• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สโลวาเกีย, ออสเตรีย, ฮังการี, เช็ก, เยอรมนี

เยอรมนี*เช็ก*สโลวาเกีย*ฮังการี*ออสเตรีย

รหัสทัวร์
WC…WCNT220046
ประเทศ
สโลวาเกีย, ออสเตรีย, ฮังการี, เช็ก, เยอรมนี
ระยะเวลา
12วัน9คืน
วันที่
05 ต.ค. - 30 ต.ค. 2022
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

135,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

5-16, 19-30 ต.ค. 2565

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

EAST EUROPE PREMIUM HIGHLIGHT
โรงแรมที่พักแบบ 4-5 ดาว พร้อมพนักงานยกกระเป๋าส่งถึงห้องพัก
บริการอาหารเช้า ในห้อง F.I.T. (ไม่ใช่ห้องกรุ๊ป)
ชมเส้นทางสวยงาม พร้อมชมปราสาทแสนสวย อาทิ ปราสาทคลุมลอฟ, ปราสาทบราติสลาวา และ คาสเซิลฮิลล์
เข้าชมความสวยงาม ตระการตา ด้านในของปราสาทปราก พระราชวังเชิร์นบรุนน์ และปราสาทนอยชไวน์ชไตน์
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ย่านเมืองเก่าปราก (เช็กฯ), ถนนคาร์ทเนอร์ และ PARNDORF OUTLET
ล่องเรือชมทะเลสาบฮัลสตัทท์, นั่งรถรางขึ้นจุดชมวิว SKY WALK ที่สูงสุดในทะเลสาบฮัลสตัทท์
ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ชมวิวกรุงบูดาเปสต์ยามค่ำคืน
บริการอาหารเลิศรส ที่คัดสรรมาในแต่ละเมือง อาทิ ขาหมูเยอรมันแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมัน, ปลาเทร้าส์สดๆ รสต้นตำรับ, Mixed Grilled แบบโบฮีเมียน (หมู/ไก่/เนื้อ), กูลาซฮังกาเรียน, ซี่โครงหมูเวียนนา
อาหารไทยรสเลิศ และอาหารจีนเมนูดีลักซ์
บริการน้ำดื่มบนรถโค้ชวันละ 2 ขวด ตลอดการเดินทาง
รวมค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป

โปรแกรมการเดินทาง

21.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (เคาน์เตอร์ D-E) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

00.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924
07.05 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเรเกนสบวร์ก” (138 กม.) เมืองในยุคกลางที่มีเสน่ห์ริมแม่น้ำดานูบ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในเยอรมนี ชมย่านเมืองเก่าที่เคยเป็นถิ่นฐานของชาวเซลติก ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นที่มั่นของโรมันในปีค.ศ.179 อนุสรณ์สถานเกือบ 1,000 แห่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองอย่างใกล้ชิด และมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในศตวรรษที่ 13 ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโบสถ์สไตล์โกธิกที่ดีที่สุดในบาวาเรีย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ “เมืองคาร์โลวี วารี” (Karlovy Vary) (180 กม.) เมืองที่รู้จักกันดีที่สุดในสามเหลี่ยมสปา “West Bohemian Spa Triangle” ที่มีชื่อเสียงระดับโลก (Karlovy Vary, Františkovy lazne และ Marianska Lazne) ด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้สปาแห่งนี้เป็นหนึ่งในสปาที่สวยงามที่สุดในยุโรป ซึ่งมีชื่อเสียงทะลุพรมแดนของโบฮีเมีย โดยที่คาร์โลวี วารี กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งเสน่ห์และฐานะทางสังคม ได้ต้อนรับบุคคลดังเช่น เกอเธ่, เบโธเฟน, โกกอล, ปากานินี, คาซาโนว่า และโมสาร์ท พร้อมด้วยประมุขแห่งรัฐหลายสิบคน ก่อตั้งโดยจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 กษัตริย์เช็กและและจักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในศตวรรษที่ 14
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : GRANDHOTEL PUPP, HOTEL RUZE หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร เดินทางสู่ “กรุงปราก” (Prague) (126 กม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ค ซึ่งตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่งแม่น้ำวัลตาวา นำคณะเข้าชม ปราสาทปราก และเข้าชมความใหญ่โตโอ่อ่าของ มหาวิหารเซนต์วิตัสโบสถ์เก่าแก่สไตล์โกธิกที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1929 ที่ใช้เป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์พระองค์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดที่ทำให้กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอัน เดินข้าม สะพานชาร์ลส์ สะพานสัญลักษณ์ของกรุงปราก ที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวาในช่วงศตวรรษที่14 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตลอดราวสะพานมีประติมากรรมหินทรายรูปปั้นของนักบุญต่างๆ ถึง 30 รูป 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหาร ชม จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต บริเวณโดยรอบล้วน เป็นอาคาร และวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่น ชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้นำฝ่ายปฏิรูปศาสนาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกนอกรีต ถูกเผาทั้งเป็น อิสระทุกท่านชม อาคารเมืองเก่า (The Old Town Hall) ที่มีนาฬิกาดาราศาสตร์ (The Astronomical Clock) ซึ่งทุกชั่วโมงจะมีรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซูคริสต์ทั้งสิบสองคนปรากฏโฉมออกมาให้เห็น (ตั้งแต่เวลา 09:00-21:00) มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นชมสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองสไตล์เช็ก และโบฮีเมียน อาทิ เครื่องแก้วสีต่างๆ หุ่นกระบอก งานผ้าปักรวมถึงชิ้นงานแกะสลัก ฯลฯ  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : AMBASSADOR PRAGUE   หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ปราก – เบอร์โน – บราติสลาวา (สโลวาเกีย)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ “เมืองเบอร์โน” (Brno) (207 กม.) เมืองหลวงของแคว้นโมราเวีย ค่อนข้างใกล้กับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็กกับออสเตรียและสโลวาเกีย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากปรากและเมืองโมราเวียที่ใหญ่ที่สุด เป็นเมืองหลวงของโมราเวียระหว่าง

ปี ค.ศ.1641-1984 ชมวิหารของเบอร์โนมีลักษณะเด่นด้วยยอดแหลมแฝดที่เพรียวบางที่สร้างขึ้นในสไตล์โกธิก เบอร์โนมีใจกลางเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี ทางเดินผ่านจัตุรัสเก่าแก่และตรอกซอกซอยแคบๆ ผ่านใจกลางเมืองส่วนใหญ่ Stara Radnice (ศาลาว่าการเก่า) ที่มีหอคอยสูง 63 เมตร, Moravske Namesti สุดคลาสสิก (จัตุรัส Moravian) และ Zelnak (ตลาดผัก) จัตุรัสที่มีเสน่ห์แบบโบราณซึ่งยังคงพบเกษตรกรในท้องถิ่นขายผลไม้ ผัก และผลิตภัณฑ์งานฝีมือ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ “กรุงบราติสลาวา” (Bratislava) (130 กม.) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค รวมทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในภูมิภาคยุโรปกลาง ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวาเกียกับออสเตรียและฮังการี ใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก ชม “ย่านเมืองเก่า” อาคารย่านเมืองเก่านี้ มีหลังคาสีเขียวเป็นสถาปัตยกกรมบารอก และถนนหนทางปูหินแบบเมืองหลวงเก่าของยุโรป และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ อาทิ ผ้าลูกไม้, เครื่องกระเบื้อง ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ : FALKENSTEINER HOTEL BRATISLAVA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ “กรุงบูดาเปสต์” (200 กม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี เมืองที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ “มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น” สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1851 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี ค.ศ.1905 ใช้เวลากว่า 54 ปีในการก่อสร้าง มีความสูงถึง 96 เมตรถือว่าเป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในบูดาเปสต์ จากนั้นนำท่านผ่านชม “สะพานเชน” หรือสะพานโซ่” สัญลักษณ์ของกรุงบูดาเปสต์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเดินทางขึ้นสู่ “คาสเซิ่ลฮิลล์” ชม “ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน” ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมืองในช่วงที่ถูกมองโกล
รุกรานในปี ค.ศ.1241-1242 นำท่านชม “อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่น” ปฐมกษัตริย์ของชาวแมกยาร์ทรงม้าเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าป้อมปราการ ชม “อนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ” หรือ “ฮีโร่สแควร์” ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1,000 ปี
ค่ำ บริการอาหารค่ำบนเรือ พิเศษท่านจะได้เพลิดเพลินกับการ “ล่องเรือรับประทานอาหารค่ำ พร้อมชมวิวทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำดานูบ” ชม “อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป” สัญลักษณ์ของประเทศ อาคารนี้ถูกสร้างแบบ นีโอโกธิคอันโดดเด่น ชมอาคารบ้านเรือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสองฟากฝั่งแม่น้ำดานูบที่สวยงามเกินคำบรรยาย ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบูดาเปสต์ยามค่ำคืน
พักที่ : CROWNE PLAZA BUDAPEST หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร เดินทางสู่ Designer Outlet Parndorf (192 กม.) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางเข้าสู่ “กรุงเวียนนา” (Vienna) (50 กม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่าน“ถนนวงแหวน” Ring Strasse ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โรงอุปรากร (โอเปร่าเฮาส์), พระราชวังฮอฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัยเวียนนา,โบสถ์ประจำเมือง, ศาลสูง ฯลฯ เดินทางสู่ “สวนสาธารณะ
สตัดปาร์ค” สวนสาธารณะอันร่มรื่นใจกลางเมือง ชม “อนุสาวรีย์ โยฮันสเตร้าส์ จูเนียร์” Johann Strauss ศิลปินที่มีชื่อเสียงก้องโลก เข้าสู่ “ถนนคาร์ทเนอร์” ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย ชม “โบสถ์เซนต์สตีเฟน” St.Stephen Cathedral เป็นโบสถ์เก่าแก่สร้างในศิลปะโกธิกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศออสเตรีย อิสระกับการเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูเวียนนา เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง
พักที่ : HILTON VIENNA PARK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร เข้าชม “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schonbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮัปสบวร์กที่ถูกสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระประสงค์ของ “พระนางมาเรียเทเรซ่า” จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิโรมัน ในอดีตในอดีตนั้นพระราชินีฝรั่งเศส มารีอังตัวเนต ได้เคยใช้ชีวิตช่วงวัยเด็ก และโมสาร์ทยังเคยมาบรรเลงดนตรี จักพรรดินโปเลียนเคยได้เสด็จมาประทับอยู่กับพระราชโอรสของพระองค์ ชมความงดงามอันวิจิตรตระการตาภายในห้อง อาทิ ห้องทรงงาน ห้องบรรทม ห้องแกลลอรี่, ห้องมิลเลี่ยน, ไชนีสรูม ห้องบอลลูม ใช้จัดงานเต้นรำ หรือแสดงดนตรี ปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่เป็นครั้งคราว ฯลฯ จากนั้น เดินทางสู่ เมืองเครม (77 กม.)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ “เมืองเชสกี้ คุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)” (130 กม.) เป็นเมืองขนาดเล็กในภูมิภาคโบฮีเมียใต้ของสาธารณรัฐเช็กมีชื่อเสียงจากสถาปัตยกรรมและศิลปะของเขตเมืองเก่าและปราสาทครุมลอฟ

ด้วยทำเลที่ตั้งของตัวเมืองที่มีน้ำล้อมรอบทำให้กลายเป็นปราการที่สำคัญในการป้องกัน
ข้าศึกในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้าน การปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศในตอนปลายปี ค.ศ.1989
ค่ำ บริการอาหารค่ำ เมนูพิเศษ Mixed Grilled เนื้อสัตว์ 3 ชนิด (หมู เนื้อ ไก่) ย่างไฟร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงสูตรโบฮีเมียนรสเลิศ
ที่พัก : RUZE HOTEL, OLD INN HOTEL, BELLEVUE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่เมืองฮัลส์ตัทท์” (Hallstatt) (210 กม.) เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ หรือ ฮัลล์ชตัทท์เทอร์ ซี  เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศออสเตรีย โดยเมืองฮัลล์ชตัทท์นั้นอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรีย ซึ่งเป็น 1 ใน 9 รัฐของประเทศออสเตรีย ดินแดนซึ่งมีวัฒนธรรมสืบทอดต่อกันมานานถึง 3,500 ปี นำท่านเดินทางสู่สถานีรถรางไฟฟ้า เพื่อ “นั่งรถรางไฟฟ้า” (Funicular)  ขึ้นสู่ “จุดชมวิว Sky Walk ที่สามารถมองเห็นทะเลสาบฮัลสตัทท์ และตัวเมืองได้อย่างชัดเจน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น นำท่าน “ล่องเรือทะเลสาบที่ทะเลสาบฮัลสตัทท์” (Lake Hallstatt) ชมความสวยงามของทะเลสาบและหมู่บ้านริมทะเลสาบที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากนั้น อิสระเดินเล่นชมเมืองฮัลสตัทท์ที่มีเสน่ห์และโรแมนติก

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู GRILLED WHOLE TROUT  เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง

พักที่ : HERITAGE HOTEL, SEEHOTEL GRUNER BAUM      หรือที่พักระดับใกล้เคียง

*** ห้องพักระดับ 4 ดาวริมทะเลสาบฮัลสตัทท์มีจำนวนห้องจำกัด ในกรณีที่ห้องพักในเมืองฮัลสตัทท์เต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ย้ายไปยังโรงแรม ริมทะเลสาบเซนต์วูฟกัง ที่มีบรรยากาศใกล้เคียงแทน ***

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางเข้าสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก” (71 กม.) เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซัค ระหว่างเส้นทางผ่านชม “ทะเลสาบมอนด์เซ” ที่ใช้เป็นฉากถ่ายทำตอนหนึ่งในภาพยนตร์ “เดอะซาวด์ ออฟ มิวสิค” ที่โด่งดังไปทั่วโลก ข้ามสู่ฝั่งเมืองเก่าที่ ถนนเกรไทเดร้ “ถนนช้อปปิ้ง” ที่มีการตกแต่งไว้อย่างงดงามอีกเส้นหนึ่งของโลก ถ่ายภาพที่ระลึกหน้า “บ้านพักโมสาร์ท” ซึ่งเป็นนักดนตรีเอก ที่ชาวออสเตรียภาคภูมิใจ เดินเล่นในอาณาบริเวณ จัตุรัสโมซาร์ท ชม อนุสาวรีย์ของโมสาร์ท มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก ศิลปะแบบบารอคในยุคต้น
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่กรุง “มิวนิค” (144 กม.) อดีตนครหลวงแห่งอาณาจักรบาวาเรียที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงศตวรรษที่ 16-18 นำท่านเข้าสู่บริเวณ “จัตุรัสมาเรียน” ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ รวมถึงร้านค้า ร้านกาแฟตั้งเรียงรายอยู่มากมาย
ค่ำ บริการอาหารมื้อกลางวัน เมนูพิเศษ “ขาหมูเยอรมัน” เสิร์ฟพร้อมเบียร์เยอรมันรสต้นตำรับ
ที่พัก : LE MERIDIEN MUNICH, BAYERISCHER HOF HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “โอเบอรามาเกา” (Oberammergau) (90 ก.ม.) เมืองทางใต้ของกรุงมิวนิกในแคว้นบาวาเรีย มีชื่อเสียงระดับโลกจากการแสดง Passion Play ซึ่งมีการแสดงทุกๆ 10 ปีในเมืองนี้ตั้งแต่ปี 1634 (ยกเว้นปี 1940 เมื่อการแสดงละคร ถูกยกเลิกเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่สอง) ตัวเมืองยังงดงามด้วยภาพเขียนสีบนผนังบ้านเรือนที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนา ทั่วทั้งเมืองมีร้านรวงเล็กๆ ที่จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสำหรับ ศาสนิก เก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศที่คลาสสิก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่เมือง “โฮเฮนชวานเกา” (43 ก.ม.) ในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนี (จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางโดย นั่งรถมินิบัสขึ้นสู่ยอดเขา พร้อมทั้งนำคณะท่าน เข้าชมภายใน “ ปราสาทนอยชวานชไตน์” (* รถมินิบัสงดให้บริการในช่วงฤดูหนาว คณะจะต้องเดินเท้าขึ้นสู่ปราสาท *) ปราสาทที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบการสร้างปราสาทเทพนิยายของเจ้าหญิงนิทราแห่งดีสนีย์แลนด์ ซึ่งได้ถูกตกแต่งไว้อย่างอลังการ ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์แถบแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-1886 ตัวปราสาทตั้งอยู่บนบนหินผาขนาดใหญ่ยักษ์ สูงกว่า 200 เมตร เหนือรอบแก่งของแม่น้ำพอลลัท สมควรแก่เวลา เดินทางกลับสู่กรุงมิวนิค
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ที่พัก : LE MERIDIEN MUNICH, BAYERISCHER HOF HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร เดินทางสู่ “สนามบินมิวนิค” (38 กม.) เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจเช็คบัตรโดยสารและทำคืนภาษี
14.25 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 924

06.05 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ, การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ / กรุงเทพฯ – มิวนิค // มิวนิค – กรุงเทพฯ
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 4. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 8. บริการน้ำดื่มวันละ 2 ขวด
 9. ค่าธรรมเนียมทิปพนักงานขับรถ
 10. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอทำให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถนำสัมภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง ***

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100.-บาท / ท่าน / วัน (1,200.-บาท)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 4. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว