.) เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำลัวร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 นั่นจึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศ เข้าสู่ย่านเมืองเก่าตูร์ โดยบริเวณใจกลางของเมืองเก่าจะเป็นที่ตั้งของจัตุรัส Plumereau ที่มีชื่อเสียงของเมืองตูร์ โดยจัตุรัสถูกโอบล้อมไปด้วยเหล่าอาคารบ้านเรือนยุคกลาง เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Novotel Tours-Centre Gare Hotel / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารออกเดินทางต่อสู่เมืองบอร์กโดซ์ (Bordeaux) (349 กม.) เมืองทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฝรั่งเศส ริมแม่นํ้ากาโรนน์ ( Garonne) และอยู่ริมฝั่งทะเลเป็นเมืองที่มีความสําคัญด้วยเป็นเมืองท่าการค้าตั้งแต่ก่อนยุคโรมัน นอก จากนี้แล้วเมืองบอร์กโดซ์ยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดฌีรงด์ (Gironde) และเมืองหลวงของของแคว้นอากีแตน (Aquitaine)
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สเต๊กเนื้อรสเลิศ พร้อมไวน์บอร์โดซ์ ท่านใดไม่ทานเนื้อวัวกรุณาแจ้งแผนกเซลล์ ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสเต๊กหมู หรือ ปลาแทน
บ่าย Bordeaux Vineyards Wine Tasting สัมผัส บรรยาการไร่องุ่นของแท้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ให้ท่านได้ชมไวน์รสชาติเยี่ยม จะแหล่งผลิต ท่านจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และ รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมของแคว้น ได้เวลาสมควรนำท่านกลับเข้าตัวเมือง นําท่านเที่ยวชม เมืองบอร์กโดซ์ หรือ เมืองท่าพระจันทร์ (Port of the Moon) ถือว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในฝรั่งเศส ซึ่ง ในปี 2007 เมืองบอร์กโดซ์ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในฐานะเมืองประวัติศาสตร์ ที่ยังมีผู้อยู่อาศัย ชุมชนเมืองและย่านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น นําท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานปิแอร์ (Pont de Pierre) หรือ “สะพานหิน” (Stone Bridge) โดยสะพานนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการข้ามแม่นํ้าการอน (Garonne River) ปัจจุบันสะพานนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่สําคัญของเมือง บอร์กโดซ์ จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับ โรงละครแกรนด์เธียเตอร์ เป็นหนึ่งในโรงละครโอเปร่าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งใน

ทวีปยุโรป จากนั้นนําท่านแวะถ่ายรูปกับวิหารบอร์กโดซ์ (Bordeaux Cathedral) ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองบอร์กโดซ์ ซึ่งเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของเมืองบอร์กโดซ์
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Hilton Garden Inn Bordeaux Centre / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองอ็องกูแลม “Angoulême” (110 กม.) เมืองในแคว้น Nouvelle-Aquitaine ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส ชมวิหารอ็องกูแลม (Cathédrale d’Angoulême) หรือ วิหารนักบุญเปโตรแห่งอ็องกูแลม (Cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême) วิหาร
โรมันคาทอลิก ที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ สร้างในปี ค.ศ. 1017 จากนั้นเดินทางสู่เมืองลิมอฌ (Limoges) (100 กม.)
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ชมเมืองลิมอฌ (Limoges) เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านกระเบื้องเคลือบมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 นำท่านชมย่านใจกลางเมือง นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแซ็งเตเตียน แห่ง ลีมอฌ (St Etienne Cathedral of Limoges) มหาวิหารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในแบบโกธิค โดยเริ่มต้นสร้างขึ้นใน 1273 แล้วเสร็จในปี 1888 ประกอบไปด้วยหอระฆังแปดเหลี่ยมที่ตกแต่งด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ จากนั้นเดินสู่เมือง “ออร์เลอ็องส์” (Orleans) (230 กม.) เมืองหลักของจังหวัดลัวแรในแคว้นซ็องทร์-วาลเดอลัวร์
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารภานในที่พัก
พักที่: Hotel Novotel Orléans St Jean de Braye / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านชมเมืองออร์เลอ็อง เมืองที่ตั้งอยู่ริม ฝั่งแม่นํ้าลัวร์ เป็นเมืองที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส ในศตวรรษที่ 15 โจน ออฟ อาร์ค วีรสตรีผู้นํากองทัพฝรั่งเศสบุกเมืองออร์เลอ็อง เพื่อตอบโต้และขับไล่กองทัพอังกฤษที่ยึดล้อมเมืองอยู่จนได้รับชัยชนะ ชมย่านการค้า ชมมหาวิหารเซ็นต์ครัวร์ แห่งเมืองออร์เลอ็องที่ยิ่งใหญ่สวยงามด้วยศิลปะแบบกอธิค ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองแม็งซี่ (Maincy) (140 กม.)
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเข้าชม “คฤหาสน์โว-เลอ-วีกงต์” Château de Vaux-le-Vicomte ที่สร้างขึ้นระหว่างปี 1658 – 1611 สำหรับนีกอลา ฟูแก มาร์ควิสแห่งเบลเลออีล ไวเคานต์แห่งเมอเลิงและโว ผู้เป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังในพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็นคฤหาสน์ที่ก่อสร้างอย่างหรูหราโอ่อ่าและยิ่งใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสรองจากพระราชวังแมซง Château de Maisons จากนั้นเดินทางเข้าสู่กรุงปารีส (61 กม.) นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” (Bassilica of Sacre Coeur )
หรือวิหารพระหฤทัย ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับป รัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน – ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต นำท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส จนอาจกล่าวว่า เนินเขามองมาร์ตเป็นเนินแห่งประวัติศาสตร์ และ เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้

มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็นจำนวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร ดินเนอร์สไตล์ฝรั่งเศสสุดโรแมนติกขณะล่องเรือไปตามแม่น้ำแซน (Seine River) สถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ศาลาว่าการ โอเต็ลเดอวิลส์ เกาะเซ็นต์หลุยส์ โบสถ์นอร์ทเตรอดาม พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ แซงวาลี้ด พระราชวังบูร์บ็อง สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ
พักที่: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / Pullman Paris Tour Eiffel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำคณะเข้าชมความสวยงามภายใน “พระราชวังแวร์ซายย์” (คิวกรุ๊ปไม่ต้องต่อแถวนาน) ไกด์ประจำพระราชวังคอยบรรยายตามจุดต่างที่สำคัญๆของพระราชวัง 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน เพราะความสวยงามใหญ่โตของตัวปราสาท และสวนดอกไม้ที่มีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ผู้ที่ก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายส์ ที่งดงามแห่งนี้ คือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ของฝรั่งเศส พระราชวังในอดีตแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณถึง 37,000 ไร่ แต่ปัจจุบันนั้นพื้นที่ บางส่วนถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงเหลือพื้นที่เพียง 5,500 ไร่แต่อย่างไรก็ตามพระราชวังแวร์ซายส์ ก็ยังคงความงดงามและยิ่งใหญ่อลังการเสมอมา นำท่านชมห้องหับต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงตามชื่อเทพเจ้าต่างๆ อาทิเช่น ห้องเฮอคิวลีส, ห้องวีนัส, ห้องนโปเลียน, ห้องอพอลโล, ฮอลล์ออฟมิเรอร์ Hall of Mirrors แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่อง ให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมห้องประวัติศาสตร์เมื่อคราวที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน) เข้าเฝ้าราชสำนักฝรั่งเศส

 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำคณะขึ้นลิฟท์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟล พร้อมชมวิวมหานครปารีส จากมุมสูง 2 จากนั้นชมลานประวัติศาสตร์ “จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่นไปด้วยต้นเมเปิ้ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” ชม “ ประตูชัย” Arc de Triomphe
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / Pullman Paris Tour Eiffel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำคณะท่านเดินทางเพื่อ เข้าชมภายใน “พิพิธภัณฑ์ลูฟร์” (ไกด์ประจำพิพิธภัณฑ์ คอยบรรยายตามจุดต่างๆที่สำคัญๆของพิพิธภัณฑ์) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นสถานที่ตั้งแสดงศิลปวัตถุนับชิ้นไม่ถ้วน เดิมลูฟร์เป็นพระราชวัง แต่ต่อมาเมื่อ ราชสำนักย้ายไปที่ แวร์ซายส์ก็ได้กลายเป็นพิธภัณฑ์ ภายในจัดแสดงศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ อาทิ ภาพวาดโมนาลิซ่า ของลีโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้นวีนัส เดอมิโล, รูปแกะสลัก ทาส ของไมเคิล แองเจโล ฯลฯ ประตูทางเข้าตรงกลางครอบไว้ด้วยปิรามิดกระจก ซึ่งเพิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาในปี ค.ศ.1989
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องสำอาง จากนั้นสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette
ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Paris Marriott Opera Ambassador Hotel / Pullman Paris Tour Eiffel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเพื่อออกเดินทางสู่สนามบิน (กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย)เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย
12.30 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG931

06.00 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

************************************************************

***หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ กรุณาตรวจเช็คสัมภาระทุกครั้งเมื่อเข้าโรงแรมที่พัก และก่อนออกเดินทางจากโรงแรมทุกครั้งกรุณาตรวจเช็คสัมภาระอีกครั้ง เพื่อความแน่นอน กรณีลืมของไว้ ณ โรงแรมที่พัก ทางหัวหน้าทัวร์ และบริษัททัวร์ จะรีบติดต่อประสานงานให้ แต่ถ้าหากมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้ลืม, ห้ามวางของมีค่าทุกอย่างไว้ในรถกรณีที่ท่านไม่ได้อยู่ในรถด้วย ทางบริษัททัวร์ และพนักงานขับรถโค้ช ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีสูญหายหรือเสียหายได้

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / 12 วัน รวม 1,200 บาท ต่อท่าน ต่อทริป (หากท่านประทับใจในการบริการ)
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว