• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
โครเอเชีย

โครเอเชีย 8 วัน 5 คืน (TK)

รหัสทัวร์
WC…WTK1608Z
ประเทศ
โครเอเชีย
ระยะเวลา
8 วัน 5 คืน
วันที่
09 พ.ย. - 29 มี.ค. 2023
สายการบิน
เตอร์กิช แอร์ไลน์
เริ่มต้นที่

68,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

9-16, 23-30 พ.ย. 2565
2-9, 6-13 ธ.ค. 2565
18-25, 25 ม.ค.- 1 ก.พ. ม.ค. 2566
8-15, 22ก.พ. - 1มี.ค. ก.พ. 2566
8-15, 15-22, 22-29 มี.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์S ของสาย การบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

23.00 น. ออกเดินทางสู่งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069

05.15 น. เดินทางถึงประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่อง

07.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย โดยเที่ยวบินที่ TK 1053

08.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ “กรุงซาเกรบ” (ZAGREB) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชียดินแดนแห่งทะเลอาเดรียติค กรุงซาเกรบประกอบด้วยเขตเมือง UPPER TOWN และ LOWER TOWN นำท่านสู่ เขต UPPER TOWN “ชมวิหารเซนต์มาร์ก” (ST.MARK’S CHURCH) ที่มีหลังคากระเบื้องปูเป็นลวดลายรูปตราของกองทหารแห่งยุคกลาง ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซาเกรบ ชมโบสถ์ประจำเมืองเก่าเซนต์แคทเธอรีน บริเวณแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี (PRESIDENT PALACE) นำท่านชมจุดชมวิวที่ท่านสามารถเห็นกรุง ZAGREB ที่หลังคาอาคารเป็นสีแดงอิฐทั้งเมือง นำท่านชม “กำแพงหินโบราณ” (STONE GATE) ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 ที่ สร้างรายล้อมเมืองเก่าที่คงความอัศจรรย์ ของภาพพระแม่มารีที่ไม่ถูกเผาทำลายเมื่อไฟไหม้ครั้งใหญ่ ในปี ค.ศ.1731 ซึ่งเชื่อว่าภาพเขียนมีพลังปาฏิหาริย์ จึงทำให้ผู้คนเข้ามาบูชากราบไหว้รวมถึง จากนั้น นำท่านนั่งรถราง (USPINJACA) ลงสู่ LOWER TOWN นำท่านชม “ตลาดกลางเมือง” (DOLAC MARKET) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ ราคาถูก นำท่าน ผ่านชม “มหาวิหารเซนต์ สตีเฟ่น” (CATHEDRAL OF ST.STEPHEN) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะในสไตล์นีโอ-โกธิค งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่ามภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์ สำคัญต่าง ๆ เช่น นัก บุญ เซนต์ ปีเตอร์ ,เซนต์ ปอลล์ แวะชมจัตุรัส BAN JELACIC SQUARE จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านที่ทันสมัย นำท่านชม “อนุสารีย์โจซิพ เจลาซิค” (BAN JOSIP JELACIC) ผู้ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ซึ่งต่อสู้ เพื่อความอิสระจากชาวฮังการีเมื่อปี ค.ศ. 1848

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองพูล่า” (PULA) เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน มีอายุมานานกว่า 3,000 ปี นำท่านชม สิ่งก่อสร้างในสมัยโรมัน ที่ใหญ่เป็นโบราณสถานที่สภาพดีที่สุดที่เก็บรักษาไว้ในโครเอเชีย “สนามต่อสู้โบราณ” หรือ AMPHITHEATER (ด้านนอก) สนามกีฬากลางแจ้ง สร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันเช่นเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม นับเป็นสนามต่อสู้ที่ใหญ่เป็นอันดับหกที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ โครงสร้างของ AMPHITHEATRE ด้านพื้นดินเป็นวงรี มีช่วงกว้างที่สุด 130 เมตร และช่วงสั้นที่สุด 100 เมตร สร้างโดยการใช้หินปูน เชื่อกันว่าสามารถจุผู้เข้าชมได้ถึง 20,000 คน มีทางเข้าออก 20 ช่องทาง นำท่านเดินทางสู่ “โอพาเทีย” (OPATIJA) อยู่ในแคว้นอิสเตรีย เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางฝังตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบ้านพักตากอากาศสไตส์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง นําท่านเที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล (MAIDEN WITH THE SEAGULL) เป็นรูปปั้นหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกับความสวยงามของเมืองและให้ซื้อของที่ระลึกประจำท้องถิ่น

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : BEDBANK MILENIJ // GRAND HOTEL BONAVIA หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่” (NATIONAL PARK PLITVICE JEZERA) ที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ นำท่านเข้าชม “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ” เป็นอุทยานแห่งชาติหนึ่งในแปดของโครเอเชียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้ มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ มีทะเลสาบใหญ่ 16 แห่ง เชื่อมต่อด้วยสะพานไม้ 16 น้อยใหญ่ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของทะเลสาบสีเขียวมรกตและน้ำตกที่ไหลรินลงสู่ทะเลสาบ ชมน้ำตก THE PLITVICE WATER FALL ที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน จากนั้น นำท่านเดินลัดเลาะสู่ DONJA JEZIRA เพื่อล่องเรือทะเลสาบ JEZERO KOZJAK

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาดาร์” (ZADAR) จากนั้น นำท่านชมบรรยากาศที่สวยงามของซาดาร์แวะ เก็บบันทึกภาพประตูเมืองโบราณ (KOPNENA VRATA) ผ่านชมโบสถ์เซนต์โดนาทัส (CHURCH OF ST.DONATUS) สิ่งก่อสร้างใน คริสต์ศตวรรษที่ 9 ให้ท่านชม “SEA ORGAN” สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเครื่องดนตรีโดยอาศัย เกลียวคลื่น ที่ซัดเข้ากระทบกับบันไดหินอ่อนและท่อใต้ขั้นบันไดก่อให้เกิดเป็นท่วงทำนองเสียงดนตรีเป็นผลงานการ ออกแบบของสถาปนิก นิโคล่า เบสิก

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : KOLOVARE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติครึคา” (Krka National Park) โดยอุทยานแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องระบบนิเวศน์ในแถบแม่น้ำครึคารวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์วัฒนธรรม การศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเที่ยวสำหรับ การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติครึคานั้นสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ที่มี ชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดของอุทยาน คือ น้ำตกสกราดินสกี บูค (Skradinski Buk) หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า (Krka Waterfalls) ด้วยความเป็นธรรมชาติและความสวยงามของน้ำตกจึงทำให้น้ำตกแห่งนี้เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำครึกคา ใจกลางภูมิภาคดัลเมเชีย อุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงจากน้ำตกสกราดินสกีบูคหรือน้ำตกครึกคา ที่มีความเป็นธรรมชาติและความสวยงามของน้ำตก จนกลายเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในยุโรป
เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองวอดิเซ” (Vodice) เมืองพักตากอากาศยอดนิยมของชาวโครเอเชียอีกแห่งหนึ่ง โดยเส้นทางมอเตอร์เวย์ทันสมัย บริเวณชนบทของเมืองนี้เป็นแหล่งปลูกองุ่นนานาพันธุ์สำหรับทำไวน์ที่ขึ้นชื่อของประเทศ ชมทิวทัศน์แปลกตาตื่นใจสลับทะเลสาบน้อยใหญ่ตลอดเส้นทาง จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซิบินิค” (Sibenik) นำชมตัวเมืองชิบินิค เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอะเดรียติคที่ ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแคว้นดัลมาเทีย ZDalmatia เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อน ประวัติศาสตร์ มากมาย ชม “โบสถ์เซนต์จาคอบ” (เซนต์เจมส์) อันงดงาม ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ.1431 ในสถาปัตยกรรมแบบเวนิส-โกธิค ผสมศิลปะทอสคาโนเรเนสซองส์ โดยศิลปินJura Dolmatinae โบสถ์นี้มีเอกลักษณ์ด้วยโคมหลังคาของมหาวิหารตลอดจนรูปสลักศีรษะคนประดับโดดเด่นรอบมหาวิหาร

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Amadria Park Ivan Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองทรอเกียร์” เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคอารยธรรมกรีกโรมัน เมื่อ 380 ปี ก่อนคริสตกาล ตัวเมืองเก่าเป็นเกาะเล็กๆเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ด้วยสะพานหินอันเก่าแก่ บริเวณเกาะมีแนวกำแพงป้อมปราการโบราณ ชมวิหารเซนต์ ลอเรนซ์หอนาฬิกาเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 15 ชมจัตุรัสภายในบริเวณเมืองเก่า เมืองนี้องค์การ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1997

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองสปลิท” นำท่านชมมืองสปลิท ชมศาลาว่าการเมืองสไตล์เรอเนซองส์ที่สร้างในศตวรรษที่ 15 อาคารบ้านเรือนเก่าแก่ นำท่านชมย่าน People Square ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหาร เมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 แวะชมสิ่งก่อสร้างที่มี ชื่อเสียง เช่น รูปภาพแกะสลักสมัย Venetian-Gothic Cambi Palace และ Renaissance Town Hall ที่สร้างขึ้นในช่วงแรกของศตวรรษที่ 15 นำท่านชม “พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน” (Diocletian Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของ จักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 พระราชวังแห่งนี้ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านชม ห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้าง (Peristyle) ซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม ชมยอดระฆังแห่งวิหาร The Cathedral Belfry แท่นบูชาของเซนต์โดมินัส และเซนต์สตาซิอุส ซึ่งอยู่ภายในวิหารชมจัตุรัสประชาชน (People’s Square) ชมรูปปั้นของ Gregory Of Nin ผู้นำศาสนาคนสำคัญของโครเอเชีย นำท่านโดยสารรถโค้ชลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอาเดรียติคเดินทางผ่าน “เมืองนีอุม” (NEUM) เมืองใน เขตประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีน่า เป็นเมืองชายทะเลเพียงเมืองเดียวของบอสเนีย และเฮอร์เซโกวีน่า โดยมีความยาวของชายฝั่งประมาณ 24.5กิโลเมตร เป็นทางออกสู่ทะเลอะเดรียติก ทางเดียวของประเทศ เป็นเมือง ตากอากาศที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่ง

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : GRAND NEUM HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองสตอน” (STON) เมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ เมืองดูบรอฟนิค ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของหอยนางรม และผลิตภัณฑ์จากหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก ตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเลที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสดสลับ ตามแนวชายฝั่ง เป็นระยะทางสู่สตอน หมู่บ้านที่สงบเสงี่ยมตั้งอยูริ่มฝั่งบริเวณโค้งอ่าวกว้าง เปรียบเสมือนเป็นด่านหน้าของเมืองดูบรอฟนิคในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองจาก การค้าเกลือดังนั้นกำแพงป้องกันจึงมีความจำเป็นซึ่งสามารถมองเห็นกำแพงโบราณนี้ได้จากระยะไกลในปัจจุบัน สตอน ในอดีตเคยอยู่ใต้การปกครองของโรมันจนกระทั่งถูกทำลายโดยพวกมองโกล

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “เมืองมาลีสตอน” (MALI STON) นำท่านเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอเดรียติค พร้อมด้วยไวน์ ได้เวลาสมควร จากนั้นนำท่านเมืองนีอุม (NEUM)

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : GRAND NEUM HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางต่อเข้าสู่ “เมืองดูบรอฟนิค” (DUBROVNIK) เมืองมรดก โลกที่แขวนตัวอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นำท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลอเดรียติคซึ่งท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้าน เรือนหลังคากระเบื้องสีแสด สลับตามแนวชายฝั่งเป็นระยะๆ UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1995 นับเป็นเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่ง นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพื่อขึ้นชมวิวเมืองดูบรอฟนิค กระเช้าไฟฟ้า ที่ความสูง 400 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิค ท่านจะเห็นฝังเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ความสวยงามของบ้านเมือง ส่วนให้จะใช้หลังคาสีส้มเป็นเอกลักษณ์ และความงดงามของทะเลอะเดรียติค จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

16.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK 1978

23.20 น. เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

01.45 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK 068

15.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

******************************************
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ

 

 

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ซาเกรบ// ดูบรอฟนิค-กรุงเทพฯ (หรือสลับลงก่อน-หลัง)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศค่าบริการนำทัวร์โดย
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (12 ยูโร)
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริการยื่นวีซ่า ท่านละ 7,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว