• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ต่างประเทศทั่วโลก
 • Mobile: 091 217 3790 (AIS) - 094 493 1316 (DTAC)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์
Bhu5D4N
ประเทศ
ภูฏาน
ระยะเวลา
5 วัน 4 คืน
วันที่
13 เม.ย. - 17 เม.ย. 2019
สายการบิน
ภูฎาน
เริ่มต้นที่

59,999 บ.

กำหนดการเดินทาง

13-17 เม.ย. 2562

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์ภูฎาน 5 วัน 4 คืน
พาโร ทิมพู ปูนาคา

ทิมพู ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน วัดชันกังคา ตาชิโชซอง เมมโมเรียลโชเตน
Big Buddha โดจูล่า เมืองปูนาคา วัดชิมิลาคัง ปูนาคาซองพาโร พิพิธภัณฑ์ภูฏาน พาโรซอง โชว์ระบำภูฏานวัดทักซัง วัดคิชูลาคัง

เดินทาง 13 – 17 เมษายน 2562

ราคา 59,999 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

03.30 น.                 คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4ประตูทางเข้าที่ 5 แถว Kเคาน์เตอร์สายการบินภูฎานแอร์ไลน์เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.30 น.                 ออกเดินทางสู่ ประเทศภูฏาน โดยสายการบินภูฎานแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ B3 701

09.55 น.                 ถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro)ประเทศภูฎานหลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ (เวลาของประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงทิมพู(Thimphu) (ระยะทาง 65 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ภูเขาสลับซับซ้อนมีแม่น้ำไหลผ่านตลอดเส้นทาง ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่ สะพานโซ่เหล็ก ข้ามแม่น้ำของ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) เป็นสะพานเหล็กที่มีความเก่าแก่มากและนำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำวังชูที่ ด่านชูซอมซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย เดินทางถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตรเป็นเมืองหลวงปัจจุบันของประเทศภูฎาน

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1)

หลังอาหารนำท่านชม ทาคิน (Takin) สัตว์ประจำชาติของภูฏานที่ศูนย์อนุรักษ์ทาคิน(Takin Preservation Center) ซึ่งเป็นสัตว์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ มีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายวัวผสมแพะปัจจุบันหาดูได้ยากเพราะเป็นสัตว์ที่มีมากในแถบเทือกเขาหิมาลัยเท่านั้นจากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดชันกังคา(Changangkha Temple)วัดเก่าแก่บนเนินเขาที่สร้างใน ค.ศ.ที่ 12โดยพระทิเบตเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฏานนิยมมาไหว้พระและขอพรจากเทพให้คุ้มครองลูกของตนให้มีร่างกายแข็งแรงและด้านบนของวัดท่านยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองทิมพูได้อีกด้วย จากนั้นเข้าชม ทิมพู ซอง (Thimpu Dzong)หรือ ตาชิโช ซอง(Tashicho Dzong)ป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองทิมพู เป็นทั้งส่วนบริหารราชการ สำนักพระราชวังและส่วนของพระอารามหลวง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับอนุญาตเข้าชมได้เฉพาะในส่วนของวัดเท่านั้น

เย็น    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

(พัก LE MERIDIEN THIMPHU ระดับ 5 ดาว)

เช้า                          บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 3)

หลังอาหาร จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองปูนาคา(Punakha)ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะที่โดจูล่า (DochuLa) ซึ่งเป็นจุดแวะพักที่สูงที่สุดระหว่างเส้นทางเมืองทิมพูและปูนาคาที่ระดับความสูง 3,150 เมตร และเป็นที่ตั้งของ ดรุค วังเกล (Druk Wangle Chorten)สถูป 108 องค์ที่สร้างโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี่ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการเกียรติแก่พระองค์ในครั้งที่ทรงชนะสงครามและยังถือว่าเป็นการสร้างถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย  ในวันที่อากาศแจ่มใสบริเวณนี้ท่านจะสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยและยอดเขา กังก้า พุนซุม (GangkharPhuensum)ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูฎาน ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นได้ ซึ่งสูงถึง 7,570 เมตรจากระดับน้ำทะเล

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

หลังอาหารนำท่านชม วัดชิมิลาคัง(Chimi Lhakhang)วัดนี้ได้ถูกค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง ชอคเยล ซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี้สร้างถวายแด่ท่านดรุกปา คินเลย์ พระลามะที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถปราบอสูรที่แปลงกายเป็นสุนัขลงได้ในบริเวณเนินแห่งนี้ ซึ่งชาวภูฏานนิยมมาไหว้ขอพรในเรื่องครอบครัว ความรักและขอพรเรื่องลูก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ปูนาคาซอง (Punakha Dzong)ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1637 โดยท่านฉับดรุง งาวังนัมเกล ถือเป็นซองแห่งที่ 2 ของภูฎาน โดยตั้งอยู่ระหว่างจุดบรรจบของแม่น้ำโพ (แม่น้ำพ่อ) และ แม่น้ำโม (แม่น้ำแม่) และเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญต่างๆอีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ เมืองทิมพู

เย็น                         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

(พัก LE MERIDIEN THIMPHU ระดับ 5 ดาว)

เช้า                          บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 6)

หลังอาหารนำท่านชม เมมโมเรียลโชเตน (Memorial Chorten) มหาสถูปกลางเมืองทิมพูที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1974 โดย พระราชินีอชิ พุนโช โชเดน พระมารดาของ พระเจ้าจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงค์วังชุก ซึ่งเสด็จสวรรคตในปีค.ศ.1972 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถวายพระเกียรติแด่พระองค์ จากนั้นนำท่านนมัสการ องค์พระใหญ่ Big  Buddhaเป็นพระพุทธรูปหล่อสัมริดประทับนั่งกลางแจ้ง สูง51.50 เมตร ซึ่งเกิดจากการรวมพลังของชาวพุทธจากทั่วโลกสร้างเป็นพุทธบูชา ตั้งอยู่บนเนินเขา Kuenselphodrangเหนือตัวเมืองทิมพูและนำท่าน ช้อปปิ้งของฝากจากเมืองทิมพู เช่นภาพทังก้า พระพุทธรูปทองเหลืองเครื่องประดับ ชุดประจำชาติภูฏาน ผ้าทอพื้นเมืองต่างๆ และของฝากประเภทงานไม้ หน้ากาก เป็นต้น

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

หลังอาหาร ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร (Paro) นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (National Museum of Bhutan) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม ภาพทังก้า อาวุธ ข้าวของเครื่องใช้ในอดีตและหน้ากากรูปแบบต่างๆที่ใช้ในเทศกาลระบำหน้ากากด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์เป็นหอสังเกตการณ์โบราณเรียกว่าตาซอง (Ta Dzong) จากนั้นนำท่านชม พาโรริงปุงซอง (Paro Ringpung Dzong) ป้อมเก่าแก่ของเมืองตั้งอยู่กลางหุบเขาพาโร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล และยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha จากนั้นนำท่านชม โชว์ระบำภูฏาน ซึ่งเป็นการแสดงเกี่ยวกับ วิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเชื่อ และความเป็นอยู่ของชาวภูฏาน

เย็น                         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

(พัก TASHI NAMGAYRESORT PAROระดับ 5 ดาว)

เช้า                          บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 9)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดทักซัง (TaktshangGoemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest)วัดพุทธอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวภูฎาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่และองค์คุรุปัทมะสัมภาวะ หรือที่ชาวภูฎานเรียกว่า องค์คุรุรินโปเช ซึ่งเชื่อว่าท่านได้ขี่หลังเสือเหาะมาประทับที่นี่เพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนา ดังนั้นที่นี่จึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวภูฎานให้ความเคารพและพากันเดินขึ้นเขามาเพื่อกราบไหว้ขอพรจากองค์ท่านคุรุรินโปเช จึงถือเป็นไฮไลท์สำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งหากมาภูฎานแล้วไม่ได้เดินขึ้นเขาวัดทักซังนั้นจะถือว่ายังมาไม่ถึงภูฏาน นำท่านเดินขึ้นเขาวัดทักซังซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร และสูงจากระดับน้ำทะเลเกือบ 3,000 เมตร จึงทำให้เหนื่อยง่ายกว่าปกติในการเดินขึ้น ดังนั้นการเดินขึ้นวัดทักซังจึงใช้เวลาประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง ในการขึ้นและลงเขาโดยท่านสามารถเดินได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อน ท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ที่สวยงามเขียวขจี พร้อมสูดอากาศที่บริสุทธิ์บนยอดเขา

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา (มื้อที่ 10)

หลังอาหารนำท่านเดินลงเขาทักซัง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม คิชูลาคัง(Kyichu Lhakhang)หรือ วัดคิชู วัดโบราณที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ซองเซน กัมโป (SongtsenGampo) แห่งทิเบต เป็นวัดหนึ่งใน108 แห่ง สร้างเพื่อตอกตรึงอวัยวะทั้ง108 จุดของนางยักษ์ชั่วร้ายที่นอนตีแผ่ทั่วเทือกเขาหิมาลัย เพื่อไม่ให้พุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในบริเวณแถบนี้

เย็น                         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

(พัก TASHI NAMGAYRESORT PARO ระดับ 5 ดาว)

07.00 น.                 บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 12)

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินพาโร

10.35 น.                 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินภูฎานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่B3 700

16.05 น.                 ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ


โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวก่อนหลังได้ โดยคำนึงถึงสภาพการณ์และความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ เด็กเสริมเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
59,999.-บาท 58,999.-บาท 57,999.-บาท 12,000.-บาท
• สำหรับท่านที่ต่อเครื่องกลับต่างจังหวัด กรุณาสอบถามเที่ยวบินที่คอนเฟิร์มจากทางบริษัทก่อนการจองตั๋ว

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน, ภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน ฯ
 2. ค่าที่พักโรงแรมจำนวน 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) โดยใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
 4. ค่าพาหนะในการนำเที่ยว
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 6. ค่าวีซ่าเข้าประเทศภูฎาน
 7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000.-/1,000,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ)
 8. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น 30 ดอลล่าร์ตลอดทริป
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 300 บาทตลอดทริป หรือตามความพึงพอใจ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆนอกเหนือรายการระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าบริการซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ากล้องถ่ายรูป ฯ
 4. ราคาทัวร์นี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จ่าย 3 %

การสำรองที่นั่ง

 • วางมัดจำท่านละ 30,000.-บาทโดยผ่านบัญชี (ในวันที่ทำการจอง) พร้อมส่งชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ตรงกับหน้าพาสปอร์ต(พร้อมใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์)
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
 • หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว