• กรุ๊ปทัวร์ แพคเกจทัวร์ บริการจัดทัวร์ตามไลฟ์สไตล์
 • Mobile: 085 149 3941 (DTAC) - 084 139 9305 (TRUE)
 • Email: info@AlwaysVacationTour.com
เยอรมนี

แกรนด์เยอรมนี 12 วัน 9 คืน (TG) ช่วงปีใหม่

รหัสทัวร์
WC…WCNT220085
ประเทศ
เยอรมนี
ระยะเวลา
12 วัน 9 คืน
วันที่
23 ธ.ค. - 9 ก.พ. 2023
สายการบิน
การบินไทย
เริ่มต้นที่

145,900 บ.

กำหนดการเดินทาง

23 ธ.ค. - 3 ม.ค. ธ.ค. 2565
29 ม.ค. - 9 ก.พ. ม.ค. 2566

ไฮไลท์ทัวร์

โปรแกรมการเดินทาง

20.30 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ชั้น 4 สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัท คอยอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง

23.45 ออกเดินทางสู่นครแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920

06.15 เดินทางถึงนครแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
เดินทางสู่เมืองวือซ์บวร์ก (Wurzburg) (110 กม.) นำท่านเข้าชมภายในพระราชวังเดอะ วือซ์บวร์ก เรซิเดนท์ (The Würzburg Residenz) พระราชวังสไตล์ บาโร๊กที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี และในยุโรป ได้รับการจะทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1981 สร้างขึ้นเมื่อในปี ค.ศ. 1719-44 ลักษณะเด่นที่สุดของมันคือห้องโถงบันไดอนุสาวรีย์ที่งดงามพร้อมกับภาพปูนเปียกขนาดใหญ่โดยศิลปินชาวสเปนชื่อ โจวันนี บัตติสตา ตีเอโปโล, ในบริเวณห้องโถงสีขาว (The White Hall) จะมีงานปูนปั้นแบบรอคโคโคตกแต่งอย่างโอ่อ่า นอกจากนี้ยังมีห้องอิมพีเรียล ฮอลล์ (Imperial Hall) ห้องโถงกระจก (The Hall of Mirrors) และโบสถ์ประจำวังที่สวยงาม มีคอลเลกชั่นที่ยอดเยี่ยมของโบราณวัตถุและ แกลเลอรีภาพ จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมตัวเมืองเก่า

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมือง “โรเธนเบิร์ก” (60 ก.ม.) เมืองโรเธนเบิร์ก หรือชื่อเต็มว่า โรเทินบวร์ค อ็อพ แดร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber) เป็นเมืองปราการ ที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำเทาเบอร์ เขตเมืองเก่าสร้างขึ้นในสมัยยุคกลาง ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน เมืองแห่งนี้ยังตั้งอยู่บนถนนสายโรแมนติกซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมมากที่สุด ในตอนใต้ของรัฐบาวาเรีย ในอดีตโรเทินเบิร์ก เคยมีฐานะเป็นเมืองอิสระของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในยุคหนึ่ง เมืองนี้เคยเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของ จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อีกด้วย อิสระทุกท่าน เดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการ อาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนู Turkey Schnitzel เมนูยอดนิยมของชาวเยอรมัน

พักที่ : TILMAN RIEMENSCHNEIDER หรือระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอูล์ม (Ulm) (130 กม.) ตั้งอยู่ในรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ชมมหาวิหารวิหารอูล์มเมอร์ มืนสเตอร์ (Ulm Münster) ที่มีชื่อเสียง ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกวัดได้ว่ามีความสูงถึง 161.53 เมตร เมืองอูล์มยังเป็นเมืองที่สำคัญระดับโลกเนื่องจากป็นเมืองเกิดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน-ยิว ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองชวานเกา (131 กม.) โดยใช้เส้นทางโรแมนติก The Romantic Road (World Heritage Route) ที่มีชื่อเสียงของแคว้น บาวาเรีย นำท่านนั่งรถมินิบัสขึ้นสู่เนินเขาที่ตั้งปราสาท

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…ขาหมูอบหนังกรอบ สไตล์บาวาเรียเยอรมัน พร้อมเครื่องดื่มที่ท่านสามารถเลือกได้
นำท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทนอยชวานชไตน์” (Neuschwanstein Castle) ที่ตกแต่งไว้อย่างอลังการ ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินทุนมหาศาล เริ่มตั้งแต่ปี 1868 ถึงปี 1892 ชมห้องต่างๆ อาทิ ห้องทรงงาน, ห้องบรรทม, ห้องฮอลล์ที่ใช้ในการแสดงโอเปร่าและคอนเสิร์ต แม้กระทั่งราชาการ์ตูนอย่าง “วอล์ทดิสนีย์” ยังได้จำลองแบบปราสาทแห่งนี้ไปเป็นปราสาทในเทพนิยาย อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวยหรือรถมินิบัสอาจงดให้บริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่านเดินขึ้นปราสาทโฮเฮนชวานเกาแทน) (Hohenschwangau Castle) สมควรแก่เวลานำคณะลงจากปราสาท นำท่านออกเดินทางสู่เมืองการ์มิช พาเท่น เคียร์เช่น (90 ก.ม.) เมืองฝาแฝด และเป็นที่ตั้งของลานสกี ในช่วงฤดูหนาว นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมืองอันสวยงามแห่งนี้

ค่ำ บริการ อาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที่ : MERCURE HOTEL GARMISCH-PARTENKIRCHEN หรือระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้า นำท่านขึ้นชมยอดเขาซุกสปิตซ์ (Zugspitze Mt.) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน ชมทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง สามารถมองเห็น ธารน้ำแข็ง และมองเห็นมุมกว้างได้รอบ 360 องศา ชมยอดเขา 400 ยอดจากทั้งสี่ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย สวิส และอิตาลี เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือเก็บภาพความประทับใจนี้อย่างเต็มที่ ท่านสามารถเก็บภาพไม้กางเขนสีทองสัญลักษณ์ของเขาซุกสปิตซ์ และใช้เป็นแบ่งเขตระหว่างประเทศเยอรมัน และออสเตรีย ในสมัยก่อน ท่านต้องถือพาสปอส์ต เพื่อโชว์เจ้าหน้าที่ในการขึ้นเที่ยวชมยอดเขาแห่งนี้ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากขอดเขา

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (280 กม.) เมืองประวัติศาสตร์ของแคว้นบาวาเรีย เป็นเมืองในศตวรรษที่ 10 เรืองอำนาจและเป็นศูนย์กลางของชาวโรมัน เข้าสู่เขตเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย เช่น คฤหาสถ์ขุนนางนัสเซา (Nassau House) บ้านขุนนางชั้นสูงสมัยยุคกลาง วิหารเซนต์ ลอเรนซ์ ที่สร้างตั้งแต่ปี 1250-1477, น้ำพุแห่งความดีงาม (Tugendbrunnen) บนสุดประดับด้วยรูปปั้นเทพีแห่งความยุติธรรม, ตลาดคริสท์คินเดิล (Hauptmarkt) เป็นตลาดกลางในจัตุรัสกลางเมือง, โรงพยาบาลเก่า “Heilig-Geist-Spital” ที่อยู่ติดแม่น้ำแพ็กนิตซ์ และโบสถ์เฟราเอน (Frauenkirche) คือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดอีกแห่งของเมือง สร้างด้วยอิฐสีแดง เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง สร้างตามแบบกอธิก ในปี ค.ศ. 1468

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก : NH COLLECTION NUREMBURG CITY HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองที่สวยงามอีกเมือง “เดรสเดน” (300 กม.) นครหลวงแห่งแคว้นแซกโซนี่ ซึ่งเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองและร่ำรวยมากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงามทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์จนได้รับฉายาว่า “นครฟลอเรนซ์แห่งลุ่มแม่น้ำเอลเบ”

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำคณะชมความสวยงามของสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเมืองเดรสเดน ชมความสวยงามอันโดดเด่นของ “เดอะเเซมเพอร์โอเปร่าเฮ้าท์” โรงอุปรากรประจำเมืองสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1878โดยเซมเพอร์ในสไตล์อิตาเลียนบาร็อคอาคารหลังนี้มีความโดดเด่นอย่างเท่าเทียมกันทั้งด้านสถาปัตยกรรม และดนตรี เพราะตัวอาคารออกแบบได้สวยงามสมส่วน เป็นที่จัดแสดงดนตรี และอุปรากรในโอกาสสำคัญๆ เข้าชมสวนแสนสวย“ เดอะสวิงเกอร์” (Zwinger)
นำท่านเดินชมวิวความสวยงามของแม่น้ำเอลเบ้ ในบริเวณ Brühlsche Terrasse สัมผัสบรรยากาศที่ร่มรื่นของพรรณไม้และร้านกาแฟน่ารัก

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ : NH Hotel Dresden, Radisson Blu Park Hotel Dresden / หรือระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กรุงเบอร์ลิน (201 กม.) ชมความสวยงามของ 2 ฝั่งนครเบอร์ลิน ทั้งตะวันตกและตะวันออก เก็บภาพ “กำแพงเบอร์ลิน” อดีตแห่งการแบ่งแยกที่ปัจจุบันเหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตร เพื่อเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับคนรุ่นหลัง ชมเช็คพ้อยส์ ชาร์ลี จุดตรวจคนเข้า-ออก ในสมัยสงครามเย็น ระหว่าง 2 ฝั่งเบอร์ลิน วันที่หกของการเดินทาง(6) เดรสเดน – เบอร์ลิน (มรดกโลก) – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเก็บภาพ “เบอร์ลิน ดอม” โบสถ์หลักประจำเมือง ตัวโบสถ์โดนระเบิดเสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากได้รับการบูรณะฟื้นฟูให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนสมัยอดีตอีกครั้ง ถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีความโดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบบาโรกและเรอเนสซองซ์ที่น่าทึ่ง ชม “โบสถ์ไกเซอร์วิล เฮม เกต คนิสเคิร์ช” หรือ “เมโมเรียลเชิร์ช” ที่ยังคงร่องรอยความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ถ่ายภาพคู่กับ “ประตูชัย บราเดนเบิร์ก” สัญลักษณ์ของเยอรมันฝั่งตะวันออก ชมอาคารไรชส์ทาค (Reichstagsgebäude) เป็นสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นในสมัยจักรวรรดิเยอรมันเพื่อเป็นประชุมของรัฐสภาเยอรมัน (ไรชส์ทาค) อาคารนี้เริ่มใช้งานในปีค.ศ. 1894 จนกระทั่งถูกวางเพลิงในปี ค.ศ.1933 สร้างความเสียหายอย่างมากแก่อาคารนี้ทำให้มันถูกปล่อยทิ้งร้างกว่าสี่ทศวรรษ เมื่อมีการรวมประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ. 1990 ก็มีการบูรณะอาคารนี้โดยสถาปนิกนอร์มัน ฟอสเตอร์ การบูรณะเสร็จสิ้นใน ค.ศ. 1999 และถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (บุนเดสทาค) มาตั้งแต่บัดนั้น

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก

พักที่ : HILTON HOTEL, BERLIN / หรือระดับใกล้เคียง

 

 

 

 

เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมือง เควดลินบวร์ก (Quedlinburg) (200 ก.ม.) อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของชนชาติเยอรมัน มาตั้งแต่ ค.ศ.919 มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน มีอาคารลักษณะกรอบไม้ซุง (Timber-framed) ที่มีความสวยงามมากกว่า 1,300 หลัง และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1994 ชมจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเควดลินบวร์ก ชมโบสถ์วิทยาลัยแห่งเซนต์แซร์วาทิอุส (Collegiate Church of St Servatius) โบสถ์ที่เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ โดยบริเวณใต้ถุนโบสถ์ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับฝังศพของกษัตริย์ Heinrich I และพระชายา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองกอสล่าร์ (Goslar) เมืองมรดกโลก (61 ก.ม.) ตัวเมืองตั้งอยู่ในแคว้นโลว์เวอร์ แซคโซนี ร่ำรวยจากการทำเหมืองแร่ ตั้งแต่ปี ค.ศ.968 ที่มีการพบแร่เงินเป็นครั้งแรกเมื่อจักรพรรดิออโต้ มหาราชออกล่าสัตว์ มาในบรเวณนี้ และพบแหล่งแร่โดยไม่ตั้งใจ แร่ที่พบในบริเวณนี้มีแร่สังกะสี (Zinc) ตะกั่ว (lead) ทองแดง (Copper) ทอง (Gold) และแร่เงิน (Silver) และได้ดำเนินงานเหมืองแร่มาถึงปีค.ศ.1988 ตัวเมืองเก่าตั้งอยู่เชิงเขาฮาร์ซ (Harz) มีแนวป่าไม้ล้อมรอบ บ้านเรือนส่วนใหญ่ใช้หินกะเทาะมาตกแต่งรอบๆตัวอาคาร จนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองน่ารักแห่งนี้

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูสเต๊กเนื้อรสเลิศ พร้อมเครื่องดื่มที่ทานสามารถเลือกได้
(ท่านใดไม่ทานเนื้อกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นสเต๊กหมูหรือปลาแทน)

พักที่ : AKZENT HOTEL VILLA SAXER, GOSLAR หรือระดับใกล้เคียง

 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองวูปแปร์ทัล “Wuppertal” (300 ก.ม.) เมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนี ริมแม่น้ำวูปแปร์และล้อมรอบด้วยเนินเขาและชนบท ในช่วงศตวรรษที่ 18 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 เมืองนี้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดในเยอรมนี วูปแปร์ทัลยังมีรถไฟโมโนเรลแบบแขวนอันเป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อว่า Schwebebahn ให้บริการในปี 1901 ถือเป็นรางรถไฟแบบโมโนเรลแบบแรกของโลก

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่เมืองโคโลญจน์ (54 ก.ม.) ชม “มหาวิหารแห่ง โคโลญจน์” (มรดกโลก-1996) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ ที่มีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี จากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก น้ำหอมโคโลญจน์4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร

ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ : พักที่: Maritim Hotel, Courtyard by Marriott Hotel / หรือระดับเทียบเท่า

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมือง “เซนต์กอร์” (130 กม.) เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน คริสตวรรษที่ 19 “นำคณะล่องเรือชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์” ที่มีเรื่องราวของปราสาทต่างๆ เก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมันและชาวเยอรมัน
เผ่าต่างๆ เรือจะนำท่านผ่านหน้าผา “ลอเรไล” อันเป็นตำนานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น้ำสายนี้จนเข้าสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย เดินทางสู่เมืองค็อกเค่ม “Cochem” (43 กม.) เมืองเล็กๆ น่ารัก ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา แห่งแคว้นไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (Rheinland Pfalz) ตัวเมืองอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำ มีปราสาทไรชสบวร์ก (REICHSBURG COCHEM CASTLE) ปราสาทสไตล์นีโอโกธิค ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขา ริมแม่น้ำโมเซล เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่อายุนับพันปี เดินเล่นชมเขตเมืองเก่าตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่เมือง นำท่านเดินทางสู่เมือง “แฟรงค์เฟิร์ท” (160 กม.)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / เดินทางสู่ที่พัก

พักที่ : Maritim Hotel Frankfurt / หรือระดับใกล้เคียง

 

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเดินทางสู่เมือง ไมน์ (Minz) (43 กม.) เมืองเล็กๆ ที่วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ย้อนหลังไป 2,000 ปี ไมนซ์ตั้งอยู่ทางยุทธศาสตร์ที่จุดบรรจบกันของแม่น้ำไรน์และแม่น้ำเมน เป็นเมืองหลวงของรัฐไรน์แลนด์-พาลาทิเนตในสหพันธรัฐของเยอรมันตั้งแต่ปี 1946 เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าที่ได้รับการบูรณะด้วยความรัก เต็มไปด้วยบรรยากาศที่แท้จริงแบบยุคกลาง มีบ้านโครงไม้และอาคารสไตล์บาโรกซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้า ผับ และร้านอาหาร ที่ตั้งอยู่ในจัตุรัส Kirschgarten อันเก่าแก่ ‘มหาวิหารไมนซ์’ ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในเยอรมนี สร้างในราวปี ค.ศ. 975 สมควรแก่เวลากลับเข้าสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าสู่ถนน ZEIL คือถนนช้อปปิ้งและสถานที่ชั้นนำในการซื้อสินค้าในเมืองแฟรงค์เฟิร์ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ระหว่าง Konstablerwache และ Hauptwache ที่ถูกเรียกว่า The Fifth Avenue ของเยอรมันที่มีทุกอย่างให้เลือกสรร ทั้งร้านบูติก ร้านค้าที่เต็มไปด้วยสินค้าจากต่างประเทศ

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ : Maritim Hotel Frankfurt / หรือระดับใกล้เคียง

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านชมเมือง “แฟรงค์เฟิร์ท” หรือ แฟรงค์เฟิร์ท อัม ไมน์ เป็นเมืองที่มีประวัติต่อเนื่องอันยาวหลายศตวรรษเคยเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์และจักรพรรดิหลายพระองค์เคยใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ (Main river) และเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ท และธนาคารกลางยุโรป แฟรงก์เฟิร์ท เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยในเขตเมืองและปริมณฑลมีประชากรประมาณ 5 ล้านคน ชมจัตุรัสโรเมอร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ บ้านเรือนและร้านค้าในเขตเมืองเก่ายังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างน่าทึ่ง
…….. สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อทำการเช็คบัตรที่นั่ง และทำภาษีคืน
14.45 ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG921

07.10 เดินทางถึงกรุงเทพฯ…โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

—————————–

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอันเนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ เมื่อท่านทำการจองและชำระเงินมัดจำแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว

ค่าทัวร์ต่อท่าน

รายละเอียด ราคา (บาท)

ราคานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงค์เฟิร์ท-กรุงเทพฯ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 3,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป
 • น้ำดื่มบริการบนรถโค้ชทุกวัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนรถออกทุกครั้ง) หากท่านลืมสัมภาระไว้ในห้องพัก มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งคืน และอาจเกิดความล่าช้าหรือสูญหายได้
  *** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป๋าไม่พอทำให้เกิดความล้าช้า ท่านสามารถนำสัมภาระขึ้นห้องพักได้ด้วยตัวเอง ***

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าเปลี่ยนตั๋วขากลับกรณีอยู่ต่อ
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่านต่อวัน(1,200) ***หากท่านประทับใจในการบริการ**
จองเลย โปรแกรมทัวร์ กลับไปหน้าที่แล้ว