• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ตุรกี

เจอนี่ย์ ตุรเคีย 9 วัน 6 คืน (TK)

รหัสทัวร์
HOP…เจอนี่ย์ ตุรเคีย 9D6N
ประเทศ
ตุรกี
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
วันที่
28 ต.ค. - 10 พ.ย. 2022
สายการบิน
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

39,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

28 ต.ค.- 05 พ.ย. ต.ค. 2565
02-10 พ.ย. 2565

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

19.30 น. พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน M ประตู 7 สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทางด้านสัมภาระ และเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่อง

22.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล ( Istanbul ) โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65 ( บินตรง : ใช้เวลาในการบิน ประมาณ 10.20 ชั่วโมง )

05.45 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า

เราจะไปเดินชม สนามแข่งม้าโรมัน ฮิปโปโดรม ( Hippodrome ) ลานชมกีฬาแข่งม้า ที่เป็นกิจกรรมผ่อนคลายของชาวโรมันในสมัยก่อน ปัจจุบันสนามกีฬาแห่งนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นลานสาธารณะขนาดใหญ่ มีอนุสรณ์สถานที่สำคัญ เสาโอเบลิกส์ จากประเทศอิยิปต์ เสางูเมืองเดลฟี่ ประเทศกรีซ และเสาคอนสแตนตินที่สร้างขึ้นให้มีลักษณะคล้ายกำแพงกรุงคอนสแตนติน

จากนั้นใกล้ๆกับฮิปโปโดรม เราจะเข้าชม มัสยิดสีฟ้า (Blue Mosque) หรือชื่อเต็มๆ ที่น้อยคนจะรู้จักคือมัสยิดสุลต่านอะเหม็ด มีอายุราว 400 ปี ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสุเหร่าโซเฟีย ความโดดเด่นของมัสยิดแห่งนี้คือ ภายในตกแต่งด้วยเซรามิคสีฟ้า เทอควอยซ์ ลวดลายของกระเบื้องเซรามิคส่วนใหญ่จะเป็นลายดอกไม้ เช่น ดอกทิวลิป ดอกคาเนชั่น ดอกกุหลาบ

* สุภาพสตรีควรแต่งการให้เรียบร้อย และต้องเตรียมผ้าคลุมผม ไว้คลุมศีรษะในขณะเข้าชมมัสยิด

จากนั้นฝั่งตรงข้ามกับมัสยิดสีฟ้า เข้าชม สุเหร่าโซเฟีย (Hagia Sophia ) สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางที่มีอายุราว 1,500 ปี เป็นสถานที่ที่ถูกเปลี่ยนมือในการปกครองมากว่าหลายยุค หลายสมัย นับตั้งแต่ครั้งแรกที่สร้างขึ้นในยุคโรมัน โดย จักพรรดิจัสติเนียน ภายหลังถูกปกครองโดยออตโตมัน ที่แห่งนี้ก็เปลี่ยนจากโบสถ์ของชาวคริสต์ เป็นมัสยิดของอิสลาม แล้วก็กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ และในปัจจุบันถูกกลับมาใช้เป็นมัสยิดอีกครั้งหนึ่ง ที่นี่ภายในมีความยิ่งใหญ่ สวยงาม และมีภาพโมเสคที่โด่งดัง และเป็นสถานที่อีกหนึ่งแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองอิสตัลบูล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ช่วงบ่ายเราจะเข้าชม พระราชวังทอปกาปึ ( Topkapi Palace ) พระราชวังหลังแรกของอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาที่สามารถมองเห็นวิวช่องแคบบอสฟอรัสได้อย่างชัดเจน อดีตต้องใช้คนงานดูแลอยู่ในพระราชวังกว่า 5,000 คน ด้านในพระราชวัง มีทั้งส่วนที่เป็นฮาเร็ม ห้องประชุม ห้องครัว ห้องรับรอง และที่อยู่ของสุลต่าน ปัจจุบัน พื้นที่บางส่วนของพระราชวังแห่งนี้ ถูกเปลี่ยนมาเป็นห้องนิทรรศการสิ่งของมีค่า ไม่ว่าจะเป็น ห้องจัดแสดงอาวุธของทหารออตโตมัน ห้องจัดแสดงนาฬิกาที่ประเทศต่างๆ ส่งมาเป็นของขวัญให้แก่สุลต่าน และห้องที่จัดแสดงเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ที่มีไม้เท้าของโมเสก ปลอกแขนของศาสดา เป็นต้น

จากนั้นพาทุกท่าน เดินเล่น ช๊อปปิ้งในย่าน ทักซิม ย่านนี้เป็นแหล่งพบปะของนักท่องเที่ยว และวัยรุ่นชาวเมืองเพลิดเพลินกับร้านค้าชั้นนำมากมาย ทั้งสินค้าแฟร์ชั่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แบรนด์ใหญ่ ไปจนถึงของน่ารักๆ จากร้านค้าท้องถิ่นของตุรกี นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารชิคๆ ร้านขนมชื่อดัง ร้านเครื่องดนตรี ร้านขายงานศิลปะ มีการแสดงเปิดหมวกของคนท้องถิ่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
พักค้างคืนที่โรงแรม LA QUINTA BY WYNDHAM HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ช่วงเช้า เราเข้าชม พระราชวังโดลมาบาเช่ (Dolmabache Palace) เป็นพระราชวังสไตล์ยุโรปที่หรูหราของอาณาจักรออตโตมัน สร้างขึ้นโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบบารอค และรอคโคโค ตั้งอยู่ริมช่องแคบบอสฟอรัส เป็นพระราชวังที่ใช้เงินจำนวนมหาศาลในการสร้างและตกแต่ง พระราชวังแห่งนี้มีห้องทั้งหมด 285 ห้อง ภายในพระราชวังแห่งนี้ตกแต่งด้วยคริสตัล และโคมไฟที่นำเข้ามาจากประเทศอังกฤษ มีห้องสปาหรือ Turkish Bath 6 ห้อง ห้องน้ำ 68 ห้อง และห้องโถง 46 ห้อง และห้องโถงสุดท้ายที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นห้องโถงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระราชวัง
มีโคมไฟคริสตัลที่มีขนาดใหญ่ถึง 4,500 กิโลกรัม และการวาดลวดลายแบบสามมิติ

จากนั้น เราจะเดินไปยังท่าเรือใกล้ๆ เพื่อ ล่องเรือชมวิวช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เป็นช่องแคบที่แบ่งอิสตัลบูลออกเป็นสองทวีป คือยุโรป และเอเชีย เป็นจุดที่มีความสำคัญในด้านการค้า การเดินเรือ การสงคราม อีกทั้งยังเป็นจุดที่มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาเช่ พระราชวังสไตล์ยุโรปแห่งแรกของอาณาจักรออตโตมัน บ้านไม้ออตโตมันของเหล่าบรรดาเศรษฐีที่ซื้อไว้เพื่อตากอากาศ หอคอยกลางน้ำ Maiden Tower เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ช่วงบ่ายวันนี้ เราจะเดินทางไปยัง เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาสลับกับรถวิ่งชายทะเล ผ่านบ้านเรือนของบรรดาเหล่าเศรษฐี ปศุสัตว์ แปลงการเกษตร ปัจจุบันการเดินทางไปที่เมืองชานัคคาเล่จะใช้การขับรถข้ามสะพานDardanelles Bridge (สะพานดาดาเนล) เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก เพิ่งก่อสร้างเสร็จและเปิดให้ใช้เมื่อวันที่

18 มีนาคม 2022 เชื่อมระหว่างเมืองเลปเซกิ (Lapseki) และเกลิโบลู(Gelibolu) ระยะทางยาวประมาณ 10 กิโลเมตร ทำให้ประหยัดเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม
พักค้างคืนที่โรงแรม Kolin Hotel 5* หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านสู่ กรุงทรอย Troy ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย Wooden Horse of Troy อันโด่งดัง เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น สร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเปอร์กามัม Pergamum เป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส Acropolis ซึ่งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่งดินแดนในเทพนิยายมี โรงละครที่ชันที่สุดในโลกซึ่งจุผู้ชมได้ถึง 10,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับโบราณสถานที่มีความสวยงาม และรู้ถึงความเฉลียวฉลาดของชาวเติร์กในสมัยโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซึ Kusadasi (ระยะทาง 199 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมแบบบุฟเฟต์
พักค้างคืน ที่ MARINA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางไปยัง เมืองโรมันโบราณเอฟฟิซุส อดีตเมืองโรมันอายุกว่า 2,500 ปี ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุดในตุรกี ภายในมีวิหารของบรรดาเทพโรมัน บ้านเรือน ห้องสมุด (Library of Celsus) ห้องอาบน้ำ (Roman Bath ) และโรงละครขนาดใหญ่ ทุกๆ อย่างในเมืองมีเรื่องราวที่แปลกปะหลาดน่าสนใจ รอให้เราไปค้นหา
พาทุกท่านไปเลือกซื้อสินค้าเครื่องหนังระดับ Premium จากโรงงานผลิตเสื้อหนังของประเทศตุรกี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเสื้อหนังส่งให้ประเทศในแถบยุโรป หลายแบรนด์ เช่น Versace , Prada , Michael kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ออกเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่
(ระยะทางประมาณ 189 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เข้าชม เมืองปามุคคาเล่ เมืองมรดกโลกที่ได้สมยานามว่า ปราสาทปุยฝ้าย เนื่องจากภูเขาหินสีขาวขนาดใหญ่ที่มองดูแล้วเหมือนปุยฝ้ายสีขาวขนาดมหึมาเกิดจากแร่หินปูนสีขาวที่เกาะเป็นระยะเวลานานผ่านการผุดของน้ำแร่อุณหภูมิ 35 องศาจากใต้ดิน ทัศนียะด้านบนเป็นชั้นหินสีขาวตัดกับแอ่งน้ำแร่สีฟ้าใส ชวนให้ย้ำเท้าเข้าไปเก็บรูปงามๆ กับฉากที่แปลกตาแห่งนี้ ได้เวลาสมควร พวกเราเดินทางเข้าพักยังโรงแรม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ Tripolis Hotel 4* หรือเทียบเท่า (มีบริการบ่อน้ำแร่)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า(ระยะทาง 402 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
เดินทางสู่เมืองคอนย่า ( Konya ) เมืองที่มีประชากรมากเป็นอันกับ 5 ของประเทศตุรกี และในอดีตที่เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก หนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก่อนจะมาเป็นอาณาจักรออตโตมัน ระหว่างทางที่เราเดินทางจากเมืองปามุคคาเล่ ไปที่เมืองคอนย่า เราจะพาทุกท่านไปชิมขนมพื้นเมือง ที่หาทานได้จากเมืองนี้เท่านั้น คือ ขนมหวานทีทำจากน้ำผึ้ง โยเกิร์ต และโรยหน้าด้วยเมล็ดฝิ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
เดินทางต่อไปยัง เมืองคัปปาโดเกีย ระหว่างทางพาทุกท่านเข้าชม Caravansarine สถานที่พักของกองคาราวานค้าขายในอดีต รัฐบาลอาณาจักรเซลจุกเติร์กในสมัยนั้น สร้างไว้เพื่อให้กองคาราวานได้พักฟรีเป็นระยะเวลา 3 วัน สถานที่นี้จะได้ชมความสวยงามของประตูทางเข้าหินอ่อนแกะสลัก ที่มีความวิจิตร ปราณีต ห้องพักกองคาราวาน ที่พักของอูฐ ลา ม้า ในสมัยโบราณ

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองคัปปาโดเกีย(ระยะทาง 131 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เราจะถึงเมืองคัปปาโดเกียในช่วงค่ำ ก็จะเข้าไปเช็คอินยังโรงแรม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาทุกท่านไปชมระบำหน้าท้อง พร้อมเครื่องดื่มระหว่างชมการแสดง

พักค้างคืน ที่ SELCUKLU EVI CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า

05.00 น. ขึ้นบอลลูน (OPTION TOUR)*
ชมแสงแรกบนฟากฟ้า ของเมืองคัปปาโดเกีย
*การขึ้นบอลลูนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ปกติ (ค่าขึ้นบอลลูนประมาณท่านละ 230 – 270 USD) สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อ ทัวร์ขึ้นบอลลูน อิสระพักผ่อนที่โรงแรม

ราคาบอลลูนอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประกาศของประเทศตุรกี จะมีหารแจ้งราคาที่แน่นอนช่วงก่อนออกเดินทางอีกครั้งค่ะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ช่วงเช้า เราจะได้เข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum เดินเล่นสำรวจเมืองในปล่องภูเขาไฟของชุมชนชาวคริสเตียนในสมัยโรมัน ในช่วง ค.ศ. 9 เป็นเมืองลับแลที่สร้างโดยชาวคริสต์ที่ต้องหลบซ่อนเผยแผ่ศาสนาอย่างยากลำบาก โดยชนชาวคริสต์ได้ขุดเจาะปล่องภูเขาไฟเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย เป็นโบสถ์ มีทั้งห้องเรียนศาสนา ห้องพัก ห้องครัว ภายในโบสถ์มีภาพเขียนเฟสโก้ เกี่ยวกับศาสนา และสถานที่ฝังศพ หลังจากนั้น เราก็จะเดินทางไปชมความสวยงาม ความมหัศจรรย์ของ เมืองคัปปาโดเกีย ในจุดต่างๆ แวะถ่ายภาพในมุมสวยๆ ของเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

ในวันนี้เราจะได้แวะชมศิลปะพื้นเมืองของชาวตุรกีที่ ศูนย์สหกรณ์ทอพรม , โรงงานเซรามิค และ โรงงานเพชร ชมขั้นตอนวิธิการผลิต และอิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกตามอัธยาศัย

เข้าชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Kaymakli เมืองใต้ดินของชาวคริสเตียนที่ขุดลึกกว่า 10 ชั้น ใช้เพื่อเป็นสถานที่หลบภัยของชาวเมืองในยามถูกรุกราณจากทหารโรมัน ที่ใต้ดินมีสิ่งต่างที่ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ครัว โบสถ์ ห้องผลิตไวน์ พื้นที่เลี้ยงสัตว์ บรรยากาศในเมืองใต้ดิน ให้ความรู้สึกเหมือนกับเรากำลังเดินอยู่ในเขาวงกตเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ปนความสวยงามของสถานที่แห่งนี้

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองอังคารา ( Ankara ) เมืองหลวงของประเทศตุรกี (ระยะทาง 330 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักค้างคืน ที่ NEW PARK HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางไปยังเมืองอิสตัลบูล ( Istanbul ) (ระยะทาง 445 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.5 ชั่วโมง) ระหว่างทางท่านจะได้ชมกับภูมิประเทศที่เป็นทิวเขาสลับกับบรรยากาศของเมือง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ช่วงบ่าย พาทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และของฝากใน ตลาด Spice Market เช่น ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง แอปปลิคอท ลูกมะเดื่อ หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอ ผ้าผันคอ เซรามิค ฯลฯ ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่ราคาสินค้าไม่แพง เพราะเป็นตลาดที่ชาวพื้นเมืองอิสตัลบูลก็จะมาจับจ่ายสินค้าที่ตลาดนี้เช่นกัน

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปยังสนามบินอิสตัลบูลเพื่อนเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK64
20.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

10.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
 • ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 75 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 2 ขวด
 • ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
  เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ( 75 USD / ท่าน )
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว