• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
สวิตเซอร์แลนด์

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน TG No.2

รหัสทัวร์
WC...WCNT220030
ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา
9วัน6 คืน
วันที่
07 ต.ค. - 29 ต.ค. 2022
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

132,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

7-15, 8-16, 9-17, 21- 29 ต.ค. 2565

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

พอสคิเอโว – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก“เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” – เซนต์มอริซท์
– คูร์ – ดาวอส – นั่งรถไฟสายกลาเซีย เอ็กซ์เพลส ไลน์ – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา
– ถ้ำน้ำแข็ง – เลาเทอบรุนเนน – น้ำตกสเตาบอร์ก – ลูเซิร์น – ถ่ายรูกับ“อนุสาวรีย์สิงโต” – ชมน้ำตกไรน์ – นั่งกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป – นั่งรถไฟขึ้นเขากรอนเนอร์แกรต – ทะเลสาบริฟเฟิลซี – ชมเขาแมทเธอร์ฮอร์o – เดินเล่นชมหมู่บ้านเซอร์แมท – มองเทรอร์ – เวเวย์ – โลซานน์ – อินเทอลาเค่น

โปรแกรมการเดินทาง

21.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

00.35 เหินฟ้าสู่นครซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970
06.55 ถึงสนามบินนานาชาติซูริค ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ชายแดนอิตาลี ผ่านชนบทอันหลากหลายที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์สู่เมือง ‘พอสคิเอโว’ (Poschiavo) (248 กม.) เมืองศูนย์กลางในหุบเขาเล็กๆ ผู้คนพูดภาษาอิตาลีและสถาปัตยกรรมของบ้านก็สะท้อนถึงบรรยากาศของอิตาลี มีความลาดชันที่เป็นป่าผสานเป็นภูเขาสูงถึง 3,000 เมตรทางทิศตะวันออกและ 4,000 เมตรทางทิศตะวันตก โดยขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีธารน้ำแข็งและภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะของเทือกเขาเบอร์นีนา

เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านชนบทที่สวยงาม ผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ผ่านหนึ่งในทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ จนกระทั่งเข้าสู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์”(St.Moritz) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: LAUDINELLA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เส้นทางรถไฟจะผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสฯแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็ง ระยะทางประมาณ 290 กม. ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ โดยช่วงสำคัญระหว่างทาง

 

 

จะผ่านสะพานข้ามช่องเขา Viaduct และ การไต่เขาแบบวนเป็นก้นหอย(Spiral) เนื่องจากรถไฟกลาเซียร์ จะไม่ใช้ฟันเฟืองหรือ Cog Wheel จนกลายเป็นจุดขายที่มีชื่อเสียงที่สุดของเส้นกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส เส้นทางนี้สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1902 ข้ามสะพาน 291 สะพาน ผ่าน 91 อุโมงค์ เส้นทางรถไฟจะค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดของเส้นทางรถไฟ (2,033 เมตร) ในบริเวณโอเบอราลพ์ พาส (Oberalp Pass) จุดที่ท่านจะเห็นวิวที่สวยงามของเทือกเขาแอล์ปทำให้ท่านประทับใจไปตลอดการเดินทาง
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน มื้อพิเศษบนรถไฟ กลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส เปิดประสบการณ์แบบสุดหรู ที่ทุกท่านต้องประทับใจอย่างแน่นอน

 

ให้ท่านชมวิวอย่างต่อเนื่อง ช่วงบ่ายเส้นทางรถไฟจะผ่านพื้นที่ราบ ฟาร์มปศุสัตว์ และหมู่บ้านสวิส ชาเล่ท์ ผ่านอุโมงค์ฟูร์ก้า พาส (Furka Pass) ที่มีความยาวถึง 15,407 เมตร จากนั้นรถไฟจะวิ่งผ่านเมืองเล็กๆ แสนสวย อาทิ หุบเขาเมทเทอร์ทาล(Valley of Mattertal), หมู่บ้านสตาลเดน (Stalden), เซนต์ นิโคลัส (St.Niklaus) หมู่บ้านแรนด้า (Randa) จนกระทั่งรถไฟเข้าเทียบชานชลา “เมืองเซอร์แมท” Zermatt ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ เนื่องจากในเมืองเซอร์แมทไม่อนุญาตให้รถยนต์(น้ำมัน) วิ่ง เป็นเมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่: ALBANA REAL HOTEL, SONNE HOTEL, ZERMATT หรือระดับใกล้เคียง
*** ขบวนรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะหยุดให้บริการเพื่อปรับปรุงตู้ขบวน ระหว่าง วันที่ 14 ต.ค.-13 ธ.ค.64 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดให้ท่านนั่งรถไฟขบวนอื่นในเส้นทางเดียวกันแทน ***

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมความงามของยอดเขา ‘แมทเทอร์ฮอร์น’ (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับท้องฟ้าสีฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่
มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตา ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก ระหว่างเส้นทางกลับ นำท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย มีเวลาให้ท่านเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ในเมืองเซอร์แมท ได้ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการทัวร์) อาทิ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากลาเซียร์ พาราไดซ์ มีถ้ำน้ำแข็งและลานหิมะ หรืออิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองที่สวยงามตามอัธยาศัย ภายในเมืองจะมีร้านค้าต่างๆมากมายทั้งของที่ระลึกและนาฬิกาแบรนด์ ต่างๆ
หมายเหตุ…สำหรับท่านที่สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวของยอดเขาเม็ทเทอร์ฮอร์น อย่างใกล้ชิดสามารถแจ้งพนักงานขายเพื่อทำการจองก่อนล่วงหน้า หรือติดต่อหัวหน้าทัวร์ เพื่อทำการจอง 20 นาที ราคาประมาณ 220 CHF ต่อท่าน 30 นาที ราคาประมาณ 320 CHF ต่อท่าน
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่: AMBASSADOR HOTEL, ZERMATT หรือระดับใกล้เคียง

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์” เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร ถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย
เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำคณะสู่เมืองโลซานน์ ชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกที่ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเค่น
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่: METROPOL HOTEL / THE HEY HOTEL INTERLAKEN หรือระดับใกล้เคียง

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่ เดินทางสู่สถานีสเตกเคอแบร์ค (Stechelberg) นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าไต่ความสูงขึ้นไปอีกระดับสู่สถานีกริมเมอร์วาล์ด ต่อกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น “SCHILTHORN” ซึ่งนับว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาชิลธอร์น สูง 2,970 เมตร ยอดเขาที่มีชื่อเสียงจาก ภาพยนตร์เรื่องเจมบอนด์ 007 ในวันที่อากาศดีท่านสามารถมองเห็นยอด Jungfrau, ยอด Eiger และ ยอด Monch ตั้งเรียงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง ยอดเขาเหล่านี้รวมทั้งชิลธอร์นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี มีเวลาให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ ท่านจะรู้สึกเสมือนว่าท่านยืนอยู่เหนือเมฆอย่างแท้จริง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุนได้พิซ กลอเรีย PIZ GLORIA ชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา
บ่าย นำท่านลงกระเช้าสู่สถานีเบิร์ก (Birg) ที่ระดับความสูง (2,677 เมตร) นำท่านเก็บภาพบริเวณสกาย์ไลน์ วอล์ค (Skyline Walk) จุดชมวิวแสนสวยที่ทุกท่านจะประทับใจไปแสนนาน นำท่านเดินพิสูจน์ความกล้าบริเวณทริลล์ วอล์ค (Thrill Walk) ทางเดินเลาะริมหน้าผาแบบที่ท่านเห็นแล้วเสียวแน่นอนแต่ทุกท่านจะได้รับความสวยงามของวิวทิวทัศน์เป็นการตอบแทนที่สุดคุ้ม จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลงสู่หมู่บ้านมูร์เริน “Murren” มูร์เรินหมู่บ้านบนหน้าผา” ประทับใจกับทิวทัศน์ที่สวยงามน่าหลงใหล มีบรรยากาศความเป็นสวิส
แท้ๆ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,650 เมตร เดินเล่นชมบรรยากาศเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นนั่งกระเช้าต่อไปยังหมู่บ้าน ‘กิมเมอวาลด์’ (Gimmelwald) หมู่บ้านเล็กๆ ที่งดงามราวภาพวาดตั้งอยู่สูงบนขอบหน้าผาสูงเหนือหุบเขาเลาเตอร์บรุนเนน ใจกลางเทือกเขาแอลป์ของสวิสที่ระดับความสูง 1367 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางกลับ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ

ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่านจะได้ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง และฟองดูช๊อคโกแล็ต / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่: METROPOL HOTEL / THE HEY HOTEL INTERLAKEN หรือระดับใกล้เคียง

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ จากนั้นอิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม สำหรับภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมีห้องนิศรรษการเกี่ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจำหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจำหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย นำท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) จากนั้นโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป (THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ ซึ่งใช้เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่
“เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ นำคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯ ผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส

อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ ROLEX, โอเมก้า, บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ / นำคณะออออกเดินทางเข้าสู่เมืองซูริค
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรปแม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
13.15 เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971

06.10 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ…โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
 2. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 3. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 5. ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (ค่าเบี้ย 1,700.-บาท)
 7. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 8. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าตรวจ PCR-TEST ก่อนเดินทางกลับจากสวิตเซอร์แลนด์
 9. น้ำดื่มบริการตลอดการเดินทางค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก

ราคานี้ไม่รวม

 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (900 บาท)ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์
 3. ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 4. ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว