• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
จอร์เจีย

แกรนด์จอเจีย 9 วัน

รหัสทัวร์
WTK2009Y
ประเทศ
จอร์เจีย
ระยะเวลา
9 วัน 6 คืน
วันที่
02 ธ.ค. - 22 มี.ค. 2023
สายการบิน
Tukey Airline
เริ่มต้นที่

68,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

2-10 ธ.ค. 2565
17-25, 24 ม.ค.-1 ก.พ. ม.ค. 2566
7-15, 21 ก.พ.- 1 มี.ค. ก.พ. 2566
7-15, 14-22 มี.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

บาทูมิ-คูไทซี่-คาซเบกิ-โบสถ์ตรินิตี้-ชมวิวเขาคาซเบกิ-วิวธรรมชาติคอเคซัส-มัคเคต้า-ทบิลิซี่-เมืองเก่า-ล่องเรือทะเลดำ-ถ้ำโบราณโพรมีธีอุส

โปรแกรมการเดินทาง

20.00 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้ความสะดวก ในการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ

23.30 นำท่านออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK096

06.10 เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

07.45 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK378

11.05 เดินทางถึงสนามบินทบิลิซี่ ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระนำท่านเดินทางถึงทบิลิซี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัคเคต้า (Mtskheta) เมืองทางด้านเหนือของทบิลิซี่ นำท่านชมวิหารจวารี( Jvari Monastery) วิหารรูปแบบศิลปะจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก ที่สร้างราวๆศตวรรษที่ 6 มีความโดดเด่นตรงที่ตั้งอยู่บนเขาที่มีแม่น้ำ แม่น้ำมิควาวารีและแม่น้ำอรักวี จากนั้น นำท่านแวะชมวิหารสเวติสโคเวรี(Svetitskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่อีกแห่งตั้งอยู่ในบริเวณเมืองมัคสเคต้าลักษณะโบสถ์วิหารศิลปะแบบจอร์เจียนออร์ธอร์ดอก

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย นำท่านผ่านเส้นทาง

สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ในด้านการทหาร เรียกว่า “Georgian Military Highway” สร้างโดยสหภาพโซเวียต ซึ่งเคยถูกควบคุมภายใต้การทหารของโซเวียต เส้นทางแห่งนี้จำนำท่านสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่(Greater Caucasus) มีความยาวราวๆ 1,100 km ระหว่างทางขับรถผ่านวิวป้อม อานานูริ (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่ โดยมีกำแพงล้อมรอบและตั้งตระหง่านโดดเด่น ระหว่างทางจะได้ชมความงามของอ่างเก็บน้ำ ซินวาลี (Zhinvali Reservoir) ได้เวลาอันสมควรนำท่านถึงเมืองกูดาอูริ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่

ที่พัก
พักที่ : BEST WESTERN PLUS GUDAURI**** หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ “สเตแพนมินด้า” (Stepanminda) เมืองบนหุบเขา เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางเป็นรถจิ๊ปโฟรวิวล์ นำท่านเดินทางขึ้นสู่ โบสถ์ตรีนีตี้ (St. Trinity Church) โบสถ์เก่าแก่ตั้งอยู่บนเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,170 เมตร เป็นโบสถ์นิกายโปรเตสแตนส์ที่มีความเชื่อในหลักตรีเอกภาพ สถาปัตยกรรมนี้สร้างราวๆ ศตวรรษที่ 14 ในอดีตเป็นโบสถ์แห่งเดียวในจังหวัดคาวี ณ ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้เป็นโบสถ์ที่โดดเด่นมากในด้านสถาปัตยกรรมมีความเป็นเอกลักษณ์สร้างบนเขาสูงชันทำให้โบสถ์นี้เป็นโบสถ์สำคัญของประเทศจอร์เจีย จากนั้นให้ท่านชมวิวของเทือกเขาคาซเบกิ ที่สวยงาม *** การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขานั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเนื่องจากในบางช่วงเส้นทางมีหิมะตกหนักอาจทำให้ได้รับความไม่สะดวกในการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก*** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุเสวรีย์มิตรภาพ (memorial of frindship) เป็นจุดแวะพักถ่ายรูปที่สวยงามแห่งหนึ่งของจอร์เจีย ท่านจะเห็นวิวเขาที่สวยงาม กับสถาปัตยกรรมหินและคอนกรีต ตกแต่งด้วยภาพวาดอันงดงาม เล่าถึงเรื่องราวต่างๆของจอร์เจียและรัสเซีย

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Tbilisi ชมความงามและประวัติศาสตร์เก่าของจอร์เจียผ่านสถาปัตยกรรมคู่เมืองอันงดงามแห่งนี้ โบสถ์แห่งนี้มีความสูงตระหง่าน งดงามนำท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทางเก่าให้ท่านได้ชมบรรยากาศตัวเมืองตึกราบ้านช่องแบบจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความสวยงามของสุเหร่าซึ่งมีกลิ่นไอแห่งวัฒนธรรมโบราณ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : ASTORIA TBILISI หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองอัพลิสต์ซิเคห์” (Uplistsikhe) เมืองแห่งนี้ดัดแปลงจากถ้ำมาเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นสถานที่โบราณมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย นำท่านชมหมู่บ้านถ้ำ โดยแบ่งออกเป็น 3ส่วน ส่วนกลางนั้นมีพื้นที่กว้างและใหญ่ที่สุด มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย โดยสร้างจากการตัดหิน และเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ภายในถูกสร้างให้เชื่อมโยงกันผ่านช่องอุโมงค์และทางเดินแคบๆ และ บางจุดมีการทำขั้นบันได ไปยังจุดต่างๆภายในถ้ำ จากการสำรวจโดยนักโบราณคดีได้พบเครื่องใช้มากมาย รวมทั้งเครื่องทองเครื่องเงินโบราณ ยังมี ของใช้ทำจากเซรามิคและแกะสลักลวดลายที่สวยงามอีกด้วย ข้าวของต่างๆเหล่านี้ได้ถูกนำไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์สตาร์ลิน นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโกรี” (Gori) นำท่านเข้าชม “พิพิธภัณฑ์ โจเซฟ สตาร์ลิน” (Joseph Stalins Museum) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่บอกเล่าเรื่องราวของ สตาร์ลิน อดีตผู้นำคอมมิวนิสโซเวียตที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีการแสดงอัตชีวประวัติตั้งแต่เกิดจนตายจากนั้นเดินทางสู่ ทบิลิซี่ หัวใจสำคัญของจอร์เจีย

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าชมเมืองทบิลิซี่ (Tbilisi) ชมความงามและประวัติศาสตร์เก่าของจอร์เจียผ่านสถาปัตยกรรมคู่เมืองอันงดงามแห่งนี้ โบสถ์แห่งนี้มีความสูงตระหง่าน งดงามนำท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทางเก่าให้ท่านได้ชมบรรยากาศตัวเมืองตึกราบ้านช่องแบบจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความสวยงามของสุเหร่าซึ่งมีกลิ่นไอแห่งวัฒนธรรมโบราณแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญ

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Funicular ซึ่งท่านจะต้องขึ้นรถรางเพื่อไปยังร้านอาหารชมวิวและความสวยงามของเมืองอย่างสวยงาม

พักที่ : ASTORIA TBILISI หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

นำท่าชมเมืองทบิลิซี่ (Tbilisi) ชมความงามและประวัติศาสตร์เก่าของจอร์เจียผ่านสถาปัตยกรรมคู่เมืองอันงดงามแห่งนี้ โบสถ์แห่งนี้มีความสูงตระหง่าน งดงามนำท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทางเก่าให้ท่านได้ชมบรรยากาศตัวเมืองตึกราบ้านช่องแบบจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความสวยงามของสุเหร่าซึ่งมีกลิ่นไอแห่งวัฒนธรรมโบราณแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญ แวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญของเมือง นำคณะท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานแห่งจอร์เจีย” เป็นอนุเสาวรีย์ที่อยู่กับใก้ลทะเลสาปทบิลิซี่ การสร้างนั้นเริ่มต้นในปี 1985 แต่ก็ยังไม่เคยแล้วเสร็จ อนุเสาวรีย์สร้างจากต้นเสาร์ขนาดใหญ่ 16 ต้นสูงราวๆ 30 – 35 เมตร เป็นสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวของจอร์เจีย กษัติรย์ผู้ยิ่งใหญ่ของจอร์เจีย ราชา ราชินี รวมถึงนักรบและเรื่องราวเกี่ยวกับคริสตจักร และ นักบุญเซนต์นิโน่

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริคาร่า (Narikara fortress) ป้อมประจำเมืองทบิลิซี่ ป้อมที่มีอดีตเก่าแก่ยาวนาน ท่านจะเห็นวิวอันงดงามของเมืองทบิลิซี่จากวิวป้อมนาริคาร่า นำท่านชม วิหารศักดิ์สิทธ์แห่งทบิลิซี่ (Holy Trinity Cathedral of Tbilisi) วิหารหลักแบบจอร์เจียน ออธอร์ดอกซ์ ในเมืองทบิลิซี่ สร้างประมาณปี 1995 – 2004 เป็นหนึ่งในสามมหาวิหารแบบ ออธอร์ดอกซ์ที่สูงสุดที่ในโลก มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและมีรูปแบบของไบเซนไทน์บางส่วน จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปสะพานแห่งสันติ เมืองทบิลิซี่ (Peace Bridge) สะพานทรงโค้งทำจากเหล็กและกระจกตกแต่งด้วยไฟหลากสีทอดยาวผ่านแม่น้ำ คูร่าสายหลัก เชื่อมระหว่างเมืองเก่าและใจกลางเมืองทบิลิซี่ 4 นำท่านชมย่านเมืองเก่าของจอร์เจีย เดินไปตามเส้นทางเก่าให้ท่านได้ชมบรรยากาศตัวเมืองตึกราบ้านช่องแบบจอร์เจีย ให้ท่านได้ชมความสวยงามของสุเหร่าซึ่งมีกลิ่นไอแห่งวัฒนธรรมโบราณแวะถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญของเมืองได้แก่ สะพานสันติภาพ(Peace Bridge), โบสถ์เมเตคี (Metekhi), โรงอาบน้ำ (Sulphur Bath), เดินเล่นย่านถนน Shardeni แวะถ่ายรูป หอนาฬิกา (Theatre Clock), โบสถ์ Anchiskhati

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

พักที่ : ASTORIA TBILISI หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมือง บอร์โจมิ (Borjomi) เมืองแห่งธรรมชาติ อันสวยงามของจอร์เจีย เมืองที่มีสายน้ำแร่อันบริสุทธิ์ ส่งออกน้ำแร่ไปขายหลายประเทศทั่วโลก ชมสวนบอร์โจมิและเมืองเล็กๆแสนสวยเมืองนี้ ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมต่างๆของเมือง และ ชิมน้ำแร่ธรรมชาติแห่งเมืองบอร์โจมิ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินชมเมืองคูไทซี เมืองแห่งความงดงามด้านสถาปัตยกรรมและศิลปะ โอบล้อมด้วยหุบเขาป่าสนผลัดใบ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับเมือง นำท่านเดินทางสู่โบสถ์เกลาตี (Gelati Church) Unesco world Heritage โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเชิงเขาในเมืองคูไทซี โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระราชประสงค์ของ เดวิด ที่4 ผู้ปกครองจอร์เจียราว ศตวรรษที่ 10 – 11 เป็นแห่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจอร์เจีย ศูนย์กลางของปรัชญา โบสถ์แห่งนี้มีผู้เดินทางมาศึกษามากมาย ทั้งด้านวิทยาศาตร์และปรัชญา แม้แต่ชนชั้นสูงก็ส่งบุตรหลานมาเรียนเช่นกัน ภายในโบสถ์มีภาพเขียนอันสวยงามมากมายอีกด้วย

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู

ที่พัก
พักที่ : Hotel Best western Plus Kutaisi หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าชม ถ้ำ โพรมีธีอุส(Prometheus Cave) ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย เกิดเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยาก ถ้ำแห่งนี้ค้นพบครั้งแรก เมื่อราว คริสตศักราช 1984 และในปี 2012 ได้มีการปรับปรุงด้านในให้เหมาะแก่การท่องเที่ยว ซึ่งมีการประดับไฟงดงามตระการตา ส่วนชื่อของถ้ำโพรมีธีอุส เป็นหนึ่งในชื่อของเทพในปรนัมกรีก เป็นเทพผู้นำไฟมาให้มนุษย์ใช้ ทำให้มนุษย์เกิดการพัฒนา จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่เมือง บาทูมิ

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านแวะถ่ายรูปกับไฮไลท์สำคัญของบาทูมิ Batumi Boulevard หรือ Seaside Park เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต้องแวะไปเก็บภาพความสวยงามของอนุเสาวรีย์ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีจุดแวะถ่ายรูปสวยๆให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก แวะถ่ายรูปกับจตุรัส เพียซซ่า จตุรัสสำคัญของบาทูมิเป็นจตุรัสใจกลางเมืองที่เหมาะแก่การเดินเล่นชมเมือง ช่วงบ่ายๆนำท่านถ่ายรูป สถาปัตยกรรมแห่งรัก คนคู่ Ali และ Nino เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่สื่อถึงความรักเป็นเรื่องเล่าของตำนานเทพนิยาย ระหว่าง อาลีและนีโน่ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 อาลีหนุ่มมุสลิมชาวอาเซอร์ไบจานตกหลุมรักกับเจ้าหญิงแห่งจอร์เจียน แต่เรื่องราวอันแสนเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่ออาลีถูกสังหารทำให้เรื่องรักครั้งนี้กลายเป็นเรื่องเล่าให้ผู้คนกล่าวถึง

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 360 Sky Bar (หากร้านอาหารเต็มบริษัทขอเปลี่ยนภัตตาคารที่สามารถรองรับได้)

พักที่ : Best Western Plus Premier Batumi ***** หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
เมืองบาทูมิ (Batumi) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากทบิลิซี่ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งของทะเลดำ (Black Sea) ถูกเรียกว่าปลายเท้าของคอเคซัส เนื่องจากตั้งอยู่ด้านสุดของแนวเขาคอเคซัส มีชื่อเล่นว่า ลาสเวกัสแห่งทะเลดำ เมืองบาทูมิเป็นเมืองท่าสำคัญที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือและอุตสาหกรรมขนส่งในอดีตบาทูมิเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรีกโบราณเรียกว่า บาทูส และถูกยึดครองโดยอาณาจักรโรมันและถูกใช้งานต่อมาเรื่อยๆจนปัจจุบัน นำท่านล่องเรือชมเมืองบาทูมิ และ ชมความงามของทะเลดำ ท่านจะได้ชมความงามของเมืองและเห็นถึงความสวยงามของทะเลดำ ทะเลดำเกิดจากดินชายฝั่งบริเวณนี้มีแร่ธาตุจากพืชพื้นเมืองจนทำให้ทรายและดินกลายเป็นสีดำ ดูแปลกตา

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน มื้อพิเศษ ซีฟู้ด Mix Grilledบ่าย

อิสระท่านชอปปิ้ง ตามอัธยาศัย ณ Batumi Plaza เป็นห้างพื้นเมืองที่ชอปปิ้ง ของเมืองบาทูมิ ให้ท่านอิสระชอปปิ้งของพื้นเมือง เสื้อผ้าแบรนด์ราคาพิเศษ อาหารพื้นเมือง ไวน์ เหล้าพื้นเมือง ให้ท่านมีเวลาเดินเล่น ถนนคนเดินพื้นเมือง และซื้อของฝากงานแฮนเมท ก่อนเดินทางกลับ

14.30 นำท่านเดินทางสู่สนามบินบาทูมิ

17.35 นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงอิสตันบูลด้วยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK393

18.35 เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี

20.55 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK068
วันที่9 อิสตันบูล – กรุงเทพมหานคร
10.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ทบิลิซี่ // บาทูมิ-กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นใแต่ละประเทศ
 5. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (1,000 บาท)
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 4. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง
 7. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้)*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอ
 8. ค่าทิปพนักงานขับรถ 4WD (3 USD ต่อท่าน)
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว