• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
ออสเตรเลีย

เมลเบิร์น-เกาะฟิลลิป 5 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์
VTG_02_AUSTRALIA 5D2N
ประเทศ
ออสเตรเลีย
ระยะเวลา
5 วัน 2 คืน
วันที่
06 มี.ค. - 21 พ.ค. 2019
สายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

35,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

06-10, 21-25 มี.ค. 2562
05-09 , 30 เม.ย. 2562
04 , 17-21 พ.ค. 2562

ไฮไลท์ทัวร์


–นำท่านชมสวนฟิตซรอยสวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งการจัดสวนที่นี่หากมองจากมุมสูงจะเป็นรูปลายธงชาติอังกฤษ และชมดอกไม้นานาชนิดจากศูนย์อนุบาลพันธุ์ไม้ –นำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารเซ้นต์แพททริค St.Patrick’s Cathedral –นำท่านชมอนุสรณ์สถานสงคราม อนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย –นำท่านนั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (Puffing Billy Steam Train) เพื่อชมทัศนียภาพ –ท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต Panny’s Amazing World of Chocolate ให้ท่านได้ชมการผลิต –นำท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวิน เมื่อถึงยามพระอาทิตย์ตกดิน

โปรแกรมการเดินทาง

15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านด้านเอกสารและกระเป๋าสัมภาระ
18.30 น. เหิรฟ้าสู่นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ979
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

00.25 น. ออกเดินทางสู่นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ237
10.50 น. เดินทางถึงนานาชาติทูลามารีน นครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนครเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านความน่าอยู่ที่สุดในโลกอีกเมืองหนึ่ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมสวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ซึ่งการจัดสวนที่นี่หากมองจากมุมสูงจะเป็นรูปลายธงชาติอังกฤษ และชมดอกไม้นานาชนิดจากศูนย์อนุบาลพันธุ์ไม้ ซึ่งภายในสวนเป็นที่ตั้งของกระท่อมกัปตันคุ๊ก นักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 ที่ท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล ได้ซื้อมาจากอังกฤษ โดยรื้ออิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูกลำเลียงมาทางเรือ และมาประกอบใหม่ที่นี่ นำมาตั้งไว้ที่สวนฟิตซรอย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็นของขวัญครบรอบหนึ่งปีของรัฐวิคตอเรีย และเพื่อเป็นเกียรติแก่กัปตันคุ๊กที่มาค้นพบประเทศออสเตรเลีย นำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารเซ้นต์แพททริค St.Patrick’s Cathedral วิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็นบิช็อปท่านแรกแห่งเมืองเมลเบิร์น มีดำริให้ William Wardell ผู้เป็นทั้งนักบวชและสถาปนิกที่สำคัญแห่งเมืองนี้เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธิคระหว่างศตวรรษที่ 14 โดยมีพื้นฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ
จากนั้นนำท่านชมอนุสรณ์สถานสงคราม Shrine of Remembrance อนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์คิวด้า สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชายหญิงที่รับใช้ชาติและเสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี ณ สมรภูมิแห่งนี้จึงเกิดเป็นวัน”แอนแซ็ค”(25 เมษายน) จากนั้นนำท่านชมย่านต่าง ๆ อาทิ สถานีรถไฟ แม่น้ำยาร่าซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเมลเบิร์น หรือรัฐสภาที่สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้เป็นที่ประชุมของคณะว่าการรัฐวิคทอเรีย จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจากย่านใจกลางเมือง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมของประเทศออสเตรเลีย อาทิ ร็อคซี่, ควิกซิลเวอร์, บิลลาบอง หรือให้ท่านเลือกชมสินค้าชื่อดังเดวิดโจนส์ ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เดวิดโจนส์และครีมบำรุงผิวอีกมากมาย
** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านดันดีนองที่ยังเป็นป่าของต้นยูคาลิปตัสที่อุดมสมบูรณ์ สู่สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและ ขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้น ๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในการท่องเที่ยว
นำท่านนั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (Puffing Billy Steam Train) เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการทดลองนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ตอนใต้ของรัฐวิคทอเรีย สู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านเมืองซานเรโม เมืองที่อดีตเคยเป็นเมืองท่าการประมงของรัฐ นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต Panny’s Amazing World of Chocolate ให้ท่านได้ชมการผลิต, ม่านน้ำตกช็อคโกแล็ตขนาดใหญ่, หมู่บ้านจำลองช็อคโกแล็ต และช็อคโกแล็ตรูปแบบต่าง ๆ มากมาย พร้อมให้ท่านชิมรสชาติแสนอร่อยและเลือกซื้อเป็นของฝาก
ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร สไตล์ออสเตรเลีย
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวิน เมื่อถึงยามพระอาทิตย์ตกดิน
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ชายหาดซัมเมอร์แลนด์ นำท่านชม ขบวนพาเหรดของนกเพนกวิน ที่ขึ้นจากทะเลเดินเรียงรายอย่างน่ารักกลับสู่รัง ซึ่งเพนกวินในแถบซีกโลกใต้แห่งนี้ เรียกว่าแฟร์รี่เพนกวินหรือเพนกวินนางฟ้า เป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กหรือพันธุ์เล็กที่สุด ซึ่งโตเต็มที่มีขนาดตัวเพียงราว 30-33 เซนติเมตรเท่านั้น ในยามเช้า จะพากันออกจากรังไปหากินในทะเล เมื่อยามพระอาทิตย์ตกดินจะกลับสู่รัง ปัจจุบันเพนกวินชนิดนี้เหลือน้อยลงมาก ดังนั้นทางรัฐบาลจึงมีการจัดการเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์นกเพนกวินเหล่านี้ พร้อมทั้งขยายพันธุ์ให้มากขึ้นและทำการสำรวจชีวิตความเป็นอยู่และการดูแลอย่างใกล้ชิด อิสระให้ท่านชมความน่ารักของเหล่าเพนวกินนี้ตามอัธยาศัยในบริเวณริมทะเลหาดซัมเมอร์แลนด์ (ห้ามถ่ายรูปหรือถ่ายวิดิโอ เนื่องจากแสงแฟลชจะทำลายระบบประสาทและการมองเห็นของนกเพนกวิน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเมลเบิร์น
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองเมลเบิร์นหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิ ตึก Eureka Sky Deck 88 ที่มีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในซีกโลกใต้สู่ชั้น 88 ของตัวอาคาร เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของนครเมลเบิร์นแบบ 360 องศา หรือสามารถสัมผัสประสบการณ์ใหม่ The Edge Experience ที่ทั้งตื่นเต้นและเสียวสุด ๆ กับกล่องกระจกที่ยื่นออกไปนอกตัวอาคารด้วยความสูงชั้น 88 ทำให้ท่านรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนอากาศ เป็นต้นนอกจากนี้ในย่านเดียวกันยังมีย่านการค้าแห่งใหม่ในเขต Docklands หรือย่านฮาเบอร์ทาวน์ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งร้านค้า ร้านอาหารและแหล่งบันเทิงชั้นเยี่ยมของเมลเบิร์น มีทั้งทัศนียภาพริมอ่าวที่งดงาม พร้อมท่าเรือที่มีประวัติยาวนาน ท่านสามารถช้อปปิ้งอย่างจุใจในย่านฮาเบอร์ทาวน์ อาทิ ร็อกซี่ ควิกซิลเวอร์ บิลลาบ็อง ริบเคิร์ล หรือ เรดเอิร์ธ หรือครีมบำรุงผิวเดวิดโจนส์ หรือเลือกซื้อของฝากราคาย่อมเยาจากซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น หรือช้อปปิ้งย่านใจกลางเมืองที่ตลาดควีนวิกตอเรีย (Queen Victoria Market) ตลาดเก่าแก่ที่สุดและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมลเบิร์น ตลาดแห่งนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของเมือง มีทั้งอาหารสด ผลไม้ อาหารปรุงสำเร็จ ของที่ระลึก ร้านกาแฟสวยๆ ลานกิจกรรม และอื่นๆ อีกมากมายให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ (ตลาดเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์,วันพุธและวันหยุดประจำปี / วันธรรมดาเปิด เวลา 08.00-14.00น. / วันอาทิตย์เปิด 09.00-16.00 น.) ** เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าให้ท่านอิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย **

***หมายเหตุ เช็คเอ๊าท์จากโรงแรมไม่เกิน 10.00น. สามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมได้และช่วงเย็นรถโค้ชมารับจากโรงแรมไปสนามบิน***
จนได้เวลาอันสมควรรถโค้ชรับทุกท่านที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินนครเมลเบิร์น

00.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ218
06.00 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ970
08.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….


รายการการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน สภาพอากาศ หิมะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ เป็นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

อัตราค่าเดินทาง         06-10 มี.ค. / 21-25 มี.ค./ 05-09 เม.ย.2562 / 30 เม.ย.-04 พ.ค./ 17-21 พ.ค.2562

เมลเบิร์น-เกาะฟิลลิป 5 วัน 2 คืน (SQ) 06-10 มี.ค./ 05-09 เม.ย. / 30เม.ย.-04 พ.ค./ 17-21 พ.ค. 21-25 มี.ค.62
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 35,900 38,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 5,800 8,900
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 21,900 23,500

**ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน**
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,300 บาท //  ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,200 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง***

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เมลเบิร์น//เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 24 ธ.ค.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

 

 

 

 

 

 

 

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริการ ชำระพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 5,300 บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ที่จะต้องชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 1,200 บาท
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก
 • ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ

หมายเหตุ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน (ไม่มีราคาเด็ก) หากผู้โดยสารมีจำนวนต่ำกว่าจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดินทาง
 • การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ว
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว