• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com

เที่ยวจุดเชคอินใหม่ แห่งจอร์เจีย “ฉลองเคาน์ดาวน์ กันที่ เมือง บาทูมิ

รหัสทัวร์
HTCC220071- 10วัน แกรนด์จอร์เจีย Diamond Bridge
ประเทศ
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
วันที่
24 ธ.ค. - 2 ม.ค. 2023
การเดินทาง
เริ่มต้นที่

75,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

24 ธ.ค.-2 ม.ค. ธ.ค. 2565

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

***บินเข้า ทบิลิซี่ – บินออก บาทูมิ ไม่ย้อนเส้นทาง ****
24 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566
เริ่มต้น 75,900 บาท
(เที่ยวจอร์เจีย คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า / พักโรงแรม 4 ดาว / รวมทิปหมดแล้ว)

ทบิลิซี่ -Diamond Bridge – มิทสเคต้า – คาสเบกิ – หุบเขาคอเคซัส – โกรี อุพลิสชิเค -คูไทซี – ถ้าโพรมิธีอุส – บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดา (เที่ยวจอร์เจีย คนไทยไม่ต้องทาวีซ่า / พักโรงแรม 4 ดาว / รวมทิปหมดแล้ว)

โปรแกรมการเดินทาง

19.30 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน M ประตูทางเข้าที่ 6 อาคารผู้โดยสารชั้น 4
เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

22.55 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

05.45 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่อง โดยเที่ยวบิน TK378 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล (กระเป๋าเดินทางสายการบิน Check through)

07.45 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินทบิลิซี่ (TBS) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส
สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.15 ชม.)

11.05 น. เดินทางถึงสนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแดชบาชี (Dashbashi Canyon) (ระยะทาง 109 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชม Daimond Bridge : Dashbashi Canyon Glass สะพานแขวนกระจกแก้ว ที่มีแถบรูปเพชรแขวนอยู่ตรงกลาง ยาว 240 ม.และสูงเหนือพื้นดิน 149 ม. สะพานถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มนักลงทุนแคสส์ (Kass Group) มีมูลค่าประมาณ 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1,400 ล้านบาท สะพานมีลักษณะโปร่งใส ตั้งทอดยาวข้ามอนุสาวรีย์ธรรมชาติ ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันกว้างไกล และมุมมองที่สวยงามของน้ำตก และถ้ำ สะพานที่สร้างจากเหล็กและแก้ว ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี โดยจุดเด่นคือโครงสร้างแขวนที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังมีแถบรูปเพชร แขวนอยู่ตรงกลาง สามารถเดินเข้าไปภายในเพื่อรับชมทัศนียภาพรอบๆ พร้อมทั้งยังสามารถโหนสลิง เพื่อปั่นจักรยานข้ามหุบเขาและชิงช้าของหน้าผาได้ (ไม่รวมในค่าทัวร์)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ (Tbilisi) (ระยะทาง 109 ก.ม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ ทบิลิซี่มอลล์ (Tbilisi mall) ช้อปปิ้งมอลล์แห่งนครหลวงทบิลิซี่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าแบรนด์ท้องถิ่น อาทิ เช่น Zara, Pull & Bear, Topshop, GAP, Marks & Spencer, Samsonite และ อื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Best Western Art Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ (Old town of Tbilisi) ซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความอ่อนหวานของสีสันอาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรป อาจกล่าวได้ว่า นี่คือการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกของประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างสองทวีปอย่างจอร์เจีย เกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียที่มีเอกลักษณ์

นำท่านเข้าชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปีซึ่งสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสะพานสันติภาพ (Peace bridge) สะพานความยาว 150 เมตร ซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่ง ซึ่งพาดผ่านแม่น้ำคูรา จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซี่ตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) (ระยะทาง 26 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย ปัจจุบันเป็นเมืองสำคัญทางศาสนาคริสต์ นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ โดยจอร์เจียรับคริสต์ศาสนาเข้ามาในประเทศเป็นครั้งแรกช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี ค.ศ.1994 นำท่านชม อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6 ซึ่งชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาดยักษ์ ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากของประเทศตุรกี)

ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคต้าและจุดบรรจบของแม่น้ำคูราและแม่น้ำอะรักวีซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก ได้เวลานำท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli cathedral) สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความเชื่อมานับถือศานาคริสต์ซึ่งกลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นในคริสตวรรษที่ 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ที่งดงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Best Western Art Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านแวะชม Chronicle of Georgia คืออนุสรณ์ขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขามองลงมาสู่ทะเลสาบ “Tbilisi Sea” โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ 3,000 ปี ของอำนาจการปกครองของจอร์เจีย ด้วยการสลักเกี่ยวกับ กษัตริย์ วีรบุรุษ และพระเยซูคริสต์ ไว้บนเสาเหล็กขนาดมหึมา ซึ่งความอลังการณ์ และบรรยากาศความสวยงามของอนุสรณ์แห่งนี้ทำให้ได้ชื่อว่าเป็น Stonehenge of Georgia

นำท่านเดินทางสู่ป้อมปราสาทอันนานูรี (Ananuri fortress) (ระยะทาง 66 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบให้มีหอคอยสูงและมีความแข็งแกร่งเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยในยามศึกสงครามนับเป็นป้อมปราการของชาวคริสต์ในอตีตกาลที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคอเคซัสและไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิออตโตมันและเปอร์เซียซึ่งเป็นชาวมุสลิม
นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ (Monument of friendship) (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) กำแพงทรงครึ่งวงกลมซึ่งแต่งแต้มศิลปะบนกำแพงมากมายสีสันอันสวยงาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย และเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งของจอร์เจีย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) (ระยะทาง 35 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus mountains) เมืองนี้ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภคสำหรับการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาคอเคซัส ได้เวลานำท่านเปลี่ยนอริยาบถ นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Jeep 4 wheels Drive) เพื่อเดินทางสู่ โบสถ์เกอร์เกติสเมบา (Gergeti sameba church) สถานที่ท่องเที่ยวและจุดถ่ายรูปที่โด่งดังมากที่สุดของประเทศจอร์เจีย เป็นโบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซัส สร้างตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล รอบตัวโบสถ์แห่งนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซัสได้รอบด้าน ตลอดการเดินทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศและวิวอันงดงามธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี่ (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Best Western Art Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 3)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกรี (Gori) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต นอกจากนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph stalin) จอมเผด็จการที่ทรงอิทธิพลและอันตรายที่สุดคนหนึ่งของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20 ระหว่างการเดินทาง นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สตาลิน (Stalin Museum) ตั้งอยู่บนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจกลางเมืองโกรี เรื่องราวของสตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ ทั้งภาพถ่าย ภาพวาด ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว และของขวัญ ของกำนัล จากบรรดามิตรประเทศ นำท่านเข้าชมบ้านซึ่งสตาลินเคยพักสมัยยังวัยเยาว์ จากนั้นนำท่านชมขบวนรถไฟโบราณซึ่งเดิมเป็นรถไฟของจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ ต่อมาได้กลายเป็นของสตาลิน ภายในขบวนรถไฟแบ่งเป็นห้องเล็กๆ ทั้งห้องทำงานของ สตาลิน, ห้องพักผ่อน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอุพลิสชิเค (Uplistsikhe) (ระยะทาง 15 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25 นาที)

นำท่านเที่ยวชมหนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ซึ่งตามประวัติศาตร์ได้บันทึกว่ามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้กว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือในช่วงคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูก

รุกรานและทำลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8 เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองถ้ำที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi) (ระยะทาง 98 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Borjomi or Bakuriani Hotel **** หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมเมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ ท่านสามารถลิ้มลองน้ำแร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี หรือสามารถซื้อขวดที่ขายบริเวณใกล้เคียงเพื่อบรรจุน้ำเพื่อดื่มได้ นำท่านเข้าชม สวนบอร์โจมี (Borjomi city park) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจอร์เจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก นำท่านชมอารามเกลาติ (Gelati monastry) อารามหลวงของเมือง สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริย์เดวิดที่ 4 กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบด้วยโบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์พระแม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโก้อันสวยงามมากมายหลายภาพ นอกจากนี้อารามเกลาติยังเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์, นักเทววิทยา, และนักปราชญ์ชื่อดังมากมาย องค์กรยูเนสโกได้ประกาศให้อารามแห่งนี้เป็นหนึ่งในมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1944

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Tskatubo Spa Resort Hotel / Aria Resort & Spa Hotel**** หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ Martvili Canyon (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ นำท่านล่องเรือในแม่น้ำที่มีสีเขียวเข้ม ชมทิวทัศน์น้ำตก เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวทางเรือ บนแม่น้ำ Abasha และทิวทัศน์อันสวยงามของหุบเขาแม่น้ำภูเขา น้ำที่ใสมากจนเห็นพื้นก้นลำน้ำด้านล่าง และสีน้ำที่เป็นสีฟ้าสดจากการหักเหของแสงเพราะแร่ธาตุโลหะในน้ำภูเขาสองข้างทางยังสวยงามน่าตื่นตา ทั้งความสูงและรูปร่าง มีรูและถ้ำเข้าไปเป็นจุดๆ อีกทั้งต้นไม้สีเขียวสวยสดงดงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเข้าชมถ้ำโพรมิธีอุส (Promatheus cave) (ระยะทาง 46 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) หนึ่งในถ้ำอันน่าอัศจรรย์ของชาวจอร์เจีย ถูกค้นพบครั้งแรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยสะท้อนแสงสีตระการตาในตัวถ้ำ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตั้งอยู่ติดทะเลดำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมิยังได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นต้นมา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตัวเมืองเก่า อีกทั้งยังมีโรงแรมเชนสากลเปิดใหม่มากมายเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก World Palace Batumi **** หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่จุดที่ได้ชื่อว่าเป็นเขตชายแดนเชื่อมต่อระหว่างประเทศจอร์เจียและประเทศตุรกี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป้อมโกนีโอ้ (Gonio fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝั่งทะเลดำ ใกล้อาณาเขตประเทศตุรกี ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเป็นสถานที่ฝังร่างของนักบุญมัทธีอัส หนึ่งใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจน์แต่อย่างใด เนื่องจากคำสั่งห้ามของรัฐบาลจอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการทำลายโบราณสถานให้ทรุดโทรมลง

นำท่านสู่ตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ของที่ตั้งอยู่ระหว่างทางกลับสู่เมืองบาทูมิ ท่านสามารถเลือกซื้อผลไม้สดใหม่ และ ผลไม้ของประเทศจอร์เจียก่อนขึ้นเครื่องกลับ ซึ่งที่ตลาดแห่งนี้มีสินค้าวางจำหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ และสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากก่อนกลับกรุงเทพฯ
นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ Ethnographic Museum “Borjgalo” พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ที่จัดแสดงความเป็นอยู่ในด้านต่างๆของชาวจอร์เจีย รวมถึงหัตถกรรมพื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปั้นดินเผา การทอผ้า การแปรรูปโลหะหิน และไม้ต่างๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่าน ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดำอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์ ได้เวลาสมควร นำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ Metro City Mall ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
ร่วมงานฉลองเคาน์ดาวน์กันที่เมืองบาทูมิ แห่งประเทศจอร์เจีย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก World Palace Batumi **** หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านขึ้น กระเช้าชมวิว 360 องศา ของเมืองบาทูมิ ให้ท่านสัมผัสวิวมุมสูงอันสวยงาม ของเมืองบาทูมิ ที่ทอดยาวจรดทะเลดำ นำท่านชมย่าน Europe Square จัตุรัสใจกลางเมืองที่รายล้อมไปด้วยตึกสูง เป็นย่านที่คึกครื้นของผู้คนออกมาจับจ่าย

นำท่านชม จตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจตุรัสสำคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตรใกล้ริมอ่าวทะเลดำ สถาปัตยกรรมโดยรอบ นับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสกและงานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจตุรัส
นำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino moving sculptures) รูปปั้นพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที (เริ่มตั้งแต่ 19.00 น.) จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติ ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย หอคอยชิงช้าสวรรค์ (Ferris Wheels Tower) อาคารตัวอักษร (Alphabet Tower) ที่ประดับด้วยตัวอักษรโลหะอันมีเอกลักษณ์ รวมถึง หอคอยแห่งบาทูมี (Batumi Tower) ที่ สูงถึง 200 เมต ร อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

14.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินบาทูมิ (BUS) เพื่อเตรียมเช็คอิน

17.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิ (BUS) สู่สนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK393 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน

18.35 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

01.55 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
************

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
 • ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว