• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
นอร์เวย์

นอร์เวย์ โลโฟเตน แอตแลนติกโร้ด ออโรร่า 10 วัน

รหัสทัวร์
Norway10D
ประเทศ
นอร์เวย์
ระยะเวลา
10วัน
วันที่
10 ต.ค. - 19 เม.ย. 2020
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

139,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

10-19,17 – 26 ต.ค. 2562
28-7 ธ.ค. 2562
26-4 ม.ค. 2563
13-22 ก.พ. 2563
19-28 มี.ค. 2563
10-19 เม.ย. 2563

โปรแกรมการเดินทาง

22.00 น.  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอินแถว D ประตูทางเข้าที่ 3-4 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

00.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) สู่สนามบินออสโล (OSL) ประเทศนอร์เวย์โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954 สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า บนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชม.)

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล ประเทศนอร์เวย์นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านชมเมืองออสโล (Oslo) หรือกรุงคริสเตียนเนีย นครหลวงที่ถูกสถาปนาขึ้นได้ไม่นาน แต่เบื้องหลังแห่งความศิวิลัยนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังกว่า 900 ปี ในอดีตออสโลจัดเป็นเมืองอาณานิคมใหญ่ของจักรพรรดิไวกิ้งโบราณ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของพระจ้าฮาโรว์แฟร์แอร์โดยใช้ระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  นำท่านผ่านชมและแวะถ่ายรูปกับอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่เรียงรายอยู่รอบเมืองออสโล อาทิ ทำเนียบรัฐบาล เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองออสโล นำท่านถ่ายรูปพระราชวังหลวงแห่งออสโล (Royal Palace) พระราชวังแบบนีโอคลาสสิก สร้างขึ้นในปี 1848 และเปิดให้บริการนำเที่ยวชมพระราชวังแก่สาธารณชนในช่วงฤดูร้อน บริเวณจัตุรัสด้านหน้าของพระราชวังมีอนุสาวรีย์ของกษัตริย์คาร์ล โจฮาน ซึ่งเป็นกษัตริย์ของสวีเดนและนอร์เวย์ในปี 1818 ถึง 1844 ยืนเด่นเป็นสัญลักษณ์

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ อุทยานฟรอกเนอร์ หรือ ที่รู้จักในนาม Vigeland Sculpture Park สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะ ประติมากรรมและการแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต รวมถึงการหล่อรูปคนด้วยสัมฤทธิ์ ผลงานของ ‘กุสตาฟ วิคเกอร์แลนด์’ ปฏิมากรชื่อดังได้แสดงถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ โดยได้รับอนุญาตให้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างถาวรในอุทยานแห่งนี้นำท่านถ่ายรูปบริเวณอุทยานกับสถาปัตยกรรมเด่น อาทิเช่น The Main Gate ประตูรั้วเหล็กซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1926, The Bridge สะพานความยาว 100 เมตรซึ่งเต็มไปด้วยรูปปั้นสัมฤทธิ์ 58 ชิ้นด้วยกัน, The Fountain รูปปั้นมนุษย์และต้นไม้ จำนวน 20 ต้น ซึ่งแสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และธรรมชาติ, The Monolith แท่งเสารูปคน 121 คนสูง 17 เมตร ยอดบนสุดเป็นเด็กผู้บริสุทธิ์ เปรียบประหนึ่งเป็นบันไดเวียนที่มนุษย์ต่างปีนป่ายซึ่งกันและกัน เพื่อไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต, และ The Wheel of Life วงล้อแห่งชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีที่สิ้นสุด การเวียนว่ายตายเกิดของวัฏจักรมนุษย์  อิสระให้ท่านเก็บภาพผลงานศิลปะ อันเลื่องชื่อภายในอุทยานฟรอกเนอร์ตามอัธยาศัย  นำท่านเดินทางสู่ถนนคาร์ส โจฮัน (Karl Johans) ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองออสโล มีร้านค้าต่างๆ ที่สร้างมาไม่ต่ำกว่า 100 ปี บนถนนเส้นนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ PALEET SHOPPING CENTER อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการซื้อของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นภายในเมือง พร้อมเก็บภาพตึกเก่า และ สวนสาธารณะที่มีการจัดวางผังเมืองได้สวยงาม

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Clarion Hotel and Congress Oslo Airport**** หรือเทียบเท่า

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

06.30 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อเชคอิน

08.40 น.    ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินเอฟเนส โดยเที่ยวบิน…..

10.15 น.      เดินทางถึงสนามบินเอฟเนส แห่งเกาะโลโฟเตน

นำท่านเดินทางสู่เมืองสโลเวอร์ (Svolvaer) (ระยะทาง 160 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง) เมืองในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) ของประเทศนอร์เวย์และเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเกาะโลโฟเตน เกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งของประเทศนอร์เวย์ ระหว่างการเดินทางสู่เมืองสโลเวอร์ท่านจะได้ชมและสัมผัสกับธรรมชาติสองข้างทางที่สวยงามและแปลกตายิ่งแห่งเกาะโลโฟเตน อีกทั้งโลโฟเตนยังได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สามารถชมแสงเหนือและถ่ายภาพได้สวยงามอีกแห่ง อันเป็นผลจากการที่มีเทือกเขาล้อมรอบและมีหมู่บ้านชาวประมงริมหาดเป็นช่วงๆ ช่วงฤดูร้อนบนเกาะโลโฟเตนได้ชื่อว่า “สวรรค์บนดิน” ของนักท่องเที่ยว และในช่วงหน้าหนาวที่มีหิมะปกคลุมก็ได้ชื่อว่าเป็น เกาะที่สวยงามไม่แพ้หน้าร้อนเช่นกัน

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองลุพสเตด (Laupstad) ระยะทาง 21 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที อีกหนึ่งเมืองน่ารักแห่งเกาะโลโฟเตน เมืองเล็กๆชนบทที่ตั้งอยู่ในแอ่งฟยอร์ดที่สวยงาม ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแสนสวยอีกแห่งที่ซ่อนอยู่หลังหุบเขาที่รายล้อมสลับซับซ้อน ให้ท่านได้ถ่ายภาพเทือกเขาที่สะท้อนผิวน้ำสวยงามยิ่ง ได้เวลานำท่านถ่ายภาพกับโบสถ์ซิดโพลิเนส (Sildpolines Church) โบสถ์ที่สร้างบนโขดหินยื่นไปในแม่น้ำ นับเป็นอีกหนึ่งโบสถ์ที่มีความสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติของเมืองนี้ ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับการเก็บภาพอีกหนึ่งเมืองแห่งเกาะโลโฟเตน สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่เมืองสโลเวอร์ นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สงคราม (War Museum) ซึ่งภายในจัดแสดงเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและ อุปกรณ์ทางการทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในมีการจัดแสดงประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และผลพวงที่ตามมา ให้ท่านได้มีโอกาสย้อนประวัติศาสตร์การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ผ่านทางข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่มีการจัดเก็บและจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้เวลาอิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชมเมืองสโลเวอร์ตามอัธยาศัย

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Scandic Svolvaer Hotel / Thon Hotel Lofoten **** หรือเทียบเท่า

หลังอาหารค่ำ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถออกตามล่าหาแสงเหนือ (Aurora Hunting) โดยรถจะนำท่านสู่ทุ่งกว้าง เพื่อหาพื้นที่ที่สามารถเห็นแสงเหนือได้อย่างชัดเจน นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่องเที่ยว และ กิจกรรมที่ไม่น่าพลาด หากมีโอกาสได้มาเยือนช่วงฤดูกาลที่เห็นแสงเหนือได้ง่ายที่สุด

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเลคเนส (Leknes) เมืองเล็กๆน่ารักอีกเมืองบนเกาะโลโฟเตน นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (Viking Museum) ซึ่งจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวไวกิ้งในอดีตที่ย้ายถิ่นฐานมาปักหลัง ณ ผืนแผ่นดินนอร์เวย์ในปัจจุบัน ท่านจะได้ชมข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนการแต่งกายของชาวไวกิ้งในอดีต

นำท่านเดินทางสู่เมืองนัดส์ฟยอร์ด (Nusfjord) อีกหนึ่งเมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งเกาะโลโฟเตน ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ำ และ ทะเลสาบที่สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ำ ระหว่างการเดินทางสู่เมืองนัสฟยอร์ด นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านชาวประมง (Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่งอีกแห่งของนอรเวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้อย่างดียิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่นชิลล์ๆ จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้นอกจากนี้ เมืองนัดส์ฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองรีนน์ (Reine) (ระยะทาง 41 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที) นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บ้านชาวประมงที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเตน ที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บ้านชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน Å ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของถนนหมายเลข 10 ของนอร์เวย์และยังเป็นจุดสิ้นสุดของถนนแห่งเกาะโลโฟเตน ได้เวลานำท่านสู่เมืองรีนน์ นำท่านเที่ยวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆอีกแห่งที่มีมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติอันสวยงามแห่งเกาะโลโฟเตน

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก   Eliassen Rorbuer Hotelฝ Reine Rorbuer Hotel  หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : โรงแรมที่พักในหมู่เมืองรีนน์ หลายแห่งเป็นโรงแรมในลักษณะบ้านพักตากอากาศ แบบหมู่บ้านชาวประมง

ดังนั้นในบ้าน 1 หลังจะมี 2 ห้องนอนและใช้ห้องน้ำเดียวกัน

เช้า   รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box

06.00 น.    นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือมอสคิเนส (Moskenes) เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองโบโด

07.00 น.     เรือเฟอร์รี่ออกเดินทางจากท่าเรือเมืองมอสคิเนส มุ่งหน้าสู่เมืองโบโด

ให้ท่านได้อิสระเต็มที่กับการเก็บภาพบรรยากาศของธรรมชาติฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์ในระหว่างการล่องเรือสู่เมืองโบโด ฟยอร์ดแห่งเกาะโลโฟเตน เรียกได้ว่าเป็นเมืองฟยอร์ดที่สวยงามไม่แพ้ ฟยอร์ดแห่งแผ่นดินใหญ่ของนอร์เวย์หากโชคดีท่านอาจได้เห็นปลาโลมาว่ายน้ำเล่นตามเรือเฟอร์รี่ก็เป็นได้

10.45 น.   เรือเฟอร์รี่จอดเทียบท่า ณ เมืองโบโด

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเที่ยวชมเมืองโบโด (Bodo) เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเมืองอยู่ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตนอร์ดแลนด์ (Nordland) และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์ นำท่านเข้าชมมหาวิหารประจำเมืองโบโด (Bodo Cathedral หรือ Bodo Domkirke) สร้างขึ้นในช่วง ปี 1956 เป็นมหาวิหารที่ค่อนข้างมีความทันสมัย และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองโบโด โดยสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดก็คงจะเป็นหอระฆังที่มีความสูงถึง 36 เมตร และการประดับประดาหน้าต่างที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเที่ยวภายในเมืองโบโด จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์การบินแห่งนอร์เวย์ (Norwegian Aviation Museum) ซึ่งจัดแสดงวิวัฒนาการทางการบินและเครื่องบินรุ่นต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินของประเทศนอร์เวย์

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Scandic Havet Hotel / Thon Hotel Nordlys **** หรือเทียบเท่า

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

08.00 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเชคอิน

10.30 น.    ออกเดินทางจากสนามบินโบโด สู่สนามบินทรอนด์เฮม โดยเที่ยวบิน …..

11.30 น.     เดินทางถึงสนามบินทรอนด์เฮม

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย    นำท่านเที่ยวชมเมืองทรอนด์เฮม (Trondheim) เมืองสวยอีกแห่งของประเทศนอร์เวย์ เป็นเมืองที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ยุคไวกิ้ง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศนอร์เวย์ บ้านเรือนสองฝั่งสร้างขึ้นในแบบนอร์วีเจียนที่เน้นสีสันโดดเด่นสวยงาม สร้างขึ้นเรียงรายสองฝั่งริมแม่น้ำไนเดลวา (Nidelva) นับเป็นอีกทัศนียภาพที่สวยงามไม่แพ้เมืองเบอร์เก้น

นำท่านเที่ยวชมความน่ารักและความสวยงามของเมืองนี้ นำท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์นิดาโรส (Nidaros Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งเมืองนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองนี้ตามอัธยาศัย นำท่านแวะถ่ายรูปกับสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง (Baklandet old bridge)

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Scandic Bakklandet Hotel **** หรือเทียบเท่า

 

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) ระหว่างทางท่านจะได้ชมความสวยงามของถนนเรียบทะเลหรือที่รู้จักในนามแอตแลนติกโร้ด (Atlantic Ocean Road) มีความยาวทั้งสิ้น 8.3 กิโลเมตรสร้างทอดยาวไปตามเกาะแก่งต่างๆ ของนอร์เวย์  บนเส้นทางที่สูงชันสลับคดเคี้ยว และมีจุด Storseisundet  คือจุดที่สูงและสวยที่สุด เป็นสะพานที่มีเส้นโค้งอย่างน่าทึ่งและสวยงาม ซึ่งใช้เทคนิคในการออกแบบและการก่อสร้างสะพานที่น่าประทับใจมาก ให้ท่านได้ชื่นชมความสวยงามของเส้นทางแอตแลนติกโอเชียนโร้ด ที่ได้ชื่อเป็นเส้นทางที่สวยที่สุด

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย    นำท่านเดินทางสู่เมืองมอลเด (Molde) ผ่านเส้นทางแอตแลนติกโร้ดแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองคริสเตียนซุนด์และเมืองมอลเด ระหว่างทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเส้นทางที่เรียกได้ว่าสวยติดอันดับ สถานที่ไม่ควรพลาดหากมาเยือนนอร์เวย์

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Scandic Seilet Hotel **** หรือเทียบเท่า

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองออลิซุนด์ (Aalesund) เมืองที่ได้ชื่อว่า เป็นเหมือนประตูสู่การชมฟยอร์ดอันสวยงามของนอร์เวย์ และยังโดดเด่นด้วยบ้านเรือนสวยงามในแบบสถาปัตยกรรมอาร์ตนูโว สีสันสดใส โดยบ้านเรือนส่วนใหญ่ในเมืองนี้สร้างขึ้นใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 หลังได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ ฟยอร์ดและขุนเขา ตลอดการเดินทางสู่เมืองออลิซุนด์ นับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพและความสวยงามตามธรรมชาติที่ได้รังสรรค์ขึ้นในประเทศนอร์เวย์

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย    นำท่านเที่ยวชมเมืองออลิซุนด์ เมืองแห่งบ้านเรือนอันมีสีสันสดใสในศิลปะแบบอาร์ตนูโว นำท่านเดินทางชม Brosudet หรือท่าเรือเก่าแก่ ซึ่งเป็งหนึ่งในท่าเรือที่อดีตเคยเป็นที่ขนส่งปลาคอตตากแห้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองออลิซุนด์ และเดินเล่นภายในเมืองสวยอีกแห่งของนอร์เวย์

16.30 น.    นำท่านเดินทางสู่สนามบินออลิซุนด์

18.30 น.    ออกเดินทางจากสนามบินออลิซุนด์สู่ สนามบินออสโล

19.25 น.    เดินทางถึงสนามบินออสโล

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Clarion Hotel and Congress Oslo Airport/ Scandic Oslo Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า

เช้า    รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือโบราณไวกิ้ง (Viking Ships Museum) จัดแสดงเรือไวกิ้งโบราณในแต่ละยุคสมัย ซึ่งได้ขุดค้นพบตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังจัดแสดงความเป็นมา และ วิถีชีวิตของชาวไวกิ้งโบราณซึ่งเรือโบราณที่นำมาจัดแสดงมีอายุกว่าพันปี ตั้งตระหง่านกลางห้องโถงขนาดใหญ่

11.0 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบินออสโล

อิสระอาหารกลางวันภายในสนามบินออสโลตามอัธยาศัย

14.15 น.   ออกเดินทางจากสนามบินออสโล สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน TG955 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง)

06.15 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
อัตราค่าบริการ  (บาท) ปี 2562 ต.ค./ พ.ย./ ก.พ. / มี.ค. ธ.ค./ เม.ย.
ราคาผู้ใหญ่พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 139,900 145,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,500 16,500
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 135,900 141.900
เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (ไม่เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 59,900 59,900
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (TG) เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

85,000 – 120,000
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน BKK-OSL-BKK (TG) หักค่าใช้จ่าย (ตั๋วผู้ใหญ่) 27,000 30,000
กรณีที่มีวีซ่าแล้ว จะหักค่าใช้จ่ายคืนให้ 3,000 3,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง

ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562) **

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TG / SK (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและค่าทิปต่างๆ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (เนื่องจากมีเที่ยวบินภายใน 3 เที่ยวบิน)
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

การชำระเงิน

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ชำระหลังจากสำรองที่นั่งภายใน 3 วันหลังยืนยันกรุ๊ป

งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่มีการยื่นวีซ่า/มัดจำตั๋วล่วงหน้า)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 90 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 44-89 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)  (สงกรานต์-ปีใหม่ 20-43 วัน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์  (สงกรานต์-ปีใหม่ 0-19วัน)

***ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)

 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง

 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน

 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ

 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย

 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว