• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
จอร์เจีย

แกรนด์จอร์เจีย ใหม่! สะพานเพชร

รหัสทัวร์
EHCT220014-แกรนด์จอร์เจีย สะพานเพชร 10 วัน 7 คืน
ประเทศ
จอร์เจีย
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
วันที่
03 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2022
สายการบิน
Tukey Airline
เริ่มต้นที่

63,900 - 64,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

03-12, 05-14, 17-26 พ.ย. 2565
01-10, 8-17, 15-24, 22-31 ธ.ค. 2565

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

เดินทางเดือนพฤศจิกายน 2565 : 3-12 / 5-14 / 17-26 ท่านละ 63,900 บาท*
เดินทางเดือนธันวาคม 2565 : 1-10 / 8-17 / 15-24 / 22-31 : ท่านละ 64,900 บาท*
(เที่ยวจอร์เจีย คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า / ราคาไม่รวมทิปต่างๆ)

เส้นทางสวย เที่ยวครบ…ดินแดนแห่งทะเลดำ ชิมไวน์และเทือกเขาคอเคซัส เที่ยวชมมิทสเคต้า – ทบีลิซี่ – ซิกนากิ (ชิมไวน์) – กูดาอูริ – คาสเบกิ – หุบเขาคอเคซัส – โกรี – อุพลิสชิเค – บอร์โจมี – คูไทซี -ถ้าโพรมิธีอุส – บาทูมิ – ล่องเรือชมทะเลดา

โปรแกรมการเดินทาง

20.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 69 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง 10 นาที) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

05.15 น. เดินทางถึงกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะเปลี่ยนเครื่องเที่ยวบิน TK378 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล (กระเป๋าเดินทางสายการบิน Check Through)

06.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินทบิลิซี่ (TBS) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส สายการบินมีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 2.15 ชั่วโมง)

09.45 น. เดินทางถึงสนามบินทบีลิซี่ ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ตัว เมืองหลวงทบีลิซี่ (TBILISI) นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าแห่งนครหลวงทบิลิซี่ (Old town of Tbilisi) ซึ่งมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความอ่อนหวานของสีสันอาคารบ้านเรือน สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นที่ผสมผสานศิลปะแบบเปอร์เซียและยุโรป อาจกล่าวได้ว่า นี่คือการบรรจบกันของตะวันออกและตะวันตกของประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างสองทวีปอย่างจอร์เจีย เกิดเป็นศิลปะแบบจอร์เจียที่มีเอกลักษณ์
นำท่านสู่เขตเมืองเก่า แล้วเข้าชม โบสถ์เมเตคี (Metekhi Church) โบสถ์เก่าแก่อายุราว 800 ปีซึ่งสร้างอุทิศให้แก่พระแม่มารี จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ สะพานสันติภาพ (Peace Bridge) สะพานความยาว 150 เมตรซึ่งเชื่อมระหว่างตัวเมืองเก่าและเมืองใหม่ เปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2010 จัดว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงามชิ้นหนึ่งซึ่งพาดผ่านแม่น้ำคูรา จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลขึ้นชมป้อมนาริกาลา (Narigala Fortress) ป้อมปราการโบราณสมัยยุคศตวรรษที่ 4 ซึ่งนักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าเป็นป้อมปราการป้อมหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพมุมสูงของเมืองทบิลิซี่ตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน.

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า (Mtskheta) อดีตนครหลวงแห่งแรกของประเทศจอร์เจีย ปัจจุบันเป็นเมืองสำคัญ ทางศาสนาคริสต์ นิกายจอร์เจียออร์โธด็อกซ์ โดยจอร์เจียรับคริสต์ศาสนาเข้ามาในประเทศเป็นครั้งแรกช่วงต้น คริสต์ศตวรรษที่ 4 นอกจากนี้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งเมืองมิทสเคต้าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เมื่อปี ค.ศ.1994 นำท่านชม อารามจวารี (Jvari Monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6 ซึ่งชาวจอร์เจียสักการะนับถือบูชาเป็นอย่างมาก ภายในโบสถ์มีไม้กางเขนขนาด ยักษ์ซึ่งชาวเมืองกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่แห่งคัปปาโดเกีย (ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากของประเทศ ตุรกี) ได้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาพร้อมกับการเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรกในช่วงโบราณกาล จากนั้นอิสระให้ ท่านเก็บภาพทิวทัศน์ของเมืองมิทสเคต้าและจุดบรรจบของแม่น้ำคูราและแม่น้ำอะรักวีซึ่งมีความงดงามเป็นอย่าง มาก ได้เวลานำท่านชม วิหารสเวติสโคเวลี (Svetitskhoveli Cathedral) สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนความเชื่อมานับ ถือศานาคริสต์ซึ่งกลายมาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ. 337 และเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มี ขนาดใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นในคริสตวรรษที่ 11 ภายในมีภาพเขียนเฟรสโก้ที่งดงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Astoria Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
พิเศษ!! นำท่านสัมผัสความตื่นเต้นกับสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของจอร์เจียที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือน มิ.ย. 2565 “Diamond Bridge” สะพานที่เชื่อมอยู่ระหว่างหุบเขา Tsalka Canyon ที่ความสูง 900 ฟุต มีคาเฟ่กระจกทรงเพชรอยู่ตรงกลางสะพานเพื่อเป็นจุดชมวิว สะพานนี้สร้างขึ้นโดย Kass Group เป็นการลงทุนร่วมกัน 2 ประเทศ คืออิสราเอลและจอร์เจีย นอกจากนั้นสะพานแห่งนี้ยังถูกบันทึก Guinness World Records ว่าเป็นร้านอาหารแขวนที่อยู่สูงที่สุดอีกด้วย
(หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตก หิมะตก หรือหมอกลงจัด ทำให้ไม่สามารถเข้าชมได้ บริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่องเที่ยวให้เหมาะสมและคืนค่าใช้จ่ายให้ในราคาที่ทำการจองเอาไว้)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเยือนเมืองเก่า ชม โรงอาบน้ำโบราณ (Abanotubani) ใช้สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีส่วนผสมของแร่กำมะถัน และแร่ธาตุอื่นๆ ว่ากันว่าจะช่วยกำจัดของเสียและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ในตำนานเล่ากันว่า กอร์กัชลีนกเหยี่ยวของกษัตริย์วาคตังที่ 1 ตกลงไปในบริเวณนี้ทำให้พบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ จึงสร้างโรงอาบน้ำสถาปัตยกรรมเป็นแบบยุคกลางรายล้อมด้วยบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของจอร์เจีย และยังใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน ไปต่อกันยังถนนสายที่สวยที่สุดของเมืองนี้ Shardeni หรือ Jar Shardeni Street ถนนคนเดินที่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมและสังคมหลังฟื้นฟูในศตวรรษที่ 9 ถนนสายนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านกาแฟ สิ่งก่อสร้างบ้านเรือนแบบ ทบิลิซี่ ที่ โดดเด่น ทั้งยังเป็นศูนย์รวมผู้คนทั้งชาวพื้นเมือง และนักท่องเที่ยว แวะถ่ายรูปกับ Clock Tower หรือ โรงละคร Rezo Gabriadze หอนาฬิกาบิดเบี้ยวเหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายซึ่งเป็นจุดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงในโรงละครแห่งนี้ เป็นผลงานออกแบบสร้างสรรค์ของผู้กำกับ คนเขียนบน จิตรกร นักปั้น นักเชิดหุ่นคนสำคัญของจอร์เจีย แล้วนำท่านเดินเล่นถนน Rustaveli แหล่งรวมสินค้ามากมาย ทั้งของฝาก ของที่ระลึก มีร้านอาหารชื่อ Samikitno ที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ด้านหน้าของร้านมีป้าย I Love Tbilisi เหมือนเป็น Landmark ที่ต้องมาถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Astoria Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เขต จังหวัดคาเคตี (Kakheti) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ตรงสู่ เมืองซิกนากี (Sighnaghi) (ระยะทาง 109 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองเล็กที่สุดของจอร์เจียด้วยพื้นที่ประมาณ 2,978 ตร.กม. ด้วยภูมิประเทศของเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 800 เมตร มีภูมิอากาศแบบสี่ฤดูในหนึ่งปี และอุณหภูมิปานกลาง เหมาะกับการปลูกพันธุ์พืชต่างๆ โดยเฉพาะองุ่น รัฐจึงให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยว ผลิตไวน์ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ทอพรม และเป็นแหล่งผลิตอาหารท้องถิ่นรสชาติเยียมของจอร์เจียด้วย ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพความสวยงามของเมืองซิกนากีที่ได้ชื่อว่า “เมืองแห่งความรัก” มีแม่น้ำ เลซานิ และหุบเขาคอเคซัสเป็นฉาก จากนั้นนำท่านเยือนไร่ Khareba Winery จาก 25 สายพันธุ์องุ่น อาทิ Otskhanuri Sapere, Tsitska, Tsolikouri, Krakhuna, Ojaleshi, Aladasturi, Usakhelouri, Khikhvi และ Kisi ที่ปลูกและผ่านการผลิตวิถีดั้งเดิมเพื่อรักษาประเพณีการผลิตไวน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจอร์เจียไว้ ผสมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จนได้ไวน์ที่มีคุณภาพดีกว่า 50 ชนิด เพื่อให้ท่านได้ลองลิ้มชิมรสกัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านชม อารามสงฆ์แห่งบอดบี (Bodbe Monastery) ซึ่งเป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายออร์โธดอกซ์ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 9 บูรณะใหม่ทั้งหมดในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบัน เป็นอารามแม่ชี อุทิศให้กับนักบุญนีโน่ (St. Nino) สตรีผู้ประกาศศาสนาในคริสต์ศตวรรษที่ 4 โดยหลุมฝังศพของนักบุญท่านนี้ก็ได้ถูกบรรจุไว้ ณ อารามแห่งนี้ วิหารแห่งนี้มีความสำคัญและเป็นหนึ่งในวิหารที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาแสวงบุญ

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ ทบีลีซี่ (ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Astoria Tbilisi Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 3)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองกูดาอูริ (Gudauri) (ระยะทาง 122 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20 ชั่วโมง) นำท่านชมป้อมอนานูรี Ananuri Fortress สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกออกแบบให้มีหอคอยสูงและมีความแข็งแกร่งเพื่อใช้เป็นที่หลบภัยในยามศึกสงคราม นับเป็นป้อมปราการของชาวคริสต์ในอตีตกาลที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคอเคซัส และไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจักรวรรดิออตโตมันและเปอร์เซียซึ่งเป็นชาวมุสลิม จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ อนุสรณ์แห่งมิตรภาพ (Monument of Friendship) กำแพงทรงครึ่งวงกลมซึ่งแต่งแต้มศิลปะบนกำแพงมากมายสีสันอันสวยงาม มีที่ตั้งเด่นท่ามกลางความสวยงามของเทือกเขาคอเคซัส อนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1983

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาสเบกิ (Kazbegi) เมืองเล็กๆซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเทือกเขาคอเคซัส (Caucasus Mountains) เมืองนี้ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัส ที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย เพราะอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงและมีสาธารณูปโภคสำหรับการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นจุดชมวิวยอดเขาคาสเบ็ค (Mt. Kazbeg) หนึ่งในยอดเขาที่สวยที่สุดของเทือกเขาคอเคซัส ได้เวลานำท่านเปลี่ยนอิริยาบถ นั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (Jeep 4 Wheels Drive) เพื่อเดินทางสู่ โบสถ์เกอร์เกติสเมบา (Gergeti Sameba Church) สถานที่ท่องเที่ยวและจุดถ่ายรูปที่โด่งดังมากที่สุดของประเทศจอร์เจีย เป็นโบสถ์เก่าแก่กลางหุบเขาคอเคซัส สร้างตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 ด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ บนความสูง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล รอบตัวโบสถ์แห่งนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาคอเคซัสได้รอบด้าน ตลอดการเดินทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศและวิวอันงดงามของธรรมชาติเทือกเขาคอเคซัส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ Buffet ในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก KAZBEGI HOTL **** หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกรี (Gori) อดีตเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมในยุคการปกครองโดยสหภาพโซเวียต นอกจากนี้ยังเป็นบ้านเกิดของ โจเซฟสตาลิน (Joseph Stalin) จอมเผด็จการที่ทรงอิทธิพลและอันตรายที่สุดคนหนึ่งของโลกในช่วงศตวรรษที่ 20 ระหว่างการเดินทาง ได้เวลานำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Stalin Museum) ตั้งอยู่บนถนนสตาลิน (Stalin Avenue) ใจกลางเมืองโกรี เรื่องราวของสตาลินมากมายถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ ทั้งภาพถ่าย ภาพวาด ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว และของขวัญ ของกำนัล จากบรรดามิตรประเทศ นำท่านเข้าชมบ้านซึ่งสตาลินเคยพักสมัยยังวัยเยาว์ จากนั้นนำท่านชมขบวนรถไฟโบราณซึ่งเดิมเป็นรถไฟของจักรพรรดิซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่งราชวงศ์โรมานอฟ ต่อมาได้กลายเป็นของสตาลิน ภายในขบวนรถไฟแบ่งเป็นห้องเล็กๆ ทั้งห้องทำงานของ สตาลิน ห้องพักผ่อน เป็นต้น

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอุพลิสชิเค (Uplistsikhe) เพื่อเที่ยวชมหนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย ซึ่งตามประวัติศาตร์ได้บันทึกว่ามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้มากว่า 3,000 ปี โดยช่วงที่เมืองนี้มีความเจริญถึงขีดสุด คือคริสตวรรษที่ 9 ถึง 11 ก่อนจะถูกรุกรานและทำลายโดยชาวมองโกลในช่วงคริสตวรรษที่ 11 หินผาขนาดใหญ่ที่ถูกสกัดและสลักเสลาเป็นช่องห้องโถงมากมายคือที่ตั้งของนครบนแนวเทือกเขาหินทราย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 8 เฮกตาร์หรือราว 50 ไร่ ในอดีตกาล นครถ้ำแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมที่เชื่อมต่ออาณาจักรไบแซนไทน์ กับประเทศอินเดียและประเทศจีน อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองถ้ำที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โจมี (Borjomi)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Borjomi Palace Hotel **** หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม เมืองบอร์โจมี (Borjomi) เมืองตากอากาศเล็กๆในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจีย มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน แต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่ โดยน้ำแร่ยี่ห้อบอร์โจมีได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (Bakuriani Mountain) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยในอดีตชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้ ท่านสามารถลิ้มลองน้ำแร่จากธรรมชาติของเมืองบอร์โจมี หรือสามารถซื้อขวดที่ขายบริเวณใกล้เคียงเพื่อบรรจุน้ำเพื่อดื่มได้ นำท่านเข้าชม สวนบอร์โจมี (Borjomi City Park) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์โจมี ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมี อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคูไทซี (Kutaisi) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจอร์เจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ นำท่านชม อารามเกลาติ (Gelati monastry) อารามหลวงของเมือง สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของกษัตริย์เดวิดที่ 4 กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศจอร์เจีย ในช่วงศตวรรษที่ 10-11 อารามประกอบด้วยโบสถ์ 2 แห่งคือโบสถ์พระแม่มารี และโบสถ์เซนต์จอร์จ/เซนต์นิโคลัส ภายในตัวโบสถ์มีภาพเขียนเฟรสโก้อันสวยงามมากมายหลายภาพ นอกจากนี้อารามเกลาติยังเป็นสถาบันชั้นนำของประเทศที่ผลิตนักวิทยาศาสตร์, นักเทววิทยา, และนักปราชญ์ชื่อดังมากมาย องค์กรยูเนสโก้ได้ประกาศให้อารามแห่งนี้เป็นหนึ่งในมรดกโลกสถานเมื่อปี ค.ศ.1944

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Tskatubo Spa Resort Hotel **** หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชมถ้ำโพรมิธีอุส (Promatheus cave) หนึ่งในถ้ำอันน่าอัศจรรย์ของชาวจอร์เจีย ถูกค้นพบครั้งแรกปี ค.ศ.1984 และถูกตกแต่งใหม่เมื่อปี ค.ศ.2012 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าชมมากมายในแต่ละปี พบความสวยงามของหินงอกหินย้อยสะท้อนแสงสีตระการตาในตัวถ้ำ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาทูมิ (Batumi) เมืองท่าชายทะเลและหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย ตัวเมืองตั้งอยู่ติดทะเลดำทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ เมืองบาทูมิยังได้รับการสนับสนุนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 เป็นต้นมา โดยมีการปรับรูปโฉมอาคารและตัวเมืองเก่า อีกทั้งยังมีโรงแรมเชนสากลเปิดใหม่มากมายเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย นำท่าน ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมิ เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง ดินทรายชายหาดของทะเลแห่งนี้เป็นสีดำอันเนื่องมาจากสารไฮโดรเจนซัลไฟด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Batumi World Palace Hotel**** หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่จุดที่ได้ชื่อว่าเป็นเขตชายแดนเชื่อมต่อระหว่างประเทศจอร์เจียและประเทศตุรกี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป้อมโกนีโอ้ (Gonio Fortress) ป้อมปราการโบราณชายฝั่งทะเลดำ ใกล้อาณาเขตประเทศตุรกี ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของอาณาจักรออตโตมันในอดีต นอกจากนี้ยังเชื่อว่าเป็นสถานที่ฝังร่างของนักบุญมัทธีอัส หนึ่งใน 12 อัครสาวกของพระเยซู แต่ไม่ได้มีการขุดเจาะสถานที่เพื่อพิสูจน์แต่อย่างใด เนื่องจากคำสั่งห้ามของรัฐบาลจอร์เจีย เหตุเกรงว่าจะเป็นการทำลายโบราณสถานให้ทรุดโทรมลง ได้เวลานำท่านสู่ตลาดผลไม้ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ระหว่างทางกลับสู่เมืองบาทูมิ ท่านสามารถเลือกซื้อผลไม้สดใหม่ และ ผลไม้ของประเทศจอร์เจียก่อนขึ้นเครื่องกลับ ซึ่งที่ตลาดแห่งนี้มีสินค้าวางจำหน่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ เครื่องเทศ และสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากก่อนกลับกรุงเทพฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินชม จตุรัสปิอาซซ่า (Piazza Square) หนึ่งในจตุรัสสำคัญของเมืองบาทูมิ ซึ่งรายล้อมด้วยร้านอาหารและโรงแรมมากมายบนเนื้อที่กว่า 5,700 ตารางเมตรใกล้ริมอ่าวทะเลดำ สถาปัตยกรรมโดยรอบนับว่าได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีโดยแท้ สังเกตได้จากภาพโมเสกและงานกระจกสีที่หาดูได้ตามอาคารรอบจตุรัส นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นอาลีและนีโน่ (Ali and Nino Moving Sculptures) รูปปั้นพิเศษสูง 8 เมตรริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้ทุกๆ 10 นาที (เริ่มตั้งแต่ 19.00 น.) จุดประสงค์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความรักของหนุ่มสาวต่างเชื้อชาติ ศาสนา และยังแสดงถึงสันติภาพระหว่างประเทศจอร์เจียและอาร์เซอไบจานด้วย

17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินบาทูมิ (BUS) เพื่อเตรียมเช็คอิน

20.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินบาทูมิ (BUS) สู่สนามบินอิสตันบูล (IST) โดยเที่ยวบิน TK393 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน

21.40 น. เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 7 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 75 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศจอร์เจีย
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และ ไกด์ไทย รวม ท่านละ 70 USD (เรียกเก็บจากอินวอยซ์ยอดเต็ม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำ Vaccine Passport
 • ค่าโรงแรมกักตัว ASQ หลังจากเดินทางกลับเข้าไทย (ถ้ามี)

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 ก.ก.
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว