• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
โอมาน

ไฮไลท์โอมาน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน

รหัสทัวร์
HTC...HTCWY6DOMAN
ประเทศ
โอมาน
ระยะเวลา
6 วัน 4 คืน
วันที่
21 ต.ค. - 17 เม.ย. 2023
สายการบิน
โอมานแอร์
เริ่มต้นที่

85,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

21-26 ต.ค. 2565
11-16 พ.ย. 2565
2-7, 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. ธ.ค. 2565
13-18 ม.ค. 2566
10-15 ก.พ. 2566
17-22 มี.ค. 2566
11-16, 12-17 เม.ย. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

รายละเอียดทัวร์

Royal Opera House Muscat – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินอ่าวโอมาน – เที่ยวชมกรุงมัสกัต – แวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวงอัลอาลัม – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ เบทอัลซูแบร์ – เข้าชมป้อมอัลจาลาลีและป้อมอัลมิรานิ – ถ่ายรูปกับโรงโอเปร่า – หลุมน้ำบิมมาห์ซิงก์โฮล – เมืองซูร์ – ชมความสวยงามของเมืองซูร์ – โอเอซิส วาดิ – ทะเลทรายวาฮิบา – นั่งรถ 4 WD – เมืองนิซวา – แวะถ่ายรูปกับป้อมโบราณนิซวา – เข้าชมปราสาทจาบริน – ป้อมบาห์ลา – เขาญาบัลอคาดาร์ – เข้าชมมัสยิดสุลต่านกาบูส – ตลาดมุทราห์ – AL QURM SHOPPING AREA

หมายเหตุ นักท่องเที่ยวผู้หญิง ขอให้เตรียมชุดกระโปรงยาว และผ้าคลุมผมไปด้วย การแต่งกายต้องมิดชิดและเคารพระเบียบข้อบังคับในการแต่งกาย ดังนั้นขอให้ท่านเตรียมชุดกระโปรงยาว เสื้อแขนยาว ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น เสื้อแขนสั้น หรือ แขนกุดทุกชนิด

โปรแกรมการเดินทาง

06.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินโอมาน แอร์ (WY) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

09.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยเที่ยวบิน WY818 (ใช้เวลาบินประมาณ 6.20 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน
12.35 น. เดินทางถึงกรุงมัสกัต ประเทษโอมาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านสู่ Royal Opera House Muscat เริ่มการก่อสร้างในปี 2544 โดยสุลต่าน กาบูส บิน ซาอิด อัล ซาอิด ผู้ชื่นชอบในศิลปะ และดนตรี ตั้งอยู่ในย่าน Shati Al-Qurm ในมัสกัต สถานที่แห่งนี้ได้ถูกออกแบบให้เป็นอาคารหินอ่อนที่สวยงาม โอ่อ่า ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้แล้วภายในยังถูกตกแต่งไว้อย่างงดงามอลังการ และเป็นที่ตั้งของร้านค้าประเภท “Luxury Gift Shop” มากมายให้คุณได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง และถ่ายรูปสวยงามมากมายอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูป และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินอ่าวโอมาน ณ Dhow Sunset Cruise เป็นการล่องเรือชมอ่าวโอมานที่แปลกใหม่ เพลิดเพลินไปกับความงามที่มีเสน่ห์ของชายทะเลโอมานเหนือผืนน้ำบริสุทธิ์ของเมืองหลวงของโอมาน พร้อมชมทิวทัศน์อันตระการตา ชมพระอาทิตย์ตกดินจากเรือโอมานแบบดั้งเดิม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Al Falaj Hotel Muscat**** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 1)

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมกรุงมัสกัต (Muscat) อันเป็นที่ตั้งของป้อมปราการ พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ และตลาดจำนวนมาก นำท่านแวะถ่ายรูปกับพระราชวังหลวงอัลอาลัม (Qasr Al Alam Royal Palace) ที่นักท่องเที่ยวสามารถชมความตระการตาของพระราชวังจากท่าเรือได้ถึงแม้จะไม่สามารถเข้าไปชมด้านในได้ก็ตาม พระราชวังที่ประทับแห่งนี้เดิมเป็นที่ประทับของสุลต่าน Qaboos (คาบูส) ซึ่งอยู่ย่านเมืองเก่าของโอมาน แม้จะไม่ให้เข้าไปถ่ายรูปด้านในแต่แค่ความงามด้านนอกนั้นก็สะกดสายตาเหล่านักท่องเที่ยวได้ทีเดียว ได้เวลานำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เบทอัลซูแบร์ (Bait Al Zubair Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนถนน Al Saidiya, แห่งเมืองเก่ามัสกัต ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และอาวุธโบราณ ได้แก่ khanjar อุปกรณ์ใช้ในครัวเรือนและเครื่องแต่งกาย นอกพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่บ้านชาวโอมานและตลาดพื้นเมืองให้ได้ชม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชมป้อมอัลจาลาลี (Al Jalali) และป้อมอัลมิรานิ (Al Mirani) ซึ่งตั้งอยู่โดยรอบพระราชวัง เป็นป้อมปราการสร้างในสมัยศตวรรษที่ 16 ตั้งตระหง่านเหนืออ่าว ป้อมทั้งสองถูกสร้างโดยชาวโปรตุเกสเพื่อปกป้องท่าเรือ Al Jalali ตั้งอยู่บนโขดหินโผล่ออกมาทางด้านตะวันออกของท่าเรือ ขณะที่ Al Mirani อยู่บนโขดหินโผล่ออกมาทางฝั่งตะวันตก การดำรงอยู่ของป้อมสองรอบและภูเขาล้อมรอบ ทำให้มัสกัตเสริมการโจมตีจากทะเล นอกจากจะใช้เป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานเมืองจากข้าศึก ยังเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษในช่วงศตวรรษที่ 20 อีกด้วย ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของโอมาน นำท่านเที่ยวชมความสวยงามและประวัติมรดกโลกทางวัฒนธรรมของโอมาน สมควรแก่เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับโรงโอเปร่า (Royal Opera House) ซึ่งเป็นโรงโอเปร่าที่เรียกได้ว่าดีที่สุดอีกแห่งของโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Al Falaj Hotel Muscat **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2)

กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก 1 คืนสำหรับพักในทะเลทราย กระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่หลุมน้ำบิมมาห์ซิงก์โฮล (Bimmah Sinkhole) หรือ ดิบับซิงห์โฮล์ (Dibab Sinkhole) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) ตั้งอยู่ในสวนฮาวิยัด นาจิม พาร์ค (Hawiyat Najm Park ) ซึ่งอยู่ติดกับถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองบิมมาห์ และเมืองดิบาบ หลุมน้ำแห่งนี้เคยถูกเชื่อว่าเป็นหลุมที่ถูกอุกกาบาตตกลงมาทำให้เป็นหลุมกว้าง แต่นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าเกิดจากการที่แผ่นดินทรุดจนทำให้เกิดหลุม และพื้นที่นี้ใกล้กับทะเล จึงทำให้น้ำทะเลซึมเข้ามา แถมน้ำในหลุมนี้ยังมีสีเขียวใสสวยงาม มองลงมาจากปากหลุมดูอลังการมาก ท่านสามารถเตรียมชุดว่ายน้ำเพื่อลองว่ายน้ำในหลุมน้ำแห่งนี้ได้ อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซูร์ (Sur) (ระยะทาง 70 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองแห่งมนต์เสน่ห์ชายทะเลที่มีชื่อเสียงในเรื่องอู่ต่อเรือ (Dhow) แบบดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีประวัติการเดินเรือและการค้ามาอย่างยาวนาน สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโอมาน นำท่านเดินชมความสวยงามของเมืองซูร์ พร้อมถ่ายรูปกับวิวสวยๆของเมืองนี้ เมืองนี้ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองโอมานที่พากันมาปิกนิก เพลิดเพลินกับชายหาด ชมนกนางนวล เรียกได้ว่ามาที่นี่จะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่รังสรรค์ให้เมืองซูร์ เป็นอีกหนึ่งเมืองสวยของประเทศโอมาน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่โอเอซิส วาดิ (Wadi Shab) คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติซึ่งหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในทวีปเอเชีย เพราะเหมือนหลุดเข้ามาในโลกยุคดึกดำบรรพ์ มีตั้งแต่ หาดทราย โขดหิน หน้าผา เดินอยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูงตระหง่าน แถมยังมีบ่อน้ำสีฟ้าเทอร์คอยซ์สวยๆ ให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วย ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Desert) ที่ตั้งอยู่ใจกลางประเทศเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสโอมานแบบโบราณอย่างแท้จริง โดยผู้มาเยือนสามารถสัมผัสวิถีชีวิตเร่ร่อนในอดีตได้โดยร่วมคณะทัวร์ที่มักเริ่มต้นการเดินทางจากเมืองอิบรา (Ibra) และพาคณะเดินทางนั่งรถ 4 WD ขับผ่าน Sand Dune และตั้งแคมป์พักค้างแรมกลางทะเลทรายภายใต้แสงจันทร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบท้องถิ่น (กลางทะเลทราย)

นำท่านเข้าสู่ที่พักแบบกระโจมทะเลทราย Al Salam Camp Desert

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองนิซวา (Nizwa) เคยเป็นเมืองหลวงของโอมานในศตวรรษที่ 6-7 ปัจจุบัน เมืองนิซวามีชื่อเสียงจากป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นจากพระบัญชาของสุลตาน บิน เซฟ (Sultan Bin Saif Al Ya’ribi) ในศตวรรษที่ 17 จุดเด่นที่สำคัญของป้อมปราการนี้อยู่ที่หอคอยทรงกระบอกขนาดมหึมา และกลไกการป้องกันข้าศึกที่น่าสนใจ อาทิ กับดักน้ำผึ้ง (Honey trap) ที่ใช้สาวสวยล่อล่วงทหาร และหน้าต่างรูปทรงแปลกๆ เพื่อให้คนในป้อมสามารถยิงข้าศึกได้ เป็นต้น นำท่านแวะถ่ายรูปกับป้อมโบราณนิซวา (Nizwa Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติของโอมาน หอคอยขนาดใหญ่ ที่มี ห้องมากมายสลับซับซ้อนเหมือนกับเขาวงกต นําท่านเข้าชมปราสาทจาบริน (Jabrin Castle) ปราสาทสามชั้นที่สร้างขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศวรรษที่ 16 เป็นศูนย์กลางของการศึกษาโหราศาสตร์(Astrology) ยา (Medicine) กฎหมายอิสลาม (Islamic Law) เป็นปราสาทที่สร้างในรูปแบบศิลปะอิสลาม ที่ภายในโดดเด่นด้วยงาน แกะสลักไม้ และภาพเขียนดาวเพดานที่สวยงาม ได้เวลานำท่านเข้าชมป้อมบาห์ลา (Bahla Fort) เป็นหนึ่งในป้อมปราการที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของโอมาน ถูกสร้างเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล และเป็นป้อมหนึ่งเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 กำแพงป้อมแห่งนี้มีความยาวถึง 12 กิโลเมตร ลักษณะภายนอกเป็นศิลปะแบบตะวันออกกลาง ก่อสร้างด้วยปูนและดินสีน้ำตาลอ่อน เข้ากับลักษณะภูมิประเทศแบบทะเลทราย ถูกบูรณะมาหลายครั้ง สมัยก่อนใช้เป็นปราการป้องกันศัตรูที่มารุกราน มีโซนสำหรับป้อมปืนใหญ่คอยระวังภัย ห้องเก็บเสบียง ห้องละหมาด ห้องประชุม และห้องสำหรับทำกิจกรรมต่างๆมากมาย แต่ที่เด่นที่สุดก็เห็นเป็นหอคอยลักษณะทรงกลมที่สูงเด่น อิสระให้ท่านได้ชมความสวยงามของป้อมมรดกโลกหนึ่งเดียวในโอมาน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เขาญาบัลอคาดาร์ (Jebel Akhdar) ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาอัลฮาญาร์ (Al Hajar Mountains) ถึงแม้ภูเขานี้จะไม่ถูกปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มอันเนื่องมาจากมีลักษณะเป็นหินปูนเป็นหลัก ด้วยระดับความสูงนี้ช่วยให้อุณหภูมิบนเขาต่ำกว่าและผลผลิตทางการเกษตรบนเขาสูงกว่าทะเลทรายที่อยู่เบื้องล่าง ด้วยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร ที่นี่จึงมีความชุ่มชื้นมากเพียงพอในการเพาะปลูก มีการปลูกไม้ผลนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น แอปริคอต พลัม มะเดื่อ องุ่น แอปเปิล และลูกแพร์ นำท่านแวะชมวิวและความสวยงามแห่งเทือกเขาอัล ฮาญาร์ ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงมัสกัต เมืองหลวงของประเทศโอมาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Al Falaj Hotel Muscat**** หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชมมัสยิดสุลต่านกาบูส (Sultan Qaboos Grand Mosque) ได้รับการการันตีว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอาหรับ ภายนอกก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบอิสลาม มีลักษณะเป็นโดมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมที่มั่นคง ยิ่งใหญ่ โอ่งโถง และสวยงาม โดยรอบปลูกต้นไม้ และดอกไม้ประดับอย่างร่มรื่น ภายในโถงกลางมีพรมทอมือไร้รอยต่อ ลวดลายวิจิตรงดงามที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก โดยใช้เวลาทอนานกว่า 4 ปี และยังมีแชนเดอเลียความสูง 14 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประดับอยู่กลางโถงละหมาด เป็นมัสยิดที่มีความยิ่งใหญ่อลังการและความสวยงามมาก การเข้าชมมัสยิดสุลต่านกาบูสเปิดให้ชมในช่วงเช้าเท่านั้น หลังจากนั้นจะปิดเพื่อทำพิธีละหมาด การแต่งตัวผู้หญิงจะต้องแต่งตัวมิดชิด ใส่กระโปรงยาวคลุมเท้า เสื้อแขนยาว คลุมผ้าโพกหัวให้เรียบร้อย หากไม่ได้เตรียมไปใส่ ที่มัสยิดมีบริการให้เช่าชุดอาบายะห์ (ชุดยาวสีดำล้วนของอิสลามของผู้หญิง) และชุดโต๊บ (ชุดยาวสีขาวแขนยาวของผู้ชาย) ในราคาชุดละ 5 เรียล หรือประมาณ 500 บาทไทย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านสู่ตลาดมุทราห์ (MUTRAH SUQ AREA) หนึ่งในตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในดินแดนอาหรับสมัยโบราณ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากบรรดานักท่องเที่ยวหลากหลายชาติที่มาเยือน นอกจากสินค้าพื้นเมืองอย่างผลไม้ ผัก สิ่งทอและอินทผลัมแล้ว ยังมีสินค้านำเข้าอีกด้วย ตลาดขายสิ่งทอแบบดั้งเดิม ร้องเท้า เครื่องเพชรพลอย ให้ทุกท่านเดินช็อปสินค้าพื้นเมืองมากมาย กระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ AL QURM SHOPPING AREA ย่านช้อปปิ้งแบรนด์เนม แห่งโอมาน อิสระเพลิดเพลินกับการช้อปสินค้า Hi-End จากทั่วทุกมุมโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

19.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทางกลับ

22.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติมัสกัต สู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบินที่ WY817 (ใช้เวลาบิน 5.45 ชม.)
บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน WY (กระเป๋าเดินทาง น.น. ไม่เกิน 20 กก.)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศ
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าวีซ่า โอมาน
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) ผู้ชำนาญเส้นทาง คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางและทิปต่างๆ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง หรือไปจ่ายที่โรงแรมได้หากต้องการ Porter Service
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด, โทรศัพท์-แฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว