• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
โครเอเชีย

แกรนด์โครเอเชีย 10 วัน 7 คืน (TK)

รหัสทัวร์
WC...WPTK1610N
ประเทศ
โครเอเชีย
ระยะเวลา
10 วัน 7 คืน
วันที่
30 ธ.ค. - 8 ม.ค. 2023
สายการบิน
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

125,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

30 ธ.ค. - 8 ม.ค ธ.ค. 2565

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

20.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TURKISH AIRLINES) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

22.55 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 065

05.45 น. เดินทางถึง อิสตันบูล ให้ท่านแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2.05 ชั่วโมง)

08.15 น. ออกเดินทางสู่ ซาเกรบ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 1053

08.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
เดินทางเข้าสู่ “เมืองซาเกรบ” (ZAGREB) (ระยะทาง 161 กม.) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลเอ
เดรียติก ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันชาวโครเอเชีย มีวิถีชีวิตเยี่ยงชาวยุโรปที่เจริญโดยทั่วไป การคมนาคมภายในกรุงซาเกรบสะดวกสบาย นิยมใช้รถรางเป็นพาหนะทั่วทั้งเมือง กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง UPPER TOWN ที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มประตูหินเป็นสัญลักษณ์ เขต LOWER TOWN ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 19 และเขตเมืองใหม่ที่สร้างสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ เขต UPPER TOWN ชม “วิหารเซนต์มาร์ก” (ST.MARK’S CHURCH) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENT PALACE) ชมจุดชมวิวที่ท่านสามารถเห็นกรุง ZAGREB ที่หลังคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง นำท่านชม “กำแพงหินโบราณ” (STONE GATE) ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่ สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ ในปี ค.ศ.1731 ซึ่งเชื่อว่าภาพเขียนมีพลังปาฏิหาริย์ จึงทำให้ผู้คนเข้ามาบูชากราบไหว้ จากนั้น นำท่านนั่งรถราง (USPINJACA) ลงสู่ LOWER TOWN นำท่านชม “ตลาดกลางเมือง”(DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ ในราคาย่อมเยา ผ่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่ามภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์ สำคัญต่าง ๆ เช่น นักบุญ เซนต์ ปีเตอร์ ,เซนต์ ปอลล์ แวะชมจัตุรัส BAN JELACIC SQUARE จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านที่ทันสมัย ชมอนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค (BAN JOSIP JELACIC) ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ซึ่งต่อสู้ เพื่อความอิสระจากชาวฮังการีเมื่อปี ค.ศ. 1848

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : HILTON GARDEN INN ZAGREB / SHERATON ZAGREB HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองพูล่า” (PULA) (ระยะทาง 267 กม.) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียนและสถาปัตยกรรมโรมัน มีอายุมานานกว่า 3,000 ปี เป็นเมืองติดทะเลอะเดรียติก และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ทำให้มีผู้คนใช้ภาษาอิตาเลี่ยนกันอย่างแพร่หลาย เมืองพูล่ามีสิ่งดึงดูดใจต่างๆมากมายโดยเฉพาะสำหรับผู้หลงใหลในวัฒนธรรม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำชม สิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันใหญ่ เป็นโบราณสถานที่สภาพดีที่สุดที่เก็บรักษาไว้ในโครเอเชีย สนามต่อสู้โบราณ หรือ AMPHITHEATER (ด้านนอก) สนามกีฬากลางแจ้ง สร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันเช่นเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม นับเป็นสนามต่อสู้ที่ใหญ่เป็นอันดับหกที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ โครงสร้างของ AMPHITHEATRE ด้านพื้นดินเป็นวงรี มีช่วงกว้างที่สุด 130 เมตร และช่วงสั้นที่สุด 100 เมตร สร้างโดยการใช้หินปูน เชื่อกันว่าสามารถจุผู้เข้าชมได้ถึง 20,000 คน มีทางเข้าออก 20 ช่องทาง นำท่านเดินทางสู่ “โอพาเทีย” (OPATIJA) ) (ระยะทาง 100 กม.) อยู่ในแคว้นอิสเตรีย เป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศ มีบ้านพักตากอากาศสไตล์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง เที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) เป็นรูปปั้นหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกับความสวยงามของเมืองและให้ซื้อของที่ระลึกประจำท้องถิ่น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : GRAND HOTEL ADRIATIC HOTEL / BRISTOL BY LUMINOR หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองริเจก้า” (RIJEKA) เมืองริมทะเลซึ่งถือเป็นเมืองท่าทางทะเลที่สำคัญและเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโครเอเชีย เมืองนี้ถูกก่อตั้งจากการตั้งถิ่นฐานของชาวโรมัน ต่อมาอยู่ในจักรวรรดิไบแซนไทน์ และตกเป็นของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และรวมเข้ากับโครเอเชียในคริสต์ศตวรรษที่ 18 นำท่านชมเมืองริเจก้า ที่เต็มไปศิลปะแบบคลาสสิคของบ้านเมือง จากนั้น นำท่านเข้าสู่ “ถนนคอร์โซ” (KORZO) ถนนคนเดินซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีร้านขายของหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ จากนั้น นำท่านชมโบสถ์เก่าแก่ประจำเมือง (CHURCH OF THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY AND THE LEAING TOWER) ซึ่งมีหอเอนอันเป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่ด้านหน้า ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่” (NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA) (ระยะทาง 152 กม.) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศ เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศโครเอเชีย โดยเป็นสถานที่ที่สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีและมีความสวยงามแตกต่างกันในแต่ละช่วงฤดู

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูปลาเทราต์

บ่าย เข้าชม “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่” เป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก( UNESCO) เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้ มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ มีทะเลสาบใหญ่ 16 แห่ง เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ 16 น้อยใหญ่ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของทะเลสาบสีเขียวมรกตและน้ำตกที่ไหลรินลงสู่ทะเลสาบ ชมน้ำตก THE PLITVICE WATER FALL ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน นำท่านเดินลัดเลาะสู่ DONJA JEZIRA เพื่อล่องเรือทะเลสาบ JEZERO KOZJAK นำท่านเดินทางสู่ “เมืองซาดาร์” (ZADAR) (ระยะทาง 119 กม.) เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับทะเลเอเดรียติกในภูมิภาคดัลเมเชียน เป็นเมืองเก่าแก่โดยมีอายุประมาณ 2,800 ปี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองท่าทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของทะเลเอเดรียติก อีกทั้งยังเป็นเมืองที่หลายอาณาจักรช่วงชิงเพื่อยึดครองความได้เปรียบของการค้าทางทะเล จากนั้น นำท่านชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดาร์แวะ เก็บบันทึกภาพประตูเมืองโบราณ (KOPNENA VRATA) ผ่านชมโบสถ์เซนต์โดนาทัส (CHURCH OF ST.DONATUS) สิ่งก่อสร้างใน คริสต์ศตวรรษที่ 9 จากนั้น นำชม “SEA ORGAN” สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเครื่องดนตรีโดยอาศัย เกลียวคลื่น ที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันไดก่อให้เกิดเป็นท่วงทำนองเสียงดนตรีเป็นผลงานการ ออกแบบของสถาปนิก นิโคล่า เบสิก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : TEATRO VERDI BOUTIQUE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านสู่ “อุทยานแห่งชาติครักคา” (KRKA NATIONAL PARK) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติของโครเอเชีย ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1985 ซึ่งตั้งชื่อตามแม่น้ำครักครา KRKA นำท่านชม “น้ำตกสแกรดินสกีบัค” (SKRADINSKI BUK) เป็นน้ำตกที่มีความสูงประมาณ 37.5 เมตร เป็นน้ำตกที่มีน้ำใสอีกทั้งมีสระว่ายน้ำธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของน้ำตกตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เมืองวอดิเซ” (Vodice) เมืองพักตากอากาศยอดนิยมของชาวโครเอเชียอีกแห่งหนึ่ง โดยเส้นทางมอเตอร์เวย์ทันสมัย บริเวณชนบทของเมืองนี้เป็นแหล่งปลูกองุ่นนานาพันธุ์สำหรับทำไวน์ที่ขึ้นชื่อของประเทศ ชมทิวทัศน์แปลกตาตื่นใจสลับทะเลสาบน้อยใหญ่ตลอดเส้นทาง อิสระชมเมืองวอดิเซ่ ตามอัธยาศัย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “เมืองซิเบนิค” (SIBENIK) เมืองเก่ามรดกโลก ปากแม่น้ำทะเลเอเดรียติก ชม จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิค ที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกตัดแปลงเป็นร้านขายยา ร้านแว่นตา ร้านเสื้อผ้าบูติก และอีกมากมาย โดย “เมืองซีเบนิค แตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลเอเดรียติก ทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ วันนี้จึงยังเห็นสถาปัตยกรรมหลายแห่งทั่วเมืองจะกรุ่นไปด้วยกลิ่นอายสไตล์เวเนเชียนอย่างชัดเจน เก็บภาพกับ “มหาวิหารเซนต์เจมส์”(ST.JAMES CATHEDRAL) หรือ มหาวิหารเซนต์จาคอบเป็นอีกหนึ่งมรดกโลกของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ที่เมืองซีเบนิค บนชายฝั่งดัลเมเชียน (DALMATIAN COAST) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมการส่อสร้างในแบบผสมระหว่างศิลปะทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ดัลเมเชีย และทัสคานี เนื่องจากใช้สถาปนิกในการออกแบบถึง 3 คน และมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน โดยสร้างเสร็จในปี 1535 ด้วยโครงสร้างที่มาจากหินปูนสีขาวล้วนๆ ไม่มีวัสดุอื่นปลอมปน ภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นนักบุญเจมส์หรือจาคอบตามภาษาโครแอต ซึ่งเป็น 1 ใน 12 สาวกของพระเยซู

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : BELLEVUE SUPERIOR CITY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองพรีมอสเทน” (PRIMOSTEN) หมู่บ้านเล็กๆทางชายฝั่งทางตอนใต้ของโครเอเชีย ตั้งอยู่ระหว่างเมืองซิบินิคและโทรเกียร์ ผู้คนส่วนใหญ่มาที่นี่ เพื่อมาพักผ่อนบนชายหาดอันสวยงามและสัมผัสบรรยากาศของเมืองของเมืองชายทะเลของประเทศโครเอเชีย จากนั้น นำท่านชม “รูปปั้นพระแม่แห่งลอเร็ตโต้” (OUR LADY OF LORETTO STATUE) หรือที่รู้จักในชื่อ “โกสปา ออด ลอเรตา” เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.2017 โดยรูปปั้นพระแม่มารีซึ่งมีความสูงประมาณ 17 เมตร ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพที่งดงามที่สุดของเมืองพรีมอสเทนจากมุมสูง ซึ่งเป็นภูมิประเทศอันงดงาม ชายฝั่งและทะเลมีสีคราม

จากนั้น ให้ทุกท่านได้เดินเล่นชมบรรยากาศเมืองเก่าตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองโทรเกียร์” (TROGIR) เมืองขนาดเล็กบนเกาะที่ตั้งอยู่ใกล้กับแผ่นดินใหญ่ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยเมื่อ 380 ปี ก่อนคริสตกาล บ้านเรือนได้รับอิทธิพลจากศิลปะสไตล์เรเนซองค์และบาโรคซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองโทรเกียร์เป็นมรดกโลกในปี 1997 นำท่าน ชมเขตเมืองเก่า สัมผัสอาคาร บ้านเรือนที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ เช่น ประตูเมือง KOPNENA VRATA ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 16 นำท่านเก็บภาพความงามของ มหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ (ST.LAWRENCE CATHEDRAL) จุดเด่นของมหาวิหาร คือประตูทางเข้าที่แกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ อย่างวิจิตรตระการตา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองสปลิท” (SPLIT) ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ จากนั้น นำท่านชม “พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน” (DIOCLETIAN PALACE) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิดิโอคลีเธี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี พระราชวังแห่งนี้องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก นำชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้าง (PERISTYLE) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร THE CATHEDRAL BELFRY แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (PEOPLE’S SQUARE) ชมรูปปั้นของ GREGORY OF NIN ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย จากนั้น นำท่านชมย่าน PEOPLE’S SQUARE ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 แวะชมสิ่งก่อสร้างที่มี ชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย VENETIAN-GOTHIC CAMBI PALACE และ RENAISSANCE TOWN HALL ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : ATRIUM HOTEL // RADISSON BLU RESORT & SPA หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ “เมืองมาลี สตอน” (MALI STON) เมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ เมืองดูบรอฟนิค ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหอยนางรม และผลิตภัณฑ์จากหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรีย ติก ตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับ ตามแนวชายฝั่ง เป็นระยะทางสู่ สตอน หมู่บ้านที่สงบเสงี่ยมตั้งอยูริมฝั่งบริเวณโค้งอ่าวกว้าง เปรียบเสมือนเป็นด่านหน้าของเมืองดูบรอฟนิคในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองจาก การค้าเกลือดังนั้นกำแพงป้องกันจึงมีความจำเป็นซึ่งสามารถมองเห็นกำแพงโบราณนี้ได้จากระยะไกลในปัจจุบัน สตอน ในอดีตเคยอยู่ใต้การปกครองของโรมันจนกระทั่งถูกทำลายโดยพวกมองโกล นำท่านเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค พร้อมด้วยไวน์

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองสตอนตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองดูบรอฟนิก” (DUBROVNIK) เมืองมรดกโลกที่แขวนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโดยพรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นำท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติกซึ่งท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้าน เรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ Dubrovnik West Harbor and Pier, ดูบรอฟนิก นำท่านเดินทางสู่ “DUBROVNIK WEST HARBOUR” เป็นท่าเรือที่งดงาม อีกทั้งยังเป็นจุดที่ท่านสามารถเดินเล่นและชมความสวยงามของรอบกำแพงเมืองดูบรอฟนิค อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งฉากในเรื่อง GAME OF THRONE อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : ROYAL HOTEL ARISTON // DUBROVNIK PRESIDENT VALAMAR COLLECTION // SHERATON DUBROVNIK RIVIERA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ SRD HILL เพื่อ “นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิก” กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของฝังเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ความสวยงามของบ้านเมือง ส่วนให้จะใช้หลังคาสีส้มเป็นเอกลักษณ์ และความงดงามของทะเลเอเดรียติค ท่านจะได้ถ่ายรูปเมืองเก่าจากมุมสูง ภูมิทัศน์ที่รายล้อมด้วยน้ำทะเลสีฟ้าใสดุจราวแสงสะท้อนของคริสตัลโอบล้อมเมืองเก่าไว้

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินขึ้นชมชมทัศนียภาพของเมืองดูบรอฟนิคบนกำแพงเมือง(รวมค่าตั๋วแล้ว) ชมความงามริมฝั่งทะเลอะเดรียติค ชมตัวเมืองเก่า และป้อมปราการโบราณกำแพงมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ล้อมรอบตัวเมือง ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์คาแนล แห่ง เกาะเวนิส จากนั้น นำท่านเดินชมเสน่ห์ของเขตเมืองเก่า (OLD TOWN) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1979 ชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่ามีป้อมปราการโบราณความยาว 190 เมตรล้อมรอบ ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ความโด่งดังเทียบได้กับแกรนด์แคนย่อนของอเมริกาหรือแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส นำท่านเดินลอด ประตู PILE GATE ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชม น้ำพุ ONOFRIO ซึ่งเป็นตั้งเป็นเกียรติแก่ของสถาปนิกผู้สร้างน้ำพุแห่งนี้ ถ่ายรูปกับ THE CATHEDRAL TREASURY หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทำการค้าขายกับชาวเวนิชในอดีต เก็บภาพ หอนาฬิกาโบราณ (BELL TOWER CLOCK) และ พระราชวังเรคเตอร์ (RECTOR’S PALACE) พระราชวังที่สร้างขึ้นโดยผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองส์และบาโร๊ค จากนั้น เที่ยวชมและถ่ายรูปกับ “สปอนซา พาเลส” (SPONZA PALACE) สร้างขึ้นโดยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่จัดเก็บเอกสารและสำนักงานส่วนราชการ นำท่านเดินผ่านถนนสตราดัน ถนนสายหลักซึ่งมีความยาวกว่า 398 เมตร จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / เมนูพิเศษ กุ้งมังกรรสเลิศพร้อมเครื่องดื่มให้ท่านเลือก

พักที่ : ROYAL HOTEL ARISTON // DUBROVNIK PRESIDENT VALAMAR COLLECTION // SHERATON DUBROVNIK RIVIERA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองคาฟถัต” (CAVTAT) เมืองริมฝั่งทะเลที่มีชายหาดที่งดงาม ยาวถึง 15 กิโลเมตร เป็นอาณานิคมของกรีกในอดีต และต่อมาถูกปกครองโดยโรมัน ก่อนที่จะถูกชนชาติสลาฟรุกรานและในที่สุดตกอยู่ภายใต้อาณัติการปกครองของสาธารณรัฐรากูซาที่ได้ซื้อคาฟถัตนี้จา
กดยุกพาฟโลวิก จากนั้น นำท่านเก็บภาพโบสถ์เซนต์นิโคลัส (ST.NICHOLAS CHURCH) ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 ในฐานะอารามแห่งฟรานเซสกันตั้งอยู่หน้าอ่าวลูก้า (LUKA BAY)

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นําท่านช้อปปิ้งละลายเงินคูน่า ก่อนเดินทางออกจากประเทศโครเอเชีย ซื้อของฝากจาก “KONZUM” ซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นที่มีสนค้าหลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น “KRAS” ช๊อคโกแลตท้องถิ่น ยี่ห้อที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก, ไวน์ จากองุ่นพันธุ์ท้องถิ่น “PLAVAC MALI” คุณภาพระดับเดียวกับไวน์ฝรั่งเศสหรืออิตาเลี่ยน และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดูบรอฟนิค

20.25 น. ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 440
วันอาทิตย์ที่08มกราคม2566(10) อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

00.25 น. เดินทางถึง อิสตันบูล (รอเปลี่ยนเครื่อง ประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

01.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 068

15.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
—————————————-

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยได้มอบหมายให้หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซาเกรบ // ดูบรอฟนิค-กรุงเทพฯ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม
  ทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำดื่ม ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100.-บาท / ท่าน (1,000.-บาท)ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์
 • ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว