• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
เยอรมนี

ล่องเรือแม่น้ำโมเซล 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์
ARS - 01Moselle9D6N
ประเทศ
เยอรมนี
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
วันที่
24 ต.ค. - 1 พ.ย. 2020
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

118,000 บ.

กำหนดการเดินทาง

24 ต.ค. - 1 พ.ย. ต.ค. 2563

ไฮไลท์ทัวร์

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)
อัตราค่าบริการ ต่อ / ท่าน

9 วัน 6 คืน ล่องเรือแม่น้ำโมเซล

Cologne – Cochem – Zell – Bernkastel Kues – Trier Mehring – Koblenz – Cologne

อัตรา ค่าเรือราคาสำหรับอย่างน้อย 20 ผู้ใหญ่ (ตุลาคม 2563) Outside Cabin, Deck 1 Category A Outside Cabin with  Juliette Balcony, Deck 2 Category C
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (พักห้องคู่) ท่านละ 118,000 128,000
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักกับเด็ก 1 ท่าน (พักห้องคู่) 118,000 128,000
พักห้องเดี่ยว ชำระเพิ่มท่านละ 12,000 14,000

 

** บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การปรับราคาหากมีการปรับราคาน้ำมันและภาษีจากสายการบิน

ราคาที่แจ้งเป็นราคาน้ำมันและภาษีสายการบิน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 **

ราคานี้รวม

 • ราคาดังกล่าวสำหรับการเดินทางอย่างน้อยพร้อมกันแบบผู้ใหญ่ 20 ท่าน กรณีคณะเดินทางผู้ใหญ่น้อยกว่า 20 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนเดินทาง
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับกรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต แบบหมู่คณะ สายการบินไทยรวมน้ำหนักระเป๋าสายการบินกำหนด สำหรับโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Carry on) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.  
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศของสายการบินตามที่ระบุข้างต้น
 • ค่าเรือล่องแม่น้ำ(พักห้องคู่)เส้นทางดังกล่าว 5 คืน (ตามรายละเอียดที่ท่านเลือกพักและชำระตามเงื่อนไขราคา), ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืนบนฝั่งตามรายการหรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า 
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ, ค่าพาหนะหรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่จากไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขการท่องเที่ยวกำหนด 
 • กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือล่องแม่น้ำ

ราคานี้ไม่รวม

 

 • ค่าวีซ่าเชงเก้นและหนังสือเดินทาง
 • ค่าตั๋วส่วนต่างกรณีผู้เดินทางประสงค์เดินทางด้วยชั้นธุรกิจ
 • ค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติมเพื่อใช้ยื่นวีซ่า หรือเพิ่มเติมจากที่การท่องเที่ยวกำหนด

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ เครื่องดื่มส่วนตัว, เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มิได้รวมอยู่ในราคาเรือ, ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่บริษัทจัดไว้บริการตามรายการ, ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าบริการห้อง SPA-ROSA

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่านใช้ห้องพักเป็น 2 ห้อง ซึ่งจะสะดวกกับท่านและคณะมากกว่า
 • ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะเพื่อการเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น และเมื่อออกตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และไม่สามารถขอเงินคืนใด ๆ ได้ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบินกำหนดสำหรับตั๋วหมู่คณะ

จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว